Magyar Nemzet, 1941. július (4. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-01 / 147. szám

, Magyar Nemzet, IF. évfolyam, 147. szám Kedd. 1941 júliusi Alapította ELŐFIZETÉSI ARA­D ÉVRE 36 P, FÉLÉVRE 18 P. „ „ SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VI., ARADI­ U. 10, NEGYEDÉVRE 0 P. 1 HÓNAPRA S P. EGYES P F T IS­ZI LÁTVÍJOK TELEFON: 128-428* KIADÓHIVATAL: BUDAPEST,1 SZÁM HÉTKÖZNAP 10 FILL. VASÁRNAP 20 FILL. I Ll i l­ V O rm i * wB E­. VI. VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 65. TELEFON: 126-726* i ' Lemberg, Luck, Breszt-Litovszk, a Minszktől nyugatra eső terület, Dünaburg, Libau német kézre került . • * i \ . A német összefoglaló jelentés negyvenezer fogolyról, 2233 tank és 4107 repülőgép elpusztításáról számol be — Berlin még nem döntött a cári emigráció kérdésében — Vichy is megszakította a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval Az amerikaiak támaszpontokra szeretnének szert tenni Kelet-Szibériában A honvédvezérkar főnökének jelentése A Szovjetunió annyira köz­ponti kérdésévé vált az egész világpolitikának, hogy a va­sárnapi és hétfői külpolitikai események között alig akad olyan, amely­­ a világ bár­mely pontjáról legyen szó — ne volna összefüggésben a né­met—szovjet háborúval. Magának a háborúnak kez­deti alakulásával katonai mun­katársunk foglalkozik külön rovatában, itt csupán annyit említünk meg, hogy a német véderő főparancsnokságának va­sárnap kiadott összefoglaló je­lentését a berlini lapok ilyen főcímekkel hozzák: Európa mert van mentve — Szétzúztuk a szovjethadsereg felvonulását ■— A német diadalmenet Keleten. A bázeli Nationalzeitung ber­lini tudósítója is abban fog­lalja össze a német fővárosban uralkodó véleményt, hogy a Szovjetúnió katasztrófa felé ha­lad. Berlinben rámutatnak, hogy úgy látszik a Szovjetúnió területén is beválik a nagy csapatrészek villámgyors beke­rítésének módszere, amelyet a német hadvezetőség Lengyel­­országban, majd Franciaország­ban alkalmazott. A németek Hitler sztratégiájának nevezik a zsákképzést. . A keleteurópai hadjárattal kapcsolatban felmerülő szá­mos kérdésből mindenekelőtt kettőt kell kiemelni :az egyik a bolsevista államrendszer meg­döntése után bekövetkező álla­potokra, a másik pedig arra vonatkozik, hogy Amerikában szemet vetettek Vladivosztokra. Ami a Szovjetúnió eddigi te­rületén létrejöhető rezsimeket illeti, a német fővárosban igen érdekes nézetet hangoztatnak. Erről az NST a következő ber­lini jelentést adta ki: — Berlini politikai körökben felmerült a kérdés, milyen ál­láspontot foglalnak el a külön­féle európai országokban­­— elsősorban Németországban, Franciaországban és a Bal­kánon — élő orosz emigránsok a szovjet ellen folyó jelenlegi háborúval kapcsolatban. E kér­désre válaszolva, a­z Wilhelm­­strasse köreiben rámutattak, hogy német részről ezt a hábo­rút nem az orosz restauráció érdekében folytatják, hanem önvédelemből. Éppen ezért nem is válaszolhatnak arra a kér­désre, mennyiben hajlandók a bolsevizmus elleni harcban az orosz emigránsok is részt venni. A magyar királyi honvédvezérkar főnöke közli: Nagybánya és Talaborfalva hely­ségek ellen végrehajtott szovjet re­­pü­lőtámadások megtorlásaként légi Berlini tudósítónk szintén be­számol a Wilhelmstrassén el­hangzott nyilatkozatokról a cári emigráció kérdésében. Eszerint a Wilhelmstrasse ille­tékes helyein kifejezést adtak annak a nézetnek, hogy Német­ország szempontjából sokkal kedvezőbb más európai nem­zeteknek a bolsevizmus elleni küzdelemben való részvétele, mint amilyen a kiöregedett emigrációé. Ugyancsak berlini tudósítónk számol be egy német lapnak arról a sanghai táviratáról, amely szerint ottani japán kö­rök úgy látják, hogy a Szovjet­­uniónak szóló amerikai segít­ség révén a Szovjetúnió áten­gedi támaszpontul a transz­szibériai vasút végpontját, Vla­­divosztokot az Egyesült Álla­moknak. A Német Távirati Iroda egyik newyorki jelentése is tud ilyen tervről. Eszerint ugyanis a New York Herald Tribune azt írja, hogy Wash­ingtonban befolyásos katonai szakértők sürgetik, az Egyesült Államok kössenek hasonló egyezményt a Szovjetúnióval támaszpontok átadása céljából, mint amilyent Angliával a nyu­gati féltekén lévő támaszpontok átadásáról létrehoztak. Ezek szerint az amerikai szakértők szerint a Szovjetúniót rá kell bírni, hogy engedjen át az Egyesült Államoknak repülő­támaszpontokat az Alaszkával szemben lévő szibériai tundrán. A Kelet-Szibériában tervezett amerikai támaszpontok kérdé­sét két szempontból is figye­lemre kell méltatni. Az egyik sztratégiai, a másik propagan­­disztikus. Katonai jelentősége annyiban lehet ilyen támasz­pontok esetleges átengedésének, hogy ebben az esetben az Egye­sült Államok nemcsak Ázsia északkeleti partvidékén vethet­nék meg a lábukat, ami a szá­razföldi harc szempontjából jö­hetne számba, hanem ugyanak­kor az Egyesült Államok Japán közelében is fenyegető pontokra tehetnének szert, ezt pedig Ja-­­pán semmi esetre sem nézhetné erőnk nagyobbszámú repülőgép beve­tésével vasárnap, 29-én a reggeli órákban ismét szovjet katonai célo­kat bombázott. A támadás sikerrel járt. A célpontokban tűzkárokat és erős rombolásokat okoztunk. Vala­közömbösen. S ha az ameri­kaiak azt hiszik is, hogy ilyen­féle pozíciónyereség Japánt mozdulatlanságra bírná, ezzel szemben rá kell mutatni, hogy az amerikaiak ebben a remény­ségükben talán tévednek, mert esetleg éppen ellenkezőleg, egy ilyen fenyegetésnek talán már a puszta valószínűsége is arra in­díthatja Japánt, hogy megelőzés címén közbelépjen. A Kelet-Szibériában tervbe vett amerikai támaszpontok em­legetésének pedig propagan­­disztikus hatása abban lehet, hogy az Egyesült Államok be­avatkozási mozgalma erre való hivatkozással igyekszik meg­növelni az amerikai közvéle­ményben­ a fenyegetettség érzé­sét. Eddig is nagyrészt az an­gol propagandának lehetett tu­lajdonítani azt az amerikai meggyőződést, hogy Német­ország az Atlanti-óceánon ke­resztül kinyújthatja a kezét az Egyesült Államok felé. Számos komoly szakember meg van győződve arról, hogy Európa felől nem lehet invadálni az Egyesült Államokat, az angol propagandának azonban — amely jobban tud hatni Ameri­kára, mint az európai száraz­földre — sikerült elhitetni az újvilág lakosságával, hogy a német haderők át tudnak kelni az Atlanti-óceánon. Most pedig, hogy a német seregek elindul­tak a német—szovjet határ fe­löl Moszkva irányában, az ame­rikai beavatkozási propaganda siet falra festeni az invázió rémét mindjárt olyan messze­menően, mintha a németek Szi­bérián keresztül át akarnának menni Alaszkába, hogy onnan szárazföldi erőkkel hatoljanak le Kanadán át az Egyesült Ál­lamokba. Ez a propaganda­­fogás épp olyan alaptalan, mint az Atlanti-óceánon átszökkenő invázió emlegetése, ami persze nem zárja ki, hogy agitációs célra fölhasználják. A Szovjetúnióban megszál­landó területek kérdésével való összefüggésből idézzük még ezt a — látszólag lokális jelentő­mennyi repülőgépünk visszatért. Csapot vasárnap délelőtt hét szov­jet repülőgép támadta. A légi harc­ban három támadó szovjet gépet lelőttünk. (MTI.) Végi­l hírt: Kaunasból jelenti az NST, hogy Voldemaras volt litván miniszterelnököt kiszabadították fogságából, amint a bolsevisták elmenekültek Kaunasból. Rajta kívül számos vezető egyénisé­get is kiszabadítottak. Ezt a jelentést azért érdemes kiemelni, mert ez arra vall, hogy a bolsevisták sietve ürítet­ték ki a nyugatibb balti terüle­teket, mert különben vagy ma­gukkal vitték volna a politikai foglyokat vagy pedig gondos­kodtak volna arról, hogy a bol­sevista rezsimnek letartóztatott ellenfelei ne kerüljenek élve az oda nyomuló ellenség kezére. európai szárazföld közös harca Berlinben elégtétellel mutat­nak rá, hogy a Szovjetúnió el­leni háborúban Németország mellett úgyszólván valamennyi európai állam felsorakozott. Ebben a hadjáratban a Szovjet­únió által minden provokáció és minden alapos ok nélkül minősíthetetlen szándékokból megtámadott Magyarország, mint az antibolsevista államok legrégebbike és mint az anti­­komintern paktum aláírója, tel­jes meggyőződéssel és hatékony katonai lendülettel vesz részt. Ennek számos elismerése van, így például a Magyar Távirati Iroda a következőket jelentette: — Magyarországnak a Szov­jetúnióval való hadbalépése al­kalmából Risto Egli, a finn köztársaság elnöke Magyar­­ország kormányzójához meleg­hangú üdvözlő-táviratot inté­zett, aki azt hasonló szívélyes­hangú távirattal viszonozta. A Völkischer Beobachter is elismerően ír arról, hogy Ma­gyarország a hadiállapot beáll­tának megállapításával válaszolt a szovjet támadásaira s hogy Magyarország is beleavatkozik a küzdelembe. A Berliner Börxen­­zeitung „Magyarország légi had­ereje visszaüt“ című cikkében számol be a magyar megtorló intézkedésekről, a lap a többi között ezt írja: „ Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormány­zója, huszonkét évvel ezelőtt a magyarországi kommün leveré­sének zászlóvivője volt, ő azóta az Európáért felelősséget érző bolsevistaellenes érzület fárad­hatatlan zászlóvivője is. Most ismét kiadta Magyarország né­peinek a parancsot a bolseviz­mus elleni harcra. Az esseni Nationalzeitung közli magyar illetékes helynek azt a nyilatkozatát, hogy a szov­jet repülőknek csak úgy sikerült az ország belsejébe ennyire elő­­nyomulniuk, hogy a nemzetközi joggal ellenkező módon a szovjet felségjeleit átfestették úgy, hogy először nem lehetett felismerni, hogy a repülőgépek a szovjethez tartoznak. A Spanyolországból a kelet­­európai frontra utazó önkénte­sek légióját „kék zászlóalj“-nak nevezték el. Parancsnoka Mu­­nez Grande tábornok, aki a Gibraltár előtti spanyol haderő eddigi parancsnoka volt. A Né­met Távirati Iroda jelentése­ szerint a sevillai helyőrség tisz­tikara csaknem teljes számban jelentkezett a légióba, a sevillai repülőtisztek pedig kivétel nél­kül. A norvég légióról a Német Távirati Iroda a következő os­lói jelentést adta ki: — Terboven birodalmi kor­mánybiztos vasárnap este az oslói rádióban felolvasott nyi­latkozatában tudatta, hogy a Führer eleget tett a norvég nép ama kívánságának, hogy a bol­­sevizmussal való világtörténelmi leszámolásban részt vehessen, a Führer hozzájárult­ ahhoz, hogy haladéktalanul felállítsa­nak egy norvég légiót. A nor­vég légió, mint egységes és zárt kötelék, kizárólag norvég vezetés mellett, norvég irány­elvek szerint kerül kiképzésre és később így állítják harcba a Szovjetúnió ellen. A vichyi kormány is megsza­kította diplomáciai kapcsolatát a Szovjetúnióval. S hogy a Bé­távi—Darlan-kormány milyen őszintén igyekszik beilleszkedni a mai Európába, azt bizonyítja az a casablancai Stefani-hiv is, amely szerint az ottani francia katonai törvényszék degaullista tevékenység miatt öt francia állampolgárt hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélt. Ára 10 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék