Magyar Nemzet, 1943. október (6. évfolyam, 222-247. szám)

1943-10-01 / 222. szám

t­ TL gvfolyattt, 222. szám Előfizetési Ara egy hónapra ii pengő 60 fillér. Egyet szám Ara hétköznap 20 fillér, vasárnap 40 fillér. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. / mm Nemzet Alapította PETHŐ SÁNDOR­­ R Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Aradi­ utca 10. Telefonszám: 128-426*. Kiadóhivatal: Budapest, V. kerület, Vilmos császár­ út 65. Telefonszám: 126-726* A „Slovo44 cikkét idézi a „Tran­skontin­ent Press44. i t -­­ „Minden hadviselő államnak tisztában kell lennie azzal, hogy fegyverletétel esetén nemcsak az ellen­ségek, hanem szomszédai is rárontanak és, szét­darabolják, hogy a múltért bosszút álljanak44 A svájci szövetségi tanács megcáfolta a svájci csapatok és idegen páncélosok közötti lövöldözésről szóló híreket Mussolini átvette a fasiszta köztársasági állam államfői tisztségét — Bulgáriában felülvizsgálják a köz­ellátási hivatalnokok vagyoni helyzetét és intézkedéseket hoznak a bürokratizmus ellen — Hadgyakorlat Anatóliában — Török cikk a nem hadviselő politika céljáról Knick, 1945 október 1 A Wilhelmstrassen nyomatékosan megcáfolták a német—szovjet fegy­verszüneti tárgyalások álhírét — jelenti a „Transkontinent Press66 A közvéleményt természetesen továbbra is az érdekli elsősor­ban, milyen vonalon áll meg a német visszavonulás a keleti fronton. Német részről nem ad­nak tájékoztatást természet­szerűen a legközelebbi katonai tervekről, megállapítják azon­ban, hogy a német hadmozdu­latok célja az arcvonal meg­rövidítése. Olaszország Mussolini közleményt adott ki, amelyben tud­tul­ adta, hogy mindaddig, amíg pontosan meg­állapítják az új fasiszta alkot­mányt, az államfői teendőket ő vette át. A régebbi fasiszta re­zsimhez viszonyítva, ez újabb változást jelent. Tudvalevő ugyanis, hogy a fasiszta Olasz­országban Mussolini kormányfő volt, az államfői tisztet pedig Viktor Emánuel töltötte be. Miután azonban az új fa­siszta rezsim szakított a királyi házzal és a pártot köztársasági fasiszta pártnak nevezte el, ez a helyzet megszűnt és szükségessé vált, hogy az államfői teendők ellátására is új személyt jelöl­jenek ki. Mussolini az ál­lamfői teendőket a kiadott köz­lemény szerint csak ideiglene­sen vette át. Ami a Badoglio-kormányt illeti, helyzete még mindig nem tisztázódott a szövetségesek tá­borában. Tárgyalások folynak a Badoglio-kormány átalakítá­sára. Emlékezetes ugyanis, hogy Eden angol külügyminiszter legutóbbi alsóházi nyilatkozatá­ban kifejezte azt a várakozását, hogy az olasz kormányt lehető­leg széles alapokra helyezzék, hogy a kormányban lehetőleg képviselve legyenek az összes pártok. A tárgyalások erre vo­natkozóan még nem fejeződtek be, egyes angol lapok azonban a Badoglio-kormányt már hosz­­szabb ideje támadják. Szó van ugyanis arról, hogy angol rész­ről az újjáalakított Badoglio­­kormányt szövetségesnek ismer­jék el, ne pedig legyőzött el­lenségként kezeljék. Az NST londoni jelentése szerint a Badoglio-kormánynak szövetségesként való elismerése ellen főleg a liberális párti News Chronicle külpolitikai szerkesztője, Vernon Bartlett hadakozik elkeseredetten. Az NST-nek e jelentése sze­rint különösen gróf Sforza utazása, aki tudvalévően az Egyesült Államok-beli olaszok­nak egyik vezető egyénisége, keltett feltűnést. Gróf Sforza ugyanis elhagyta az Egyesült Államokat és Olaszországba utazott, az NST jelentése sze­rint nyilván azért, hogy belép­jen a Badoglio-kormányba. Ez tehát az emigránsok egy részé­nek összeolvadását jelentené a Badoglio-kormánnyal . Lon­donban már csak ezért is indo­koltnak látják a véleményt, hogy az angol kormány mégis elismerné a Badoglio-kormányt szövetségesnél­. A szövetségesek A háromhatalmi értekezlet helyéről és idejéről újabb hírek nem érkeztek. Pontos hírek arról sincsenek, hogy a meg­beszéléseken milyen kérdéseket fognak megtárgyalni, feltétele­zik azonban, hogy amennyiben a háromhatalmi értekezlet Ang­lia, Amerika és a szovjet kö­zött létrejön, elsősorban általá­ban fogják meghatározni azo­kat a szempontokat, amelyeket­­ mind a három nagyhatalom közöseknek tekint s azokat az elveket, amelyek szerint a há­ború utáni együttműködést ki­építenék Az előzetes tárgyalások elhú­zódása természetesen a leg­különbözőbb találgatásokra ad alkalmat. Annál is inkább, mert úgy