Magyar Nemzet, 1944. március (7. évfolyam, 49-66. szám)

1944-03-01 / 49. szám

m évfolyam, 49. szám Szerda, 1944 március ^ M­agyar Nezet Előfizetési ára egy hónapra 5 pengő 60 fillér. Egyes Alapította Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Aradi­ utca l0l­szám ára hétköznap 20 fillér, vasárnap 40 fillér. n wji rp pw o Z t^r |\ rs n Telefonszám: 128-428*. Kiadóhivatal: Budapest, VL Megjelenik hétfő kivételével minden nap. JT is .1 Jd­ VT O üli II U 11 kerület, Vilmos császár­ út 65. Telefonszám: 126-726* Zárt ülést tartott a finn birodalmi gyűlés A finn parlament zárt ülésén Link­emies miniszterelnök félórás helyzet­­jelentést olvasott fel — Megindult az általános vita a finn parlamentben — Berlin várakozó magatartást tanúsít a finn kérdésben Az NST jelentése szerint a finn kérdéssel kapcsolatban Berlin­ben talán még nagyobb a tar­tózkodás, mint volt a múlt hét végén. A Wilhelmstrasse szoká­sos hétfői sajtóértekezletén megint csak arra szorítkoztak, hogy állásfoglalás nélkül idéz­zék a finn kérdéssel kapcsolatos nemzetközi sajtóhíreket. A finn —német kapcsolatok pillanatnyi normális állására jellemző, hogy most fejeződtek be a finn—né­met gazdasági tárgyalások, me­lyeknek során Németország és Finnország új kereskedelmi egyezményt kötött. A legközelebbi finn lépés mindenesetre a­­ finn parla­ment összeillése után várható. Valószínű, hogy a parlamenti ülés után Paasikivi visszatér Stockholmba, hogy ott most már végleges formában meg­tárgyalja a fegyverszüneti pon­tokat. Angolszász problémák Ha a nemzetközi helyzetet behatóan vizsgáljuk, úgy lehe­tetlen nem észrevennünk, hogy míg a katonai események an­golszász szempontból többé­­kevésbbé tervszerűen folynak, illetve az angolszászok igyek­szenek módszeresen megterem­teni azokat az előfeltételeket, amelyeket a már kidolgozott és döntőnek szánt hadműveletek szerintük megkövetelnek, ad­­­dig a háború politikai vezetése, ha nem is szabad a mutatkozó zavarokat túlbecsülni, mégsem megy egészen simán. Nem beszélve a lengyel kér­désről, amely talán ha nem is oldódott meg, de pillanatnyilag kikapcsolódott azoknak a prob­lémáknak sorából, amelyek a szövetségesek között lényeges differenciát idézhetnek elő, két olyan ügy van, az argentin kérdés és a török probléma, amelyeknek alakulása nem illik be az angolszász hatalmak kül­politikai elgondolásába. A Daily Telegraph értesülése szerint a lengyel kérdésben Sztálin való­színűleg a közeljövőben vala­milyen formában válaszolni fog Churchillnek az alsóházban tett kijelentéseire s valószínűnek tartják, hogy Sztálin válasza Churchill kijelentéseinek értel­mében békülékeny­ hangú lesz. Ezzel szemben a Daily Herald megdöbbenését fejezi ki, hogy Churchill Sztálinnál már meg­egyezésre jutott Lengyelország­nak Németország rovására való kártalanítása ügyében. A lap szerint érthető a szovjetuniónak az az óhajtása, hogy nyugati határait biztosítsa és ugyanígy érthető Lengyelországnak­ az az igénye, hogy a jövőben függet­len és erős akar lenni. Egyik­nek sem szolgál javára azon­ban, ha a brit kormány feladja azt a régi alapelvét, hogy a területi kérdéseket csak a há­ború után rendezzék. Az argentin probléma to­vábbra is zavarosnak lát­szik. Mint a semleges sajtó megállapítja, a jelenlegi ar­gentin kormány nem világ­nézeti alapon rokonszenvez az európai jobboldali moz­galmakkal, hanem pusztán azért, mert a tengely ellensége az Egyesült Államoknak és a GOU-n­ak nevezett argentin jobboldali sz­ervezetnek első­sorban az a tö­rekvése, hogy Ar­gentina semm esetre se kerül­hessen függő helyzetbe Wash­ingtontól. Ugyanekkor azonban az is természetes, hogy Wash­ington sem esősorban világ­nézete miatt helyteleníti az argentin álla­mcsínyt, hanem azért, mert at­ól tart, hogy az argentin kom­­­ány magatartása megbontja azt a pánamerikai egységet, amel­yet pedig a há­ború folytatási céljából feltét­lenül szüksége­sek tart. Bár a brit hírszolgá­lt buenosairesi jelentése szeri­nt az argentin külügyminiszte­r kijelentette, hogy Argentin­a politikája nem változik és hogy Argentina teljesíteni fogja minden nem­zetközi kötelezettségét. Az angol—török viszony ala­kulásában semmi újabb nem történt, de bizonyosra kell venni, hogy a félreértések ki­küszöbölésére a tárgyalások fo­lyamatban vannak. Emlékezetes, hogy a mostani angol—török tárgyalásokkal kapcsolatban va­lamennyi török lap azt hang­súlyozta, hogy Törökország semleges magatartására első­sorban azért van szükség, mert Törökország katonailag nincs kellőképpen felszerelve. Wesselényi Miklós aának a jogot, hogy a nemzeti bánik­­tól vehesse fel azokat az összegeket, amelyeket adó vagy kölcsön útján nem tud előteremteni. Ez pedig egy­értelmű azzal, hogy a közkiadásokat reális fedezet nélküli bankjegyek vagy egyéb fizető­esz­közök kibocsátásával finanszírozzák. Ha valamelyik állam normális úton nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, inkább leértékeli valutáját, minthogy beismerje csődjét, vagy egyességet kérjen belföldi hite­lezőitől. Ilyen körülmények között nagyon valószínű, hogy saját határain belül minden ország mindig fenn­tartja majd a nemzeti valutában adós­ságszolgálatát, bármi történjék is. A valóságban a bankjegy azért gya­korol vonzerőt a legtöbb halmozóra, mert mindenkor átváltható árura, ne­mes­fémre, ékszerre, külföldi pénzre vagy devizára, mégpedig szükség ese­tén titokban. Azonkívül a bankjegye­ket aránylag könnyen lehet külföldre csempészni. Ez magyarázza meg azt a fonák helyzetet, hogy a bankjegy­halmozás éppen azokban az orszá­gokban terjed el leginkább, amelyek­ben a közönség a legkevésbbé bízik a nemzeti valutában. A halmozó már a bankjegy elrejté­sekor gondol arra, hogy bankjegyeit ismét forgalomba hozza, vagyis hogy valamit vásárol majd rajtuk. A bank­jegyeknek a forgalomba való vissza­­bocsátása igen gyakran súlyosabb zavarokat okozhat, mint maga a tezaurálás, különösen most, amikor a pénzpiac mindenütt igen likvid. A tezaurálás különösen azokban az or­szágokban jelent veszélyt, amelyekben a kormány mesterségesen, kényszer­­rendszabályokkal támasztja alá a valutát. Ezeknek a rendszabályoknak hatékonyságát veszélyezteti, ha a tezaurált bankjegyeket nagy tömegek­ben dobják a feketepiacra és ezzel áremelkedést idéznek elő, vagy ha külföldre csempészik és ott lenyomják velük a bankjegyek árfolyamát. Berlini tudósítónk telefonjelentése Berlin, február 29. (A „Magyar Nemzet“ berlini tu­dósítójának telefonjelentése.) A há­ború összes európai frontjain a hét elején szokatlan nyugalom ural­kodott. Ez a nyugalom nagyjában véve még most is tart. Sem a leve­gőben, sem az olasz fronton nem voltak jelentősebb harcok. Ha az oroszországi hadszíntéren a hábo­rús tevékenység a hétfői nap folya­mán fel is élénkült, mégis azt lehet mondani, hogy az elmúlt hetekhez viszonyítva csak kisebb méretű har­cok folytak. Sehol, a legkevésbbé azonban illetékes német helyen tételezik majd fel, hogy ez a látszólagos nyugalom hosszabb tartamú lesz, sőt ellenkezőleg. Berlinben meg vannak győződve arról, hogy az ellenség a szünetet új akciók elő­készítésére használja fel és nem­csak az orosz fronton, hanem egy­idejűen az olasz arcvonalon és a légi háború terén is rövidesen új támadásokba kezd. A keleti fronton folyó német fel­derítés — ezen a helyen nagyobb csapatösszevonások nehezen titkol­hatók el — három nagyobb erő­­csoportosulást állapít meg. Kirovo­­grádtól keletre erős szovjet páncé­los és gyalogsági csoportok álltak nyilván azzal a céllal, hogy a né­met állásokat a Dnyeper alsó fo­lyása mentén áttörjék. Hétfőn meg is próbálkoztak vele, de a németek­nek eddig sikerült az arcvonalat megtartani. Hasonló csoportosulá­sok észlelhetők Vitebszknél és Ples­­kaunál, de ezeken a helyeken a felderítő tevékenységen kívül még nem került sz ir igyobb harcokra. Ugyanakkor mind a nettunói szakaszon, min­­ a^délolaszországi fronton az angolook,,,és amerikaiak lényeges tartalékokat készítettek elő. A* hétfői napon megélénkült járőrtevékenység arra enged kö­vetkeztetni, hogy iso orosz fronton készülő tavaszi offenzívával egy­idejűen, az olasz fronton is na­­gy­obb hadműveletek várhatók. Hasonló a helyzet a légi háború terén is. Miután a legutóbbi hetek­ben a légi tevék­enység eddig nem ismert méreteke öltött, az utóbbi három nap alat­t eltekintve né­hány felderítő r­epülőgéptől, angol vagy amerikai gépek nem jelent­keztek német terület felett, sőt Anglia ellen sem voltak német légi támadások. Éppen az a tény azon­ban, hogy már a keddi nap folya­mán angol repülők felderítették a Németország feletti repülési lehe­tőségeket, arra enged következ­tetni, hogy ezen a téren is csak arról a rövid szünetről volt szó, amely a még nagyobb eseménye­ket szokta bevezetni. Amerika „kell”-kötelelései Genf­ből jelenti . TP: A Daily Express amerikai levelezője jelenti, hogy Bri­wster republikánus képviselő, aki rés­t vett az öt szená­tor emlékezetes v­lágkörüti útján és valószínűleg megvá­lasztják a szövet­ségi szenátus ki­spolitikai bizottsá­gába, három „kel “-követelést állított fel, am­lyeket ,,k­eresztül kell haj­szolni“. E három követe­lés a következő: 1. Egy csupán az amerikaiak által üzemben tartott k­özlekedési rendszer (System of Comm­unication). Ezen az Egyesült Államokb­an azt értik, hogy a telefon- és t­­vívó hál­ózatnak az egész világot át ke­ll fognia, 2. Egy az amerikaiak által üzemben tartott repülőforgal­m­nak joggal kell bírnia ahhoz, hogy az egész világon használhassa a r­epülőtereket, ame­lyeknek kiépítésére az Egyesült Álla­mok egy félmilliár­d dollárt adott ki, 3. az Egyesült Államok egész kül­kereskedelmének eg­yharmadától feléig terjedő mennyiségét az Egyesült Álla­­nok kereskedelmi trafóhadának hajóin kell lebonyolítani. Svájci pénzügyi szaklap a tezaurálás világjelenségéről A Bulletin Financ­er Suisse a bank­jegyhalmozásról ír­va rámutat arra, hogy a mostani háború folyamán csaknem minden o­rszágban igen el­terjedt a tezaurálás. Első pillanatra alig érthető — m­ondja a folyóirat —, hogy mi célja lehet a bank­jegy -halmozásnak, különösen ha belföldi bankjegyekről van szó. A bankjegy nem gyümölcsözik, sem kamatot, sem osztalékot nem hoz és nincs lehető­ség értékének emelkedésére sem. Né­mely bankjegyhalmozó azonban az ingó értékekbe elhelyezett befekteté­sein elszenvedett veszteségei miatt szívesen lemond minden jövedelem­ről, csak hogy tőkéjét biztosítva lássa. Azonban, éppen a biztonság szem­pontjából, a bankjegy nem­ részesít­hető előnyben az állampapírral szem­ben — mondja a lap. — Manapság az állam mindenütt megköveteli ma­ Ára 20 fillér Zürichi tudósítóink telefonjelentése Zürich, február 29.­­ (A „Magyar Nemzet“ zürichi tu-­­­dósítójának­ telefonjelentése.­­ A keddi nap legfontosabb eseménye, amely rövid időre a katonai ese­ményeket is háttérbe szorítja, a finn birodalmi gyűlés ülése. A kül­sőségekről a délutáni órákig csak annyit jelentettek, hogy a tanács­kozás nyílt ülésben indult meg, majd féltizenkettőkor az elnök a kormány kérésére zárt ülést ren­delt el . A keleti hadszíntérről érkezett jelentések szerint­­az északi fron­ton Pszkov, közvetlen közelében rendkívül kemény harcok folynak. A szovjet csapatok három irány­ból, északról, keletről és délkelet­ről tömegtám­adást indítottak a pszkovi védelmi gyűrű ellen. Kedd reggel óta egyre fokozódó erővel tombol a csata Pszkovért. Washingtoni jelentés szerint Ra­mirez volt elnök még mindig házi­­őrizetben van. Nyilvánosságra ke­rült az a levél, amelyben Ramirez az argentin legfőbb törvényszék elnökének bejelentette lemondását. Ebben a levélben Ramirez kénysze­rítő okokra hivatkozik. A USA- kormány által megindított tárgya­lások arra vonatkoznak, hogy az amerikai kormányok egységesen állapodjanak meg az új rezsim el nem ismerésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék