Magyar Múzeumok, 2000. 4. szám (Vol. 6.)

MŰHELY - Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor: filológia, muzeológia, kultusz

4 gazdasági tevékenységéről és az 1848-as követválasztásról egyaránt. Csakhogy az elmúlt évtizedben olyan új ki­hívások jelentek meg, amelyek az eddigi és korábbi eredményeket egyaránt veszélyezte­tik. E sorok írója ugyan azok közé tartozik, akik a szülőhely-vita ügyét 1857-ben, a halá­lozásét 1891-ben lezártnak tartják, mégsem lehet a Barguzin-ásatás dolgát azzal a csen­des örömmel szemlélni, hogy íme, Petőfivel még ma is mozgósítható a közvélemény. A tanulság ennél komorabb: ahová a tudo­mány nem jut el (eszközhiány, az új, olykor a „kemény” természettudományos módszerek elhanyagolása, kutatói létszámproblémák miatt, vagy bármi más okán), oda a „holnap­tól mindenképpen másképp volt” szemlélete azonnal betolakszik. Mégpedig a „demokrá­cia, a kutatás és a véleménynyilvánítás sza­badságára” hivatkozva, az eszközökben nem válogatva, bizton építve a mindig megjátsz­ható intézményellenességre. Volt vitapartne­rem (Petőfi-emlékhelyről származó ügyvéd), aki a Barguzin-expedíció jobb médiaszerep­lései folytán lett hívük, és találkoztam ma­gyartanárral, aki saját, 1956 utáni „megtéré­sét” vélte igazolni Petőfi szibériai életével és orosz verseivel. A szemléleti és mód­szertani gondok mellett új anyagi és szervezeti prob­lémák is akadtak. Itt van például a Petőfi-kéziratok megszerezhetőségének kérdése. A XIX. században a költői autográfoknak csekély becse volt, kivált, ha a szöveg nyomtatásban már megjelent, így azután a Petőfi-nemzedék kihalá­sa során, a dualizmus ko­rában olyan kéziratok is elkallódtak, amelyekről volt tudomás, sőt közlések történtek belőlük. A lap­pangók közül elvben bár­melyik felbukkanhat, és ennek az elmúlt évtizedek tanúsága szerint van valós esélye. 1953-ban azonban a selmeci líceum érdem­könyvét (benne Petőfi első, saját kezűleg rögzí­tett versével) 1920-ban Magyarországra átmentő tanár fia, apja hagyatéká­ból kötelességszerűen el­juttatta oda, ahová való: az Evangélikus Országos Múzeumba. 1977-ben, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárosaként először hallhattam hatszámjegyű összeget az eladó ajánla­taként két, Hatvany Lajos hagyatékából előkerült autográf verskézirat­ért. (A két tétel azóta - árengedmény után - a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá­nak kézirattárát gyarapítja.) 1995 tudomá­nyos szenzációja volt az Ibolyák autográf versfüzetének felbukkanása. Első­­magán­tulajdonosa hétszámjegyű összegért szerez­te meg, mai második birtokosa már nyolcje­gyű summát fizetett érte. Az Ibolyák hason­más kiadása már 1996-ban megjelent, vers­­anyagának kritikai kiadása az 1998-ban kijött harmadik kötet pótlás-fejezetében megtalálható, azaz a kézirat tudományos feldolgozása és reprodukálása megtörtént, tőle új filológiai adat nem várható. Ennek fé­nyében tudomásul kell vennünk, hogy a kéz­iratok (a muzeális könyvekkel, relikviákkal egyetemben) elszakadtak eszmei értéküktől és átléptek a műkincs-kategóriába, kincs­képző tényezővé váltak, befektetési célpont­tá, akár a képzőművészeti alkotások vagy az ékszerek. Ennek megfelelően alakulnak per­sze a múzeumok vásárlási esélyei is, akár egyedi felajánlás, akár aukció alkalmával. A kultusz kiterjedtsége és a relikviák nagy száma (hitelességük mértékének közlését az említett katalógus felvállalta és igen szelle­mesen ábrázolja) lehetővé tette, hogy amíg többi klasszikusunknak általában egy, saját gyűjteménnyel rendelkező emlékmúzeuma van a mai Magyarország területén, Petőfinek emlékhelyi hálózata alakult ki, mégpedig az 1960-as évektől kezdve olyan életmódtör­téneti háttérrel, amely önmagában is látvá­nyosságnak számított: Kiskőrösön a szülő­ház egyszersmind XVIII. századi népi műem­lék (1780 körül épült zsellérház, hiteles be­rendezéssel); Szalkszentmártonban a nagy vendégfogadó régi hangulatával fogad; Du­­navecsén sikerült megőrizni a községi mé­szárszék épületét; Borjádon emlékméhes várja látogatóit; Aszódon a kisgimnáziumban töltött évek iskolatörténeti kiállításba ágya­zódtak stb. Eredeti, csak ott látható relikvia még a kisebb emlékhelyeken is van: Borjádon például biedermeier virágemlék, Aszódon pedig az iskolai anyakönyv köré komponáló­­dott a kiállítás, illetve a tematikus egység. A folyamatban testet öltött muzeológusi tö­rekvés a társadalmi igények helyes felméré­sén alapult: a megindult autós turizmus, a rendszeres és szervezett iskolai és szakszer­vezeti kirándulások közönsége javára. Úgy tűnik, az emlékhelyi hálózat decentra­lizációja elkerülhetetlen a menekülő állami fenntartás részéről. Az 1998-99. év Petőfi­­évfordulói megmutatták, hogy a városi ön­­kormányzatok feladat- és áldozatvállalása példás lehet. Kiskőrös városi kezelésbe vet­te a kibővített szülőházat, emlékmúzeumot és a továbbépített műfordítói szoborparkot. Kiskunfélegyháza szobrot adományozott Fe­héregyházának és igazi mecénásként kantá­tát rendelt meg a Szülőföldemen című vers­re. S lehetőség nyílt arra is, hogy szakoso­dott programok folyjanak a másfél év alatt, Székesfehérvár adott helyet Petőfi színész­életének áttekintéséhez, Pápa a költő iskola­városait fogadta, Kecskemét a tájköltészet kapcsán rendezett konferenciát, a kultusz és a kutatás időszerű kérdéséiről Kiskunfélegy­házán eshetett szó. Rendszeressé váltak Kiskőrös régi hagyományokat is felújító szil­veszteri „polgári bál”-jai; folytatódtak (Gö­döllőtől Egeren át Mezőberényig) az Orszá­gos Petőfi Sándor Társaság emlékhelyi talál­kozói, valamint a költő nevét viselő általános és középiskolák találkozói. Ámde, ha a de­centralizáció gyorsul, hogyan fogja fenntar­tani Szalkszentmárton a maga terjedelmes épületkomplexumát, miből készít majd új kiállítást emlékházában Dömsöd és így tovább? A községi önkormányzatok költség­­vetése erre aligha ad módot, és nem is kész­teti őket a várossá nyilvánítás feltételéül szabott kulturális intézmény­fenntartási kö­telezettség. A megoldás talán egy olyan kul­turális-múzeumi intervenciós alap lehetne, amely az irodalom (és nemcsak az iroda­lom), a magyar történelem és művelődés kisközségi emlékhelyeit segítene megőrizni. Ha most­­ túl a Petőfi-évfordulókon, ame­lyeket a Petőfi Irodalmi Múzeum új állandó Zichy Mihály: Hungária. Litográfia. PIM Művészeti tár Mihály Zichy: Hungária. Litograph Kép - Image: T. Nagy György

Next