Magyar Nemzet, 1946. június (2. évfolyam, 120-142. szám)

1946-06-01 / 120. szám

lly^k­ jSpin­zfil ^ ! Gromiko és Davies newyorki beszédei a háborús uszítók ellen és a szovjet-a­mer­ikai barátságért Truman harcot hirdetett az egyén jogaiért ** A yorki érsek szerint: ,,A brit kormány nem engedi át Palesztinát a zsidóknak** New Yorkból jelenti !— az AFP híradása alapján ■—‘ az MTI, hogy az Amerikai—Szov­jet Barátság Országos Tanácsa a f­ewyorki Madison Square Gar­­denben tömeggyűlést rendezett, amelyen 30.000 ember tüntetett a szovjet—amerikai barátság íne lett. Murray, az ipari szakszerveze­­tek­ szövetségének elnöke, új háború veszedelméről beszélt. Thomas szenátor hangsúlyoz­ta, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok céljai közösek. Joseph Davies, az Egyesül­t Államok volt moszkvai követe, rámutatott arra, hogy az atom­bombákkal való megismerkezés terén folyó versengésnek bábo­khoz kell vezetnie és a­, igazi íreket csak úgy lehet biztosítani, hia a nyugati nagyhatalmak a Szovjetu­nióval, mint egyenrangú társsal, működnek együtt.­­ A jelenlévő szovjet újságírók, különösen a szovjet népnek az amerikai nép iránt érzett barát­ságát emelték­ ki. Ehrenburg a következő szavakkal fejezte, be beszédét: — Emlékszem, amikor 1012 legsötétebb napjaiban a parancs így szólt: Hazánkért, Jugoszlá­viáért, Pakisért, Amerikáért, a szabadságért — tűz! Most az lágyak elhallgattak de tovább folyik a harc az emberiség bol­dogulásáért. Ezért mondom nek­tek: a mi és a ’ szabadságtok­­’ért, a mi és a ti gyermekeitekért, az Emberért és a Szabadságon fel tűz a fasizmusra! Azután Gromiko, a­ Szovjet­unió küldöttje a Biztonsági Ta­nácsban szólalt fel. —­ Bizonyos országoknak­ az Egyesült Nemzetek szervezeté­ben folytatott uralkodó politi­kája — mondotta Gromiko —, s ha nem szűnik meg, súlyosan alááshatja a Biztonsági Tanács tekintélyét és jóhírét. Nem­ lehet közömbösen elmenni a háborús flisziták­­ aknamunkája mellett, am­ikor az európai romok kö­zött heverő hullák bűze még el­­sem oszlott. Semmi kétség afe­lé­, hogy a földkerekség né­peinek nagy többsége épp úgy­­gyűlöli ezeket a háborús uszí­­tókat, mint magát a háborút. Láz Egyesült Nemzetel­ szerveze­tének munkálkodásában olyan tüneteket lehet észlelni, amelyek visszatérést jelentenek a csődbe­­jutott népszövetség régi módsze­reihez. —­ A szovjet nép­ — folytatta­­Gromiko — Sztálin generalisz­­tszimusz vezetése alatt az­ első csatasorban fog állani a bé­kéért és biztonságért folyó küz­delemben, mint ahogyan azt a múltban is mindig megtette. Az országok közötti kapcsolatok legdöntőbb tényezői lesznek az­­­események jövő alakulásának. Í E térig felismerése­­ növelje a szovjet és az amerikai nemzet felelősségérzetét a világ népei­nek sorsáért. A népek megbor­­­z­adnak az új háború lehetősé­gének gondolatára is. A tömeggyűlést a szovjet és az amerikai himnusz fejezte be. Byrnes a fegyverkezés korl­átozásár­ól Barnes amerikai külügy­miniszter a kongresszus kül­ügyi bizottságában hang­súlyozta, hogy szeretné min­denütt elfogadtatni az általános fegyverkezés korlátozását. A világnak mentesülnie kell at­tól a teher­ettől és félelem­től, amelyet a szükségtelen nagy fegyveres hadseregek je­lentenek (MTI) Truman az egyén jogaiért való küzdelemről Truman elnök — mint az MTI jelenti Washingtonból — szembefordult a munkapoliti­káját bírálókkal és kijelentette, hogy folytatja rendületlenül küzdelmét az egyén jogáért és tíz ország legjobb jólétéért Wreffjen­ most estünk­ ke­resztül — mondotta Truman — az egyéni szabadságért a tör­ténelem során megvívott leg­nagyobb küzdelmen és tovább harcolunk az egyén jogáért. A sztrájk rendkívüli helyzetet te­remtett, amelynek megoldására az ország jóléte szempontjából legjobbnak látszó rendszabá­lyokhoz nyúltunk. Szovjet tiltakozás a japán császár miatt Washingtonból jelenti —­­a Reuter-iroda híradása alapján — az MTI, hogy a Szovjetunió tiltakozást jelentett be a távol­keleti bizottságnál a japán csá­szárral szemben alkalmazott enyhe bánásmód miatt. A yorki érsek a Palesztina-kérdésről A yorki érsek, aki nemrégi­ben tért vissza Palesztinából — mint a­­. MTI közli — a követ­kezőket ,mondotta: —­ A brit kormány soha nem járul hozzá ahhoz, hogy Palesz­tina a zsidóké legyen. Ellenkez­nék mindazokkal­­az eszmékkel, amelyekért harcoltunk, ha a zsidóknak felajánlanék azt az országot, amely ezer év óta szakadatlanul az araboké volt. Az érsek véleménye szerint komoly veszélyt jelent a heves zsidó propaganda és ezért a brit csapatoknak Palesztinában kell maradniok mindaddig, amíg a helyzet meg nem javul. — Meg kell mutatnunk — folytatja az érsek h­ogy a ki brit kormány és a nép minden erejével támogatja palesztinéi képviselőinket ama feladatuk teljesítésében, hogy elnyomják az erőszakot és helyreállítsák a békét a három vallás megszen­telt országában. Farok az arab uralkodók értekezletéről Az MTI jelenti Kairóból, hogy Poruk király közleményt adott ki az arab uralkodók kétnapos titkos értekezletéről. A közle­mény hangsúlyozza, hogy a megbeszélésen megvitatták a palesztinai kérdést é­s megálla­pították, hogy az nem csupán a palesztinai­­ arabok, hanem az egész arab világ ügye. Palesz­tina arab ország és valamennyi arab állam harcolni fog azért, hogy megtartsa arab jellegét. Paris jeleni­: Gouin miniszterelnök csü­törtökök­ együttes kihallgatáson fogadta a Parisban időző Kies István igazságügyminisztert és Auer Pált, Magyarország pá­risi követét. Gouin kérte, hogy tolmácsolják a magyar kor­mánynál, és a magyar népnek a francia nemzet irántuk érzett őszinte rokonszenvét. Bécs jelenti: A bécsi lapok közül, hogy­­ a szovjet hatóságok megengedték a dunai áruforgalom megnyitá­sát az ausztriai, magyarországi és csehszlovákiai szovjet öve­zetben. A háború befejezése óta most indult meg először a köz­vetlen hajózási összeköttetés Bécs és Budapest között. Churchill az Egyesült Nemzetek szervezetéről A londoni Chatham House­­ban­­— mint az MTI jelenti — most leplezték le Lord Cecil of Chelwood bronzból készült mellszobrát. Az ünnepségen Churchill beszédet mondott, amelyben kifejtette, hogy a Népszövetség bukása részben az Egyesült Államok vissza­vonulásának volt köszönhető. De még az Egyesült Államok visszahúzódása után is éppen elégséges erkölcsi és fizikai erő maradt ahhoz, hogy megakadá­lyozzák a mániákus német szörnyet­eg felemelkedését, amellyel szemben a német nép ösztöne erélytelen volt. Ha a Népszövetséget támogató kor­­­­mányok részéről megfelelő erő állt volna rendelkezésre, nem kétséges, hogy változások ál­lottak volna be Németország­­■ bán, amelyek eredményeképpen nem csupán a világot pusztító borzalmakat akadályozták volna meg, hanem Németorszá­got is megakadályozták volna b­orzalmas sorsától. Az Egyesült Nemzetek szervezetének hatal­mas előnye a Népszövetséggel­­ szemben, hogy az Egyesült Ál­­l­­amok nem csupán szerepet ját­­­­szanak benne, hanem a világ­­i­­ak­ tanúsított helyzetüknek megfelelően az első sorban harcolnak céljaiért. _ Stockholm jelenti: A svéd sajtó tág teret adott a külföldi hírügymökségek je­­­­lentéseinek a magyarországi zsi­­­­­dóellenes kilengésekről, vala­­­­mint a kormány erélyes k­itéze­l­kedéseiről. A Dagens Nyheter­­ részleteket közölt Tody Zoltán köztársasági elnöknek ez ügy­ben tett nyilatkozatából. (MTI) Böhm Vilmos, Magyarország svédországi követe, ismertette a svéd lapok munkatársai előtt Magyarországi politikai és gaz­dasági helyzetét. Kérte a svéd sajtót, hogy tartózkodjék a Ma­gyarországra vonatkozó­ berae beállítású hírektől. N New York jelenti : Stettinius lemondott arról a tisztéről, hogy képviselje az Egyesült Államokat az Egyesült Nemzetek szervezetében. A washingtoni külügyminiszté­rium nem volt hajlandó ma­gyarázatot fűzni a jelentéshez. A newyorki rádió szerint: Siet-­ timim elégedetlen volt a kül­ügyminisztériummal való vi­szonya miatt és úgy érezte, hogy „küldöncként" bánnak vele. Moszkva jelent!: A moszkvai rádió éles kriti­kában részesítette MacArturnak, a japán földreform megnehezí­tésére irányuló politikáját. Az amerikai főparancsnok a jobb­oldali japán pártok javaslata alapján lényegesen emelte a­­ parasztok részére juttatandó­­ földekért járó díjat, ami azzal­­ a veszéllyel fenyeget hogy a nincstelen japán földművesek egyáltalán nem jutnak földhöz és a nagybirtok változatlanul fennmarad. A szovjet sajtó hosszú cik­kekben foglalkozik Maxim Gor­kij halálának tizedik évfordulója, alkalmából a nagy orosz író jelentőségével. Molotov csütörtökön nagysza­bású fogadóestélyt* adott Tito és a jugoszláv kormány Moszk­vában tartózkodó tagjai tiszte­­letére* London jelenti. A londoni rádió ismertette flugh hindset angol­­konzerva­­t­­ív képviselő magyarországi be­­­­számolóját. A képviselő kifej­­­­tette, hogy sokan fordultak­­ hozzá azzal a kérdéssel: van-e­­ Valóban demokrácia Magyar­­­­országon. Erre minden fenn­­t tartás nélkül felelhet. Tagad-­ hatatlanul sok olyan dolog van Magyarországon, amit az ango­lok a­­ demokrácia lényegének tartanak s ezeknek száma egyre­­ nő. Ha nem is sikerült még­­ Magyarországnak — angol ér­­­­telemben — százszázalékosan I demokratává válnia, de mit­­­­­danesetre ebben az irányban I halad. Lindáét egyébként Ma­­­­gyarország jövőjét abban látja,­­ hogy a nyugat és a kelet között | közvetítő legyen. (MTI) Hága jelenti.­ ­ A hollandiai tartományi vá­lasztások — mint az MTI közli­­ — a következő mandátum­ 1 ,;V \ rl 5’lV^rJJk*. Ué*' lolikusok 159, szocialisták 156,­­ kommunisták 58, forradalom­­- ellenes párt 77, kereszténypárt 1­63, szabadságpárt 31, ' r^fcTm; ! párt 10. ' A főgyőztes a kommn- I­­nista párt, amely­­megnégysze­rezte mandátumai számát. Kéthly Anna angliai beszámolója A londoni rádió hanglemez­­­­ről közvetítette Kéthly Anna angliai beszámolóját. —■ Amit láttam — mondotta — mérhetetlenül értékes és hasznos. Ha visszatérek Ma­gyarországra, értékesíteni sze­retném abban a nagy munká-­s­ban, amely nálunk is folyik.­­ Angol barátaink nemcsak azt nem éreztették velem, hogy volt ellenséges államból jöttem, ha­nem magatartásukkal meg­cáfolták az angol hidegségről szóló kontinentális legendát. Nehezen válok meg ettől a­­ nagy néptől és elválásomat csak­­ az a gondolat könnyíti meg,­­ hogy hazamegyek egy derék kis­­ néphez, amely két világháború­ban megbüld­ödte máig a múltat­­­s a jövendőt. Én törhetetlenül­­ bízom a magyar nép fizikai és­­ erkölcsi erejében. 2­7. 0ol­ hadit­apatig új deportá­lt jött hasat Szviridov altábornagy Edge­­combe tábornok kérésére ér­tesítette Nagy Ferenc minisz­terelnököt, hogy az angol ka­tonai parancsnokság Németor­szágból a közel­jövőben 19.000 magyar hadifoglyot és 8000 de­portáltat szállt haza. Szviridov­­ altábornagy levelében arra­­ kérte a miniszterelnököt, hogy­­ ebben az ügyben tegye meg a­­ szükséges intézkedéseket és kö­zölje vele, hogy a magyar ha­tóságok, hol veszik át a haza­térő hadifoglyokat és deportál­takat. Csehszlovák infílt'rkodj'a az áttelepítés! akota­karai Okály Dániel, a magyaror­szági csehszlovák áttelepítési bizottság vezetője május 30-án inter­jút adott a csehszlovák rádiótársaságnak, melyet Cseh­szlovákia minden adója közve­tített. Okály nyilatkozata sze­rint a magyarországi áttelepí­tési akció egyik legnagyobb eredménye az, hogy sikerült megállapítani a magyarországi szlovákok tényleges számát. * A kormánymeghatalmazott nagyon élesen elítélte a magyar ellen­­propagandát és azt a politikai és szociális terrort, amelyet az áttelepülésre jelentkezettekkel szemben a magyar hatóságok alkalmaznak. Példának említette fel a bányatársulatokat, ame­lyek a jelentkezőktől megvon­ják a szociális­­juttatásokat. A továbbiakban­­kijelentette, hogy a két ország megbékélése szem­pontjából feltétlennül szükséges az összes magyarországi szlovák kitelepítése. Eddig már több szlovák jelentkezett áttelepü­lésre, mint amennyi szlovákot a magyar statisztika 1940-ben egyáltalán kimutatott, a jelent­­kezők azonban csak kis részét alkotják a szlovákok számánál­. A csehszlovák áttelepítési bi­zottság legfontosabb munkáká­nak most a jelentkezettek átte­­lepítését tartja, ami különösen nehéz a magyar kom­ány eluta­sító állásfoglalása miatt. Végül, megjegyezte, hogy az áttelepít­­ési mozgalom sikere­n esek el szlovák hivatalok, valamint a Vörös Hadsereg magyarországi tagjai támogatásának köszön­hető. ,Szokatlannak kell mondanunk a budapesti csehszlovák kor­mánymegbízott utóbbi időben elhangzott kijelentéseit, főleg azt a mesterkedést, amivel az áttelepítési akció balsikerét a szlovákok számának újabb fik­ciójával akarja ellensúlyozni. Valószínűleg erre a statisztikai műveletre hivatkozott Fierlin­­ger csehszlovák kom­ányelnök legutóbbi nyilatkozatában, ami­­kor 300.000 magyarországi szia­ i­vakról beszélt. Eltekintve attól, hogy az igen népösszeírás telje­­e­sen egyoldalú s a szlovák nagy­­ír­­ási szellem szüleménye, súlyos új egyezmény­sértésnek minősülne, ha ilyen összeírást tényleg vé­geztek volna. Ki kell hangsúlyozni továbbá azt is, hogy végre Okály nyíl­­tan kifejezést adott annak az eddig csak titokban terjesztett propagandának, hogy minden magyarországi szlovákot ki fog­nak telepíteni. Mint ismeretes, a csehszlovák, áttelepítési bi­i­zottság igen sok szlovákot té­vesztett meg ezzel az álhírrel és a jelentkezők nagy része fő­leg e félelem miatt jelentkezett. Ezzel kapcsolatban rá kell mu­tatnunk az illetékes hely több­szöri nyilatkozatára, mely le­szögezte, hogy Magyarországról csak az megy el, aki akar. Min­isat­e*:p­f ti marsi a Kormány lakjai ptjuu'n.t.-n *n délelőtt 11 órakor Nagy Peren­ett miniszterelnök elnöklésével­ meg is­ tartották a rendes heti minisz-­ tertanácsot. A minisztertanács elfogadta az­ igazságügyminisz­­ter rendelettervezetét, mely­ szerint a rögtönbíráskodást ki-­­ terjesztik a gyújtogatás bű­nc­se-­­lekményére. ■ A népjóléti miniszter előte­r­­jesztésére a romániai gyermek­üd­ültet­és céljára megfelelő hi­telt engedélyeztek. A minisztertanács elvben hoz­zájárult a pénzügyminiszternek az életbiztosítási szerződésekből származó igények felértékelé­sére vonatkozó javaslatához, majd tárgyalta a nyugdíjkérdés szabályozását. . Ennek tárgyalá­sát a jövő heti minisztertanács f­oly­tat­ja, a kérdés azonban elő­­zőleg a Gazdasági Főtanács elé kerül. A minisztertanács hozzájárult, hogy az iparügyi miniszter tör­vényjavaslatot terjesszen k­ nem­zetgyűlés elé a villanyosm­űvek, energiatelepeinek és egyes más vagyontárgyainak állami tulaj­­donbavételéről Ugyancsak hozzájárult a mi­nisztertanács a­­Termelési Ta­nács és Termelési Bizottság szervezéséhez. Hozzájárult még a miniszter­­tanács az iparügyi miniszternek az alumíniumtermelés állami ellenőrzésével kapcsolatos egyes rendelkezéseket tárgyaló javas­latához azzal, hogy az iparügyi miniszter az alumínium termelés államosítása kérdésében, 15 na­pon belül terjesszen törvényja­­vaslatot a minisztertanács elé. A kereskedelem- és szövet­kez­­et­ügyi miniszter bejelentette, hogy elkészült a szövetkezeti törvényjavaslat, amelyet sürgő­sen pártközi értekezlet elé visz, hogy így a javaslat nemzetgyű­lési tárgyalását megkönnyítse. A minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt és délután 2 órakor ért véget. ,­ls amrrikai ripa!»ík ine­fpe­ijiik«sl«ísával vádolt nintffjfíirak bünpvrv Az amerikai katonai bíróság Salzburgban folytatja az ameri­kai repülők m­eggyilko­lásával vádolt m­agyar lisztek és haló­nok bíróperének tárgyalását. Megállapították, hogy Károlyi gróf az ejtőernyővel leugrott ki­lenc amerikai pilóta közül hár­mat Inotára, a negyediket SS- páncélos hadtest főhadiszállá­sára vitt, ahol ezeket meggyil­kolták. A főhadiszállás abból a célból, hogy a Sor községben tartózkodó amerikai repülők ne vehessenek tudomást a gyilkos­ságról, parancsot adott,­­hogy azokat meg kell ölni. A magyar vádlottak általában azzal véde­keznek, hogy felsőbb parancsra végezték ki az amerikai repülő­ket s ha megtagadták volna a parancs teljesítését, hadbíróság elé állították volna őket. Ney alezredes, a harccsoport pa­rancsnoka kihallgatása során ki­jelentette, hogy az amerikai pi­lóták meggyilkolásáról már csak­ az­ amerikai fogságban értesült, mert március 6-án, amikor a gyilkosságok történtek, tüdő­­gyulladásban betegen feküdt s Bakos százados intézkedett eb­ben az ügyben. Amikor beteg­ágyán suttogó híreket hallott arról,­­­ogy az amerikaiakat el­lették láb alól, vizsgálatot akart indítani, de akkor a front már felbomlóban volt, nyugtalanság mutatkozott és így nem kerülhe­tett sor a vizsgálat lefolytatá­sára. A tárgyaláson kiderült­­h­ogy a Niy-harccsoport a volt keleti harcosok baráti egyesülé­séből keletkezett és éles ellen­tétben állt a nyilasokkal. Ami­kor a helyzet válságossá vált, líi­ta januárjában a Név harc­­csoport csatlakozott az­ SS-hez, de megtartotta magyar jellegét. Winckelmann, a magyarországi SS­ parancsnoka, eljárást indított Ney-alezredes ellen. (Mt­I) ­ Tárcaközi bizottság alakult a szanálás előkészítésére Dr Kemény György pénzügyi államtitkár a szanálással kap­­­­csolatos kormányintézkedések­­ előkészítésére tárcaközi bizott­­j­­ágot hívott össze. A bizottság­­ első ülésén résztvettek a r­og­­i bízott szakemberek és pénzügyi­­ vezetők.­­ A bizottság feladata a mai­­ emissziós gazdálkodás és a sta­­­­bilizáció közötti fokozatos át- s menet céljából szükséges kor­­­­mányintézkedéseknek minden részletében való előkészítése, valamint annak biztosítása is, hogy a fő cél érdekében ezek a pénzügyi és gazdaságpolitikai intézkedések összhangban ma­radjanak. A bizottságon belül a jelentkező problémáknak megfel­elően kü­lön-külön szak­­bizottságok: a valuta- és hitel­­ügyi, az ár- és bérpolitikai, a közellátási és áruellátási, a költségvetési és a­ külkereske­­demi szakbizottságok alakultak­­ meg. Az utóbbiak javaslataikat a hatáskörükbe tartozó kérdé­sek gondos tanulmányozása után június 5-ére készítik és­ terjesztik elő. A plénum lesz hivatva a különböző szempon­tokat összhangba hozni és­­en­nek megtörténte után a kor­­mánynák is- illetve a Gazdasági Főtanácsnak előterjesztést tenni és állandó javaslatokkal szol­­gálni. (MTI) A köztársasági elnök fogadta Egizio Massinit Tildy Zoltán köztársasági el­­­nök kihallgatáson fogadta­ Egizio Massini főigazgatót, a bukaresti Operaház karnagyát, aki Komáromit Pál, a Magyar Állami Operaház igazgatójának társaságában jelent meg nála.­­ "­­ A köztársasági elnök hos­-­s­szasan és szívélyesen elbeszél­getett román vendégével a ro­mán-magyar ku­ltúrkapcsolatok­ várható fejlődéséről.­­ Az állami Operaház vasár­­­napi Aida előadását Egizio­­ Massini főigazgató, a bukaresti­­ Operaház karnagya vezényli. Key altábornagy utóda Vreem­s tábornok S. W. Key altábornagy a magyarországi amerikai kato­nai misszió vezetője távozik állásából. Ebből az alkalomból pénteken délelőtt búcsúlátoga­­tást tett Nagy Ferenc minisz­terelnöknél, akinek egyúttal bemutatta utódát, George Weems tábornokot. S. W. Key altábornagy érte*­sítette Nagy Ferenc* miniszter­elnököt, hogy a Szövetségeseivé­nek a nürnbergi tárgyalás so­­rán a halálra ítélt Hain Pé­­terre, Kottár Lászlóra, Orendi Norbertre és dr fiadó Andrásr* nincs szükségük, így tehát :* halálos ítélet jogerőre emelke* désük után végrehajtható*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék