Magyar Nemzet, 1946. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1946-02-01 / 25. szám

pártokat, hogy egy öttagú t­anpságot küldjenek ki az el­nöki állás belö­lésére. Az elnök és­kor fel fogja függeszteni az ülést, majd a bizottság elnöke jelentést fog tenni a Háznak, amelyben közli, hogy Tir­y Zol­­tánt ajánlják a köztársasá­gi el­nöki miéltóságra. Az elnök ez­után esfunc­álni fogja, h hogy mi­vel az elnöki állás betöltésére mindössze egyetlenegy ajánlat történt,, Tildy Zoltánt egyhangú­l­g válasszák meg a magyar köztársaság elnökévé. A nem­zet..)-ülés valószínűleg így fog határozni, mire az elnöki enun­­ciáció után küldöttséget külde­nek az új köztársasági elnökért. A küldöttséget Nagy Ferenc, a nemzetgyvlés elnöke­­ vezeti. Tildy Zoltán ekkor nagy kísé­rettel bevonul a parlament nagy­­ter­vébe, ahol először a házai­nak fogja őt üdvözölni, majd utána az egyes pártok szóno­­kai. Az üdvözlések után az új köztársasági elnök beszédet mond. Ezek az ünnepségek kö­rülbelül 1 óra 45 percig fognak tartani, amikor Tildy Zoltán kí­séretével együtt elhagyja a nemzetgyűlési nagytermet. Az ülés továbbfolyik. Ezután a ház­elnök közölni fogja, hogy Bu­dapest népe felvonult a páris­i­­ént elé. Erre Nagy Ferenc az ülést félbeszakítja és a pártok előbb felsorolt szónokaival ki­vonulnak a nemzetgyűlés orosz­lános kapuja elé, ahol először 8 katonazenekar a Himnuszt fogja antonálni, majd utána a házel­nök és a pártok előbb felsorolt szónokai beszédet intéznek Bu­dapest népéhez és ismertetik 8 .nap jelentőségét A beszédek elhangzása után a Függetlenségi Front vala­mennyi pártjából alakult hu­­szonöt tagú küldöttség bevonul a parlament épületébe és elnö­ki szobába és meghívja a köz­társaság elnökét és a nemzet­­gyyű­lés tagjait az ünnepségre. Ezután Tildy Zoltán kíséreté­vel együtt megjelenik az orosz­lános kana előtt és rövid be­szédet intéz a néphez. A kato­­n­azenekar ezután 8 Szózatot játszt. A kereskedelmi miniszter ren­deletet adott ki, amelynek értel­mében február 1-én, a magyar köztársaság ünnepén az összes nyílt árusítási üzletek, az élel­miszer és tüzelőanyagárusítási üzletek kivételével, 12 óráig tar­­tandók nyitva. A kávéházak, Vendéglők és éttermek 1 órától 4 óráig zárva tartandók. A főkapitányság vezetője isözli, hogy február 1-én, a köztársasági ünnepségek alkal­mából a villamosközlekedésben a következő korlátozások lép életbe: 13 órától 14 óráig a 6-os­­villamosforgalma a Marx-tér és is Kossuth Lajos­ tér között szü­netel. A 8-as és a 2-es reláció 13 órától 15 óráig szünetel, a­­19-es járat 14 órától 15 óráig a Rudolf-térig közlekedik. A K Kossuth-hídon a gyalogközleke­­dés 13 órától 15 óráig kizárólag Budáról Pestre van engedé­lyezve. A járműközlekedés 12 órától 15 óra 30-ig szünetel. A Magyar Népköztársaság ki­váltásának ünnepén a főkapi­tány a szórakozóhelyek éjfélig A bort 101/82­­5 A SZENTKIRALYSZABADJAI régi IBI112 370. TALÁLKOZÓJA FEBRUÁR 1­ ÁN, VASÁRNAP DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR N ew Yorh Mvgtigrtaa tartó nyitvatartjaát engedé­­lyfu­ta A magyar rádió a nemzet­­gyűlés köztársasági elnökvá­lasztó ülését közvetíti pénteken 13 óra 10 perckor, majd 14 órakor a magyar köztársaság ünneplését a Kossuth Lajos­ téri nagygyűlésről. A napnak ezek­ről az eseményeiről 20 óra 20 perctől kezdve hangfelvételben riportot hoz. A pénteki nap műsorából kiemelkedik ezen­kívül Révész Mihály dr előadá­sa 18 óra 30 perckor. A köz­társaság Magyarországon cím­mel, valamint Sutnik Dezső dr előadása 19 óra 45 perckor a magyar köztársaság politikai jelentőségéről. A rádió pénteki zenei műsora is a nap ünnepi hangulatához igazodik. A népjó­­ti miniszter a járványveszélyről Molnár Erik népjóléti minisz­­ter nyilatkozott a lárvány­ve­szélyről. Változatlanul komoly gondot okoz most is a kiütéses tífusz. Szerencsére eddig elke­rültük pusztításait. A január 28-ig 208 kiütéses tífuszesetről érkezett jelentés. A járvány te­hát itt lappang. Azért fokozott védelemre van szükség. Minde­nekelőtt a saját magunk környe­­zetének tisztaságáról kell gon­doskodnunk. Kivégeznek két útonálló orosz katonaszökevényt A „Szabad Nép" Írja: Bornély Endre, győrmegyei főispán kíséretével b­udapestről gépkocsin haladt Győr felé. Komárom közelében egy má­sik gépkocsiból két orosz ka­tonaruhás egyén szállt ki és revolverrel arra kényszerítette a főispánt, hogy értékeit átad­ja. Ekkor érkezett oda három járőrszolgálatot végző magyar katona. Ezek az oroszokat le­­fegyverezték és bevitték a ko­máromi orosz katonai parancs­nokságra. Ott kiderült, hogy az országúti támadók szökött ka­tonák. Megtalálták náluk az el­rabolt értékeket. Kiderült, hogy a gépkocsit is lopták. Volodarszki alezredes, kerületi parancsnok személyesen jött Győrbe. Itt mégegyszer kihall­gatta a sértetteket, majd közöl­te, hogy a két szökevényt ki­­végzik. Sajnálkozását fejezte ki a történtek felett és hang­súlyozta, hogy az orosz kato­nai hatóságok a legszigorúbb intézkedéseket foganatosítják az orosz hadsereg tekintélyét csorbító brigantikkal szemben. Mi — mondotta — súlyt helye­zünk arra, hogy a magyar nép megbecsülését biztosítsuk a magunk számára és éppen ezért minden erőnkkel arra törekszünk, hogy rendet te­remtsünk és kiirtsuk a gonosz­tevőket, akár szökött katonák, akár olyanok, akik visszaélnek az orosz hadsereg egyenruhá­jával. • „IL K­O”-Baby land­inkréta anyának, gyermeknek öröme. A h°tvnnes*lendőa Post&taka­­rékpénztár jubileumi ünnepségé­nek első állomása volt a csütör­tökön este elhangzott rádiópár­beszéd, amelyet Gyöngyi László, a magyar rádió riportere foly­tatott a Postatakarékpénztár népszerű vezérigazgatójával dr Bitó Józseffel. Az érdekes in­­tervjú során a rádióhallgatók megismerkedhettek azzal a hasznos munkával, amelyet ez a demokratikus intézmény hat év­tizedes fennállása alatt végzett. Nem az étel savwyfi, hanem az Apolló es trompótló-tabletta-Tudják jól Pesten, Budán — Hangszert ad, vesz •FELLEK-DUBÁN VM1.. Jóvse?›kMt 8*5. ss^«t. X m €3 IS IP l sSSA:!M©21z^›Sr3ElP vétele-eladása SPECIÁLIS JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT »m KIVÁLÓ MŰSZERÉSZMESTER GARANTÁLJA Xiráiy-Eica £©. Tcl.420-751. Szakatzlet , Valódi kapható nagyban és kicsinyben Uránia Vsz­ipan­is ter. fi., II. Ehl B. Is­. 350-533­­ az új budai Kossutht hídfőnél. | Isöprünae. Gazdasági hírek Oltványi elnöke a Nemzeti Bankról Oltványi Imre, a Nemzeti Bank elnöke tájékoztatót adott a sajtó képviselőjének az utóbbi időben terjesztett hírekkel kap­csolatban. Rámutatott arra, hogy semmi olyasmi nem történt, ami bármilyen álhírre alkalmat szol­gáltatott volna A Szövetséges Ellenőrző Bizottságok részéről a Nemzeti Bank eddig is felbe­csülhetetlen segítséget kapott. Most csak annyi történt, hogy a bizottság kiküldöttje székhe­lyét a bankba tette át. Működé­sének célja az, hogy adatok bir­tokába jusson, amelyek az in­fláció további gyorsulásának elejét venni alkalmasak Ez a ténykedés teljesen a magyar kormány intenciójának felel meg. Ez a gesztus nemhogy alaptalan hírekre adhatna okot, hanem éppen ellenkezd meg, ez az első pozitív lépés annak meg­állapítása érdekében, hogy mi­lyen úton lehetne Magyarország­nak hathatós segítséget nyújta­­ni Ennek eredménye máris mu­tatkozik abban, hogy szigorúan állapítják meg azt a hitelkeretet, amelyet a Nemzeti Bank eset­­ről-esetre a kormány rendelke­zésére bocsát. Az elnök tájé­koztatójában utalt a külföldi jegybankokkal való kapcsolat kiépítésére, mely máris folya­matban van. A külföldről jövő pénzátutalás érdekében is létre­jött az első fontos megállapo­­dás. Emegedő árfolyamok a magánforgalomban A csütörtöki magánforgalom­ban újból a kereslet kerekedett felül. Nemcsak a kisrészvények árfolyama emelkedett jelentő­sen, hanem újból árnyereséget tüntettek fel a favoritpapírok is, amelyek a legutóbbi napok­ban árnyalattal visszaestek. Változatlanul nagy volt a keres­let a Rima iránt, amelynek ár­folyama ma 15 százalékkal emelkedett. Pénz bőven állt a piac rendelkezésére, a heti­pénz kamattétele változatlan. AdópengA­z adópengő február hó 1-ja egyenlő 1,70 pengővel. Külkereskedelmi igazgatóság A kereskedelmi miniszter Pásztor József Mihály igazgatót megbízta a Külkereskedelmi Igazgatóság alelnöki teendőivel. A Hitelbank megvette az ingatanbank részvényéül A Hitelbank — mint értesü­lünk — megvette a Magyar Álta­lános Ingatlanbank Rt. részvé­nyeit a Pénzintézeti Központtól. Az Ingatlanbank a jövőben a Hitelbank és leányvállalatai in­gatlanait fogja kezelni. Az egy-, kor nagyjelentőségű bank saját vagyonából alig maradt meg más mint néhány berlini házér­­dekeltség és néhány budapesti telek. Az Ingatlanbankot, amely nagy szerepet játszott a harmin­cas évek ingában- és építő­­konjunktúrájában, am az azóta beolvasztott Magyar Általános Takarékpénztár alapítása volt, 1938-ban vette át a Pénzintézeti Központ BérlőgandA . as újjáépítőatan. A magyar bérlőgazdák, akik­nek a száma meghaladja a BUDAN’ íréiip,siimne!iiíp VÉTEL — ELADÁS - JAVÍTÓÜZEM VINCZE, I., Krisztina-körút 30. szám. írógépszalagot veszek. Üzlethelyiség­részek a 'ári íMiaril lilpil­i. Sz­őnyeg, illatszer, írógép, szá­mológép, hangszer, palackozott á­llatok, játékáruk, utazási iroda, bőrkereskedés, férfikonfekció, bijuteria és egyéb szak­m­a részére. R$kocxVnt 1121/onk©t1­8 KOSSUTH CZLETORZ, APOLLÓ sacharin tabletta 440-szer édesebb ■ cukornál. KOZMOCH­ZMIA RT, Budapest, IV., Molnár­ utca 38. Telefon: 183—258.— ——— ■ . . ■ ■ ......... .... 120.000 Kt, újból szervezked­nek, hogy bekapcsolódjanak az ország megváltozott termelési feladataiba. A Magyar Föld- s bérlők Oraágos Szövetsége küldöttsége, Eszenyi Jenő elnök vezetésével felkereste Veip Fe­rencet, a képviselőház elnökét és arra kérte, hogy a mai gaz­dasági és politikai élet kereté­ben újból megkezdhesse tevé­kenységét. Nagy Ferenc örömét fejezte ki, hogy a­­bérlők tö­megének a múltban a több ter­­melés terén bevált agilitása és szaktudása sorompóba lép. Külföldi érdeklődés Kompenzációk után A Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamarához állandóan érkeznek kül­földi érdeklődések kompenzációs fis­­terek iránt. Az érdeklődősk fordulja­nak a számra való hivatkozással a kamara külkereskedelmi osztályához (V., Szemere-utca 6), ahol a beérke­zett többi külföldi érdeklődés is ren­delkezésre áll. Törökországból rezet, irhát, nyersbőrt ajánlanak kötőtű, azörik, galvanizált lemezek és fior­­edllánánik ellen C74585: Egyiptom pamutot, hagymát, rizst, cukrot ki­nél gyógyszerek, szérumok, háztar­tási cikkek, társasjátékok. Játékok­­ sportcikkek ellenében (6860). Dánia zúzott halat, festett és cserzett hal, bort szállítana mindeon profi magyar kiviteli cikkért (5384) Angliából pa­­radicsom- és egyéb konzervere (5­381, ágyton (5383), kosar- és fivegáns (5839) Irént érdeklődnek. Halálozás: Nemes­ihász László színművész, s Nemzeti Színház volt tagja 1948 január 29-én elhunyt. Temetés február 2-án délután fél 3 órakor a farkasréti temető halottasházá­­ból. Dósa János a Lónyay-trteai ref. főgimnázium ny. tanára életének 75-ik évében elhunyt. Temetése február 2-án, délben fél egy órakor a Farkasréti te­mető halottasházából. (Minden külön értesítés helyett.) Jegy nélkül érni ják a­­176*­­társasági cigarettát A köztársa­­ság megalakulásának meg­­ün­neplésére a Magyar Dohány­­jövedék igazgatósága Babanyecs Balázs osztályfőnök javaslatára „Köztársaság" elnevezésű ciga­rettát készített, melyet a február elsejei ünnepségek alatt a Sza­­badság-tér több pontján felállí­tandó pavillonokban árusítanak majd darabonként 500 pengős áron — jegy nélkül. Február 2-ától mitofruszjárat indul Miskolcra. A Magyar Or­szágos Tudósító jelenti, hogy a már közlekedő gyöngyösi, esz­tergomi, balassagyarmati, kecs­keméti, győri, szegedi, bajai és veszprémi autóbuszjáratokon felül február 2-ától, szombattól kezdődően Miskolcra is indul autóbuszjárat. Az első miskolci autóbusz Budapestről az okto­gontéri MÁVAUT irodától feb­ruár 2-án 10 órakor indul és Miskolcra 15 óra 40 perckor ér­kezik. Miskolcról az első járat február 4-én 8 órakor indul és Budapest Oktogon-tör® 13 óra 40 perckor érkezik. Orvosi hír: Dr Villányi (Wtz­­heim­ A. Benedek bel- és ideg­orvos új telefonsz­áma: 124—414. IV., Fáik Miksa-u. 24.) Dr Balkán­yiné Leányotthon, Budapest, Vill., Sándor-u. 46. Diáklányoknak kellemes ott­hont nyújt. Jételnősége sacharin 85 és te* darabos dobesbm valódi IIMBBül 446-«o f éc í® tramrir» tevé!Tí«*i» 99 fiolálista s T* eredeti esomeMheB valódi Mt’.mi márkák tfl­SDdvaa raktáron, adóbélyeg»rr«, VISZONTELADÓKNAK ÉS FELDOLGOZÓKNAK NAGYBAK. GA­RCQN AOTJKEreSKEDELMI KFI &zsebs­­körút 33. szám. Nyers házi és mezei NYIZSBŐRT, NYÍLSZŐRT mindé* ts mennyiségben vess F£SCH ,K­ B ALAPGYAS8 XIV Gl­eria út 44. QRfiíiYfil* Brüiá EST, eröstsa eretefe, eisdob. Jegygyörü ők az elké­­szítés Javítások mirgvárlmtók 98 j t Sehwera arjuvmfir. Pchány­n 44. I. 8 mtmm ét mia irodabútort, eé, 3'iet !§ maga, áron vesz KISS ANDRÁS, MÉHUÍG UTCA KILENC. Telefon: 135-456. ME&B&EJENBE AUTÓT (NOIT. Szn­ort éa Csákó az Al Htófő, XV., Magyar­ u. 7. Tel. 182-081 Hivatalos órák 9—2. Il­­. 975x20 60x20 65x20 délelőtt 9—2 óráig. Alsóerdősor 22. Vegyiüzem, S­árí Erd’énn­, aranyat, anocat, órát iaodrapékban vesz. f időjárattgpSeetér* Budapesten csütörtökön délben ■ hőmérséklet plüss 1 fok C, • tenger* Szintip átszámi.60 hgnyoma* 756 mm, alig változó irányzatú. Várható időjárás péntek estig: Mérsékelt szél, borult idő, sok helyett) töm­eg nyuga­ton és délen újab­b havazás, havas­­eső vagy ónos eső. A hőmérséklet a fagypont körüti. — Jégjelen­és: A hő­mérséklet egy-két napig megmarad az olvadáspont közelében További alakulása teljesen bizonytalan A jég­­viszon­yokban lényeges vátlozás két- három napon belül nem várható. Egyes helyeken a jég megcsúszása lehetséges. (MTI) Szásabárnít aásors Operai Bánk bán (5) — Nemietis Lumpacius Viffabondts, (M 2 6) — Nemieti Kasnaris Veszélyes forduló (K6) — Via: Fóheához a páva (M 46) — Fővárosi Operett! Sybill (5) — Belvárosi­ Rab télek (E) — Madáchi Nők Isko­lája (Vi6) — Má­rván Néma levente C/16 — MStísíi Poftgyász nélkül (H6) Pesti: Takéts Alic* (H­S) Pódium: Egy pohár vice (5) — Medisyar­siay: Francia pezssió (%8) Roya'i Konfetti farsangi revü Kamara vere'fc Ez a ló (%6) Vidám varietét Halló: 10461 (148) Az Opera február 1-én, a köz­társaság ünnepén a Hegyek al­ján helyett a Bánk bánt szólal­tatja meg. Jegyek a napi pénz­tárnál díjmentesen válthatók 10—2 óra között. K. Békési Baba Carin koz­metikája, Andrássy­ út 17. Kü­lönleges, eredményes. Filatellstők vidám műsoros táncestélye febr. 2-án, Bélyeg­barátok rendezésében, Erzsé­­bet­ körút 41. A Rádió napsora ■JFéntek, lü­ 46 retr­ár ! •■éti R. 7.Ml RegjwU mw. 91 Ali AlUmvasutak tecskara. lé: H. 12: H. U.le: A nemzetngfi­é, köztársasági elnökválasztó ülése. Közvetítés az Országházból. lé: A magyar köztár­saság ünneplése. Közvetítés a Kossuth Lajos-téri nagygyűlésről. 1S.SS: Műsorismertetés, 16: H. 18-107 Rádió kamarazene. 16.40: E. 17.20: A rádiózenekar. Színneiben: H. 18.rá: Várnai Zseni verse. 18.38: E. 18.49: Hernádi Lajos magyar műveket zon­gorázik Uh Magyar nóták. 19.45: E. 29: H. Sport. 20.28: Hangképek a köztársaság kikiáltásának f­nnepsé­­gégéről. Közben: S8.K­ Oross hírek 21: Milsorisme­rlés. 21.05: A Vörös­kereszt közleményei. 21.15: A hang­képek folytatása. 21.58: Angol hírek. 22: H. 22.15: Hanglemezek. 22.101 Francia h. 2St Napi hirösszgfoglaló 85.18: Hanglemezek. «A nahstikersekedales B­eea- Sonárinma" cím alatt Éber An- *­tal, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a „Százak tár­sasága" február 1-i összejövete­lén este 16 órakor a Bristol­­szálló különtermében tart elő­adást. Meghosszabbították a taxaurit petróleum­jegyek beváltásának határidejét. A polgármester e január havi petróleumjegyek beváltásának határidejét február 5-éig meghosszabbította. A népbíróság csütörtökön hir­detett ítéletet Budapest nyilas polgármestereinek ügyében. Mohai-Mohaupt Gyulát, a nyila­sok főpolgármesterét, Budapest tönkretételének egyik értelmi szerzőjét kötélállali irodálra, míg Dorogi Farkias Ákos polgár­­mestert 15 évi kényszermunkára ítélték. Mindkét elítélt fellebbe­zett. A Svédországban tartózkodó magyar állampolgárságú depor­táltak 2. számú pótnévjegyzéke és az ott elhúnyt deportáltak névjegyzéke megtekinthető dél­előtt 10—13 óra között a Ma­gyarok Világszövetsége, Buda­pest, V., Kálmán­ utca 9, L­ens. helyiségében. Az amerikai m­agya­ryse küldöttség© érkezik Magyarországra A Magyarok Világszövetségé­­nek felkérésére az amerikai magyar szervezetek öttagú bi­zottságot ki­vének ad óhazába, hogy itt megállapítsák a szük­­ségleteket és az amerikai ma­­gyarság által gyűjtött szeretett adományok szétosztásáról 8 helyszínen intézkedjenek. A bi­zottság tagjai Falussy Alajos f a Verhovai Segélyegylet részéről, Borsy-Kerekes György washing­toni református esperes, Kom­lós Imre, a Testvériség Egye­­sület részéről, dr Kerekes Ti­bor columbiai egyetemi tanár, az Amerikai Magyar Szövetség részéről és Lányi Mátyás loos­­angelesi plébános. Városházi fairek Egymásután érkeznek Kővágó József polgármesterhez a vidéki főispánok távirati bejelentései a budapesti gyermekek elhelye­­zéséről. Eddig Bihar vármegye 256, Kecskemét város 152, So­mogy vármegye 1200, Pest me­gye 600, Vas vármegye 362 bu­­dapesti gyermek vendégü­llát­* sát közölte a főváros vezetői­­vel A Bear­párt rendkívüli köz* gyűlés* újjáalakította Igazgató­ságát és felügyelőbizottságát. Elnökké ismét Miliők Sándort választották, al­elnökké pedig Kossa Istvánt és Bognár Józse­fet Miliők Sándor elnöki szék­* foglaló beszédében a koalíciós összefogás fontosságára hívt­e fel az igazgatóság tagjainak figyelmét. Renadi Sracgi farrzfe A főkapitányság politikai rés*­dészek­ osztálya csütörtökön őrizetbe vette dr Temesy Győ­zőt, a Cserkész Szövetség volt vezetőjét és Éry Emilt, a Ta­­vaszmező­ utcai Zrínyi-gimná­zium igazgatóját. Temesyt­­a NŐT orvosi bizonyítvány alap­­ján Ítélethozatalig szabadlábra* helyezte, a politikai rendőrség azonban megállapította, hogy betegsége nem súlyos, ezért an­­ternáltatta. Éry Emil, aki a Cserkész Szövetség ügyvezető al­elnöke volt, a cserkész mozgat*­már német mintára akarta őt* szervezni. Első volt, aki a zsidó cserkésztiszteket leváltatta. Fiát kényszerítette, hogy jelentkezzék a Hunyadi SS páncélosoknál. Az Ébredő Magyarok szekszárdi szervezetében is aktív szerepet játszott. Ügyét a múlt év folya­­mán a Népbíróság letárgyalta , felmentette. La is igazolták és az akkori kultuszminiszter­t. Zrínyi-gimnázium igazgatását rábízta. Fasiszta tevékenységét­ azonban tovább folytatta, a ta­nárok elő­­reakciós kijelenté­­seket tett is igyekezett megaka­ dályozni a diákság demokrati­kus szervezkedését, őt is inter­ nálták. Az új közbiztonság­, egyrevég­zett R-csoport éjszakai cirkáló őrjárata során tettenérte fra S­zicska Gyula és Kiss János szerszámv­ai­atosokat, akik a Pé­­terflfy Sándor­ utcában le akar­­tak vetkőztetni egy járókelőt. Beismerték, hogy már hónapok óta garádálkodnak a VI. és VI. kerületben. Ugyancsak elfogták az R-csoport detektívjei Lelki József és Rajk Gyula foglalko­­zásnélkülieket és egy fiatalkoriú társukat, akik 22 betörést és 25 alkalmi lopást ismertek be. ~»mí« smefsmrim (mesterséges adedtésxer ) garantált 410-szeri édes, adózott, 1 doboz tartam­á 108 usesEb SS deka eufco? édessége! (ártalmsa, Kapható minden szaktitle:'"en5 Különféle anyagok eladása a MÁV-itá? A MAV eladja­­ részletében (író, de saját fizem.bco oera haszd­álatos alábbi anyagokat: 8(X)8 kg folypát (ealei utediioste), 5008 „ törökvörös-oldat, 28 „ ammóniimn-sapi­át, 88100 - klórra és E. Ezek az anyagok megtekinthetők a MÁV Központi szertárában, Budapest, IX. ker, Péccn-út t. zz. Ezen felül cca 18.088 ks k­ánnesi és debreceni vonalszertárunkba év is tárok, mely szintén eladásra kerül. Az anyagokért sem minőségileg, sem pedig mennyiségileg tetelősséget nlem vállalunk. A megvett anyagnak: tároló helyről való elszállítása, vala­mint mindennemű illeték a vevőt tér­ben. Bővebb felvilágosítás a fcetyszt a c szert­rtőn­­kségnél vagy a MAv Igazgatóság G. I osztályában. Buda­­pest, VI., An­drássy-út 73 -75. sz. IX, em, 374 nyerhető. , Es utóbbi cimre kell e vázárlisr® Vonat­ozó Írásbeli ajánlatokat fegkér több 1946. évi február hó 15-éig meg* teon!. Budapest, 1948. évi január hó S-tat

Next