Magyar Nemzet, 1943. június (6. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-01 / 123. szám

« Előfizetési éra 1 évre 46 pengő 40 fillér. Egyet szám éra hétköznap 10 fillér, vasárnap 80 fillér. Megjelenik hétfő kivételével minden nap.­­........................................................­................... Alapította PETHŐ SÁNDOR ,^Kteft///6£­Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Aradi­ utca Zrt. . ----- Telefonszám­: 128 428“. Kiadóhivatal: Budapest, VI. X^UTA^­kerület. Vilmos császár ut 65. Telefonszáma: 126­ 726* Az amerikaiak Benes Jereibsen ellenez­nek mindent, ami a m­únltra emlékeztet Angol katonai hatóságok nyomást gyakoroltak a csehek és változtassák meg a régi állapot visszaállítását követelő álláspontju­kat Politikai manőver Olaszország meggyőzése arról, hogy jobban jár, ha önként válik ki a háborúból^- jelenti a „Transkontinent Press“ Az olasz sajtó visszaut­asít­ott/tíz angolszász megnyugtatást Az angolszász légi támadások az olasz szigetek és Dél-Olasz­ország ellen folytatódtak — Nápolyt­­a hetvenedik légi támadás érte — A tengely repülői Bizertánál partraszálló­­ haj­ól^^e­ü­lekezését támadták — Torqu^y^ilélangliai kikötőre is dobtak bom­bákat — Angolszász gépek a francia Rennest^­és a ruhrvidéki Wuppertalt bombázták Az olasz sajtó visszautasítása a különbékéről, Churchill f»ib- i altári tárgyalásai és a szövet­­ségeseik egymás közti viszonyá­ban a diplomáciai és katonai helyzet­sek további fejlődése álljá­nak az érdeklődés előterében. A nép és rezsim Azokra az angolszász kijelen­tésekre, amelyek szerint Lon­don és Washington tárgyaló vi­szonyba csupán közvetlenül az olasz néppel óhajtana kerülni, nem pedig a fasiszta rezsimmel, a római sajtó éles visszautasí­tással válaszol. A lapok az olasz népnek és a fasiszta rezsimnek a szétválasztására irányuló pro­­pagandakísérletnek minősítik e kijelentéseket. » „A fasizmus az olasz történe­lemnek nem pillanata, hanem korszaka“ — így fejezi ki a fa­siszta rezsim álláspontját Dela­croix, az olasz frontharcosok ve­zetője. Ezt a mondatot a jelen­legi felvilágosító célzatú belső kampány vezérszólamának lehet tekinteni.*A fasiszta pártnak e felismerései természetesen ab­ban is megmutatkoznak, hogy az úgynevezett konjunktúra­tagokat a pártban háttérbe szo­rítják. • De az angolszász agitációval kapcsolatban az olasz vezetőség arra is ügyel, hogy a fasizmus egyik céljának tekintett társa­dalmi egységei, amely az úgy­nevezett osztályharcok módsze­reit és fogalmát elveti, továbbra is fenntartsák. Az angolszász propaganda ugyanis, mint ez Gagda válaszából a Voce d’Italiá­ban is kiderül, különb­séget szeretne tenni az egyes olasz társadalmi rétegek maga­tartása között a háborúval kap­­csolatban. Gagda a Voce d'Italiá­ban éle­sen szembeszáll ezzel a beállí­tással és a többi között az AIT római jelentése szerint így írt : Ami az olasz főnemesség magatartását illeti, csak azokra a hősökre kell utalnunk, akiket e ez az osztály adott ebben a há­borúban a nemzetnek. Ami pe­dig az olasz papságra vonatko­zik, az olasz papságot, azon­kívül, hogy a legmagasabb ke­resztényi érzület vezeti, a nem­zeti hit, büszkeség és igazság érzelmei hevítik. Ugyanilyen erőteljes hangon ■tlttfrftj-3 vissíti«- az ola­si sajt, az angolszász ígéreteket is, amelyeket különben ,,hízelgé­seknek“ nevez, s amelyek arra irányulnak, hogy az olasz nép­ben azt a hitet keltsék, mintha Churchillnek az lenne a szán­déka (mint ezt a Times és a Daily Herald ismételten leszö­gezték), hogy Olaszország terü­letét érintetlenül hagyja és az olasz népnek biztosítsa a maga helyét a világ újjárendezésében. Ez az angolszász „hízelgés“ természetesen figyelemmel van az olasz társadalmi rétegező­­désre és általában az olasz ve­zető rétegek helyzetére is. Ép­pen ezért ez a propaganda arra törekszik, hogy megnyugtassa Olaszországot: angolszász rész­ről nem óhajtanának ez ország­ban semmiféle társadalmi fel­fordulást, hanem inkább va­lamiféle konzervatív liberális irány megerősítését. Washington, London, Moszkva A washingtoni tárgyalások befejeződtek ugyan, de a nem­zetközi közvélemény még min­dig találgat, hogy várjon mi­ről tárgyaltak Washington. Aminthogy a közvélemény sem­­mit sem tudott meg arró, hogy mi volt Roosevelt­ levelében, amelyet Davies­ nyújtott át Sztálinnak, ugyanúgy semmit sem lehet írani annak a válasz­nak tartalmáról, amelyet Sztálin küld ők Rooseveltnek. E válasz egyik érdekessége, hogy Sztálin levelet orosz nyelven fogal­mazva küldte el Rooseveltnek Erősödik az a benyomás, mintha a csendesóceáni háború kérdéseinek előtérbe kerülése összefüggésben állna a szovjet­tel. Ha Washingtonban ugyanis valóban elhatározták, hogy az európai hadszíntér fölött átme­netileg előnyben részesítenék a csendesóceáni frontot, feltétele­zik, hogy ez főleg a szovjettel kapcsolatos meggondolásokból történnék. Mert, úgymond, a szovjet úgy, amint ez a külön­féle* ■pblitikai kérdésekben is nyilvánvaló, a Csendes-óceánon katonai szempontból sem ját­szik nyílt kártyákkal. Ez külö­nösen az amerikai közvéle­ményt izgatja, amely nem tudja belátni, hogy ha a szovjetunió nem támogatja Amerikát, illetve nem áll ki mellette a Japán elleni háborúban, amelyet pedig egyesek Amerikában fontosabb­nak tartanak amerikai szem­pontból, mint magát az európai háborút, miért támogassa Ame­rika a szovjetet? A Japán elleni erélyesebb fel­lépés hangoztatása igyekszik a szovjet felé azt a látszatot kel­teni, mintha angolszász részről elvárnák, hogy Moszkva elkép­zeléseit ne csak politikai szem­pontból hozza összhangba az angolszász elképzelésekkel, ha­nem katonailag is teremtsen végre teljesen tiszta helyzetet. Bizonyos amerikai körök a há­­borús erőfeszítések nagy nőjé­nek átmenetileg Japán­ f­ére való fordítását fenyegetők­ént szege­zik szembe a szovjetunióval. Ez ugyanis kaatcsolatban állhatna azzal, angolszász részről az úgynevezett európai partra­­tlást elhalasztanák a jövő évre, viszont teljes erejét a Ja­pán elleni háborúra fordítaná London és Washington. A szov­jet tehát abban a helyzetben lenne, hogy idei nagy nyári mérkőzését is a németekkel angolszász katonai segítség nél­kül vívja meg, aminek követ­kezménye természetszerűen a szovjet erőknek még nagyobb felmorzsolódása lenne. Egészen nyilvánvaló ugyanis, hogy an­golszász részről a szovjet le­gyen­gülésére már kezdettől fogva számítottak. Hogy Moszkva és az angol­szászok politikai elképzelései között a különbség megvan, az ma már a közönség legtájéko­zatlanabb része előtt is nyilván­való. Erre vonatkozóan egy jel­lemző adatról számol be a Journal de Génévé londoni tu­dósítója. A tudósító közli, egy szélsőbaloldali londoni lap azt írta, hogy tárgyalások folynak a csehszlovák emigráns kor­mány és a szovjetunió között kölcsönös szövetségi és segély­­nyújtási egyezményről. Az an­gol szélsőbaloldali lap szerint ugyanilyen tárgyalások folyná­nak a csehszlovák emigráns kormány és Nagy-­Britannia kö­zött is. A tudósító szerint Lon­donban határozottan kijelentet­ték, hogy ami ennek a hírnek az angolokra vonatkozó részét illeti, az teljesen alaptalan. Nagy-Britannia és a csehszlovák emigráns kormány között ilyen tárgyalások nem folynak, még­pedig azért nem, mert „egy kölcsönös szövetségi és segély­nyújtási szerződés felté­t díszné, hogy legalább átminh­etileg le­rögzítsék a hatápedfát. Ez pedig olyan pont,amelyben Nagy- Britannia^^r háború tartama alajd^steni óhajtja magát lekötni számtalanszor kifejezett brit álláspont ugyanis az, hogy semmiféle határt nem lehet megváltoztatni az összes érde­keltek beleegyezése nélkül. Cseh­szlovákia kérdésében bizonyos, hogy többféle probléma van még, amelyeket rendezni kel­lene.“ Esneak-Afrika A de Gaulle—Giraud-tárgya­­lások úgy látszik érdekes feje­zethez jutottak el. Jelentés ér­kezett ugyanis arról, hogy most már angolszász részről erélye­sebben léptek közbe. Churchill személyesen tárgyalt Gibraltár­ban Giraud-val, sőt egyes jelen­tések szerint állítólag Churchill Algírban van, hogy szemé­lyesen is részt vegyen da Gaulle és Giraud megbeszéléseiben. Ha ez utóbbi híresztelés nem is igaz, annyi azonban feltétlenül bizonyos, hogy Churchill Gibral­tárban (ez a találkozás ugyanis valóban végbement)­­ értésére adta Giraud-nak London szem­pontjait, amelyeket a washing­toni tárgyalásokon nyilván­valóan összhangba hoztak most már Amerika szempontjaival is. Az SST lalineai jelentése szerint e megbeszéléseken nem­ csupán a két tábornok kiegye­zési politikájának kérdései, ha­nem az általános hadvezetés kérdései is szerepeltek. A tár­gyalásokon ugyanis részt vett Aexander brit hadseregparancs­nok és Montgomery, az észak afrikai csapatok parancsnoka is. Tekintve, hogy Giraud-nak magának is van Észak-Afriká­­ban meglehetősen számottevő hadserege, kézenfekvő, hogy az angolszász palgtrtisnok­okkal folytatott tárgyal­ásokon szó volt az elköveetkezendő hadművele­tekről."E hadműveletek pedig ván­valóan a Földközi-ten­ger vidékével kapcsolatosak Ugyane jelentés beszámol arról is, hogy Churchill állítólag ta­nácskozott Giraud-val, Amerika, illetve Anglia északafrikai ér­dekeinek elhatárolásáról is. . . Emlékezetes, hogy Giraud eleinte katonai tekintélyű kor­mányzatot akart felállítani, amely azután angolszász győze­lem esetén az anyaország fölött is átvette volna a vezetést, ad­dig, míg választásokon el nem dőlt volna véglegesen, hogy a francia nép milyen kormány­zati forma alatt óhajtana élni. Természetesen e választások a katonai tekintélyi kormányzat vezetése alatt zajlottak volna le. De Gaulle ezzel szemben kez­dettől fogva azt hangsúlyozta, hogy a demokratikus elveket a közös francia vezetés felállításá­nál már most figyelembe kell venni. Éppen ezért nem enged­hető meg, hogy az ügyek intézé­sét a katonákra bízzák, hanem feltétlenül biztosítani kell a pol­gári hatóságok vezető szerepét Ezt a szempontot végül Giraud kénytelen volt elfogadni s a most felállítandó Központi Végrehajtó Bizottság ezek sze­ Ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék