Magyar Nemzet, 1943. augusztus (6. évfolyam, 172-196. szám)

1943-08-01 / 172. szám

amely az egyesült nemzeteket megfosztaná a teljes győzelem tudatától. Az angolszászok, a legalacsonyabbaktól a legmaga­sabb körökig megegyeznek ab­ban, hogy csupán népi kormá­nyokkal köthető bármiféle meg­állapodás. Az Angliában tapasz­talható bűvös légkört kétségkí­vül Badoglio tábornagy felhívása is befolyásolta, amely szerint a háború tovább folyik“. Egyes vélemények szerint minden hivatalos kijelentés el­lenére a „feltétel nélküli kapi­tulációról“ angolszász oldalon lenne bizonyos készség tárgyalá­sokra. A reális helyzet azonban sok olyan problémát rejteget, amelyek efféle angolszász szán­dékok érvényesülését megnehe­zítik. A Badoglio-kormány min­denesetre vonakodik magát an­golszász megszállásnak, illetve támaszpontnak átengedni. A háború folytatása bizonyos szempontból Olaszország szá­mára ugyanazt jelentené, mint a kapituláció: az ország területe hadszíntérré válnék. Hiszen tudvalevő, hogy angolszász részről, amennyiben Olasz­ország nem kapitulál, további támadásokat helyeztek kilátásba. Érthető, ha Olaszország mélyreható érdeklődést kelt vi­lágszerte. Az északafrikai kér­dés után itt kerülnek ugyanis először összeütközésbe bizonyos háború utáni politikai és társa­dalmi angolszász elképzelések egyrészt az illető állam vezető politikai tényezőinek elszántsá­gával az ország politikai sorsá­nak befolyásolására a háború után is igényt tartani, másrészt pedig a szövetségesek közvetlen katonai érdekeivel, amelyeknek előtérbe helyezése esetleg a po­litikai engedékenységet tenné indokolttá angolszász oldalon. B. E. A pápa fogadta Grandit és Federzonit Ró­mából jelenti a Magyar Távirati Iroda. Mint a Vatikánvárosból jelentik, a Szentatya csütörtökön magánkihallga­­táson fogadta Federzonit, az olasz tudományos akadémia elnökét és a mai nap folyamán Grandit, a feloszla­tott fasiszta testületek kamarájának volt elnökét. A spanyol kormány szabadonbocsájtja a politikai foglyokat Madridból jelenti a Bad. Tud.: A spanyol kormány pénteki minisz­­tertanácsában további tízezer politikai fogoly szabadonbocsátását határozta el. Hamburgot rendszeresen meg akarják semmisíteni Stockholmból jelenti a TP. A Németország második legnagyobb városában, Hamburgban tett borzal­mas rombolásokat Londonban úgy ér­telmezik, hogy itt a világtörténelem­ben első kísérletről van szó olyan irányban, hogy egy hatalmas népességi centrumot állandó nappali és éjjeli tá­madásokkal rendszeresen megsemmi­sítsenek. Berlini tudósítónk telefonjelentése Berlin, július 31. (A „Magyar Nemzet“ berlini tu­dósítójának telefonjelentése.) Az esemény teljesnek mondható hetet minden, a jövőre vonatkozó, politi­kai következtetés nélkül zárják le Berlinben. A külföldi sajtó vissz­hangjával kapcsolatban a Wilhelm­strassen érintik azokat az esemé­nyeket, amelyeket a rendkívül tár­gyilagos német közlésekben kifeje­zésre juttattak. A német sajtónak a volt tengely­társ belpolitikájában beállott vál­tozással szemben viseltetett tárgyi­lagossága nem kerülte el az euró­pai semleges sajtó figyelmét — állapítják meg Berlinben. A svéd, svájci, spanyol és portugál lapok behatóan foglalkoznak a tar­tózkodó német állásfoglalással. Ezekből a kommentárokból általá­ban hiányzik a végleges következ­tetés, amit német részről úgy értel­meznek, hogy a semlegesek nem vágják el egyik oldalról sem az es­hetőségek további útját. Berlinben számolnak azzal, hogy az események hatása alatt az ellenség megkísérli mindenekelőtt a semlegeseket be­folyásolni. Ez tűnik ki az e kérdés­hez fűzött véleményekből. Ennek máris mutatkozó jeleként említik meg, hogy angolszász részről vala­mennyi semleges államot figyelmez­tettek, a fasiszta vezetők befogadá­sát a semlegesség megsértésének te­kintik. Német részről felháborodot­tan ítélik el az ilyen beavatkozást más államok szuverenitásába. A kér­dés tárgyalása természetesen csak teoretikus síkon mozog, hiszen a figyelmeztetés mindössze csak előze­tes tiltakozás angolszász részről. A német lapokban megjelent az a hír, amely a Führer által Mussolini hatvanadik születésnapján a Dúcé­nak juttatott Nietzsche-gyűjtemény átadásáról számol be, már eleve ellentmond azoknak a kósza hírek­nek, amelyek a fasizmus megalapí­­tójának tartózkodási helyével kap­csolatban elterjedtek. A semleges sajtóban a többitől eltérő hangot képvisel a török. Az utóbbi időben elterjedt hírekkel szemben ugyanis szükségessé vált török részről bizonyos hírek meg­cáfolása. A cáfolatot, amely az r//us-ban jelent meg, nyilvánvalóan az az angolszász követelés váltotta ki, amely a törökök eddig elfoglalt álláspontjának megváltoztatására vonatkozott. A törökök állásfoglalását jelen pil­lanatban kétségtelenül érdekesnek tartják Berlinben. Erre mutat a Berliner Börsenzeit­lung egy hosz­­szabb cikke, amely Törökország tör­ténelmi fejlődéséről ad képet. Az aktualitást mindössze az utolsó meg­jegyzések képviselik, amelyek a tö­rök államelnöknek a semlegesség mellett elfoglalt eddigi álláspontjára apellálnak. B. S. Háborúban a nagy politikai el­határozások csaknem kivétel nélkül a hadiesemények függvényei. Musso­lini lemondását és az olasz nagy rendszerváltozást alig lehetett volna elképzelni a szicíliai partraszállás fejleményei nélkül. Az angolszászok azonban mégis csalódtak, amidőn azt hitték, hogy Mussolini távozása után zűrzavar lesz úrrá Olaszország­ban és a nép békevágya simán el­fogadtatja az olasz nemzettel a kér­lelhetetlen angolszász feltételeket. Churchill első nyilatkozata e tekin­tetben ugyan óvatos volt és utalt arra a tapasztalatra, hogy a háború folyamán történő állami rendszer­­változásokat gyakran újabb változá­sok követik. Ezideig semmi jel nem mutat arra, mintha az olasz ural­kodó és kormányfő kiengednék ke­zükből az ország gyeplőjét. Ezt a jelenlegi politikai állandóságot is a katonai események határozzák meg. A kormányváltozás óta ugyanis az angolszász seregek még Szicíliában sem értek el újabb jelentékeny sike­reket. De még ha a szicíliai had­járat befejezést is nyer, akkor sem valószínű az olasz politikai helyzet gyökeres megváltozása. Az olasz kormány és a nemzet nagy többsége el van arra szánva, hogy megalázó feltételekbe nem megy bele. Ilyene­ket csakis a hadihelyzet alapvető megváltozása kényszeríthetne reá egy, a nemzet becsületének védel­mére elszánt népnél. Ezért áll to­vábbra is a harc helyszínileg még csak Szicíliáért, lényegében azon­ban egész Olaszországért. Híveink, de a józan észszerűség is azt erősítik meg, hogy az angol­szászok az olasz területet, neveze­tesen annak északi részét a Német­ország elleni támadásra óhajtanák felhasználni. Persze — Churchill szavai szerint is — minél kevesebb áldozattal, sőt az Olaszországgal való megegyezés alapján. Ez az, amit ma az új olasz rendszer sem fogadhat el. Olaszország minden­esetre szívesebben látná, ha az an­golszászok akár a Balkánon, akár Franciaországon át keresnék a dön­tést Olaszország elkerülésével. Az angolszászok azonban minden jel szerint ragaszkodnak az olasz­­országi felvonulási területhez. Ez tehát a második szempont, amely­ A háború­ ben az olasz és az angolszász köve­telések össze nem egyeztethetők. Az első szempontot a „lefegyverzés“, a másodikat pedig a „megszállás“ fogalmába sűríthetjük össze. A harc tehát tovább folyik. ♦ Szicíliában Montgomerynek ama legutóbbi nyilatkozata után, hogy a pergőtűz minden­ percben meg­indulhat, az újbóli támadás gyors megkezdését várhattuk. Mont­gomery azonban szombat reggelig csupán fokozta tüzérségének mű­ködését, gyalogsága pedig továbbra is vesztegel a cataniai állások előtt. Még azt sem tudjuk, várjon ez a brit hadsereg főerejével a hajó­ágyúk támogatása mellett a tenger­parton vagy pedig a megkerülés szándékával a nyugati szárnyon lendül-e támadásba. A középen az Interinf. szerint a német csapatok a Nicozia és Regal­­buto helységektől közvetlenül ke­letre, kedvező magaslati állásokban rendezkedtek be. Itt a kanadaiak és amerikaiak már pénteken is részben friss erőkkel kísérelték meg az áttörést, amely a tengely hadijelentései szerint ádáz har­cokban meghiúsult. Az északi tengerparton előnyo­muló amerikai seregrész harcairól nem kaptunk újabb híreket. ★ A keleti arcvonalon az Orel ka­nyarulatnál a szovjet újabb súlyos támadásai — a német hadijelentés szavai szerint — váltakozó harcok­ban összeomlottak. E harcok ereje pénteken megnövekedett, lényeges változás a helyzetben azonban nem állott be. Néhány napi szünet után a szovjet támadások a kubáni híd­főnél és a Ladoga-tónál ismét nagy erővel indultak meg, azonban itt sem jártak eredménnyel. Érdekesnek találjuk egyébként azt az egész keleti arcvonalra ki­terjedő német megfigyelést, hogy a szovjet a huszonöt napig tartó tömegrohamok után megviselt kö­telékeit az arcvonalról rendszere­sen kivonja és azokat lehetőleg újakkal pótolja. A keleti arcvonalon dúló harcok jellege tehát mára sem változott, az erőket felőrlő küzdelem kima­­gaslóbb eredmények nélkül tovább folyik és a német hadvezetés terv­szerűen igyekszik erőit kímélni. * A légi bombázásoktól ezúttal Kas­sel és Remscheid német városok szenvedtek a megnevezett helységek között és a támadó repülőgépek veszteségei ismét igen súlyosak vol­tak. Ez sem új jelenség és már-már az a meggyőződésünk kezd kiala­kulni, hogy az angolszász hadveze­tés legalább is légi erőit éppen úgy nem kíméli, miként a szovjet vala­mennyi fegyvernemét, Tombor Jenő. ORGL a FOLYÉKONY ROVARIRTÓ Cora Gyógyszer és Vegyitermékek gyára, X., Bihari­ út 2. Tel.: 187—697. POLOSKA LÉGY MOLY ÉS EGYÉB ÉLÖLDIEK IRTASAR­A HADIÜZEM keresztény KERES élelemtára részére ős­kereskedősegédet és tisztviselőt akik ilyennemü munkakörben járatosak. Ajánlatokat „Iparvállalat" jeligére Rudolf Mi­sse R.-T. hirdetővállalathoz, VII., Erzsé­­bet-körút 23. t­r ’­ ­ Magyar Nemzet ’VASÁRNAP, 1943 AUGUSZTUS 2 1. Német hadijelentés A keleti arcvonal fő harci szaka­szán pénteken erejében növekedett a harci tevékenység. Az Orcl-kanyarban­­ az ellenség gyalogos és páncélos erőkkel újabb súlyos támadásokat indított állásaink ellen. Ezek váltakozó harcokban, sú­lyos ellenséges veszteségek mellett összeomlottak. A kubáni hídfőnél és a Ladoga­­tónál az ellenség ismét nagy erőkkel támadott. Krimszkájától nyugatra több szovjet hadosztály támadása omlott össze vonalaink előtt. A Ladoga­tótól délre az erős tüzér­ségi és harci repülőgépekkel támoga­tott támadó szovjet csapatokat vissza­vertük és azokat az ellenséges erőket. amelyek arcvonalunkba benyomultak,, megsemmisítettük. A két utolsó napon csapataink a keleti arcvonalon 148 páncélost rom­boltak szét. A Fekete-tengeren egyik tenger­­alattjárónk elsüllyesztett egy 7000 tonnás tartályhajót Szicíliában pénteken az arcvonal középső szakaszán csaptaink heves harcokban teljes elhárító sikert ér­tek el. Az összes ellenséges, részben­­ friss erőkkel vezetett áttörési kísérle­teket súlyos veszteségek mellett hiú­sítottuk meg. A földközitengeri térségben 16 el­lenséges repülőgépet lelőttünk. Az ellenség szicíliai utánpótlása el­len folytatott harcban súlyosan meg­rongált a légi haderő egy nagyobb szállítóhajót és bombatalálatokat ért ért el partraszállító hajókon, üzem­­anyagraktárakban és Avola kikötő­berendezéseiben a sziget délkeleti partján. Ellenséges légi kötelékek támadták pénteken Kassel városát és a meg­szállt nyugati területek néhány hely­ségét. A szombatra virradó éjjel Remscheid városát bombázták. A megtámadott városok lakosságá­nak veszteségei voltak. Mindenekelőtt Remscheid területén keletkeztek sú­lyos pusztulások és tűzkárok. A lég­­elhárító erők az eddig beérkezett je­lentések szerint megsemmisítettek összesen 60 repülőgépet, nagyobbrészt négymotoros bombázókat. Német tengeralattjárók az Atlanti­óceánon elsüllyesztettek három hajót, 15.000 tonna tartalommal és a Jeges­tengeren egy őrhajót. Ellenséges légi támadások elhárítása közben lelőttek az Atlanti-óceánon egy északemerikai léghajót és egy repülőgépet Olasz hadijelentés Szicíliában az ellenség friss csapa­tok harcbavetésével és hatalmas légi támogatással tovább folytatta támadá­­sait állásaink ellen. Az olasz és a német csapatok ádáz küzdelemben feltartóztatták az ellenséget Az előző napok heves harcaiban különösen kitüntette magát bátor és kitartó helytállásával a Goffredo Ricci ezredes parancsnoksága alatt álló páncélos csoport. A tengely vadászrepülői és a lég­védelmi ütegek 16 angol—amerikai repülőgépet lőttek le. Ezek közül tíz Szardínia szigetén, kettő Szicíliában, kettő az Égei-tengeren és kettő Görög­országban pusztult el. Vadászrepülőink pénteken harcba szálltak egy ellenséges légi alakulat­tal, a harcban négy négymotoros és két kétmotoros repülőgépet lőttek le, anélkül, hogy saját maguknak veszte­sége lett volna. Aláírás! Ambrosio tábornok. Kiújult a harc Szicílián Bernből jelenti a Bad. Tud.: Eisenhower tábornok főhadiszállá­sáról érkezett jelentések szerint az amerikai és kanadai csapatok a száz kilométer hosszúságú front közepén megindították a támadást a tengely­csapatok ellen. Éjjel-nappal heves pergőtűzzel árasztják el az állásokat, azonban a tengelycsapatok csak lé­pésről lépésre vonulnak vissza észak­keleti irányban. Az amerikaiak főtá­madása Nicosiától Troma és Bronte felé irányul, ahol a tengelycsapatok erős védelmi állásokat létesítenek. Úgy látszik, hogy az amerikaiak éket akarnak verni a tengely fő védelmi vonalába, amely San Stefano és Ca­tania között húzódik. San Stefano külső kerületeiben heves csata folyik. Az amerikaiak jobbszárnyán erős ka­nadai egységek, tüzérség, páncélos osztagok és repülőgépek támogatásá­val Nicosiától délkeletre Regalbulo ellen vonulnak. A 8. hadsereg arc­­vonalán a cataniai síkságon továbbra is erős járőr- és tüzérségi tevékenye­ség folyik. Ismeretlen repülőgépek repültek el bolgár terület fölött Szófiából jelent a Magyar Távirati Iroda. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka 11 órától fél egyig ismeretlen repülő­gépek átrepülése miatt Szófiában köz­pontilag eloltották a villanyt. Hivatalo­san közölték, hogy ezután legfeljebb­­ három repülőgép átrepülése esetén­­ nem jeleznek légi riadót, nehogy ezzel a­ lakosságot nyugtalanítsák és több órán keresztül a pincékben való tar­tózkodásra késztessék. számolt­at most bekövetkezett katonai helyzettel, de úgy folytatja a harcot, mintha semmi sem történt volna.“ SZICÍLIA! CITROM­OLAJJAL ILLATOSÍTOTT NÖVÉNYI SAVAKBÓL Csak 1943-as töltést fogadjon el ! A „Stockholms Tidningen“ Németország katonai helyzetéről Stockholmból jelenti az NST. Bratt ezredes, a Stockholms Tid­­nin­gen ismert katonai munkatársa az olaszországi fejleményekkel és azok várható hatásával foglalkozva kiemeli a német hadvezetőség és véderő sztoi­kus nyugalmát, amelyekkel a fenye­gető veszélyekkel szembenéz. A japán szamuráj eszméjéhez hasonló biza­lommal őrzi meg a német haderő s legsúlyosabb pillanatokban is Cselek­vési szabadságát és nyugalmát, írja a svéd katonai szakértő. „Csak meg kell figyelni, hogy mi­lyen elszántsággal folytatják elhárító harcaikat a német csapatok nem csupán keleten, hanem ami még sok­kal figyelemreméltóbb, a szicíliai hídfő­állásban is. Sietős és elhamarkodott intézkedéseket a német katonai hata­lom részéről nem lehetett tapasztalni és valószínűnek látszik, hogy a né­met hadvezetőség már hosszabb ideje

Next