Magyar Nemzet, 1943. augusztus (6. évfolyam, 172-196. szám)

1943-08-01 / 172. szám

to év­folyam, 172.­zám Vasárnap, 1943 augusztus . Előfizetési ára egy hónapra 6 pengő 00 fillér. Egyes szám ára hétköznap 20 fillér, vasárnap 40 fillér. Megjelenik hétfő kivételével minden nap. Alapította PETHŐ SÁNDOR Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Aradi­ utca 10. Telefonszám: 128-428­. Kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Vilmos császár-dt 66. Telefonszám: 126-726. Rendkívül élénk tevékenység folyik a Vatikánban összefüggésben a helyzet fejleményeivel A Stefan! jelenti: Valamennyi volt fasiszta vezetőt behívták katonának Hitler Nietzsche összegyűjtött műveit küldte ajándékba a születésnapját ünneplő Mussolininak . Ciano lemondott vatikáni nagyköveti tisztségéről De Gaulle külön kormányt alakított, Laval átalakítja kormányát A Transkontinent Press közli: A Wilhelmstrasse válaszol az angolszász tervre, amely Olaszországot mindenkép támaszpontul akarja felhasználni Németország ellen Míg az olasz belpolitika kezd megszilárdulni abban az érte­lemben, hogy most már tisztán látszanak a határvonalak, ame­lyek között a Badoglio-kormány az átalakítást a fasizmusból egy alkotmányosabb megoldás felé megkezdte, az olasz külpolitiká­nak sok kérdésében még min­dig nem lehet tisztán látni, ha nem is az óhajok, de a megol­dások tekintetében. Olaszország Az első lelkesedés megszűnte után Olaszországban most már realitásokban kezdenek meg­nyilvánulni a Badoglio-kormány szándékai a politikai élet átszer­vezésére. Az első pillanatok bi­zonytalanságának eloszlásával világossá válnak azok a szilárd pontok, melyek köré az új kor­mány az átszervezést kristályo­sítani akarja. A Badoglio-kor­­mány irányvonalai tisztán ki­rajzolódnak abban az állásfog­lalásban, amelyet az új kor­mány a pártok, az általános választójog és a munkásság szervezkedése kérdésében követ. Emlékezetes, hogy a rezsim­­változás első napjaiban a turini Stampa című lap öt olasz párt nevében intézett felszólítást a lakossághoz. E pártok a követ­kezők voltak: akcionisták, ke­resztény­demokraták, liberáli­sok, szocialisták és kommunis­ták. Eleinte ugyanis úgy lát­szott, hogy az olasz politikai életbe visszatérnek a Mussolini előtti állapotok s ennek folytán az akkori pártok ismét meg­kezdik működésüket. Azóta ki­derült, hogy a Badoglio-kor­mány nem gondol ez állapotok teljes visszaállítására, hanem számot kíván vetni a fasiszta rezsim húsz éve alatt bekövetke­zett változásokkal. Az új kor­mány határozottan leszögezte, hogy­ miután Olaszország hadi­­állapotban van, a pártszervez­kedés megindulásáról nem tehet szó, ezt a háború utáni időre kell halasztani. Minisztertanácsi határozatban közölték az olasz néppel, hogy a háború befeje­zése után négy hónapon belül kerül a sor az új választásokra Ezzel kapcsolatban természe­tesen felmerül a választójog kérdése is. Az olasz sajtó leszö­gezi, hogy a pártoknak, mint a politikai közvélemény kifejezői­nek visszaállítására egy későbbi időpontban szükség lesz, azon­ban a választójog szempontjá­ból úgy vélekedik, messzeme­nően figyelembe kell venni a speciális olasz viszonyokat, arra kell törekedni, hogy a tár­sadalmi megrázkódtatások el­kerülhetők legyenek. A választó­­jogi reformmal az olasz sajtó egyöntetűen ebben a szellemben foglalkozik s a Messaggero pél­dául hangsúlyozza azokat a ne­hézségeket, amelyek a választó­jog titkosságának bevezetése nyomán támadhatnának. A minden változással együtt­járó társadalmi megrázkódtatá­sok eshetőségének távoltartá­sára irányuló elszántság nyilat­kozik meg azokban az olasz in­tézkedésekben is, amelyek a közrend fenntartására irányul­nak s amelyek célja elébe vágni különféle agitációs lehetőségek­nek. Mindenekelőtt döntés tör­tént a munkásság politikai együttartásának kérdésében­­ határozatot hoztak, amely sze­rint a fasiszta szakszervezetek továbbra is fennmaradnak a fasizmus népjóléti intézményei­vel együtt, természetesen új ve­zetéssel. A Badoglio-kormány erélyét mutatja, hogy a há­borús érdekek szempontjából fontos üzemekben intézkedése­ket hozott minden esetleges rendzavarási kísérletnek elébe­vágni: az olasz vasutaknak, postának és rádiónak egész sze­mélyzetét mozgósítottnak jelen­tették ki — mint erről az MTI jelentése beszámol —, ami ter­mészetesen a katonai bírásko­dás kiterjesztését jelenti ez üze­mek alkalmazottaira. A Róma elővárosaiba való villamosuta­zást pedig előzetes engedélytől tették függővé. Az olasz sajtó egyúttal leszá­mol azokkal az angolszász hí­resztelésekkel, amelyek az olasz­­országi tüntetések okaival fog­lalkoznak. A Sfe­ojil-iroda köz­leménye szerint a szövetséges táborban tökéletesen félreértik az új olasz mozgalom értelmét. A Stefani légbőlkapottnak ne­vezi például azt a jelentést, amely szerint — mint erről az NST római jelentése beszámol — „Észak-Olaszországból ki­indulva, általános békemozga­lom kezdődött, amely lassan­ként Dél-Olaszországra is át­terjedt“. A Stefani az olasz­­országi tüntetések okát, az NST jelentése szerint, a következők­ben jelöli meg: — Az olasz városokban lezaj­lott tüntetések a lakosság haza­fias lelkesedését juttatták ki­fejezésre. Indító okuk a királyi ház iránt érzett mély rokon­­szenv és hódolat, valamint a Badoglio-kormány iránt táplált bizalom volt. A szövetségesek A Badoglio-kormány elhatá­rozottsága a társadalmi rend fenntartására, az angolszász hi­vatalos politika oldalán he­lyeslésre talált. Mind London, mind pedig Washington több­­ízben kijelentette, hogy ellene van minden olyan állapotnak, amely anarchiához vezethetne. Churchill, mint emlékezetes, Mussolini távozása után mon­dott beszédében ilyen értelem­ben nyilatkozott s álláspontjá­hoz. Roosevelt is csatlakozott. A pénteki sajtókonferencián Roosevelt ismét hangsúlyozta, hogy kívánatosnak tartja annak megakadályozását, „hogy Olasz­országban anarchia támadjon“. A forradalmak megakadályo­zása kérdésében az angolszász politika és a közvélemény is egységes. Ezt kívánják ugyanis azok az eszmények, amelyeket angolszász oldalon a háború utáni új rend megszervezésére vonatkozóan felállítottak, de ezt kívánják a katonai érdekek is. A katonai érdekek előtérbe he­lyezését Olaszországgal kapcso­latban angolszász oldalon több­ízben hangsúlyozták. Viszont épp e katonai érdekek előtérbe helyezése az a pont, amely a leghevesebb ellenállást váltja ki az olasz sajtóban. Az olasz la­pok beszámolnak arról, hogy angolszász részről továbbira is a feltétel nélküli kapitulációt kívánják s azonkívül teljes őszinteséggel tájékoztatják az olasz publikumot az angol köz­vélemény és az angol sajtó han­gulatáról az új olasz rezsimmel szemben. Az angol lapokban ugyanis egyre-másra jelenik meg a támadás az új Badoglio­­kormány ellen. Az MTI római jelentése szerint a Stefani azt ír­ja, hogy Londonban és Wash­ingtonban „konok rosszhiszemű­séggel kijelentik, hogy a fasiz­mus Olaszországban nem tűnt el“. Éppen ezért az angolszász sajtó továbbra is hajthatatlan. E sajtó kételkedik a Badoglio­­rezsim demokratikus érzésében. Éppen ezért ismét pontos kör­vonalazását kívánja a háború utáni angolszász politikának a követendő irányelvek kérdésé­ben. A Badoglio-kormány elen in­tézett angolszász támadások nyomán vita kerekedett Lon­donban és Washingtonban ar­ról a kérdésről, vájjon a szövet­ségesek csupán fegyverszüneti megbeszéléseken ismernék-e el a Badog­io-kormányt tárgyaló félnek, vagy pedig a béketár­gyalásokon is. A Times a TP jelentése szerint megállapítja, hogy bár a szövetségesek „ké­szek a kapitulációs okmányon való aláírást minden olyan kor­mánytól elfogadni, amelynek a hatalom ténylegesen a kezében van, de ez nem jelenti, hogy egy ilyen kormányt meghagy­nának a jövő Itália élén“. Ugyanebben a kérdésben a pén­teki sajtókonferencián­ Roosevel­­tet is megkérdezték. Roosevelt az egyenes válaszadás elől ki­tért s a többi között azt mon­dotta: „Nem fontos, hogy kivel tárgyalunk, ha az illető nem tagja a fasiszta pártnak. Az olaszországi háború utáni rezsim kérdése, mint látható, bonyolult problémát jelent, te­kintve, hogy a megoldás nem csupán elvi elhatározásoktól függ, hanem a katonai érdekek realitásával is a legszorosabb összefüggésben áll. Angolszász részről kimondották a feltétel nélküli kapituláció elvét s ennek alkalmazása mindjárt az első államnál, amely szóba került, ne­hézségekbe ütközik. Az angol­szász közvélemény egy része kívánatosnak tartaná, ha ezen az elven lazítanának, más része azonban s ide tartozik csaknem az egész angolszász sajtó, köve­teli, hogy a feltétel nélküli ka-­ pitulációhoz szorosan ragasz­kodjanak. A Bud. hu.l. londoni jelentése szerint angol politikai körökben hangoztat­ják ,hogy a szövetségesek nem hajlandók olyan megegyezéses békére. Ára 40 fillér

Next