vélekednek, hogy a keleti front eseményei kihatással le­hetnek a politikai helyzetre is. Az MTI berlini jelentése szerint a Wilhelmstrassén is szóba­­került ez a téma. E jelentés a Wilhelmstrasse megállapítá­sait a többi között a követ­kezőkben ismerteti: " Egy svéd lap szerint egyes emigráns kormányok részben az olaszországi, részben a keleti események hatása alatt londoni kormánykörök előtt annak a kívánságuknak adtak kifejezést, hogy angol és amerikai csapa­tok szállják meg a délkelet­európai területeket, még mielőtt azt szovjet csapatok tennék meg. A svéd lap jól tájékozott lon­doni körök véleményére hi­vatkozik, amikor megállapítja, hogy ezek a tendenciák meg­értésre találnak ugyan, de az angol és amerikai kormány­körök ebben a kérdésben csakis Moszkvával­­ együtt hajlandók eljárni. A Wilhelmstrasse nyilatko­zata tehát a problémát teljes világossággal fogalmazza meg Valóban meg kell állapítani, hogy a keleti fronton a szovjet előnyomulást sokan ebből szempontból mérlegelik. Ezzel a kérdéssel és általában Moszkva és az angolszászok viszonyával foglalkozik a Neue Zürcher Zeitung egyik legutóbbi számá­nak igen érdekes cikke is. A cikk annak a véleményének ad kifejezést, hogy a hosszú huza­vonának a hármas értekezlet körül nem Moszkva halogatása az oka, hanem éppen ellenkező­leg, angolszász oldalról késle­kednek. Az angolszász—szovjet vi­szonnyal foglalkozva a svájci lap megállapítja, hogy Eden emlékezetes alsóházi nyilatko­zata óta, amelyben tudvalévően az angol külügyminiszter a szovjetet a nyíltság hiányával vádolta, általában ismét többet beszélnek az angolszász—szov­jet ellentétekről. A lap szerint Moszkva időnként állandóan a falra ve­títi az esetleges német—szovjet megegyezés k£pét az angolok és az amerikaiak előtt. A svájci lap szerint mindaddig, amíg a német hadsereg Moszkva előtt, a Volgánál és Észak-Kaukázus­­ban állott, addig Moszkvának elsősorban a katonai könnyíté­sek voltak fontosak, ami a má­sodik front állandó követelésé­ben nyilvánult meg. Semmikép­pen nem­­volt azonban Moszkvá­nak érdeke — így vélekedik a Neue Zürcher Zeitung cikke —, hogy az angolszászokkal a po­litikai megegyezést olyan mesz­­szire kitolja, amíg a nyugati ha­talmak növekvő háborús po­tenciájukkal a szövetségesek egymás közti viszonyában olyan helyzetben lennének, hogy a háború utáni elrendezés kérdé­seiben döntő szavuk lenne a szovjettel szemben. Moszkvának éppen ellenkezőleg az az érdeke, hogy az angolszászokkal a poli­tikai megegyezést akkor hozza létre, amikor az angolszász ka­tonai fölény a szovjettel szem­ben még nem túlságosan szembe­szökő. Ez a pillanat pedig ép­pen a jelenlegi, amikor a szov­jet csapatok a német frontrövi­­dítési hadmozdulatok miatt előrenyomulnak a keleti fron­ton. Szovjet részről ugyanis — így vélekedik a lap — jól tud­­ják, hogy az előnyomulás idő­leges s amint a német csapatok elérik újabb vonalaikat, számí­ani lehet a német ellenállás megerősödésére. Éppen ezért a szovjetnek a háromhatalmi ér­­ekezlet összeillése és ezzel együtt az együttműködés elha­­ározása a jelenlegi időben lenne­ontos, mert most mind katonai helyzete, mind pedig politikai taktikája következtében jobban számíthatna arra, hogy a szov­jet szempontokat érvényesít­hetné, mint egy esetleges ké­sőbbi időpontban, amikor a né­met ellenállás is megerősödik a keleti fronton egyrészt, másrészt pedig a szövetségesek katonai helyzetének esetleges megerősö­dését a kontinensen is figye­lembe kellene venni. A Neue­s Zürcher Zeitung cikke szerint Moszkva politikai taktikája a különféle német bizottságokkal preventív nyomás, hogy így biztosíthassa a szovjet a mos­tani, nekt kedvezőbb időpont­ban egyes szovjet óhajok telje­sülését. Svájc Bázelben a napokban több­száz újságíró gyűlt össze a svájci sajtónapra. Ez alkalom­mal a bázeli National-Zeitung foglalkozott a sajtószabadság kérdésével. Tudvalévően sajtókorlátozások Svájcban is vannak Sőt vannak ez országban is olyan tényezők, akik a sajtószabadságnak to­vábbi megszorítását sürgetik. A National-Zeitung cikke szem­beszáll e törekvésekkel, világos és mindenki számára érthető választ ad arra a kérdésre, miért van szükség a sajtó sza­badságára. A lap mindenekelőtt megálla­pítja, hogy a szó szabadsága nem előjoga az újságoknak, hanem népjog. A közvélemény Ára 20 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék