Magyar Múzeumok, 2000. 4. szám (Vol. 6.)

MŰHELY - Kalla Zsuzsa: Tárgyak beszéde, avagy kihez szólnak az irodalom relikviái

Tárgyak beszéde, avagy kihez szólnak az irodalom relikviái Kalla Zsuzsa Vajon mit gondol majd a látogató, ha a most nyíló Petőfi-kiállítás termein végigsétálva, egy jelentékeny méretű, töredezett lapu márványasztalra bukkan? Esetleg sejti, hogy nem a Vendéglátóipari Múzeumtól köl­csönzött kávéházi kelléket vagy az Iparmű­vészeti Múzeum egy korfestő darabját, ha­nem március 15-e tanúját, a Pilvax asztalát látja. Ez a tárgy - amely talán még a mai, illúziótlan világban is hangulatokat, érzése­ket kelthet, sőt, egyesekben meghatottságot ébreszthet - a nemzeti történelem egy ki­tüntetett pillanatát jeleníti meg kézzelfogha­tóan, a magyar irodalomtörténet egy darab­jával kínál közvetlen kapcsolatot a nézőnek, asszociációk sokaságára ad lehetőséget. Ennél az asztalnál születnek meg a Fiatal Magyarország íróinak lelkes írásai, innen in­dul 1848-ban a márciusi forradalmat kirob­bantók csapata, s mindenekelőtt Petőfire utal, megidézi költészetének máig nem lany­huló erejét, alakjának majd másfél százados kultuszát. A kiállítás a tárgy hangsúlyos be­mutatásával természetesen épít ezekre az érzésekre/ismeretekre, feltételezi, hogy a belépő egy olyan közösség tagja, akinek je­lent valamit a relikviákkal való találkozás, vagy ha nem, olyan információkkal, hangu­latokkal veszi körül, hogy szinte észrevétle­nül marad meg egy irányított értelmezés a látogató tudatában. A Pilvax asztala, mint a relikviagyűjtemé­nyünk legtöbb darabja, több és más, mint ön­maga: kultusztárgy. Egyedisége megkérdő­jelezhetetlen értéke. Egymást követő nemze­dékek sora „szentesítette” azáltal, hogy kivá­lasztotta a többiek közül. Jól érzékelték a benne rejlő erőt, hatást már elődeink is, hi­szen az 1909-ben megnyíló Petőfi-ház örek­ül „közvélemény asztala” a Pilvaxban. PIM Relikvia­tár The "Table of Public Opinion ” at Cafe Pilvax Kép - Image: I Nagy György lyetermének a Nemzeti dal, a kokárdák, a Landerer-féle sajtó mellett a Pilvax-asztal lett kiemelt darabja. S ezt a szerepet végig megőrzi az egymást követő politikai rendsze­rekben is, kiállításról-kiállításra, hiszen a márciusi ifjak csoportja minden korban aktu­ális volt: hol az őket hosszan túlélő kortársa­ik, hol politikai radikalizmusuk miatt. 5 MŰHELY kiállításának megnyitása rekeszt be - gyors­mérleget és problémavázlatot készítünk, a címben szereplő sorrendben az alábbiakat szögezhetjük le tényként és közös cselekvési kiindulási alap gyanánt. A Petőfi-filológiában a kritikai kiadás folytatódik, és Margócsy Ist­ván kismonográfiájával (1999) megkezdő­dött az életmű korszerű értékelése. Mihamar szükség lesz azonban egy kézirat-katalógus­ra, a nyilvánosság előtt pedig nem csak az elért tudást kell propagálni, de ennek birto­kában az eddigieknél határozottabban hárí­tandó el, cáfolandó a tudományellenesség, a sarlatánság mindenféle kísérlete - ideje van véget vetni a tudomány szemérmes defenzí­vájának. A muzeológia európai szintű meg­erősítéséhez azonban a társadalmi támoga­tottság, a kultusz folyamatos, folytatódó megújulására van szükség: a múzeumbaráti körök feladatvállalásának kiterjesztésére, a vállalkozói szféra bevonására (anélkül per­sze, hogy az emlékhelyi hálózatból Petrovics István-kocsmalánc jöjjön létre...), a menthe­tetlenül elaggott irodalmi egyesületek megfi­atalítására. A feladat egyedi: a világirodalomba egyet­lenként delegált magyar költőt kell megtar­tanunk­­ saját népe tudatában. Jegyzetek­­ A Petőfi-relikviák története In: Beszélő tárgyak. A Petőfi család relikviái, szerk.: Kalla Zsuzsa és Ratzky Rita, Bp. Petőfi Irodalmi Múzeum-Argu­mentum Kiadó, 1997. 9-24. “ Alkotásmód és kronológia In: A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 10. Bp. 1973. 11-35. Sándor Petőfi: Philology, Museology, Cull Sándor Petőfi differs from the 19“' century Hungarian poets in his cult beginning in his life, which started after his first volume of poems had been published. This cult has been kept alive by small-town intelligentsia copying, spreading and teaching his poems, even after 1849, until it became a compulsory part of the national curriculum. Both these intellectuals and the literary critics of the time cherished his poems about wine, love, war and nature, but they look up a negative attitude towards the republican poet. The cult and the legends concealed the real side of the poet and his works, not to speak of the different ideological interpretations which could have led to the distortion and self­­destruction of Petőfi's cult. It is philology, literary museology and local history that helped to keep it alive. Petőfi's works have been published in critical editions, the network of his memorial places has strengthened since the 1960s, while local historical research provided further data about the poet. The last decade has brought some new challenges, which could endanger previous results (the role of the media, unscientific approaches, lack of staff and equipment etc.). In the last century poets’ manu­scripts did not represent much value and a lot of them cannot be found now. Those, which have turned up, are bought as an investment, a treasure of art. As there are a large number of relics and the Petőfi-cult is extended throughout the country, the network of his memorial places is flourishing, connecting personal facts and objects to other segments of local history. These places are now getting out of stale control, were transferred to local authorities and sponsors. After celebrating the 150'" anniversary of his death in 1998-99, the objectives for the future should be to strengthen scientific approaches, to involve society in keeping up and renewing the Petőfi-cult.

Next