Magyar Lettre Internationale 2007. ősz (66. szám)

EMLÉKEZETKULTÚRA - Nora, Pierre: Emlékezetdömping

PIERRE RORA Emlékezetdömping Az emlékezet világméretű diadalmaskodásának korát éljük. Húsz vagy huszonöt éve minden ország, minden társadalmi, etnikai csoport, családi egység mély változáson volt kénytelen átesni a múlthoz fű­ződő hagyományos kapcsolatait illetően. A változás sokféle formát öltött: a történelem hivatalos verzióinak kritikája és a történelmi elfoj­tások felszínre törése; a megszüntetett vagy kisa­játított múlt visszakövetelése; a gyökerek kultusza és a családfakutatások virágzása; a megemlékező szertartások tömege; a múlt bírósági rendezése; mindenféle múzeumok elszaporodása; a levéltá­rak megnyitásával járó érdeklődés fellángolása; újfajta kötődés ahhoz, amit az angolok „heritage”­­nek, a franciák „patrimoine”-nek neveznek. Bármi­lyen kombinációban álljanak is össze ezek az ele­mek, egy mélyről jövő emlékezethullám zúdult rá a világra, amely mindenütt szorosan összekapcsol­ta a (képzelt vagy valódi) múlthoz való hűséget és a hovatartozás-érzést, a kollektív és az egyéni ön­tudatot, az emlékezetet és az identitást. Posztgaullizmus és a francia múlt átértékelése Talán Franciaország lépett be elsőként a szenve­délyes, konfliktusokkal terhes, már-már megszál­lott emlékezésnek ebbe a korszakába. Aztán a fal leomlása és a Szovjetunió eltűnése után Kelet-Eu­­rópa „megtalált emlékezete” következett. Majd a latin-amerikai diktatúrák bukásával, a dél-afrikai apartheid rendszer végével és a Truth and re­conciliation commissionné megjelentek az em­lékezés világméretűvé válásának jelei és a múlttal való leszámolás igen eltérő, bár összehasonlítható formái. Az a francia sajátosság, amelyet első lépés­ként szeretnék megvilágítani, három fontos jelen­ség merőben véletlenszerű találkozására vezethe­tő vissza. A 70-es évek közepén járunk, s a három jelenség látszólag független egymástól, összhatá­suk azonban a történelmi öntudattal rendelkező Franciaországot az emlékező öntudatba taszította bele. Ha kicsit szorosabbra vesszük a kronológiát, még az is tartható, hogy 1975 volt az az induló év, ahol a leginkább megfigyelhető módon keresztez­ték egymást a gazdasági válság következményei, a de Gaulle utáni korszak hanyatlása és a forradal­mi eszme kifáradása. A parasztság vége, amelyet hamarosan a latin misézés eltűnése követ, valóban elszakítása volt annak a köldökzsinórnak, amely Franciaországot - a történész Jacques Le Goff szavaival - a maga hosz­­szú, nagyon hosszú középkorához fűzte; a későb­biekben ez alapozta meg azt az egyre növekvő ér­deklődést, amelyet a középkor és emlékei azóta is folyamatosan kiváltanak a nagyközönség körében. Giscard d’Estaing megjelenése, aki minden te­rületen világos szakítást jelentett a gaullista hagyo­mánnyal, bizonyára hozzájárult a de Gaulle-utáni­­ság következményei iránti lelkesedéshez - és ez volt a második nagy horderejű jelenség. A követ­kezmények számosak voltak, éppoly erőteljesek, mint amilyen alattomosak, és még korántsem ta­nulmányozták őket érdemük szerint. A nemzeti múlt újraértelmezésénél­­ a sematikus megkülön­böztetés érdekében - három hullámott vehetünk számításba. Rövid távon a „Felszabadító” halála 1970 no­vemberében azonnal előidézte, hogy véget ért a háború „ellenálló”­értelmezésének monopóliuma, amelyet de Gaulle tábornok Párizs felszabadítását követően azonnal k­i­kényszerí­tett ; eszerint min­den francia, egy maroknyi áruló és megtévedt ki­vételével, fellázadt a német megszállás ellen. Álta­lában három jelét szokták említeni annak, hogy megkezdődött a Vichy-Franciaország sötét emlé­kének térhódítása: az ellenálló szervezetek felhá­borodott reagálása, amikor Pompidou elnök ke­gyelemben részesítette a milicista Touvier-t (1971); Marcel Ophüls (betiltott) filmje, a Le Chagrin et la Pitié (1972), amely a kevéssé hősies Franciaor­szágot mutatta be, és Robert Paxton könyve, a La France de Vichy (1973), amely szakított a hivatalos történetírással. Hosszabb távon a posztgaullizmus a múlt mé­lyebb megismerését képviselte. Az ötödik köztár­saság intézményeinek túlélését látva­­ ezekről kezdetben azt hitték, a Tábornok személyére vol­tak szabva, ám François Mitterrand, aki ellenzék­ből még a legnagyobb ellensége volt ezeknek, mi­helyt hatalomra került, átvette őket -, igazolódott az az előérzet, hogy de Gaulle tábornok meg­nyerte történelmi fogadását, azoknak az intézmé­nyeknek a kiegyensúlyozását, amelyeket az abszo­lút monarchia bukása a forradalomtól kezdődően megrontott. Arról az előérzetről van szó, amelyet François Furet 1978-ban, Gondoljuk újra a fran­cia forradalmat című könyvében ezzel a híres mondattal fogalmazott meg: „A francia forrada­lom véget ért.” Az utolsó két évszázad is simán be­illeszkedett a nemzetállam hosszú távú és konti­­nuus történetébe. Az egész monarchikus múlt po­zitív értelmű újraértékelése vette kezdetét. Capet Hugó valószerűtlen ezeréves évfordulója 1987-ben, majd Chlodvig ezerötszázadik születésnapja 1996- ban minden várakozással ellentétben nagy közön­ségsikernek bizonyult, méghozzá ennek a jelszó­nak a jegyében: Franciaország ezeréves! Még ennél is általánosabban: amikor a nem­zet nagy alakjainak utolsó figurája felemelkedett a csúcsra, ez az egész arcképcsarnokba új életet lehelt. Lehetetlen nem kapcsolatba hozni a „nagy ember” újraértékelését a történelmi életrajzok új­bóli megjelenésével: a műfaj, hosszú száműzetés után, felvirágzott az utóbbi években, de ugyan­erről szól a franciák megújult érzékenysége „egy sajátos Franciaország-kép iránt”: nemcsak az or­szág történelméről van itt szó, hanem a tájairól, a konyhájáról, a borvidékeiről és a hagyományairól. Minden bizonnyal ez az érzékenység magyarázza a szélsőjobboldal és Jean-Marie Le Pen Nemzeti Frontja nyílegyenes emelkedését, de a baloldalon ugyanez fejeződik ki abban, hogy gondot fordíta­nak a nemzet újralegitimálására, miközben szíve­sen hangsúlyozzák a forradalmi eszme hanyatlásá­nak oltalma alatt, hogy a marxizmus megbukott. És ez a harmadik, kevésbé megragadható je­lenség, de a súlya talán ennek a legnagyobb, mert jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a franciák újra­alakítsák a viszonyukat a saját múltjukhoz. A mar­xizmus intellektuális összeomlása, a Szovjetunió radikális hitelvesztése, annak a kommunista párt­nak a gyors hanyatlása, amely alig néhány évvel ko­rábban még a választók egynegyedét tudta mozgó­sítani, befolyásának elvesztése a francia értelmiség nagy részénél - ezek a szóban forgó évek legjelen­tősebb fejleményei. Az összképhez tartozik, hogy 1975-ben még hatalmas siker volt Alexander Szol­­zsenyicin könyvének, a Gulág-szigetcsoportunk a fordítása. A jelenség ez esetben is messze túllé­pi a nemzet kereteit, de az erős és mélyen sztá­linista kommunista párt léte erőteljes hangsúlyt adott neki Franciaországban. Egy ilyen országban, amely 1789 óta a forradalom hazája volt, a forra­dalmi eszme vége, amely korábban a történelmi idők és a jövő közt a legerősebb orientációs erő volt, szükségképpen csak a múlt iránti érzelmek gyors átalakulását hozhatta magával. A forradalmi típusú időfogalomban tudjuk, mit kell megtartani a múltból, hogy előkészíthessük a jövőt; azt is tud­juk, mit kell eltörölni, elfelejteni belőle, szükség szerint lerombolni. A történelmi időt a szakítás szándéka uralja. A szakítás gondolatának elérték­telenedése adta vissza a hagyomány gondolatá­nak legitimitását. Nem arról a hagyományról van szó, amelynek mi vagyunk az örökösei és folytatói, hanem arról, amelytől valójában sohasem szakad­tunk el, és már pusztán ennél fogva is értékessé, titokzatossá vált, s amelynek bizonytalan tartalmát nekünk maguknak kell felfedeznünk. A kulturális örökség kultusza rohamosan terjedt ezekben az években, és ennek nincs más magyarázata. Ez a titka, a forradalmi gondolat által vezérelt történel­mi idő eltűnése visszaadta a múltnak a maga sza­badságát, bizonytalanságát, jelenbeli súlyát, anyagi és szellemi értelemben egyaránt. NORA, Pierre „Emlékezet és történelem között" Aetos, 1999.3. „Emlékezet és történelem között" Múlt és Jövő, 2003. 4. K. HORVÁTH Zsolt „Az eltűnt emlékezet nyomában, Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás francia látképe" Aetos, 1999.3. LADURIE, Emmanuel Le Roy Montaillou, egy okszitán falu életrajza Osiris, 1997 DUBY, Georges Emberek és struktúrák a középkorban Magvető, 1978 Franciaország története i-ll. Osiris, 2005-2007 A lovag, a nő és a pap Nagyvilág, 2007 LE GOFF, Jacques „Franciaország emlékezete" BUKSZ, 1994. 4. Az értelmiség a középkorban Magvető, 1979 Európa történelméről mesél AB OVO, 2003 FURET, François Gondoljuk újra a francia forradalmat Tanulmány, Pécs, 1994 A francia forradalom története Osiris, 1999 Egy illúzió múltja. Esszé a 20. század kommunista ideológiájáról Európa, 2000 35 E­M­LÉ­KEZE­T K­U­­LT­Ú RA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék