A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 46. évfolyam (1912)

5. szám - Szemle

88 Szemie 1912. évfolyahl cikkelyeket figyelemmel kísérve, a következő naptári év elején a főtitkár meghívására összeülnek és a jutalmazás iránt írásban meg­okolt határozatukat a választmány útján az évi rendes közgyűlés elé terjesztik. A díjakat a közgyűlés adja ki. A bizottság határozatát az ülésen jelenlevő bizottsági tagoknak szótöbbségével hozza meg. A megokolt bírálatot minden bizottsági tag aláírja. A pályadíjaknak 600 K évi összege minden évi költségelőirány­zatban „Hollán-pályadíjak" címen külön tételként szerepel. Elfogadta a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet választmánya 1912. évi január 26-iki ülésén. Bresztovszky Béla dr. s. k. Kájlinger Mihály s. k. főtitkár. elnök. SZEMLE A Detroit-alagút elektromos felszerelése. A Detroit-alagút villamos felszerelése, különösen annak vízalatti pályarészénél üt­között leginkább műszaki nehézségekbe, de evvel egyszersmind az alagút vízmentesítését tették biztosabbá. A vízmentesítést öt szivattyú végzi, melyek közül kettő a ki-és bejáratnál, kettő az aknáknál, egy pedig a vízalatti pályarész közepén működik. A szivattyú-gödrökben a víz bizonyos magassá­gát az alsó villamos központban harangütés jelzi s ezt követőleg a vízállást jelző táblát vörös fény világítja meg. A szivattyú íizembe-Maga az alagút két közös választófalú vasbetoncső. A baloldali cső bal oldalán tartalékkábelek vannak, tekintettel a villamos üzem jövendő magasabb és nagyobb feszültségű áramszükségletére. A tele­fon-, táviró- és jelzőkábelek a választófalak betonpadjai alatt vannak elhelyezve. A világítást szolgáló kábelek a jobboldali vasbetoncső baloldali falában, az alagút üzemét szolgáló erőkábeleket pedig ugyanennek az alagútcsőnek jobb oldalán helyezték el. Az utóbbi kábel szolgáltatja egyszersmind a windsori pályaudvar villamos üzemeihez szükséges áramot. S^t/tovL -ct^cxopA/L /Z^Q^X^uOywoo j*etvzcx c^-eo-C/'. helyezése után a harangütések megszűnnek, a vízszín megfelelő leszállása után a vörös fényt zöld váltja fel, jeléül annak, hogy a gödör vízállása veszélytelen. Az alagút világítását 12*2 m távolságban elhelyezett, 16 gyertya­fényű izzólámpások végzik. A szénszálas lámpásoknak alaminium vetítő-ernyőjük van, melyek a menetirányra vetítik a fényt. A vezeték feszítő szerkezetei az alagút-fülkékben vannak elhelyezve. A nagyfeszültségű 400 voltos áramnak, valamint a kisfeszültségű 104 voltos áramnak külön-külön vezetéke van. A kisfeszültségű vezeték tisztán a világítást szolgáltatja, melynek biztosítása céljából minden alagút-fülkébe egy-egy áramgyüjtő készüléket állítottak fel, Ezek mindegyike nyolc-nyolc világítókörzetet biztosít. A pályaudvatokat váltakozó áramú ívlámpásokkal világítják. Az alagút vízalatti pályarésze 11. darab már a parton elkészült vasbeton-csőrészből készült. Ezeket a csőrészeket a folyammederbe vájt bevágásban egy-egy betonpadon sülyesztették megfelelő helyeikre. Hogy a nagyobb vízáramok következtében a csőillesztések a gondos tömítés mellett se szenvedjenek kárt, az alagútcsövek vascső-magvai­nak illesztése felett egy-egy rézgyűrű-hevedert szögecseltek, úgy hogy az alagút fémcső része megszakítás nélküli teljes egészet, illetőleg vezetéket alkot, melynek Detroit felőli vége negatív vissza­áram-vezetékkel van kapcsolva. A pályaudvarok kábeleit földalatti vezetékekben helyezték el. Ezek a vezetékek mind az alagútban, mind a pályaudvarokon üveggel bélelt agyagcsövek. A kisfeszültségű világítókábelek részére vascső­vezetékek vannak. Ezt a vezetéket az alagút betonfalába ágyazták, a megfelelő helyeken kivezető csőrészek vannak. Minthogy az alsó villamos központ a Detroit-aknához közel van, ezeket az aknákat egyszersmind kábelvezetőül is használják, miért is benne három függőleges, kábelvezetésre szánt aknát helyeztek el. Az aknaűr felső betonfala sora az egy-egy kábelnek szánt, lapos keresztmetszetű csatornáknak. Az ólomburkú kábelek súlyát fa­kapcsok veszik át, melyek ismét a befonfalba ágyazott U vasakra feküsznek fel. A lefektetett kábelek összes hosszúsága majd 70 km-t tesz. A leg­több kábelt firniszezet szövet szigeteli és mindegyikének — a vas­csöves világítókábelek kivételével — ólomhüvelye van. Az össze­kötőkamrákban az ólomhüvelyt szódaszilikáttal bevont, kétszeresen felrakott 3 mm vastagságú aszbesztszövet védi. A villamos mű legnagyobb megterhelése 9100 amp, ebből a 800-tól 83G0 amp-ig terjedő áramot az áramgyüjtő szolgáltatja. Electric Railway Journal 1911. 404. oldal. Organ f. Fortschritte d. Eisenb. 1911. 434. oldal. Szász Albert.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék