Magyar Nemzet, 1940. december (3. évfolyam, 258-281. szám)

1940-12-01 / 258. szám

r SVÉD számológép: gSlSmflL-ftDHHER m m összeadógép: OäiGMftL-flDHBER T i m acélból, mecha- V «­m­e­nikai remekmű Vezerneavserő­ m és MNEll Bpet^, IV, Mária Valéria u. 1 Teercaok j 1*2-2», VW-097 Most pedig a dolgok természetes­­ alakulásaként az erős polgári Lap-­ csőlátókkal rendelkező hadsereg áll szemben ezzel a réteggel s em annál­­ érdekesebb, mert hiszen a tisztikar fiatalabb tagjai a kapitánytól lefelé) szívükben mindig vasgárdisták vol­tak. Vasgárdisták, de mint mon­dottuk, polgári származásúak . Így most olyan dilemma előtt állunk, melynek eldöntésétől nagy mérték­ben függ a romániai helyzet további alakulása­­. 4 „Tribuna Ardealului” i megdöbbenése Kolozsvárról jelentik. Az itt meg­jelenő Tribuna Ardealului című ro­mán lap vezető helyen foglalkozik a romániai eseményekkel Hangoztatja, hogy a román közéleti emberek meg­­gyilkolásának idje nagy megdöbbe­nést keltett a Magyarországon élő rom­o M?ig körében. A lap így fejezi be cikke­t „Hát elvette az Isten tel­­jesel az eszünket?“ (MTI.) A vasgárda átvette a legnag­yobb bánáti zsidó hanti vállalatot Bukarestből jelenti a TP. A vas­­gárda átvette a legnagyobb zsidó b­ankvállalatot, a Temesvári Bank is Kereskedelmi ftl.-ol A bank azelőtt a Marnnrosh Blank­et Co. bankvállalat érdekköréhez tartozott. ______________Magyar nemzet__ Magyar Nemzet VASÁRNAP, 1940 DECEMBER 1 ­Románia megszü­letését ünnepüik vasárnap Gyulafehérvárott * Bukarestből jelenti az SST. A szom­bati gyászünnepség után vasárnap újabb hivatalos ünnepséget tartanak Romániában: „Nagy-Románia“ meg­­születésének 22 évfordulóját ünnepli* Gyulafehérváron, ahol 1918 december­­­én az úgynevezett nemzetgyű­lés ki­mondotta Erdély bekebelezését. A gyulafehérvári ünnepségeket az idéz 1-1 a vasgárdista légió rendezi hivatalos p 1 államokz­at keretében. Ott lesz Gyula­­k­a­fehérváron maga Antonescu miniszter­­■- elnök és Horia Sima helyettes minisz­­­terelnök is. Mindketten beszédet is­­ tartanak. Bukarestből jelenti a TP. Az ünnep­et­séggel kapcsolatban emlékbélyegek je­­­lennek meg, Antonescu képével és 1938 1940 felírásokkal. Rajta lesz Codreanu következő mondata is: „A győzelem után 48 órán belül a Róma— Berlin-tengely oldalán leszünk.*" Ploestiben szombaton összeütközött a vasgárda a katonasággal Zülrich, november 30. –A „M­agyar nemzet“ zürichi tu­dósítójának telefonjelentése.) A bu­karesti hivatalos jelentések szám­­­­­­baton csak a nagy gyászpompával végbement temetésre szorítkoznak és tudomást sem látszanak venni az ország számos helyén még mindig tartó zavargásokról. Jellemzi azon­ban a helyzetet, hogy az ország valamennyi fontosabb városában kartoon cág vette kezébe a posta- és­s telefoncenzúrát, aminek következ­­­­tében a romániai eseményekről még­­ nehezebb megbízható híreket kapni, , mint eddig A szombatra elrendelt­­ riadókészültség vasárnap is érvény­­i­ben marad. Antonescu miniszterel­­­­nök utasítására újabb katonaságot küldtek Galacba, Tumaszeverinbe, Brailába és Ploestibe, mert ezekről a helyekről újabb zavargásokat je­lentettek. Több vidéki városból pogromokat jelentenek. Magában Bukarestben szombat estig nem volt rendzavarás A régi rezsim hívei egymás kö­zött tanácskozásokat folytatnak , jellemző, hogy bár Jorga Jana péntek délutáni temetéséről semmi­féle előzetes híradást nem adtak ki sőt utasítás volt arra, hogy a temetést a legszűkebb körben tart­sák meg, a meggyilkolt politika hívei s tisztelői mintegy hatezrei jelentek meg a temetésen Mann­ Gyula vezetése ala­tt. Enyhült a helyzet, Sima tárgyal a lázadó gárdistákkal, a román vezérkar gyakorlatra mozgósítást rendelt el Szófia, november 30. (A ,,Magyar Nemzet“ szófiai tudósítójának telefonjelentése.) Romániából ideérkezett utasok szerint az utóbbi huszonnégy óra enyhülést hozott, Iloria Sima állítólag tárgyalásokat kezdett a lázadó vasgárdistákkal A dunamenti Koszosukból azt jelentik, hogy a román vezérkar általános mozgósítást ren­delt el gyakorlatozás céljából. A Romániából jött utasok úgy tudják, hogy­ a német katonai küldött­ség tapintatosan a háttérbe vonult az utóbbi napok eseményei során. A román hadsereg Antonescu mögött áll Bukarestből jelenti a TP. A honvé­delmi minisztérium hivatalos nyilat­­kozatban cáfolja meg azt a több kül­földi rádió által terjesztett hírt, mi­szerint több román tábornok benyúj­totta volna lemondását a november 27-i események után. A hivatalos nyi­latkozat megállapítja, hogy a román hadsereg ma hűségesebben áll, mint valaha, Antonescu oldalán. A hadsereg és a vasgárdista mozgalom közötti vi­szonyra jellemző Tecuci vasgárdista parancsnok kiáltványa, amelynek ér­telmében a vasgárda tagjai tiszteletük jeléül üdvözölni tartoznak a hadsereg tisztjeit Eltörölték a román tisztek és altisztek adósságait Bukarestből jelenti a Magyar Táv­irati Iroda. Antonescu tábornok el­rendelte, hogy a hadsereg kölcsön­­intézeténél töröljék az összes adóssá­­gokat, amelyek a tiszteket és altiszte­ket terhelik. frí­gy gyászpompával a bukaresti Zöld Ház kertjében eltemették Codreanut és társait Bukarestből jelenti a TP. Codrea­nut és 13 társát szombaton délelőtt rendkívüli ünnepélyességgel, hatalmas népl­ömeg részvétele közben temették el. Reggel 9 órakor megszólalt Buka­rest minden harangja és a légió-temp­lomban, ahol a koporsók fel voltak ravatalozva, megkezdő­ lött a gyászis­tentisztelet. A papok imáikban a ka­pitányról, a Spanyolországban elesett Icgionistákról és a román nemzeti újjászületésért elhullott Iégionistákról emlékeztek meg. A templom előtti té­ren ezt követőleg második istentiszte­letet tartottak. A templom előtti téren felállították Mihály arkangyal képét. A templom árkádjai alatt 10 óra 45 perckor indult meg a temetési menet. A temetési menetet, mely végighaladt Bukarest utcáin, az erdélyi részekből származó mócvidékiek nyitották meg havasi kürtjeikkel. Ezek után lépdelt a légió különítménye, majd kereszt­­formában a papság. A halottakat zöld lepellel leborított asztalokon vitték. A kormány után következett a német és az olasz küldöttség, valamint a né­met és olasz falangisták küldöttsége. A német koszorúkat a menetben né­met katonák vitték. A közéleti méltó­ságok után erdélyi egyetemi hallga­tók csoportja következett. A temetésen a király is képviseltette magát, aki Antonescu tábornok államvezető és Horia Sima vasgárdista vezető között haladt, mind Antonescu, mind Florit Sima a légió egyenruháiért hordta. A temetési menetben a továbbiakban részt vettek a német tanhadosztály képviselői, valamint számosan a bu­karesti diplomáciai testület tagjai kö­zül, a hadsereg képviselői, a német népcsoport küldöttsége, a hadirokkan­tak és a frontharcosok küldöttsége, a Hitler Jugend egy csoportja, egy ro­mán ezred és az­ ország minden részé­ből való legionista küldöttségek. A miniszterelnökség előtt a gyász­menetből kiváltak a diplomaták és TUNGSRAM imwwki . Félreértések elkerülése céljából jól megjegyzendő, hogy a jászkarajenői csodaforrások három­­gyógyvízzel ajándékozzák meg a szenvedő emberiséget: l. A Mire glau­­ffydísy'íz az epe-, gyomor-, máj-, cukorbajok, túlhizás kúravize, 2. a Mir* keserűvíz a székrekedés gyors, biztos hatású és nem kellemet­len úti gyógyszere, 3. a Baby gyer­­mekkeserűviz a gyermekek és agyok* testileg leromlottak enyhe hashajtója. Orvosi tanács és ellenőrzés szükséges- innen a menet a legionisták zöld háza elé vezetett. Az itt tartott gyászbeszé­­dek után a ház kertjében levő mau­zóleumba, ahol a spanyol harcokban elesett Motza és Marin nyugszik, el­temették a vasgárda volt vezetőjének holttestét. Kétszázezer ember a temetésen Bukarestből jelenti az Orient Ra­­dió. A szombati gyászünnepségeken több mint kétszázezer ember vett részt. Amerre a menet elhaladt, az emberek letérdepeltek. Közben a le­vegőben repülőgépek keringtek és vi­rágokat szórtak a menetre. Az ünnep­ségeket a román rádió is közvetítette. Codreanu perének feltűnő részletei Bukarestből jelenti az SZ­T. A szombat reggeli bukaresti lapok is teljesen Codreanu emlékének szente­lik hasábjaikat és egyetlen szóval sem foglalkoznak az elmúlt napok izgalmas belpolitikai eseményeivel. Codreanu hazaárulási perének pér­­teken megtartott újrafelvételi tárgya­lásáról, amely tudvalévően * néhai vasgárdavezér teljes rehabilitásával­ végződött, oldalas tudósítások szá­molnak be. Vezetőhelyen közüik * lapok Horia Cosmovici védőügyvéd beszédét, amelyben szembeszállt az annakidején megtartott hazaárulási­ per vádpontjaival és élesen tiltako­­zott az ellen, hogy Zelea Codreanu­ német segítséggel akarta uralomra juttatni a vasgárdát Romániában. A legionista mozgalmat a tarthatatlan politikai és szociális állapotok hoz­ták létre s csak az eszmei közösség volt az, amely arra késztette a vas­­gárdát, hogy együttműködést keres­sen és követeljen Németországga!". Codreanut hamisan vádolták meg azzal, hogy levelezésben állt a ten­gelyhatalmak vezéreivel. Csak amikor Mussolini Berlinben járt, akkor kiül­dött Codreanu üdvözlő táviratot Hit­lernek és Mussolininak. Később még­­egyszer táviratozott Hitlernek, am­­­kor Ausztria kimondotta csatlakozá­sát a Nagynémet Birodalomhoz. Az annak idején megtartott hazaárulási perben az volt az egyik legfőbb vád­pert Codreanu ellen, hogy levelet küldött Németországba és ebben a levélben összeesküvést készített elő. A levél azonban durcla hamisítvány volt, amit az is bizonyít, hogy alá­írásként „Capitanul ét .,Nemzeti Szocialista Légionárius Mozgalom" szerepel, holott Codreanu sohasem írta alá a nevét Capitanul jelzővel,, a legionista mozgalom pedig sohasem nevezte magát nemzeti szócin­ista mozgalomnak. A legionistáknak semmi más kapcsolatuk nem volt Németországgal, csak az, hogy­ az országból száműzött palgárdisták ott találtak menedéket és hogy a német jog és erkölcs a légió számára it mintaképül szolgált. A védőügyvéd végül megemlékezett még arról, hogy Codreanu a királyhoz intézett me­morandumában annak idején a román külpolitika irányítóinak felelősségét hangoztatta és nem hagyott kétséget a vasgárdista mozgalom külpolitikai célkitűzéseit illetően. „A Romániában állomásozó német csapatok száma változatlan­ Bukarestből jelenti az Orient Radio: A külföldi sajtóban megjelent alapta­lan híresztelésekkel ellentétben egész Romániában nyugalom uralkodik. A legionista mozgalom továbbra is őr­ködik azon, hogy az ellárásokat szi­gorú fegyelemben, a törvényes rend keretei között folytassák le. Jólérte­sült körök a legerélyesebben cáfolják azokat a légből kapott híreszteléseket, hogy növekedett a Romániában állo­másozó német csapatok létszáma. A német csapatok száma változatlanul megmaradt is műszaki oktatáshoz szükséges keretben. (MTI.) Ploeski rémnapjai Bukarestből jelenti a Budapesti Tu­dósító. Nincsenek megbízható hírek arról, hogy a legionisták milyen újabb terrorcselekményeket hajtottak végre politikai ellenfeleikkel szemben. Attól tartanak azonban, hogy Codreanu te­metését a legionisták felhasználják terveik megvalósítására. A jelszó most: teljes bosszúállás. Antonescu mindent megtesz, hogy a rendet biztosítsa. Utasítására vidékről három hadosztály katonaság érkezett a fővárosba és megszállta a fővárost, valamint annak egész környékét. A hadosztályok különleges védelmi osz­tagokkal vannak megerősítve. Hír sze­rint a Romániában állomásozó német I­lancsapatokból is erős egységek érkez- RÓZSAVÖLGYI 1 8 NÁDOR Karácsonyi Album mezjelent. Tar­am­mjrswéi-el kíszteneten kerd HOZSNYAI KÁROLY könyv- rwicmu­st HCartmzkodó. JV. Motcua-urai iál­ lek a fővárosba, azt azonban határo­zottan cáfolják, hogy is országba újabb német csapatok érkeztek volna. Kiszivárgott hírek szerint a légio­­nisták szerdára virradó éjszaka Buka-­­restben is megszállták a középületeket és péntekig kezükben tartották. Pén­teken azután a kormány és a vasgár­disták között folytatott hosszas vita után megegyeztek abban, hogy a köz­­épyleteket a vasgárdisták fokozatosan átadták a katonaságnak. A telefonköz­­pont ésűidét­errak pénteken délután adták át. A vidéki városokban végrehajtott­­bosszúállás“ Ploestiben és környé­kén volt a legborzalmasabb. Itt mint­egy kétszáz zsidót és számos baloldali érzelmű egyént végeztek ki a vasgár­­disták. Horia Sima, a vasgárdisták vezetője, személyesen utazott le Ploes­tibe, hogy tekintélyével némi rendet teremtsen. Antonioru tábornok drasz­tikus intézkedéseket hozott, azonban úgy látszik, tehetetlen * kivégzőkkel szemhez*.

Next