Magyar Nemzet, 1947. április (3. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

40 fillér Még öt-h hat hétig is eltarthat a moszkvai külüigyminiszteri értekezlet Moszkvából jelenti az MTI, h­ogy a most kezdődő hetet a moszkvai külügyministeri konferencia döntő hetének tartják. Az igazi sálak csak most kezdődnek. Amerikai kö­rökben bizonyos hangulatvál­tozás tapasztalható. Eddig arról beszéltek, hogy Marshall kül­ügyminiszter siet visszatérni az Egyesült Államokba, most azonban arra gondolnak, hogy az értekezlet öt-hat hétig is eltarthat. Sztálin generalisszimusz ed­dig csak Bidault és Beáin kül­ügyminisztereket fogadta, de Marshallt nem. Ez azzal ma­gyarázható, hogy Marshall még nem kért látogatást a Szovjet­unió miniszerellnökétől. Az amerikai újságírókat egyébként­­értesítették, hogy Sztálin és Marshall jövőbeni találkozásá­ról nem kapnak majd előzetes értesítést sem az amerikai nagykövetség, sem küldöttsé­gük sajószo­lgálata útján. A moszkvai rádió közli, hogy az külügyminiszterek hétfőn folytatták a német kérdések tárgyalását. A Nenn York He­rald Tribüne szerint: a legfon­tosabb kérdés Németország gazdasági helyzete. Igen lénye­ges, hogy ebben a kérdésben sürgős megegyezésre jussanak. Figl osztrák kancellár — mint az AFP jelenti — rövide­sen Moszkvába utazik. Kijelen­­tette, hogy ott remélhetőleg alá­írhatja a szövetségesekkel kö­tött államszerződést. A londoni rádió jelenti,­­hogy a’z angol-szoi­j ’t kereskedelmi tárgyalások is kedvezően halad­nak és Jans­­ Wilson az új an­gol külkereskedelmi államtitkár előreláthatólag rövidesen Moszk­vába utazik, hogy ott fát, gya­potot, jutát, élelmiszereket és olajpogácsát vásároljon Anglia számára. Angliának főleg az orosz fára van rendkívül nagy szüksége. Ugyancsak a moszkvai esemé­nyekhez tartozik Molotov, Marshall és Bevin levélváltása Kína ügyében. — Eljött az ideje annak, hogy a németek megkapják a maxi­mális hatalmat, hogy végül ők rendelkezhessenek sorsuk felett. Eljött az ideje annak is, hogy emlékezzünk: Potsdamban Né­metországot gazdasági, pénzügyi, bár­sad­a­lmi és élelmezési szem­pontból úgy kezelték, hogy egyetlen német állam sem képes gondoskodni magáról. Mindezek miatt a lehető legerélyesebben követeljük e kérdésekben a köz­ponti irányítás megvalósítását. A totális győzelem a győztese­ket totális felelősségre kötelezi. Ez a hang — ebben igaza van a nyugati sajtónak — már nem a letepert, hanem a feltápász­­kodó Németország hangja. A Ruhr-vidék eseményei csak kez­detét jelentik a további nagy és izgalmas eseményeknek. J. E. A moszkvai rát­ió az angolszászok­ magyarország­i mesterkedéseiről A moszkvai rádió szem­­leírója közli: " Egyes angol és amerikai rádióállomásoknak a legutóbbi időben elhangzott közleményei, valamint az angolszász sajtó egyes lapjaiban megjelent cik­kek egyenesen a­ magyar demo­krácia ellen intézett kirohaná­sokat tartalmaznak. A Mery York Times például kijelenti, hogy Magyarország példáján nagysze­rűen látható, mi történne Gö­rögországban, ha az­ események­nek szabad folyást engednének. Az ilyen kijelentés lényegében vé­ve a hamiskártyás mesterfogása, mondja a moszkvai rádió szim­­fétrója. A tárgyilagos megfigye­lő előtt világos, hogy ha a Hor­thy rendszer visszaállítására tö­rekvő elemek