Magyar Nemzet, 1945. október (1. évfolyam, 125-150. szám)

1945-10-02 / 125. szám

Eisenhower tábornok fciud­ula An­­­ehálíd­­ bajor miniszterelnököt, mert nem bánt el kellő eréllyel a nácikkal A londoni konferencia a zárókomnaániké elkészítésével foglalkozik — Trum­án levelet intézett Attleehez a zsidók palesztinná bevándorlásának engedélye ügyében Az amerikai rádió — mint az MTI közli — ismerteti a New York Times ama riportját, amely szerint Byrnes amerikai külügyminiszter kompromisz­­szumos megoldást dolgozott ki a balkáni kérdések elintézésével kapcsolatban. Eszerint Kínát ki­zárnák a délkeleteurópai kérdé­sek tárgyalásából, viszont Fran­ciaország résztvenne a Romániá­val, Bulgáriával és Magyar­­országgal kötendő békeszerződé­sek megvitatásában. Molotov azt kívánta, hogy mind Francia­­országot, mind pedig Kínát zár­ják ki, minthogy a két ország nem szerepel a fegyverszüneti megegyezést aláíró hatalmak között. Bean és Molotov magán­­tárgyalása során Byrnes „egyes­­ségi javaslatát"­ tárgyalták.­dekében, amelyeket a menekül­tek ügyeinek intézésével megbí­zott amerikai képviselő jelen­tett Truman közölte Eisenho­wer tábornokkal, hogy közvet­len tárgyalások folynak a brit kormánnyal oly irány­ban, hogy nyissák meg Palesztina kapuit azok előtt az elhurcolt európai zsidók előtt, akik ott szándé­koznak letelepedni. A Zsidó Világkongresszus amerikai bizottsága felkérte Truman elnököt: tegyen intéz­kedéseket annak meggátlása ér­dekében, hogy Németország jó­vátételi kötelezettségeinek telje­sítésére használhassa fel az el­hagyott zsidó javakat, amelyek egyrészének tulajdonosai Ame­rikából, Angliából vagy Palesz­tinából esetleg jelentkeznek dol­gaikért. Készül a külügyminisz­terek tanácskozásának j­egyzeők­öny­va Londonból jelenti az MTI, hogy a külügyminiszterek ta­nácsa szombaton is, vasárnap is ülésezett. A­Z üléseket a ta­nács jelenlegi ülésszakáról szóló jegyzőkönyv megvizsgálá­sának szentelték. Hétfőn este a külügyminiszterek újból össze­ülnek. Rendelet a romániai magyar iskolák felállításáról Bukarestből jelenti az MTI, hogy a román nemzetnevelés­­ü­gyi miniszter két fontos rende­letet bocsátott ki a romániai ma­gyar iskolákkal kapcsolatosan. Az egyik rendeletben a minisz­ter biztosítja az eddig fennállótt magyar állami és felekezeti is­kolák tovább működését és gon­doskodik arról, hogy az 1940-ben bezárt iskolák újból megnyit­hassák kapuikat. Minden ma­gyarlakta községben, ahol több iránt húsz magyar nyelvű tanuló van, magyarnyelvű állami elemi iskolát kell felállítani. A vegyes­­lakosságú községekben, iránt egy másik rendelet előírja, meg­osztják az iskolaépü­let tanter­meit és az iskola felszerelését. Psris Josó2211 s A vasárnapi franciaországi községi pótválasztásokon a leg­több mandátumot, számszerint 388-at a szocialisták (Blum) kaptak, utánuk nyomban a radi­­kalisták következnek 350 man­dátummal. New York jelent i­s Zsukov tábornagyot, aki ok­tóber 4-én érkezik Amerikába, New York város díszpolgárává választják. Az Egyesült Államok szep­tember 30-án éjszaka áttértek a háborús időszámításról a bé­kés időszámításra. Az európai államok részére sugárzott rádió­műsorok ideje azonban tovább­ra is az eddigi európai időszá­mításhoz igazodik. Amerikai politikai körökben úgy tudják, hogy az Egyesült Nemzetek szervezetének főta­nácsa az Egyesült Államokban rendezi be állandó székhelyét. Véget ért a hatnapos new­­yorki felvonósztrájk. London jelenet. A Times írja: „A szovjet el­határozta, hogy teljes diplomá­ciai kapcsolatot létesít Magyar­­országgal. A nemrégen megkötött szovjet - magyar kereskedelmi szerződés még nem áll eléggé világosan előttünk, hogy meg­­állapíthatnak, van-e valami ösz­­szefüggés a szerződés és a ma­gyar kormány els­merése kö­zött. Mindenesetre úgy az előbb említett szerződés, mint pedig az ideiglenes magyar kormány elismerése azt bizonyítja, hogy az OIOoZO!­ reálpolitikával köze­lítik meg Európának azt a ré­szét, amely iránt különös ér­deklődéssel vannak." A Times — mint az MTI közli — színes beszámolót is közöl budapesti tudósítójának tollából. A Daily Herald, az angol mun­káspárt lapja, amelyet az Iz­­vesztija megtámadott, felszólí­totta az Izvesztija szerkesztőit. •Üröjgi, fijtvésóságvélemén­yüket a Szovjetunió d­élkeleteurópai po­litikájáról a Daily Herald ha­sábjain s ugyanakkor adjanak lehetőséget, hogy a Daily Herald szerkesztői ugyanezt tehessék meg az Izvesztijá­ban. A Star című londoni estilap tiltakozik az ellen, hogy Péter jugoszláv király Németország­ban látogatást tegyen és felveti a kérdést: „miért bocsátottak külön repülőgépet rendelkezésé­re, hogy azon Montgomery né­metországi főhadiszállására re­püljön, ahol nagy hűhót csaptak körülötte és miért kellett előké­születeket tenni, hogy rendkí­vüli ellenőrző látogatást tegyen Mihajlovics „jugoszláv királyi hadseregének" lerongyolódott maradványai körében?" Az amerikai kü­lügym­inisztérium közlése Magyarország­ról Az amerikai külügyminiszté­rium — mint az MTI közli — szombaton bejelentette, hogy a diplomáciai kapcsolatok újrafel­­vétele és a békeszerződés meg­tárgyalása kérdésében egyez­mény jött létre az amerikai és a magyar kormány között. A magyar külügyminiszter bizto­sította az amerikai külügymi­nisztériumot, hogy szabad, za­vartalan választásokat tartanak és Magyarországon helyreállít­ják a politikai szólásszabadsá­got, valamint a demokratikus pártok gyülekezési jogát. Bamhawer lábornost lemondatt a Schaffer bajor minisgyterrlálf­jt Az amerikai rádió vasárnap este közölte, hogy Schaffere ba­jor miniszterelnök lemondott és utóda Siegner lett, aki a szo­­ciáldemokrata párt tagja és a ná­cizmus leghevesebb ellenfelei közé tartozik. Az amerikai rádió kommentá­tora nyíltan rámutatott arra, hogy Schaffer nem saját jószán­­dékából lépett vissza, hanem Eisenhower tábornok kívánsá­gára. Erre mutat az is, hogy Eisenhower főhadiszállása az ifr utasítások egész sorozatát adta ki a nácizmus maradvá­nyainak erőteljesebb felszámolá­sára Ezek az utasítások a többi között elrendelik, hogy minden tisrtt el kell mozdítani állásá­ból, kivéve a fizikai munkáso­kat. Schaffer ellen az a vád merült fel, hogy nagyon lassan hajtja végre Bajorország megtisztítását a náciktól. Ugyanez a kifogás hangzott el Patton amerikai tá­bornok ellen is, aki a minap megvédte Schaffert és akit Eisenhower tábornok emiatt Frankfurtba idézett. Az amerikai sajtó egy része ugyanis meg­támadta Patton tábornokot, hogy elárulta azokat az elveket, amelyekért az­­ Egyesült Nemze­tek harcoltak. Erre következett — mint az MTI is közli — Be­den H. Smith altáborn­agynak, Eisenhower vezérkari főnökének az a kijelentése, hogy Bajor­országot tíz napon belül meg­tisztítják a nácizmus maradvá­nyaitól és a hivatalokban meg­maradt náci­ elemektől. Mit határoztak el a külügyiininkrim értekezletést ? Lennon, október 1. A londoni rádió ismerteti a Times cikkeit a külügyminiszte­rek értekezletének döntéseiről. A Times megállapítja, hogy a­­ külügyminiszterek Olaszország tekintetében két elvi döntést­­ hoztak: a­ megszálló csapatok­­ létszámát gyors k­rémben esők- s kerítik. Néhány hónap múlva­­ már csak mérsékelt megszálló erők­ lesznek Olaszországban. Az­­ olasz-jugoszláv határt a nép­rajzi elv alapján fogják meg­­­­vonni. Trieszt és az olasz gyarmatok­­ kérdésében a külügyminiszterek­­ tanácsa nem­ hozott e­öntést. Trieszt sorsával a külü­gy­m­iniszterhelyettesek Londonban maradó bizottsága foglalkozik majd, a gyermasok ügyét pedig a következő teljes ülés elé ter­jesztik. Amti Ausztriát illeti, a kül­ügyminiszterek remélik, hogy a mostani értekezlet után bizto­sítani tudják Ausztria fokozot­tabb ellátását élelmiszerekkel és egyéb szükségleti cikkekkel. Az ausztriai szövetséges bizott­ságban képviselt kormányok figyelemmel kísérik dr­it címer megbeszéléseit az ausztriai tar­tományi vezető személyiségek­kel. Remélik, hogy a megbeszé­lések alapján Ausztriában szé­le­sebbkörű­ kormány fog meg­alakulni. Pénteken jelentést tettek köz­zé, amelyből kitűnik, hogy a brit és a szovjet kormány a jövő évi március hó 2-án vissza­vonja csapatait Perzsiából. Ez az időpont megfelel annak az eredeti ígéretnek, hogy a csa­patok visszavonása a japán há­ború befejezését követő hato­dik hónapban történik meg. Ami a német jóvátételeket il­leti, a külügyminiszterek ta­nácsa megállapodott abban, hogy meggyorsítja a jóvátételi bizottság munkáját. A franciák — folytatja a Times diplomá­ciai szerkesztője — javaslatot terjesztettek elő, amelyben azt indítványozzák, hogy sürgősen, szállítsák vissza azokat a szö­vetséges javakat, amelyeket a németek elraboltak és elszállí­tottak. Úgy tudják, hogy ezt a javaslatot a­ k­ülügym­iniszterek tanácsa vita után általánosság­ban elfogadta. A szövetséges hatalmak — amint ezt már közölték a nyil­vánossággal —­ ezen a ponton már megegyeztek az általános elvekben, a kérdés azonban ké­nyesebb, mint ahogy első pil­lantásra látszik. A németek ugyanis az elrabolt gépeket Európa különböző országaiba vitték el és egyes helyeken ne­héz megállapítani, melyek az elhurcolt gépek és melyek azok a német gépek, amelyeket a szövetségesek jóvátétel címén igényelnek. Németország tekintetében a külügyminiszteri tanács meg­vitatta a francia emlékiratot, amely arra vonatkozik, hogy ha­lasszák későbbre a német köz­ponti igazgatási szervek létesí­tését és hogy a Rajnavidéken és a Ruhrvidéken szövetséges­­közi kormányzatot létesítsenek. A vita szélesebb körű volt, mint ahogy a hét elején várták.. Va­­l­­­ószínű, hogy tovább folytatják a kérdés beható tanulmányozá­­­­sal. (MTI.) Triman elnö­k levele Attleehez és Eisen­­howerhez a n­émetor-­­­szági zsidók érdekében Washingtonban —­­mint az MTI közli, — szombaton este kö­zölték, hogy Trimann elnök leve­let intézett Attlee angol minisz­terelnökhöz és felkérte a brit kormányt: engedje meg a Né- N­éme­tor­szágba hurcolt zsidóknak Palesztinába való beutazását. A levél szövegét a válasz megérke­zése után nyomban közzéteszik. Truman elnök levelet intézett Fisenhower tábornokhoz is. Le­velében azonnali lépéseket kö­vetel azoknak az ijesztő állam­i­pólóknak a megváltoztatása ér­­i Truman köszönete Zse­dény­i­ Bélához A Magyar Távirati Iroda je­lenti: Zsedényi Bélához, az ideiglenes nemzetgyűlés elnöké­hez a következő szövegű levél érkezett az Amerikai Egyesült Államok magyarországi képvi­selőjétől: •Kedves Elnök uram!. Az Egyesült Államok államtitkárá­tól táviratot kaptam, amelyben annak közlését kéri, hogy ,az Elnök felkérte őt arra, nyug­tázza és köszönje meg az ideig­lenes nemzetgyűlés nevében szeptember 5-én küldött meleg­hangú üdvözletét. A szeptember 5-én keltezett másik üdvözletét az Egyesült Államok szenátusa ugyancsak megkapja. Fogadja, Elnök uram, őszinte tiszteletem nyilvánítását. H. Arthur Schoenfeld•> Dr Vámbéri] Rusztem New Yorkból dr Zsedényi Bélához, a Magyar Nemzetgyűlés elnöké­hez a következő rádiósürgönyt küldte: Az új demokratikus Magyar­­ország amerikai bizottsága örömmel értesült arról, hogy a zsidóösszeköttetés Magyaror­szág és az Amerikai Egyesült Államok között helyreállt. Eb­ből az alkalomból legjobb kí­vánságainkat küldjük el önnek a magyar kormány és a felsza­badított magyar nép részére, le­győzőn hazánk "-őrs újjáépíté­séhez. Dr Vámbéry Rusztem Dr Zsedényi Béla, a Nemzet­­gyűlés elnöke Vámbériy Rusz­­temhez a következő választávi­ratot intézte: Az új demokratikus Magyar­­ország amerikai bizottságának üdvözletét és jókívánságait há­lás szívvel köszönjük és or­­szágépítő munkánkhoz együtt­­erző segítségüket kérjük. Dr Zsedényi Béla, a Magyar Nemzetgyűlés elnöke. ,, 1 mépfofásahadíiaisi harc” hiá­ldtása Belgrádban Belgrád, szept. hó. (A Magyar Nemzet kiküldött tudósítójától.) 1941 március hó 27-én Belgrádban százezer fő­nyi tömeg tüntetett a fasizmus ellen. Megakadályozta a szé­gyenteljes szövetségit, amit r.e- i vében kötöttek. Bevette a né­met utazási iroda ablakait. El­zavarta hitvány kormányát és harcba hívta az egész országot. Április 6-án — minden előzetes figyelmeztetés nélkül — német stukák csaptak le a védtelen városra, százszámra feküd­tek a halottak az utcákon és az összelőtt épületek romjai alatt. A német csapatok több helyen átlépték a határt. Az áruló tábornokok, politikusok s a németek fizetett bérenceinek jóvoltából a védelem csődöt mondott. De a nép ajkán mégis ilyen jelszavak születtek: „Bolje rat, ne­go pakli" „Inkább hábo­rút, mint paktumot!" — meg: „Bolje grab, nego rob!“ „Jobb a temető, mint a rab­ság!" Véres, kegyetlen háború kezdődött és végtelen temetővé vált az ország, így kezdődött... Így kezdődött a csodálatos szabadságharc amit egy marok­nyi, magára hagyott, legyőzött, fegyvertelen nép kezdett el a világ akkori legerősebb katonai hatalma ellen. A hideg német terror százszámra ölte a túszo­kat és Belgrád utcáin napokig­­ himbálta a hazafiak akasztott­­ hulláit a szél. De annál kemé­­­­nyebbé vált a szív, mérhetetle­­­­nebbé a gyűlölet. S uj csodák s legendák születtek a véráztatta hegyes tájakon. A népfelszabadítási harc ki­állításán, amit a nemzeti mú­zeummá átalakított királyi pa­lotában rendeztek, ennek a küz­delemnek a történetét mutatják be képekben, nyomtatványok­ban, eredeti dokumentumokban. Egész Belgrád a kiállítás hatása alatt áll, igen sok a vidéki lá­togató is. A kiállítás anyaga egész emeletet foglal el. Példát­lan erejű fényképeken végigkí­sérhetjük a szabadságharc egyes fázisait, a sokszor kilátástalan­nak látszó helyzetektől a dicső­­séges, győzelmes harcokig. A tömeggyilkosság, testvér­háború, az idegen megszállók hihetetlen és embertelen kegyet­lenkedései, felperzselt faluk, la­katlanná ,, vélt városok, m­e szíinilálií£í2í!2£ k­r.'.es sirs!­,, vér és szenvedés jelzik ennek a harcnak az útját. Sokszor ko­pár, kietlen hegyek közé szó­ rítva, hóban, fagyban, éllen és szórájon, betegségtől megtizedel­ve, de törhetetlen bittel küzde­nek tovább. Megrázó erejű képek és hite­les okmányok mutatják be az árulók kegyetlenkedéseit, Pave­­lics,v Nedics és Drazsa Mihajlo­vics együttműködését a mgszál­­lókkal. A jugoszláv partizánok minden képzeletet felülmúló hő­siességét, kitartását Ez a győz­ni akarás, ez a hit mentette meg a sír szélére sodródott országot, amelyet a háború, az árulás két világhatalom és csatlósaik dara­bokra szaggattak, a szabadsá­g­­hrc egészségesebbé, egységesebbé tett, mit valaha. A kiállítás elején egy fiatal vasmunkást láthatunk, aki az akasztófa alatt, kötéllel a nya­kában, mindkét felemelt öklé­vel élteti a szabadságot német tisztek és Nedics-pribékek előtt. Ez a kép szimbóluma a fölkelt népnek. És így végződött! Sajnos, a rémségek sorozatá­ban a magyarok sem maradtak el. Szégyenkezve néztük azokat a képeket, amelyek a magyar történelem legdicstelenebb feje­zetét ábrázolják. A német fa­sizmus által megmérgezett hit­ványak kegyetlenkedését a pol­gári lakossággal. Sorozatos ké­pek mutatják be a hihetetlen pusztításokat. A rombadoníott ország felett­ mégis az optimiz­mus szelleme lebeg és a legyőz­hetetlenség izzó hite vezetőik, Titó­juk példátlan, erkölcsi ereje, aki biztosan és elhitetően val­lotta már a harcok folyamán. • Ahogya­­n képesek voltunk üres kezekkel, minden nélkül ellenszegülni a világ legfelfegy­­verzettebb hadseregeink, ugy­an­­úgy képesek leszünk fölépíteni az új államot, az új Jugoszlá­viát is.» És igen, Belgrád, Zág­ráb felszabadulását ünneplik ujjongó tömegek. A győzelem mindent elsöprő érzése minde­nült, a képeken és az emberek­!s, ben, akik végeláthatatlan sorok­ban nézik naponta végig a IJ** állítást. Katonák, akik sokszög** megtalálják magukat a képeken, hősök, akik jogos büszkeséggel­ és öntudattal lépkednek a négy év kiállított emlékei között, így kezdődött — mutatja egy egész falat betöltő plakát és így végződött. Német Hadifog­lyok végeláthatatlan sorokban vonulnak jugoszláv partizánok szuronyos őrsége között. ülgetás-Bitt WeW SzélTraas* akadályoz­ta meg La­álasi Fcr®»is „menetrendszer «*v hazaszállítását Az évtized legérdekesebb fel­adatára kap megbízást az újság­író: siessen a mátyásföldi re­pülőtérre, ahol tizenkét órakor repülőgépen érkezik Magyaror­szág megrontóinak első cso­portja: Szálasi Ferenc, Szüllösy Jenő, Bárdossy László, Endre László, Gömbös Ernő, Hellen­­bronth Vilmos, Jaross Andor, K­m­édy Bála, Kassay Ferenc, Kander Antal és P­eményi- Schneller Lajos hirhedt neveit olvassuk a listán. Ők az ame­rikai repülőgép utasai. ■­­ Tizenkét órakor orosz kato­nák sorfala között érkezünk a repülőtérre. Szigorú igazoltatás után a kocsi beállhat a már vá­rakozó autók közé. Itt van Pé­ter Gábor, a politikai rendőrség főnöke, itt van a MAFIPT ko­csija és itt van az egész pesti sajtó. A több órás várakozás alatt észreveszem, hogy a cseppet sem illusztris vendégekre­ vára­­­kozó rabomobil ajtaja nyitva van. Ezt valóban érdemes meg­nézni belülről. Beszállok az autóba. Szűk, de egyszerű jó­szág, mintha csak jelentéktelen zsebtolvajok, vagy­ orgazdák szállítására készülne. Tizenegy embert várunk és a kocsiban összesen csak tíz ülőhely van. Atyaisten, itt egynek állni kell. Minden órában egy-egy lap munkatársa «marad le» az ese­ményről. Óránként csügged el egy­-egy újságíró és azt mondja : hát erről ma már én lemarad­tam .. .” A legkitartóbbak és a legoptimistábbak a reggeli lapok munkatársai, hiszen Szálasi ér­kezése, ha a mai nap folyamán i­s bekö­vetkezik, a reggeli­­hipok-­­ ban, — egy kis szerencsével, —­ már benne lehet. Ausztriában vihar van. Egy órakor kapjuk az értesítőt, hogy a gép a vihar miatt még nem tudott felszállni. Ugyanak­kor a mátyásföldi repülőtéren, a repülőtér parancsnoka sze­rint, kivételesen jó idő van, startolásra és landolásra egy­aránt. De egyszer az ausztriai vihar is elmúlik. A salzburgi szélvi­har, de a világ minden vihara, kevés ahhoz, h­ogy Szálasi Fe­renc, Imrédy Béla, Endre László és társai hazaszállítását és fele­lősségre vonását megakadályozza. Kelemen István ­ B^gjonverésl verseny*' Bergen-Belseuben Bécsből jelentik. A bergeni belesni hóhérok lünd­­tergi fő­­tárgyalásán egyik tanú előadta, hogy a tábor kunzóm­esterei kö­zött, bármennyire is hihetetlen­nek h­i­ezik, „agyonverési ver­seny" folyt egy időben. A tanú látta, amikor Weingartner SS őrparancsnok hetvenöt botütés­sel verte agyon Linovjenszki lengyel foglyot, akinél cigaret­tát talált. Dóra Zafrán tanú el­mondotta, hogy a tábor parancs­noksága az éhhalál és a tífusz, valamint a kivégzések során, tá-­ marit pusztulás nyomán történt rohamos fogyatkozást nem­­tar­totta elég gyorsnak. Ezért gáz­kamrát építettek, ahol napont­a háromezer foglyot akartak el­pusztítani. A gázkamra üzemű­­­helyezésbre z­ónban már vett *. •kerikbetelt sár. ,, . * .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék