Magyar Nemzet, 1941. október (4. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-01 / 223. szám

­T. MefcAm, 555. szám ’ S&rfd. 1941 ftfd­AB« % Madar Nemzet ELŐFIZETÉSI ÁRA 1 ÉVRE 37.20 P. FÉLÉVRE 18.60 P, NEGYEDÉVRE 9.30 P. 1 HÓNAPRA 3.20 P. EGYES SZÁM HÉTKÖZNAP 12 FILL. VASÁRNAP 24 FILL. Alapította PETHŐ SÁNDOR SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VI. ARADI­ UTCA 10. TELEFON: 128-428» KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, VI. VILMOS CSÁSZÁR ÚT 65. TELEFON: 126-726» Papén tárgyalt Szaracsogluval A volt Dnyeper-front teljes felgöngyölítésének minden alapfeltételét megteremtették — Egy német hadosztály bevett 210 szovjet kiserődöt — Az Egyesült Államok kri­inált nagykövete szabadságra hazautazik Washingtonból azt jelenti a Német Távirati Iroda, hogy Hull külügyminiszter kijelen­tette: Phillips, az Egyesült Álla­mok római nagykövete szabad­ságra hazautazik. Hull külügy­miniszter hozzátette, hogy a Kyb­inálnál akkreditált ameri­kai nagykövetet tájékoztatni fogják az Amerikában bekövet­kezett legújabb fejleményekről. Közben természetesen a nagy­követ is jelentést tesz. A legláthatóbban előtérben álló két nagy külpolitikai kér­dés, a török és a japán még mindig nyitva áll. Ankarában a nemrég Németországból vissza­érkezett Papén nagykövet hét­főn délután és este kimerítően tárgyalt Szaracsoglu külügy­miniszterrel, a megbeszélések­nek legalább is egy részén Clodius követ szintén részt vett. A japán—amerikai tárgyalások­ról pedig az NST ezt jelenti Tokióból. Csak hétfőn tették közzé, hogy Toyoda tengernagy, külügyminiszter szombaton hosz­­szabb tanácskozást folytatott Grew tokiói USA nagykövettel. Az eszmecseréről nem adtak ki hivatalos közleményt. Meg kell még említeni a cseh protektorátusbeli helyzetet, ott további kivégzések történtek. A letartóztatott Elias miniszter­­elnök és a kivégzett nyugalma­zott tábornokok összeesküvésé­nek hátterére következtetni le­het. A hadihelyzetet az MTI úgy jellemzi, hogy a volt Dnyeper­­front teljes felgöngyölítésének minden alapfeltételét megterem­tették. A német hadijelentés rámutat, hogy egy német had­osztály 210 szovjet kiserődöt rohammal vett be, azt is jelen­tik, hogy olasz csapatok na­gyobb szovjet erőket morzsoltak fel. A Német Távirati Iroda be­számol arról, hogy angol repü­lők Hamburgra és Stettinre bombákat dobtak és hogy a ja­pán csapatok szándékuk végre­hajtása után kiürítették a csu­­csaui vasúti gócpontot. Új német módszerek A német hadvezetés, úgy lát­szik, továbbra is újabb és újabb feladatok megoldása elé állítja az ellenséges frontokat. Az an­golok az atlanti csatában vet­ték észre új német hadviselési módszerek alkalmazását, a szov­jet hadsereg pedig a kelet­európai szárazföldi csatatere­ken tapasztalt német újításokat. A tengeri küzdelemben időn­ként változott a felfogás afelől, hogy a tengeralattjárók hadba-A Magyar Távirati Iroda jelenti. A mind szélesebb keretek között kibontakozó új ukrajnai hadművele­tekkel kapcsolatosan magyar katonai körökben még nem tartják elérke­zettnek az időt a tüzetesebb tájékoz­tatásra. Egyébiránt utalnak arra, hogy ezek a hadműveletek megteremtették a feketetengeri partvidék szovjet tá­vetésénél mi a célszerűbb: a búvárhajók szétszórása-e, vagy pedig csoportos latbavetésük. Az első világháború elején egyen­­kint cirkáltak a német búvár­hajók, ezért tért át Anglia az első világháború későbbi idején a teherhajók egyenkinti indítása helyett a hajókaravánok meg­szervezésére. Abban az időben ez a módszer nagyrészt eredményes volt. Éppen ezért a második világháborút az angolok min­­d márt azzal kezdték, hogy cso­portosan járatták kereskedelmi hajóikat. A németek azonban ekkorra már annyira fejlesztet­ték a tengeralattjárók harcképes­ségét, főleg a búvárhajók és a repülőgépek együttműködése ré­vén, hogy a második világhábo­rúban az angol hadvezetőség meglehetősen elértéktelenedett­nek kellett, hogy találja az első világháború végén még bevált karaván-rendszert. A keleteurópai hadjárat ki­törésekor a Szovjet igyekezett is azt a tanulságot levonni az úgynevezett flandriai csatából, hogy a zsákokra ellenzsákokkal akart felelni. Erre a szovjet eljá­rásra azonban a német hadve­zetőség azzal az újítással rea­gált — legalább is ilyen hírek mentek Moszkvából Londonba —, hogy egy idő óta nem a tan­kok mennek elől, nyomukban a gyalogsággal, hanem német motorbiciklis osztagok furakod­nak be a szovjet csapatok tes­tébe és az ő nyomukban törik magukat keresztül, a motorbi­ciklis osztagok irányában, a tankok. Maguk az angolok el­ismerik, hogy erre a német in­vencióra a szovjet hadsereg még nem találta meg a meg­felelő választ. A török kérdés Isztanbuli tudósítónk távirata szerint a német—török tárgya­lás hétfőn döntő stádiumba ju­tott, úgyhogy az eredmény végső kialakulására rövidesen számítani lehet. A Bud. Tud. jelentése szerint a hétfőn Anka­rába érkezett Papén a török maszpontjai és a volt Dnyeper-arc­­vonal teljes felgöngyölítésének min­den alapfeltételét s éppen olyan cél­tudatos tervszerűséggel és szabatos­sággal folynak le, mint amilyen terv­­szerűség és szabatos végrehajtás a szövetségesek Szovjet elleni hadjára­tának valamennyi eddigi mozzanatát jellemezte. külügyminiszterrel, isztanbuli tudósítónk pedig úgy tudja, hogy Papén és Clodius délután négy órától a késő éjszakai órá­kig tanácskozott Szaracsogluval. A közelkeleti és a közép­keleti brit főparancsnokok, úgymint Auchinleck és Wavell tábornokok pénteken és szom­baton Bagdadban tanácskoztak egymással. 4 hármas értekezlet A Moszkvában hétfőn meg­kezdett angol—amerikai—szov­jet konferenciáról szóló jelen­tések abban a tekintetben el­lentmondóak, hogy az értekez­let első ülésében Molotov kül­ügyi népbiztos elnökölt-e vagy pedig elődje, Litvinov. Abban egyetértenek a táviratok, hogy a háromhatalmi értekezleten résztvevő szovjet delegációnak mind a két katonatagja a harc­térről sietett Moszkvába. Az egyik Vorosilov tábornok. Az értekezletet a három kül­döttség vezetőjének nyilatkoza­tával nyitották meg. Molotov az­zal fejezte be beszédét, hogy az idő sürget, munkára fel. Lord Beaverbrook a többi között ar­ról beszélt, hogy Anglia sokat köszönhet amerikai barátainak. Harriman pedig, az amerikai delegáció feje rámutatott, hogy a papiroson még nem hadviselő félként szereplő Amerika ugyan­azzal a céllal van jelen az érte­kezleten, mint a szövetséges Anglia. Ezután hat szakbizottságot küldtek ki, ezek péntek reggelre készítik el jelentéseiket. A kon­ferencia e jelentések megvitatása után fog dönteni, állítólag körül­belül egy hét múlva. A Bud. Tud. jelentése szerint az angolok azt beszélik, hogy a moszkvai érte­kezleten elsősorban repülőgépek és tankok termeléséről és szállí­tásáról tárgyalnak. A semlegesség! törvény A legújabb washingtoni hírek szerint a fiposeve­f-kormány — mint már említettük — állt­A honvédcsapatok arcvonal-szaka­­szán jelentősebb esemény nem tör­tént. A magyar kötelékekkel szemben álló ellenség magatartásának bizony­talansága a szövetségesek által elért legutóbbi nagy sikerek hatásaképpen mind szembeszökőbbé válik. Az arc­­vonala mögött végbemenő rombolásai most már megszakítás nélkül folynak.­tólag rendeleti úton akarja ér­vényteleníteni a semlegességi törvénynek két fontos pontját, ezek közül, az egyik a keres­kedelmi hajók felfegyverzésé­nek, a másik annak áll útjában, hogy az amerikai kereskedelmi gőzösök közvetlenül befussanak az angol kikötőkbe. Erről a lehetőségről, vagyis a semleges­ségi törvénynek rendeletekkel való megcsonkításáról az NST ad hírt, viszont a Német Táv­irati Iroda úgy tudja, hogy Hull külügyminiszter a hétfői sajtó­értekezleten kijelentette: A sem­legességi törvényt nem fogják érvényteleníteni, hanem módo­sítani fogják. Ezek szerint tehát mégis a parlament korlátozná a semlegességi törvény intéz­kedéseit. Berlinből pedig azt jelenti az NST, hogy a prágai rádió sze­rint a protektorátus területén eddig húsz golyó általi halálra szóló ítéletet hajtottak végre. Stockholmi hír szerint arány­lag kevés számú letartóztatás történt, egész Csehországban leg­feljebb ha ezer embert helyez­tek vizsgálati fogságba. Hír szerint Elias-t, az autonóm cseh kormány elnökét Berlinbe vi­szik, hogy ott néptörvényszék elé állítsák. Az NST Berlinből azt jelenti, hogy a W­ilhelmstrassen kijelen­tették, Elias esetleges utódjától még semmit nem tudnak, ann­yi azonban bizonyos, hogy nem a helyettese kerül a miniszter­­elnöki székbe. A honvédei­e­kkel szembenálló szovjet arcvonal mögött szakadatlanul folynak a rombolások Ára 12 fillér Olaszországban államosítják a lefoglalt üzemeket Rómából jelenti a Stefani. Az olasz minisztertanács kedden törvényjavaslatot fogadott el, amely­nek értelmében mindazokat az üze­meket nacionalizálják, amelyeket az állam a háború kitörése óta lefoglalt. (MTI.) Vichyben végleges német—francia békében reménykednek Vichyből jelenti a Magyar Távirati Iroda. Vi­chyi beavatott körök közvetlen kapcsolatot állapítanak meg a keleti események és a francia—német tár­gyalások újrafelvétele között. A kievi döntő győzelem lehetővé teszi Berlin számára, hogy újból az általános európai kérdésekre fordítsa figyelmét és keresse Franciaországgal a hatha­tós együttműködés módozatait. A megbeszélések kedvező előrehaladása mértékadó körök szerint azt bizo­nyítja, hogy a francia és a megszálló hatóságok együttes erőfeszítései kö­vetkeztében teljesen kudarcot vallot­tak az ismételt makacs kommunista és degaullista kísérletek, amelyek jóvátehetetlen szakadékot akartak teremteni a francia és a német nép között. A francia—német megbeszé­lések vezetésével megbízott Méchin államtitkár vichyi tartózkodása dip­lomáciai körökben azt a feltevést kelti, hogy nagy horderejű kérdések vannak szőnyegen. A javaslatok rész­letei nem ismeretesek, de Vichyben igen derűlátó a légkör és a két or­szág viszonyának kedvező módosulá­sát várják. Jólértesült körök, azt sem tartják teljesen kizártnak, hogy a tél küszöbén, amikor Európa életének megszervezése rendkívüli jelentőséget ölt, Berlin talán a végleges békefelté­­telekről is hajlandó lesz tárgyalni Franciaországgal. Mialatt a politikai megoldás terén kedvezően folynak az előkészületek, Vichy gazdasági szem­pontból máris kézzelfogható közeli eredményekre számít. A brit pilóták nem hajlandók piszkos hajón utazni Ottawából jelenti az NST. A kanadai légügyi minisztérium közlése szerint ezentúl tiszta hajók szállítják Kanadából Angliába a brit pilótákat. A közlemény előzménye a következő volt: Nemrég 1000 pilótának kellett volna átkelnie az Atlanti-óceánon egy szennyes hajón, rossz élelme­zési viszonyok közepette. A pilóták hangosan tiltakoztak ez ellen. A ka­nadai légügyi minisztérium kijelen­tette, hogy a panaszok indokoltak ugyan, azonban a repülők fellépése mégis fegyelmi vétség, amelyet meg kell büntetni. Minthogy a pilóták eddigi magatartása példás volt, csak néhány különösen hangos tiltakozót büntettek meg A megbüntetettek a legközelebbi szállítmánnyal utaznak Angliába. Hajójuk már tiszta lesz., Az előző hajó elszennyeződésének az az oka a minisztérium szerint, hogy nagy a hajóhiány és a rossz idő megakadályozta a kellő tiszto­gatást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék