Magyar Nemzet, 1943. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1943-01-01 / 1. szám

VI. évfolyam, 1. színi ELŐFIZETÉSI ÁRA 1 ÉVRE 46.40 P, FÉLÉVRE 23.20 P, NEGYEDÉVRE 11.60 P, 1 HÓNAPRA 4 P, EGYES SZÁM HÉTKÖZNAP 16 FILL., VASÁRNAP 30 FILL. jár Nemzet Alapította PETHŐ SÁNDOR Péntek, 1943 január 1. A SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VI., ARADI­ UTCA 10. ^^ZtT^lTELEFON: ,28-428*. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST,­­ VILMOS CSÁSZÁR­ ÚT 65. TELEFON: 126-726* Az áldozat és a kötelesség jogán hívok minden igaz ma­gyart újabb áldozatokra. Negyedik esztendejében jár a v­ilágszerte tomboló háború s hazánk immár második éve fegyveres résztvevője, szenve­dője, de minden megpróbálta­tás ellenére is a nemzet örökké­valóságában hívő harcosa a nő­nek sorsát eldöntő küzdelem­nek. A háború, amelyet az Úr­­isten akaratából egy ideig pol­gári nyugalomban szemlélhet­tünk, immár a mi életünkben is viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül. .­kik nekünk a legdrágábbak. .'sok anya velem együtt tudja.. milyen súlyos az a kereszt, amelyet hordozunk, meglátoga­tott bennünket a Mindenható s mi mindnyájan egyek vagyunk , rét illatomban, mi érezzük leg­.’U­Tsuh,­un az, magyarnak lenni. Éppen ezért most, amikor rról van szó, hogy meggyő­­gítsuk a háború sebei közül /.okat, amelyeket emberi erő­­és meg lehet gyógyítani, jó­ink­ban kérni, sőt kérnünk ■11! Meg szeretnénk érinteni a íveket, egyenként szembe sze­­tnénk nézni mindenkivel s­­zzáintézni a kérdést: „Felelt­­egtetted-e te is kötelességedet hazáért, enyhítetted-e azok­­­ a bánatát és gondját, akik hozzátartozójukat, atyjukat, fiai­kat, testvéreiket, családjuk tá­maszát és reménységét, vagy pedig egyetlen kenyérkeresőjü­ket veszítették el a becsület mezején? Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is odakünn har­colnak a mi biztonságunkért és életünkért?“ Válaszoljon erre a kérdésre mindenki becsülete és lelki­­ism­erete szerint. Ne szavakkal, ne az együttérzés hangoztatásá­val, hanem némán­ cselekede­tekkel. ” Amikor ez év augusztusában azzal a kéréssel fordultam a társadalomhoz, hogy adjon­­mindenki tehetsége szerint téli holmit, messze orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra talált. Most még többet, még benső­ségesebben kérek: a hadba­­­onultak családjainak, az em­berfeletti áldozattal harcolók itthonmaradottainak. Január 17-étől február 7-éig országszerte minden eddiginél nagyobb arányú gyűjtést rende­zünk a harctéren lévők itthon­­maradottainak támogatására. Ezúttal pénzt kérünk: a tehető­sektől ezreket és százukat, a szegényebbektől filléreket, de - ''d -nkitől kérünk. Sok könnyet akarunk letö­rölni, a gondok áradatát fel­tartóztatni, tehát anyagi erőink határáig kérjük a társadalom támogatását. Gondoljunk arra, hogy a magyar haza ezer és ezer családja némán és zokszó nélkül soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegtaga­dással áldoz naponként a ma­gyar igazságnak, mert hozzá­tartozója mindnyájunk fenn­maradásáért harcol vagy szol­gál. Gondoljunk katonáinkra, akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősiességét fo­kozza az a tudat, hogy itthon mindenki részt vállal családjá­nak gondjaiból. A létünkért és népünk igaz­­sáágáért folyó harctól függ min­­den. Az állam ezért minden­ek­ért «• háborúra áldoz és a lehetőség h­atárain belül gon­doskodik a harctéren lévők itthonmaradonai­'Si.­ot- ez enég nem elég! Szükséges, hogy maga a társadalom vegyen részt az áldozatban, kell, hogy az ál­dozatot egyenlően osszuk meg s ennek az emberi harcnak egyetlen eredményes fegyvere van: a jó szívvel adott fillért, és pengők tömege. Ez a gyűjtés több, mint 1»­tékonykodás, több, mint együttérzés megmutatás , ‘most látjuk majd, mennyit szer» . népünk minden rét ge. i­­r ságunk minden egy' része j iádját és azt a nagy ?i.özö‘s • • i. amelynek tagi--, vagytunk amellyel együtt élünk ;is pusztulunk ebben az t‚ • -gh . Adjatok! Avassa a tt. .. az társadalom «•/’ az esk. mai nemzeti áldozatk, szsegiii . leg­szebb ünnepévé! A««. ', hogy a legtöbbet áldozok hozzátarto­zóit, gyermekeit minél erőseb­ben és melegebben ölelje át az örök Hungária istápoló karja! Adjatok, hogy az elkövetkező nemzedékek áldással emlékez­zenek a ma élőkre, akik a sze­retet és a jóság erőit is mozgó­sítani tudták! Adjatok azért a Magyar­­országért, amelynek eljöveteléért imádkozunk! Budapest, 1942 december hó 31. napján. Horthy Miklósné (MTI­) * A szeretet hadjáratát indította el a Füméltóságú Asszony szilveszteri rádiószózata. A szívek mozgósítási parancsát jelenti minden magyar számára ez a felhívás. Január 17-étől február 7-ig tart a szívek­nek ez az offenzívája a legneme­sebb céllal: a fronton küzdő vé­reink otthon nyaradt hozzátartozói­nak megsegélyezésére. E parancs alól a magyar összetartásnak és együtt­érzésnek offenzívá­jából senki sem vonhatja ki magát. Mindenkinek k­b . .. kell állni a gátra, hogy a nyomo­rúság árvízveszélyét távoltartsuk téli fagyban, zord orosz télben küzdő katonáink otthonától, meg­mentsük ezeket az otthonokat az összeomlástól, pusztulástól. Min­denkinek adnia kell, hogy kato­náink családi tűzhelye e téli hóna­pokban ki ne hűljön, hogy gy­r­­mekeik ne dideregjenek, r. :»s nyaiknak elvegyük vagy cs­­ak a gondjait.­­..­A Főméltóságú Asszony­­ a maga megrendítő egysz­ben szívből fakad és szóló őszinteségébe:: m­­­­eg­­mozdított minden mag» szív­t. Ebből a megmozdulásból mag­­as társadalom imponáló, „yy.: fog megnyilatkozni. Az áldozat­­készségben senki se ismerhet mér­­téket és határt. Az anyagi erők határáig kell elmenni ezt a kö­teles­séget vetíti elénk * kormány­­*ár- felhívása. Senkinek n ncs annyira joga ezt­­ követelni magyar nemzettől,­­ mint J­ósága Asszonynak. 5­­, mert az­ ország első / elsősorban osztja meg , időkben az országlás r­s -fáradalmait Magyar­­kormányzójával, hanem­­ is, mert az élén halad an­­a­k a feketébe öltözött, megseb­zett szívű magyar asszonytábornak,­­ amely asszonyok a legdrágább, s legszeretettebb kincsüket áldozták fel a haza oltárán. Mint egy mély és szívekbe nyilaló sóhajtás hang­zott el a felhívásnak ez a mondata: „Sok anya velem együtt tudja, mi­­lyen súlyos a kerszt, melyet hordo­­zunk.“ y y/ Ennek a keresztnek"Tú terhe és fájdalma alatt, a magyar anyák, magyar asszonyok szenvedésteli együttérzésének nevében hangzott el a sziheszter esti szózat, amely felrázta a magyar társadalmat Gondoljunk a meggyötört szívni magyar asszonyokra, az ártatlanul szenvedő magyar gyermekekre és nyíljon meg a szívünk, a tárcánk úgy, ah­ogy azt „az áldozat és a kö­telesség jogán“ a Főméltóságú Asz­­szony szilveszteri beszéde követelte A honvéd­ családokért A kormányzó hitvesének felhívása a magyar társadalomhoz­ / mÁra 16 fillér* " # . ■v • Ifj. ! !~?Hír siklos rádiószózata a világ magyarjaihoz ITj. z Nagy ivai Horthy Miklós i’Zílelkívüli ..»vet és m­eghj­­­almazx-o miniszti • a Magyarok Vi­lá­g.é/o vétsége 1 » (kérésére a ma­­v - Who ,~na rádióban Szil­.. ./.tér éjszak­íján a világ m­agyar­­. .t~az besze­let intézett. ' igya Testvéreim! Az idő­k végtelenségének h­omok­­ó­raján ismét lepergett egy szem, melyet a mi véges emberi elménk­ek nevez. Új esztendő virrad az­gész világra és a világon szerte­­széjjel élő valamennyi magyarra. Ez az esztendő a negyedik háborús évet­­jelenti az emberiség számára és e sorsdöntő napokban az élet és a h­alál titokzatos arca tekint mindnyájunkra. E megpróbáltatá­sok közepette az egész magyar nemzet újévi köszöntését, együtt­érzései és szerető ragaszkodását tolmácsolom a világ magyarjainak, hogy n most, amikor az idők ferge­­tege minden kapcsolatot megszün­tetett közöttünk; legalább ezzel ke­rüljünk közelebb egymáshoz. A Magyarok Világszövetsége minden esztendő utolsó napján a rádió hullámain keresztül fordul a világ magyarjaihoz. Az­ ó­haza, az alma mater szeretetteljes üzenetét küldi azoknak, akik az ország ha­tárain kívül élnek és akik más vi­lágban más nemzetek között te­remtenek maguknak exisztenciát és értékes munkájukkal, tehetsé­gükkel megbecsülést szereztek ma­gyar származásuknak. Néhány hónappal ezelőtt még én is az Óceán túlsó partján, Bra­zíliában képviseltem­ a magyarság érdekeit és amikor visszajöttem, kötelességemnek tartottam, hogy Dél-Amerikában maradt magyar­jainknak beszámoljak arról,­­mi­képpen dolgozik kormányzatunk a nemzet vezetőivel fajtánk meg­tartásán és jövőjének biztosításán. Az egész világ magyarjaihoz szólva meg akarom mondani, hogy az elmúlt esztendőben ismét hűek maradtunk történelmi múltúnkhoz. A jelen biztonságáért és a jövő re­­ménységéért minden erőnket meg­feszítve harcoltunk és dolgoztunk. Mint ezer éven át mindig, úgy most is a keresztény civilizáció vé­delmében voltunk kénytelenek fegyvert ragadni, hogy szövetsége­seink oldalán harcba szállva távol tartsuk földünktől és annak lako­saitól a bolsevizmus pusztítását és istentelenségét. Nem engedhettük meg, hogy el­vegyék Istenünket, lerombolják templomainkat, megsemmisítsék ezeréves kultúránkat és mindazt, ami számunkra nemzeti és lelki értéket jelent, így most, ismét, mint a történelem folyamán annyi szót, tanubiznyságot teszünk ha­zafias, vallásos és konstruktív esz­méink mellett. .Tudom, hogy benneteket hazá­tok és ugyanakkor itthonmaradt hozzátartozóitok sorsa érdekel. Megnyugtatásul elmondhatom te­hát: azt akarjuk, hogy a nemzet minden egyes tagja egyformán vegye ki részét az áldozatokból és bei" • a i­g'ink épségben jusson el olyan békéhez, mely Isten se­­g­iségév,­­ a ^százaid és független Magyarországot ^elinthetné és amiért •­­. • zázad*,ami át küzdöt­tük­k.­­ A magyarság sors­a ,a körülmé­nyekhez képest a többi európai népek életéhez viszonyítva meg­nyugtatóan kielégítőnek mond­ható. Az ország kormányzatának fő gondja, hogy egyrészt a lehetősé­gekhez képest senki se szenvedjen hiányt, másrészt pedig, hogy szo­ciális és kulturális intézmények léte­sítésével az élet színvonalát emelje a gondokat csökkentse. De a nemzet vezetői nemcsak a vezetésük alatt állók sorsáról gon­doskodnak, hanem szeretettel és e nem múló ragaszkodással gondol­nak azokra is, akiknek a sors nem adta meg, hogy idehaza teremthes­senek maguknak otthont, megélhe­tést és így idegen államokban kény­telenek élni. Tisztában vagyunk külföldre szakadt véreink értékével. Ismerve fajtánk erényeit, képessé­geit és hazájához való ragaszkodá­sát, főleg pedig becsületes jelle­nél, egy jövendő Magyarország részére e világban szétszórt ma­gyarjaink szükségesek. Szükségessé­güket nemcsak hazánkra értjük, ha­nem az egész világ békés együtt­működésére vonatkoztatjuk. A Magyarok Világszövetsége ne­vében, amely annyi aggódó szere­tettel törődik a világ legkülönbö­zőbb táján elszórtan élő magyarok ügyével, kívánom Nektek, hogy az új esztendő valóra váltsa elmúito­­kat úgy saját sorsotok kialakulásá­ban, mint azon itthon élők életé­ben, akikért­ a távolból aggódtok. Az 1942-es esztendő már a múlté, az 1943-as még a bizony­talan jövőt jelenti De ha bízunk mindennapi imánk meghallgatásai­ban, úgy már ez az esztendő is a magyar remén­yek la­jnalhasadását jelenthetné. Még ebben az évben eljöhet az idő, midőn az emberi­ség a fegyvert a béke­építés esz­köze­ivel cserélheti föl. Mint a , múltban, úgy most is felhangzik ajkunkon az újévi könyörgés • „Isten áldd meg a magyart! . ..“ Az ének szárnyalását most ne fá­tyolozza el reménytelenség és csüggedés, hanem bizakodva kér­jük a Magyarok Istenét: „Hozz reá víg esztendőt!. . És ne csak énekeljük, de h­igyju­k is, hogy ez a ránk következő esztendő Isten segítségével, a magunk áldozatos-­ ságával, szilárd összefogással és a jóban, igazságban való hittel meg­hozza a békét, nemzetünk fel­emelkedését, mert: „Megbű­nhödte­ már e nép a múltat s jövendöl!..."

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék