Molnár Imre (szerk.): A magyar muzsika könyve (Budapest, 1936)

ZENEI GYŰJTEMÉNYEK ÉS EGYESÜLETEK - A XX. század zenélő Magyarországa (szöveg)

az ezüst Liszt F. plakettel tüntette ki. Kor­mányzói kitüntetésképpen az igazgatói címet kapta. Schober Ágota zongoraművésznő. Tanul­mányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol a zongora-tanszakon oklevelet nyert. Ta­nára: Székely A. Flangversenyei: Budapesten 1931-től évenként, 1934-ben mint a Weingart­ner zenekari-est szólistája, Berlin (1934), turné évente Svédországban és Dániában, svéd ki­rályi udvari koncert 1933-ban, turné Olasz­országban 1934-ben (Róma, Milánó, Verona, Firenze, Bologna), turné a Balkánon (Athén, Konstantinápoly, Filipoppoli, Rustcsuk, Szófia, stb.), bolgár királyi udvari koncert, stb. Sze­repelt a budapesti, wieni és szófiai rádióban. Schoditsch Éva énekszaktanítónő, Buda­pest. *1911, Budapest. Zenei tanulmányait a Zeneművészeti Főiskola ének-főtanszakán vé­gezte. Tanára: Molnár I. dr. Majd énekszak­tanítói tanfolyamot végzett. Zongorát, éneket tanít. Az Akadémián és a Vigadóban több koncerten fellépett. Jelenleg a székesfővá­rosnál működik. Scholtz Jenő karnagy, Szerencs. *1895, Kisszeben. Zenei tanulmányait az Eperjesi Tanítóképzőben folytatta. 1923-tól karnagya a Szerencsi Cukorgyári Dalárdának, amellyel orsz. és kerületi versenyeken több díjat nyert. Megszervezte a Cukorgyári Zenekart. Mint kamarazenész, a kvartett gordonkása. Szerzeményei: gyermekkarok, átírások. Scholz János csellóművész. *1903, Sopron. Zenei tanulmányait a Zeneművészeti Főisko­lán Schiffer A.-nál végezte. A Budapesti Szimfonikus Zenekar és a Városi Színház ze­nekarának tagja. Négy éven át tagja volt a Melles-vonósnégyes társaságnak. 1932 óta a Róth vonósnégyes társaság tagja, mellyel az egész világot bejárta és mellyel 1935- ben harmadszor volt amerikai turnén. Mint a világ egyik legelismertebb vonósnégyes-tár­saságának tagja, minden nagyobb külföldi rádióállomás műsorán játszott. Mint szó­lista is gyakran szerepel hangversenyeken és a különböző rádiókban. özv. Scholz Júliáimé szül. Russ Melani, Sopron. *1876, Sopron. Zenei tanulmányait magánúton végezte. 31 év óta tagja a Sop­roni Liszt Ferenc Zeneegyletnek, amelynek összes hangversenyein és rádiószereplésein résztvett. A Dalosszövetség 30 éves műkö­déséért ezüst éremmel tüntette ki. Férje: Scholz Julián tüzér-őrnagy nagy zenebarát volt. Flázuk a vidék zenei életének találkozó­­helye volt, ahol gyakran megfordult barátjuk, Goldmark Károly, később Dohnányi, Bartók, Stefániái stb. Schómann Józsa operaénekesnő, drámai szoprán. *Székesfehérvár. Tanulmányait Olasz­országban végezte (Milánó). Tanárai: Zaira Falchi, Cavioni, Mazini. Adriani Bianca és Vi­­ganó néven tagja volt a milánói Scala, Dali- Verme színház, Carlo Felice színház (Genua), San Carlo színház (Nápoly) és Costanzi szín­háznak. Vendégszerepeit Páris, Málta, Kairó, Barcelona operaszínpadain. Rómában a Tosca címszerepét Puccini vezényletével a királyi pár előtt énekelte, amikor legfelsőbb kitün­tetésben részesült. Szerepei: Aida, Tosca, Pillangó kisasszony, Manón, Carmen címsze­repei stb. A budapesti rádióban szerepelt. Jelenleg énekpedagógiávai foglalkozik. Schramm Ferenc György a m. kir. Opera­ház tagja (klarinét). *1887, Wien. Zenei ta­nulmányait Wienben, a Zenebarátok Egyesü­lete Zeneiskolájában végezte. Egy éven át a wieni népopera zenekarában, majd 3 éven át a budapesti Népopera zenekarában műkö­dött. 1919 óta tagja az Operaháznak és a Filharmóniai Társaságnak. Schreyer Ibolya zongoratanárnő. Tanulmá­nyait a Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol 1930-ban oklevelet nyert. Tanárai: Kál­mán Gy., Reschofszky E. Több hangversenyen működött közre. Zongoratanítással foglal­kozik. Schumann János karnagy, Pécs. *1885, Pécs. Tanulmányait a budapesti kultúregyesület ze­neiskolájának gordonka-tanszakán folytatta. Tanárai: Wilmuth Bódog és magánúton Zádor Jenő. 1903-tól tagja a Pécsi Zenekedvelők Egyesületének. 1921-ben szervezője és 1930. évig karmestere a pécsi Postatisztviselők Dalárdájának. 1929-től zeneoktató a pécsi „Zrínyi" reálnevelő intézetben. Mint gordon­ka-szólista számos esetben szerepelt Ma­gyarország városaiban. Több kitüntetést nyert. A Pécsi Postatisztviselők Dalárdájának tb. karmestere. Schuster József a m. kir. Operahéz tagja, zenetanár, Budapest. *1882, Wien. Zenei ta­nulmányait magánúton végezte. Tanára Ará­nyi F. volt. Különféle színházak zenekarában működött (Sopron, Arad). 1906-ban Debre­cenben zenekar-igazgató, majd karmester, 1920-tól az Operaház zenekarának tagja. 1922 óta székesfővárosi zenetanár. Tagja volt a Kőszegi, majd a Melles-féle kvartettnek, ön­álló hegedükoncertje volt Debrecenben, Ara­don, Pozsonyban (gróf Zichy Géza 50 éves jubileumén) és több vidéki városban. Schüssler Albert kegyesrendi tanár, Kecs­kemét. Buzgó munkásságot fejt ki a zene iránt való érdeklődésnek az ifjúság köré­ben való terjesztése körül. Schützer-Weissmann János karmester, ze­neszerző. *1910, Budapest. Zenei tanulmá­nyait R. Novák E., dr. Lajtha L, Hammerschlag J. és Fleischer A.-nál végezte. 1931- és 1932- ben a Vigadóban volt hangversenye. Művei: 3 Heine-dal, 3 Ady-dal, zongora szonatina, brácsa szonáta, orgona fuga, motetta: Ego sum panis vivus, Ave Maria, stb. Műveit gyakran játszották külföldön. Jelenleg a Vá­rosi Színház korrepetitora. Schwabbauer (Solt) Erik, Sopron. *1912, Sopron. Zenei tanulmányait magánúton foly­tatja. Számos hangversenyen működött köz­re, mint szólista és mint kísérő. Egy tangó­jával a Rádió Újság pályázatán (1935) elis­merő oklevelet nyert. Schwalb Miklós zongoraművész. *1903, Bu­dapest. Tanulmányait a Zeneművészeti Fő­iskolán végezte, ahol 1920-ban oklevelet nyert, Tanárai: Dohnányi E., Debussy (Páris), Weiner L. Hangversenyei 1920-ban a Zene­­akadémián (szólista) Dohnányi vezényletével, 478

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék