Magyar Nemzet, 1941. augusztus (4. évfolyam, 174-198. szám)

1941-08-01 / 174. szám

jezte. Egyébként Francia-Indokína megszállása tervszerűen folyik, a legtöbb csapatszállító hajó Saigon kikötőjébe érkezik, ahol harmincöt hadihajó is horgonyoz. Csütörtökön dél­után megérkeztek Saigonba az első japán bombavető- és va­dászgépekből álló kötelékek. Konoye japán miniszterelnök csütörtökön beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy Japánnak a legrosszabbra kell felkészülnie. A német—szovjet háború komoly következmé­nyekkel járt Japán szempont­jából. Nem lehet előre meg­mondani, hogy hová terjed még ki az európai háború. A világsajtó különböző jelen­téseiből kiderül, hogy a japán hadvezetőség északon is hajtat végre nagy csapatmozdulato­kat. A szibériai határra ötven­ezer kínai munkást rendeltek ki, akik ott védőműveket épí­tenek. Holland-India Az NST batáviai jelentése szerint a hollandindiai kor­mány szóvivője kijelentette, hogy kormánya a batáviai ja­pán nagykövet előtt hivatalo­san megcáfolta azt a hírt, amely szerint Holland-India felmondotta volna Japánnal kötött kőolajszállítási szerződé­sét. A szóvivő kijelentette, hogy a sajtó egy része nyilván össze­tévesztette a japán követelések zárolásával a kőolajszerződés felmondását. A Magyar Nemzet kezdettől fogva rámutatott arra, hogy a holland indiai olajkérdés jelenti a távolkeleti helyzet kulcsát. A borneói olajkivitel megtiltása jelentené a legsúlyo­sabb gazdasági rendszabályt Japán ellen, mert ezzel a japán birodalom Achilles-sarkát érik. Ezért az olajkiviteli tilalomra Japán csak az ultima ratio legummal válaszolhatna. A ba­­táviai kormány azonban, mint eddigi beszámolóinkban is ér­zékeltettük, nem nyúlt még ehhez a végső fegyverhez. Egy tokiói jelentés szerint a holland -indiai külkereskedelmi hivatal vezetője biztosította a batáviai japán főkonzult, hogy Holland-India fenn akarja tar­tani Japánnal való kereskedelmi forgalmát. A japán hadsereg lapja, a Kokttm­in Simbun igen esrélyes figyelmeztetést intézett legutóbb Hollandia címére. „Tekintsék a hollandusok fi­gyelmeztetésnek az indokínai eseményeket. Csak hasznukra válhatik, ha az ottani esemé­nyek arra késztetik őket, hogy újból fontolóra vegyék maga­tartásukat.“ (smins­lting A Német Távirati Iroda közli a Domci-irodának egy feltűnő jelentését, amelyet a félhivata­los japán hírügynökség megbíz­ható helyről szerzett és amely szerint rövidesen várható a kínai brit katonai egyezmény megkötése. Az egyezmény a következő megállapodásokat fogja tartalmazni: 1. Szingapúr lesz a gyűjtőhelye a hadianyag­nak, amellyel Burmán át Csung­­kingot ellátják. 2. Anglia Indiá­ban, Szingapúrban és Burmá­ban repülőgépgyárakat és tá­maszpontokat létesít Chungking számára. 3. A kínai kereskedők és cégek egész Dél-Indiában tá­mogatják a katonai egyezményt. 4. Ha Anglia hadat üzen Japán­nak, a Csungking-hadsereg /'o/i/iom brit tábornok, a távol­­keleti brit hadsereg fővezérének főparancsnoksága alá kerül. A Domei-iroda szerint megbízható jelentések vannak még arról, hogy előkészületeket tesznek Burma és a Kínába vezető ösz­­szes utak együttes védelmére és erre a célra erősebb kínai köte­lékek már Burmában állomá­soznak. A USA részéről Clagget tábornok megszemlélte a kínai légi haderőt és megszervezte az amerikai segítséget. A Csungkingból elutazott né­met és olasz diplomaták meg­érkeztek az indokínai Hanoiba és elmondották, hogy Csung­­kingba naponta érkeznek ame­rikai repülőgépek és az ameri­kai műszaki szakemberek száma állandóan növekszik. Szaigoni jelentés szerint a tengelyellenes erővonal távol­keleti képviselői legutóbb Csung­­kingban üléseztek­­ Vavell tá­bornok részvételével. Taiföld Taiföld fővárosának, Bang­koknak rádiója legutóbb fel­tűnően kiemelte Anglia és Tai­föld szoros kapcsolatait. Hang­súlyozta, hogy Taiföld kap­csolatai Angliával sosem voltak olyan szorosak, mint most. Azokkal a hírekkel kapcso­latban, hogy Taiföld Nagy- Britanniával szerződést köt, légi támaszpontokat bocsát az ango­lok rendelkezésére, a szingapúri taiföldi főkonzul kijelentette, hogy Taiföld egyetlen idegen hatalomnak sem hajlandó tá­maszpontokat rendelkezésére bocsátani és Japánnak nincs oka attól tartania, hogy szerző­dést kötött volna Angliával. A taiföldi helyettes külügyminisz­ter hangsúlyozta, hogy Taiföld ezután is a legszigorúbban meg­tartja semlegességét. Itt említjük meg, hogy az­ angol flottát Szingapúrban harci készültségbe helyezték, hogy bármikor elzárhassa a marokkói szorost. A US 4 Japán és a USA között ko­molyabb árbér keletkezett a Tutuila nevű amerikai ágyú­­naszádnak japán részről tör­tént bombázása következtében. A bombázás Csungkingban tör­tént, amikor a japán légi had­erő megtámadta Csang-Kai-Sek fővárosát. A Tutuilá-t egy japán bomba az orrán találta el és szétrombolta. Sumner Welles azonnal ma­gához kérette Nomura japán nagykövetet és tiltakozást je­lentett be kormánya nevében. Welles szerint a bombázás csak szándékosan történhetett. Kennye herceg japán miniszter­elnök Creiu amerikai nagykövet elött a kormány nevében saj­nálkozását fejezte ki az ágyú­naszád bombázása miatt. A miniszterelnök biztosította a nagykövetet, hogy a japán ka­tonai erők mindent elkövetnek majd, nehogy amerikai tulaj­donban kár essék. A Német Távirati Iroda jelen­tése szerint egy meg nem neve­zett északírországi kikötőbe 400 amerikai technikus érkezett, akiket Morgesson brit hadügy­miniszter üdvözölt. Az ameri­kai technikusok támaszponto­kat építenek Írországban. Roosevelt elnök csütörtökön megbeszélést folytatott Mar­shall vezérkari főnökkel és Stark tengernaggyal. Sumner Welles hosszabb meg­beszélést folytatott a washing­toni bolíviai nagykövettel. A beszélgetés során minden rész­letében megtárgyalták egy USA katonai légügyi bizottságnak Bolíviába való küldését. A Né­met Távirati Iroda jelentése sze­rint ennek az előízben Bolí­viába utazó küldöttségnek többi között az lesz a feladata, hogy Magyar Nemzet PÉNTEK, 1941 AUGUSZTUS 1. átvegye a bolíviai katonai re­pülőgépvezetők kiképzését. Az erről szóló egyezményt augusz­tusban írják alá. Közel-Kelet Ankarai jelentés szerint az iráni kormány elutasította azt az angol kérést, hogy vonják meg az Iránba érkezett német állampolgároktól a tartózkodási engedélyt. Ez a kérés össze­egyeztethetetlen az iráni sem­legességgel. A vezéri főhadiszállásról jelenti a Német Távirati Iroda. A véderő főparancsnoksága közt­l Az Ukrajnában megvert szovjet hadseregek üldözése közben a német erők mélyen benyomultak a visszavo­nulási mozdulatokat tevő ellenség közé. Szmolenszktől keletre szorosabbra vonták az ellenség bekerítését. Az Észtországban küzdő kötelé­keink észak felé visszavetették az el­lenséget. Harci repülőgépeink a csütörtökre virradó éjszaka bombázták Moszkva katonai célpontjait és hatásosan bom­bákkal árasztották el Orel vasúti csomópontot. Tengeralattjáróink üldözték az At­lanti-óceánon megtámadott hajókara­­ván szétválasztott maradványait és elsüllyesztettek még öt fel­fegyverzett kereskedelmi hajót, összesen 24.000 tonna tartalommal. E hadműveletben az ellenség öszesen tehát 140.500 tonna hajóteret vesztett. A­égi haderőnk az Anglia elleni küz­delemben Lowest­oft­től keletre bom­bával súlyosan megrongált egy nagy kereskedelmi hajót. A csütörtökre virradó éjszaka újabb támadásokat intéztünk a sziget dél­keleti és délnyugati részén repülőterek ellen. Kereken negyven brit repülőgép egy repülőgép-anyahajóról felszállva a Jeges-tenger északi részén támadást kísérelt meg Kirkenes kikötője ellen. A támadás meghiúsult. Az ellenség itt légi ütközetekben 23, a légelhárító érs a tengerészeti tüzérség tevékeny­sége következtében öt repülőgépet vesztett. A Német öböl felett vadászrepülő­gépeink egy nyolc angol bombázóból álló kötelékből lelőttek öt repülőgé­pet. Tengerészeti tüzérségünk lelőtt két, egy aknaszedő naszádunk pedig egy brit repülőgépet. Nyugat-Németország néhány hely­ségére a csütörtökre virradó éjszaka brit repülőgépek romboló és gyújtó­­bombákat dobtak. A polgári lakosság közül néhányan életüket vesztették, illetve megsebesültek. (MTI­) kötő ellen. Ez a támadás egy időbe esett néhány szovjet repülőgép meg­jelenésével. Német repülőgépek felvet­ték a küzdelmet a támadó gépekkel és 23 ellenséges gépet légi harcban lőttek le, kettőt a légvédelmi tüzérség, hármat pedig a haditengerészeti tüzér­ség lőtt le. A légi harc során két né­met repülőgép veszett el, legénységü­ket megmentették. Néhány brit harci repülőgép ezen­kívül Észak-Németországba akart be­repülni, ezek közül azonban már a tenger felett öt repülőgépet lelőttek. A gondori harcok Rómából jelenti a Stefani. Az olasz fegyveres erők főhadi­szállásának 422. közleménye ezeket mondja: Észak-Afrikában, a tobruki arc­vonalon megfutamították a ellenség páncélkocsiktól támogatott különít­ményeit. A szerdai közleményben jelzett Bengázi elleni ellenséges légi támadás alatt az olasz légelhárító tüzérség le­lőtt egy angol repülőgépet. A tengely repülőgépei elsüllyesztet­­tek egy tartályhajót és súlyos rombo­lásokat végeztek a kirenaikai parti berendezésekben. Kelet-Afrikában, a gondari szaka­szon, feketeinges kötelékek és gyar­mati csapatok merész kitörést hajtot­tak végre. Az angol repülőgépek szer­dán délután géppuskatűzzel árasztot­ták el Cagliarit. Légelhárító tüzérsé­günk, a vadászgépekkel együtt­működve meghiúsította az ellenség vakmerő kísérletét, amelynek mind­össze egy emberélet esett áldozatul (MTI.) A háború Moszkva és Őrei katonai célpontjainak bombázása An­gol légi támadás finn területek ellen Helsinkiből jelenti az NST. Finn hivatalos részről is megeriásí­­tik azt a tényt, amiről az angol rá­dió már hírt adott, hogy a péntekre virradó éjszaka angol repülőgépek bombatámadást hajtottak végre finn terület ellen. Az angol gépek Srinu- Hamar finn várost és Pelsamo jeges­­tengeri kikötőt bombázták. Az angol légi támadás Helsinkiben nagy feltű­nést keltett. A finn fővárosban rá­mutatnak arra, hogy ez a támadás a nemzetközi jog durva megsértése, mert Finnország nem áll hadiálla­­potban Angliával, sőt a diplomáciai kapcsolatokat sem szüntette meg. A hétfői finn jegyzék csupán azt birtal­mazta, hogy Finnország meg akarja szüntetni londoni követséget, de még ez nem történt meg, mert finn rész­ről vártak az angol válaszra. A táma­dás körülményeiből világosan kitűnik, hogy az angol repülők tudatosan és szándékosan hajtották végre azt. Helsinkiből jelenti a Német Táv­irati Iroda. Jólértesült finn helyről szerzett ér­tesülés szerint brit repülőgépek szer­dán támadást intéztek Liinahan­ari és Petsamo, az északi Jeges-tenger partján fekvő finn kikötők ellen. A hadműveletben mintegy harminc bombázó és harci repülőgép vett részt. A bombázás során találatok értek egy svéd állami tulajdonban levő rakpartberendezést s több más anyagi kár is keletkezett. A támadó gépek közül többet lelőttek. (MTI.) Szovjet repülőgép Horvátország felett Zürichből jelenti a Bud. Tud.:­­ Zágrábból, hogy Barijavikénál egy A Neue Zürcher Zeitung jelenti­k szovjet repülőgépet lőttek le. Elesett Frick német belügyminiszter fia Berlinből jelenti az NST. Walter Frick főhadnagy, dr. Frick birodalmi belügyminiszter fia, aki egy lovasezred kötelékében vett részt a keleti hadjáratban, súlyosan meg­sebesült és belehalt sérüléseibe. Brit támadás dán partok ellen Kopenhágából jelenti az NST. Angol repülőgépek újabb éjjeli tá­madást intéztek Jütland egyes déli és nyugati pontjai ellen. A támadás eredménye egészen jelentéktelen volt. Mint hasonló esetekben, most is csak gazdasági épületeket és termőfölde­ket rongáltak meg a brit támadók. Támadás egy szovjet repülőtér ellen Berlinből jelenti a Német Távirati iroda. Német harci repülőgépek július 30-án rombolók védelme alatt meg­támadtak Szmolenszktől keletre, a szovjet vonalak mögött egy repülő­teret, ahol százaiól állottak a nehéz Martin-bombázók, a vadászgépek és a Maxim Gorki­j-mintájú szállító repülőgépek. A német repülőgépek a hosszú sorok közé dobták le bom­báikat. Támadásuk eredményét szét­­zúzott szovjet gépek, égő csarnokok és m­ély bombat­öl­csérek zűrzavara jelezte. (MTI.) Megérkeztek az olasz csapatok a keleti frontra Rómából jelenti a Stefani. Az olasz expedíciós hadtest meg­érkezett a keleti arcvonalra. Az olasz katonákat, útközben, amerre csak el­vonultak, a polgári hatóságok, a la­kosság és a szövetséges katonabajtár­sak lelkes ünneplésben részesítették. (MTI.) Berlini nyilatkozat a villámháborúval kapcsolatban Berlinből jelenti az NST. Angol részről ez utóbbi napokban olyan híreket terjesztettek, mintha a német villámháború módszere a Szovjetunióval szemben csődöt mon­dott volna, sőt német balsikerekről beszéltek és a német véderőfőpa­­rancsnokság újabb hallgatását is az­zal magyarázták, hogy ez a sikerte­lenség bevallása. Berlini Jóléricsillt körökben az an­gol hírverésnek ezzel az állításaival szemben rámutatnak arra, hogy a német seregek június 22-e óta min­denesetre nagyobb területet foglal­tak el keleten, mint amekkora maga a Nagyném­et Birodalom és három­szor akkora területet, mint az angol szigetország. Ettől eltekintve azonban a német hadjárat célja elsősorban a szovjet támadó hadseregeinek és tartalékainak megsemmisítése és ez nem attól függ, hogy ezt vagy amazt a várost bizonyos határidőre elér­jék vagy elfoglalják. Meghiúsított angol-szovjet légi támadás egy norvég kikötő ellen Berlinből jelenti a Bad Tud.­ A lapok jelentései szerint szerdán heves légi csata folyt le német és brit repülőgépek között , az északnorvég vizeken. Ez a légi csata súlyos vesz­teséget eredményezett az­ angolok számára. Angol torpedóvető repülőgépek vé­de­lme mellett az Északi Jeges-tenge­ren tartózkodó egyik repülőgép-anya­­hajóról több hullámban támadásra indultak az egyik északnorvégiai ki- magyar­ rekord van kés üveg is. Az olasz sajtó a távozó Villám Frigyesről Rómából jelenti a Magyar Távirati­­iroda. A csütörtöki olasz lapok meleg­hangú cikkekben búcsúztatják báró Villám­ Frigyest, Magyarország távozó kri­inált követét. A Messaggero ezzel kapcsolatban a következőket írja: Báró Villán­ Frigyes egyike volt azoknak a diplomatáknak, akik Olaszországban a legnagyobb hír­névnek, népszerűségnek és rokon­­szenvnek örvendtek. Ez a magyar diplomata ősi pergiai eredetű csa­ládból származik és így szellemében, vérmérsékletében és egész jellemé­ben egyesítette a magyar és az olasz nép tulajdonságait. Szívélyes úr, fi­­nom ízlésű m­iérlő, éleseszű meg­figyelő, kellemes társalgó. Világos értelme, magas kultúrája és óriási tapasztalata, amelyet a hosszú és ra­gyogó diplomáciai pályafutása alatt szerzett, rendkívüli értékű diploma­tává avatta. Bevezették a német polgári közigazgatást a volt litván területeken Helsinkiből jelenti a Német rtftv­­rrzi Iroda. Az „Ostland"-nak nevezett keleti vidékeken, amelybe beletartozik a Dunától délre elterülő volt litván te­rület is, a német polgári közigazga­tás birodalmi biztosa, valamint Lit­vánia főbiztosa felhívásokat intéztek a helyi lakossághoz s ezekben közlik az említett területek felosztását és a polgári közigazgatás bevezetését. A volt litván területet három közigaz­gatási kerületre, mégpedig Kauen, Vilna és Schaulen kerületére osztot­ták be. A felhívásban többi között utalnak arra, hogy a községi és városi köz­igazgatásba bevonják a helyi lakos­ság képviselőit és hogy a lakosságnak teljes mértékben részt kell vennie a német polgári közigazgatás által megindított újjáépítő munkában. (MTI.) SÍRKŐAVATÁS Felejthetetlen férjem, néhai Vajda József a Seholberger ernyőü­zlet sóti tulajdonosa sírkőa­vatása augusztus 3-án, va­sárnap délelül­ fél 12 órakor lesz a rákoskeresztúri temető­ben. 11/a szakasz, 11. sor, 1. sír)

Next