szabad kezet nyer­nének, ez, a magyar demokra­tikus reformok felszámolását jelentené. Amikor a Nem York Times, a Daily Telegraph és más reakciós sajtótermékek ar­ról beszélnek, hogy nem szabad az eseményeknek szabad folyást engedni, akkor tulajdonképpen a Magyarországon tömörült de­mokratikus erők ellen támad­nak. Görögországban a fasiszta­­bartt körök feladatukat a de­mokratikus erők győzelmének megakadályozásában látják. Zilliacus, angol munkáspárti képviselő, Görögország és Ma­gyarország helyzetét összeha­sonlítva, arra a következtetésre jut, hogy Görögországban lep­lezetlen kényuralom van, Ma­gyarországon pedig demokrati­kus rendszert vezettek be, amely a 25 éves fasiszta­ rend­szer maradványaival áll szem­ben. Ezeket most az angolok és az amerikaiak támogatják a demokrácia erőinek elnyomá­sára, csupán azért, hogy a régi rendszer maradványait meg­őrizzék és akaratukat a ma­gyar népre kényszerítsék. Ezek a kísérletek azt célozzák, hogy megakadályozzák Magyaror­szágnak a béke és a nemzet­közi biztonság érdekeinek meg­felelő önálló politikáját. A Newyork Times tanúsága sze­rint egyes amerikai uralkodó körök szeretnék, ha Magyar­­országon, úgy mint Görögor­szágban, a­­hatalom fasiszta­­körök kezébe kerülne. A Nem York Times csak a napokban tette közzé Bailnak, az ameri­kai balkáni Sztratégiai iroda volt képviselőjének levelét, amely az amerikai és angol politikát bírálja, mert a „bal­káni reakciót támogatja­". Az igazság az, hogy az Egyesült Államok és Anglia nemcsak a balkáni országokban, hanem az új demokratikus Magyaror­szágon is mindent megtesznek a demokrácia ellen törő erők­nek a támogatására. Az Egyesült Államok, ami­kor egyes országoknak támo­gatást nyújtanak, tulajdonkép­pen terjeszkedési politikájukat valósítják meg a népek függet­lenségének rovására. Az ilyen kísérletek azonban már eleve kudarcra vannak ítélve. (MTI) Párisi tudósítónk telefonjelentése Franciaország eseményekkel túlzsúfolt vasárnapot ért meg. A legjelentősebb, a francia ha­tárokon túl is figyelmet ér­demlő mozzanat, de Gaulle tábornok beszéde volt Norman­dia legtávolabbi zugában, az óceán partjai mellett, ahol öt­venezer ember gyűlt össze, hogy meghallgassa a generális szavait. E szavakból csupán egyetlenegy mondatot raga­dunk ki: .,El fog jönni az idő, amikor visszavetvén a politika játé­kait és újjáépítve az államélet gyatrán megépített kerekeit, a francia nép végtelen tömege Franciaország jegyében egye­sül." Mit akart mondani ezzel de Gaulle. Az ötvenezer hallgató mindenesetre frenetikus tapsban tört ki és ütemes kórusban kö­vetelte, hogy :De Gaullet a ha­talomra! — *„De Gau­let a hata­lomra!" Miután pedig Párisnak és a többi városoknak falait lé­­pceőnyi plakátok borítják el, amelyek ilyen vagy olyan, for­mában a tábornok nagyságát dicsőítik, nyilvánvalónak lát­szik, hogy nincs messze az a stap, amikor a francia ellenállás vezére vissza akar térni a po­romba és ezzel új helyzetet te­remthet Franciaországban.­­ Addig is a pártok birkózása folyik tovább és a torna szem­­pontjából szintén jelentős volt a vasárnap. Drome megyében ugyanis részleges választásra került a sor és ennek a válasz­tásnak eredményét minden párt már eleve a nép tanúság­­tételének fogadta el a közhan­gulat és a közakarat megítélé­sére. A választáson résztvevő valamennyi párt diadalt ara­tott. A négy mandátum közül kettőt az ifjúkatolikusok ra­gadtak magukhoz. E mozgalom szavazatainak arányszámát a múltkori 34,4 százalékról 418 százalékra növelte. Kétségtelen diadal. A kommunisták, annak ellenére, hogy egy mandátumot elveszítettek, szavazataik szá­mát szintén gyarapították: 35,2-ről S6.4-re. Ez is diadal. Végül a szociáldemokraták 23 százalékról 218 százalékra szöktek fel. Hasonlókép siker. Több párt, szemben a múltkori választással, ezúttal nem vett részt a viadalon és innen, hogy mind a három nagy párt gyarapodott és­­győzni tudott. Világpolitikai szempontból a fuharvidéki tüntetések foglalkoz­tatják a nyugati közvéleményt. Különösen a német szociálde­mokrata párt vezérének, dr Schumachernek a beszéde kelt feltűnést. íme néhány sor a szónoklatból!: Gottwald Csehszlovákia keleti orientációjáról Gottwald csehszlovák minisz­terelnök vasárnap expozét tar­tott. Beszámolt a Magyarország­gal folyó tárgyalásokról is. Ki­jelentette, hogy Csehszlovákia be akarja fejezni a lakossági csere­egyezmény­­végrehajtását, ami után újabb lakosságcsere­egyezményt vitatnak meg Ma­gyarországgal. Továbbiakban arról beszélt, hogy a nyugati országokat gazdasági válság fe­nyegeti s éppen ezért Csehszlo­vákiának gazdaságilag a szláv államok felé kell orientálódnia, amelyeket új gazdasági viszo­nyaik következtében nem érint válság. Az UJKR­A nem teljesíti Jugoszlávia kívánságát Az MTI jelenti, hogy Szimics jugoszláv külügyminiszter, aki Moszkva felé utazik, Bukarest­ben kijelentete: " Az UNRRA-hoz fordultunk, hogy élelmiszersegítséget kap­junk, de az Egyesült Államok kormánya úgy határozott, hogy nem hatalmazza fel ezt a szer­vezetet kérésünk teljesítésére. Az olaj szeresse a FSA külpolitikájában Az MTI jelenti, hogy a Balti­­more Sun hangsúlyozza: Tzu­­r­ian külpolitikájának kialaku­lásában nagy szerepe van an­nak, hogy Görögország, Török­ország és Irán kulcshelyzetet jelent a Szaudi-Arábia nagy olajm­ezőihez vezető úton. Ezek­ben az olajmezőkben az ame­rikai tőke súlyos beruházások­kal van érdekelve. Amerikai hajóraj az északeurópai vizeken A newyorki rádió — mint az MTI jelenti — közli, hogy április 19-én egy kilenc egy­ségből álló amerikai hajóra­j, amelyhez csatahajók és re­­pülőgépanyahajók is tartoznak, hosszabb cirkálóútra indul az északeurópai vizekre. Az út során az amerikai hajókötelék Norvégiát, Dániát és Svéd­országot is meglátogatja. Kom­mun­sták elbocsátása Angliában A Tanjug tudósítójának jelen­tése szerint a brit sajtó ismer­tette IV­i­te-nak, az állami al­kalmazottak egyesülete titkárá­­nak beszédét, aki kijelentette, hogy" Nagy-Britanniában tisztoga­tást hajtanak végre az állami gépezetben, amelynek az a célja, hogy eltávolítsák a kom­munistákat és a velük rokon­­szenvezőket , hogy megakadá­lyozzák őket más helyen való elhelyezkedésükben is. A Daily Worker ezzel kap­csolatban megjegyzi, hogy White beszédében elferdítette a had­ügyminisztérium hírszolgálati szervének intézkedését, amelyet­­a kommunistáknak az állami szolgálatból való eltávolítása céljából foganatosítottak. Az eddig elbocsátottak között van­nak olyan tisztviselők, akiket ideiglenesen alkalmaztak a glas­­gowi tengernagyi hivatalokban és a belügyminisztériumban. Az elbocsátásokat semmivel sem okolták meg s az állami tiszt­viselők egyesülete tiltakozott a „hadügyminisztérium példanél­­kü­li beavatkozása" miatt. A Daily Worker megemlíti továbbá, hogy elbocsátottak két tudóst is azért, mert a kommu­nista párt tagjai voltak. (MTI) külpolitika hírei A pozsonyi rádió jelenti, hogy Pozsonyba­­ érkezett az angol munkáspárt küldöttsége. A londoni rádió jelenti Var­sóból, hogy a lengyel kormány­­nagyszabású hadműveleteket kezdett az ukrán fasiszta ter­rorbandák ellen, amelyeknek tagjai néhány nap előtt meg­gyilkolták a lengyel honvédel­mi miniszter helyettesét. A párisi rádió jelenti, hogy hivatalos­ közleményt adtak ki a francia-magyar kereskedelmi­ tárgyalások befejezéséről. Fran­ciaország az elkövetkező 6 hó­napban mezőgazdasági termé­keket és különböző iparcikke­ket fog kapni Magyarországtól. Franciaország viszont foszfátot, vegyszereket, szőttesárut, gépko­csikat, villamossági felszerelése­ket és filmeket szállít Magyar­­országnak. De Gaulle tábornok, aki hosz­­szabb idő óta nem szerepelt a nyilvánosság előtt, vasárnap Brunevalban beszédet mondot, amelyben elítélte az új francia alkotmányt. Beszédét azzal fe­jezte be: „Eljön a nap, amikor a nemzet elveti a meddő játéko­kat és a franciák hatalmas tö­mege összefog Franciaország mellett" .1 Sávat­os küdöttsvfff* Zamavrcev víírt­spamncsna­snál Hétfőn délben Kővágó József polgármester, Bechtler Péter, Fodor Gyula, Morvai Endre al­polgármesterek és Borsos Jó­zsef tanácsnok személyében a főváros küldöttsége jelent meg Zamercev tábornoknál, a szov­jet városparancsnoknál. A fővá­ros vezetői a maguk és Buda­pest lakossága nevében hálás köszönetüket fejezték ki Zámer­cev tábornoknak azért az oda­adó és eredményes támogatá­sért, amelyben eddig is része­sítette Budapestet és különösen most, az árvízveszély idején nyújtott hathatós segítségén. A küldöttség átnyújtotta a fővá­ros ajándékát, egy hatalmas fényképalbumot és Pásztor Já­nos­­Magvetők című szobormű­vét. Zámercev tábornok meleg szavakkal mondott köszönetet a megemlékezésért és kijelentette, hogy a saját személyében is, a Vörös Hadsereg részéről is min­denkor a legmesszebbmenő tá­mogatást fogja nyújtani Buda­pestnek. A belpolitika hírei Hírek terjedtek el arról, hogy a nemzetgyűlés kedden ülést tart és azután kétheti szünetre megy. Olyan közle­mény is megjelent az egyik lapban, hogy a megajánlási vi­tát már befejezték. A helyzet ezzel szemben az, hogy a nem­zetgyűlés ülését már a múlt hé­ten, április 9-ére, szerdára el­napolták. A nemzetgyűlés tehát kedden nem tart ülést, hanem csak húsvét utáni szerdán. Ak­kor folytatják a megajánlási vitát. Még tíz feliratkozott szó­nok van hátra, de ezeken ittí­vül még sokan óhajtanak fel­szólalni a vitában. Előrelátha­tólag tehát a megajánlási vita még napokig el fog tartani a jövő hét szerdájától kezdve. Jocsik Lajos államtitká­rt a kitelepítési kormánybiztosi meg­bízatása alól felmentették. A belügyminisztériumban el­készült a svábok áttelepítéséről szóló törvényjavaslat, amely részletes intézkedé­seket tartalmaz. Karlo Mrazovics, Jugoszlávia budapesti követe hétfőn délelőtt látogatást tett Nagy Fereg* mi­­ndaterfilnökttel. ___ A köztársaság elnöke a felszabadtulási ünnepségeken­ ­A felszabadulás évfordulója alkalmából a Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap váltófutó­versenyt rendezett, amelyen több mint kétszáz csapat vett részt. Az ünnepélyes keretek kö­zött lefolyt díjkiosztáson meg­jelent Tildy Zoltán köztársasági elnök, Ortutay Gyula közokta­­tásügyi miniszter, Molnár Erik népjóléti miniszter, Békésy László miniszter és még számos vezetőember. Tildy Zoltán köz­­társasági elnök üdvözölte a ver­senyzőket és hangsúlyozta a testi készenlét fontosságát, de emellett ügyelni kell a szellemre is. Ezután Ortutay Gyula köz­oktatásügyi miniszter a győzte­sek között kiosztotta a díjakat. A főváros és az egész ország közönsége,nagy várakozással te­kint a Gellérthegyen tartandó nagyszabású ünnepség elé. A felszabadítás emlékére emelt hatalmas emlékművet április 5-én délelőtt 11 órakor avatják fel. Az ünnepségen részt vesznek Tildy Zoltán köztársasági elnök, a nemzetgyűlés, a kormány, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, a külföldi­ követségek és misz­­sziók, valamint a demokratikus pártok és különböző hatóságok képviselői. Az ünnepség tartama alatt dísztüzet adnak, a Cita­della fölött pedig a MASZOVLET gépei tisztelgő köröket írnak le. Az avatóbeszédet Nagy Ferenc miniszterelnök mondja. A fő­város nevében Kővágó József polgármester veszi át az emlék­művet és a záróbeszédet Szviri­­dov altábornagy, a SZER elnöke mondja. Szombaton délután Tildy Zoltán fogadást ad, este pedig az Operában díszelőadás lesz. Az avatóünnepség lefolyá­sát a magyar rádió is közvetí­teni fogja. r­endkívüli m­iniszarvrfatiács te­uschsam­­rák nigtiform Sebestyén Pál rendkívüli kö­vet és meghatalmazott miniszter vasárnap délután Budapestre ér­kezett.­­ Gyöngyösi János külügy­miniszternek beszámolt a po­zsonyi tárgyalások menetéről és azokról a gazdasági természetű nehézségekről, amelyek a tárgya­lások befejezését hátráltatják. Hétfőn délelőtt rendkívüli mi­nisztertanács foglalkozott az át­költözésre kerülők vagyonjogi viszonyaival kapcsolatos, még megoldatlan problémákkal. A tárgyalások folytatására Sebes­tyén­ Pál rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Heltai György miniszteri osztálytaná­csos, a külügyminisztérium poli­tikai osztályának vezetője kísé­retében a hétfői minisztertanács után azonnal visszaindult Po­zsonyba. A csehszlovák-magyar lakos­ságcsere-tárgyalásokon a politi­kai bizottság néhány olyan kér­dést tárgyal, melyet a hét fo­lyamán még nem oldottak meg. A szállításügyi bizottság ki­dolgozta hétnapos tervét. A terv szerint április 8-ától kezdve na­ponta két vonat indul Cseh- Szlovákiából magyarokkal és ugyanígy két vonatot indítanak Magyarországról szlovákokkal. Jövő héten az összes bizottságok folytatják munkájukat. Az építőipari munkások a miniszterelnüknél A Magyar Építőipari Munká­sok Országos Szövetsége hét­főn kü­ldöttségb­en kereste fel Nagy Ferenc miniszterelnököt. A küldöttségben képviselve volt az ország építőipari szakszer­vezetének valamennyi kerülete. Nagy Ferenc miniszterelnök Veres Péter építés- és köz­munkaügyi miniszter társasá­gában fogadta a küldöttséget, amelynek nevében Somogyi Vilmos nemzetgyűlési képvi­selő, a MÉMOSZ elnöke ter­jesztette elő a küldöttség kí­vánságait. Ismertette azt a két­ségbeejtő helyzetet, amelyben az építőipari munkások van­nak, mert az országban sehol sem folyik építkezés. Közölte, hogy az építőiparral rokon­szakmákkal együtt — a család­tagokat is beleértve — mintegy félmillió embert érint a mun­kanélküliség az építőiparban. Az építőipari mnkásság azt kéri a kormánytól, hogy az építkezések céljaira a költség­­vetésben június—augusztus hó­napokra előirányzott hiteleket hozzák előbbre, április—május hónapokra. Ez azért is fontos, mert a nyári hónapokban a munkanélküli építőipari mun­kásság jobban el tud helyez­kedni a mezőgazdaságban. A küldöttség kérését emlékiratba foglalva, átnyújtotta a minisz­terelnöknek és az építésügyi miniszternek. Nagy Ferenc miniszterelnök nagy megértéssel hallgatta a küldöttség szónokának előter­­jesztéseit. Hangsúlyozta, hogy ő maga is igen nagy súlyt he­lyez az épü­lkezések megindítá­sára. Végül közölte a miniszter­­elnök, hogy a Gazdasági Főta­nács szerdai ülésén az ügyet előterjeszti s a Főtanács tag­­jaival megtárgyalja, mit lehet elérni a tárcahitelek előbbre­­h­ozásának kérdésében. Gondos­kodni fog arról, hogy a Gazda­sági Főtanács határozatai hala­déktalanul érvényre emelked­jenek. A küldöttség megnyugvással fogadta a miniszterelnök és az építésügyi miniszter felvilágo­sításait. (MTI) ­ A­ hitelek vasítaharmadát ti­­ncsesgazda útították kell juttatni Bárányos Károly földműve­lésügyi miniszter a kisgazdapárt debreceni szervezetének vasár­napi nagygyűlésén beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy a magyar mezőgazdaság az el­múlt két év nehézségeinek le­küzdése után aggódva látja a nemzetközi piac jelenségeit,, Me­­zőgazdaságunk primitív eszkö­zökkel, igaerő nélkül dolgozik. Elsősorban hitelre van szüksé­ge. Az összes problémákat a hitel sem oldja meg, mert a me­zőgazdasági és ipari árak nin­csenek arányban egymással. A mezőgazdasági betegbiztosítás ki fog terjedni az ország mező­­gazdasági lakosságának jelentős részére. El kell viselni az ország lakosságának, hogy a gabona árát bizonyos különbözettel megterheljük. Ebben az évben könnyebbséget fog jelenteni és az agrárollót is javítja majd, hogy a kötött forgalom való­színűleg teljesen megszűnik, ha gabonatermésünk eléri a hol­dankénti 6­ mázsa átlagot. Ha ezt nem érnénk el, a kötött for­­rásianu­lrában xwxprad. tron-. doskodni kell az értékesítés megszervezéséről. Az állatte­nyésztést kell a legnagyobb mér­tékben támogatni. A mezőgaz­daság fejlesztése úgy képzelhető el, hogy elsősorban az újgazdá­­kat segítjük, mert az ő kezük­­ben nem az ország szántóiérak létének 60 százaléka. Feltétle­nül érvényesíteni kell azt a párt­közi megállapodást, hogy a hi­telek egyh­armada a mezőgaz­daságnak jusson. Ismertette a vetőmagakciót, majd a traktor­­szolgálat bevezetéséről beszélt. Svájcból mozgó traktorjavítő műhelyeket kapunk. A három­éves terv keretében a Tiszán­túlon A6.OOO katasztrális hold vak sziket akarunk megjavítani, ami évi 200.000 mázsa termés­többletet jelent. Komoly öntö­zési programot hajtanak végre. Helyreállítják a debreceni ag­ráregyetemet. Szatmáriban és Beregben középfokú gazdasági szakiskolát állítanak fel. Vi­­rágh József, a tiszántúli föld­­művelésü­gyi tanács elnöke a, Hortobágy hasznosításáról be­zélt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék