Magyar Nemzet, 1947. július (3. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-01 / 146. szám

: Magyar Nemzete A magyar középosztály metamorfózi­sa A középosztály jelen helyze­téről és jövő kilátásairól írott korábbi cikkeinkben kimutat­tak külföldi példákkal, közép­osztály-törekvésekkel, hogy min­den csüggedt megállapítás, el­lenkező látszat, elsietve terjesz­tett halálhír ellenére a közép­osztály nem halt meg és igaz, hogy mélyreható szociális és lelki átváltozások közepette új­jászületik. A középosztály csak átváltozik, de nem hal meg. Ezt a biológiai jelenséget a magyar középosztály esetében is meg­állapíthatjuk. A középosztály metamorfózisa, mint említettük, két irányú: fizikai vagyis szociális átválto­zás és lelki, világszemléleti át­­hangolódás. Az előbbi azt jelen­ti, hogy a háború után a leg­több országban bekövetkezett társadalmi és politikai átalaku­lás, a munkásságnak, paraszt­ságnak a kormányzatba, köz­­igazgatási hivatalokba, az álla­mosított üzemek vezetőségébe történt behatolása következté­­ben a középosztály újra szociá­lis réteggel egészült ki, igaz, hogy egyes proletás korba sesüly­­lyedt középosztálybeli rétegek rovására. Az új középosztálybeli elem mellett a középiskolák és főiskolák demokratizálása, a né­pi kollégiumok létesítése is új réteggel frissíti majd fel a kö­zéposztályt: a parasztságból, munkásságból származó új ér­telmiséggel. Míg régebben Magyarországon a középosztály feltűnő jellegét a vidéki zseni a földbirtokos és a belőle kisarjadt hivatalnok­­osztály adta, addig a zsentri elem kikopott az új középosz­tályból és a szabad pályán dol­gozó értelmiség, mely az új kö­zéposztálynak l­egm­ar­kánsabb, kiválóbb része és a régi prole­­tár helyzetéből kiemelkedő új rétegnek a középosztályba való beilleszkedése határozza meg a magyar középosztály új szociá­lis struktúráján A középosztály lelki és világ­nézeti metamorfózisa is euró­pai és így magyar jelenség is. Ez az előnyös, korszerű válto­zás a középosztály nagyobb ré­szét átalakítja thaladó értelmi­­ség­­gé, közelebb hozza a mun­kássághoz és parasztsághoz és véget vet sok hamis osztályillú­ziónak, a régi középosztályban uralkodott mandarin-szellemnek, reakciós világszemléletnek. A régi középosztály egy része túri osztály* volt nem az angol „gentleman* értelmében, amely nem osztályprivilégiumot jelen­tett, hanem lelki kiválóságot, magasabbrendű életszemléletet, amellyel a munkás és paraszt épúgy rendelkezhetett vagy ren­delkezett, mint az arisztokrata vagy szorosabban vett közép­osztálybeli. A gentlemanság a többi embertárssal szembeni szolgálatkészséget, megértést, toleranciát és lojalitást jelen­tette. Nálunk az eredeti és lelki tulajdonságokra vonatkozó ér­telméből kivetkőztetett «úriem­beri fogalom uralkodást, má­sokkal szembeni türelmetlensé­get, osztályelőjogok igénylését és osztályelfogultságot jelentett. A középosztály a régi társa­dalmi rendszer bukása után fel­ismerte, hogy a saját osztály­helyzetének kivételezett voltáról vallott felfogása hamis volt. Rá­jött arra, hogy újra rendezni kell a saját viszonyait a fizikai dolgozók két halal más rétegé­vel: a parasztsággal és a mun­kássággal. Meg kell nyernie is­mét a bizalmat annak a paraszt­ságnak, amelyet a főszolgabírói stílus, egyes jegyzők gőgös, anti­szociális magatartása bizalmat­lanná tett minden nadrágos em­ber iránt. Annál is inkább, mert a parasztság, főleg a tisztántúli parasztság egy részénél ez a bi­zalmatlanság az egyik magyar demokratikus párt alakjában testet is öltött és a középosztály ellenességét nyíltan hirdeti. De Ugyancsak meg kell nyernie az ipari munkásság bizalmát is a k­özéposztálynak. Az ipari mun­kásság bizalmatlansága nem oly mély rétegű, mint az említett parasztságé. De sokszor még is-A magyar munkásság jóindu­latú és ami a legjellemzőbb tu­lajdonsága: tudásra szomjas, h­a a munkássággal érintkező kö­zéposztálybeli elemek arra tö­rekszenek, hogy meggyőzzék a munkásságot arról, hogy osztá­lyuknak nem ellenségei, hanem a munkásság gazdasági és kul­turális életszínvonalának előhar­­cosai, akkor a munkásság nem­csak bizalmatlanságát veti le, de jóindulatát is teljesen fel­tárja a lelki és mentalitásbeli át­változáson átesett középoiszály előtt. Ennek a jóindulatnak a ma­gyar munkásság számos tanú­­jelét adta az utóbbi hónapok­ban. Szűnőben van a régi kö­zéposztállyal szemben fennállott jogos bizalmatlanság. A munkás­ságot ma ott látjuk a középosz­tály életszínvonala, gazdasági helyzetének megjavítása érdeké­ben folytatott harc első sorai­ban. A munkások követelik a tanárok, tanítók fizetésjavítását. A magyar tudomány képviselői számára ők követelik a legeré­lyesebben a tudományos kutató­munka szellemi és anyagi felté­teleinek biztosítását. A tudo­­mány csarnokai, a műegyetem, egyetemek, középiskolák helyre­állítására minden áldozatot ké­szek megadni. A munkásságot nem vezeti semmiféle kenyérirígység a kö­zéposztállyal szemben. Ellenke­zőleg, bár az ipari dolgozók életszínvonala mélyen alatta van a békebeli szinten csúfosan alacsonyabb standardnek, mégis a maguk gondja, lerongyoltsá­­ga, nyomorúsága mellett észre­veszik a középosztály szörnyű nyomorúságát és ennek javítá­sáért is készek dolgozni, har­colni.­­ A Kisgazdapártban tomnini magyar parasztság régóta meg­találta a fegyverbarátságot az értelmiségnek ama részével, amely szoros politikai és érdek­közösségben kíván élni a ma­gyar parasztsággal. A józan, ér­telmes parasztság mindig meg­becsülte a jó tanítót, a jó jegy­zőt, a jó orvost, a jó közigazga­tási tisztviselőt. De különösen nagyrabecsülte azoknak a gaz­dasági szakembereknek a mun­káját, akik a magyar parasztság számára kitermelték a nemesí­tett vetőmagokat, akik javítják a sziket, telepítik az új erdő­ket, akik megtanítják racionáli­sabb, több jövedelmező gazdál­kodásra, a kártevők elleni véde­kezésre, akik csatornákat, öntö­zőműveket létesítenek. A ma­gyar parasztság jól tudja, hogy csak ezeknek a középosztálybeli szakembereknek a segítségével lehet Magyarországot­­Közép- Európa Dániájává, gyümölcsös kertjévé» átalakítani és egy bol­dog, gazdag magyar parasztsá­got teremteni. Íme a magyar bizonyítékok amellett, hogy a középosztály nem került a történelem sül­lyesztőjére. A középosztálynak a demokráciában új, nagy fej­lődési lehetőségei vannak, ha együtthalad a munkássággal és­­a parasztsággal. Ma még sok félreértést is találunk minden oldalon, de ezek örvendetesen tisztulnak és ez a tisztulás első­sorban a középosztályt töltheti el reménységgel a jövőjét ille­tően, igaz, hogy gazdaságilag lassú a javulás, de ez is bekö­vetkezik. A középosztálynak egyet nem szabad a szeme előtt eltévesztenie: céljait, boldogulá­sát, sorsának megjavítását ne keresse a demokrácián kívül. A demokrácia ugyanis nem meg­­merevedett, statikus állapot, melyben a hibák, fogyatékossá­gok, igazságtalanságok megma­radnak. A demokrácia örök mozgás, kinetikus folyamat a fejlődés, a javulás irányában. Ezt bizonyítják az amerikai, an­gol és szovjetdemokrácia pél­dái. A középosztály megtalál­hatja és meg fogja találni a maga anyagi boldogulását, szel­lemi szabadságát a demokráciá­ban. Ennek csak egy feltétele van: illeszkedjék bele a demo­kráciába és sorakozzék fel a pa­­­­­lagreást m­oklggási jogához. .. Teljes titoktartás részt köröl a párisi külügyminiszteri értekezletet A londoni lapok élénk figyel­met szentelnek azoknak a fej­tegetéseknek, amelyekkel a moszkvai T-ISS-iroda a párisi értekezlet tanácskozásait kí­sérte. Valamennyi lap kiemeli, hogy eltérés áll fenn egyrészt Franciaország által javasolt és Nagy-Britannia által támogatott elgondolás, másrészt a szovjet álláspont között. A Daily Express azt hiszi, ez az ellentét az oka annak, hogy a három miniszter vitáját egyelőre titoktartás pecsétje alá helyezik. A lap úgy véli továbbá, Bevin kénytelen lesz a tanácskozások befejezése előtt visszatérni Londonba és megkérdezni a kormány véle­ményét. Ha az értekezlet meg­hiúsulna — teszi hozzá a Daily Express —, ez nem jelenti azt, hogy az amerikai javaslatokat szükségképpen visszautasítják. A Daily Herald ezzel szemben azt írja, képtelenség a mostani órában zsákutcáról beszélni. Mo­lotov —— teszi hozzá — nem ra­gaszkodott ahhoz, amitől egye­sek tartottak, hogy előbb léte­sítsenek megegyezést a jóváté­tel kérdésében. Másfelől Molo­tov is helyesli, ugyanúgy mint kollegái, szakbizottságok meg­alakítását. A Times szintén ezen a néze­ten van. Ma — írja­­— mind­össze annyit lehet mondani, hogy az értekezlet eddigi szaka­szában az egyes miniszterek ál­láspontjuk bejelentésére szorít­koztak. Egyéb nem történt s az igazi ráta csak most, kezdődik. A Daily Mail azt írja, hogy Bevin hétfőn délután terjeszti tervét kollégái elé. Bevin tervé­nek fő célja, a lap értesülése sze. 1 f «V4 ••• **•yt pt*|ro seges, csökkentse az eddigi meg­beszélések során jelentkezett el­téréseket. Az egyik legnagyobb nehézség azonban — teszi hozzá a­ Daily Mail — abban rejlik, hogy­ a három külügyminiszter egyike sem tudja pontosan, mi lesz az amerikai ajánlat termé­szete és terjedelme. Bevin maga is — noha idő­közben megbeszéléseket folytatott Clayton államtitkárral — még mindig nincs abban a helyzet­ben, hogy erről tájékoztassa kol­légáit. (MTI) Páris és Moszkva között sűrű telefon­beszélgetés folyt Az MTI jelenti: Minthogy a párisi értekezletről nem­ adnak tájékoztatást a sajtó számára, a lapok Párisban találgatásokra vannak utalva. A Fidaro megemlíti, hogy Páris és Moszkva között szom­baton sűrű telefonmegbeszélés folyt és valószínűnek mondja, hogy Molotov a pénteken elő­terjesztett francia és brit ja­vaslatok ismeretében további útmutatásokat kért Sztálintól. A lap azt hiszi, Bevin mindjárt az értekezlet elején élére állí­totta a dolgot és haladéktalan választ kért a szovjet kiküldöt­tektől arra vonatkozóan, hogy el­fogadják-e az európai újjáépí­tés tárgyában az őszinte és lojális együttműködés elvét. Ha igaz ez a feltevés — írja a Figaro —, akkor sok rejtély felderül. Érthetővé válik az is hogy maga Bevin kérte az ülé­sek titkosságát. A jobboldali Epoque két kö­rülményt emel ki: 1. A szovjet küldöttség azért jött járosba, mert a Szovjet elvben érdeklő­dik Marshall terve iránt. 2. A szovjet küldöttség még nem te­rítette ki kutyáit és arra szorít­kozott, hogy tájékozódjék Washington javaslatairól és az ezekből származó esetleges kö­telezettségekről. A­ „Times** a párisi helyzetről Londonból jelenti az Ex­­change Telegraph, hogy a Times párisi jelentése szerint az ame­rikaiak határozottan kedvezőt­lenül reagáltak Molotovnak a Marshall tervvel kapcsolatos ál­lásfoglalására. A Times úgy tudja, Baáná­k Bránattnak is az a felfogása, hogy h­a Molo­tov kitart annál a nézeténél, amelyet az első tanácskozáson kifejtett s amelyet most a Tass­­iroda " nyilvánosságra hozott, akkor­­meggyengültek az ame­rikai segítség eredeti elgondolá­sának esélyei.» Molotov az újság értesülés® szerint a többi között felvilá­gosítást kell arról, vájjon iga­zán bizonyos-e az amerikai se­gítség, ha igen, akkor milyen méretű lenne, milyen feltéte­­lekkel lenne kapcsolatos és a washingtoni kongresszus meg­Párisi megfigyelők véleménye szerint a külügyminiszterek hét­fői találkozása fordulópontot jelenthet. Parisban általában úgy fogták fel, hogy a vasár­napi „szabad nap“ Bevirinek és Bidaultnak arra akart időt en­gedni, hogy jól átgondoják­ a M­arshall-tervvel kapcsolatos szovjet felfogást. A tervvel kapcsolatos orosz álláspontot a TASS párisi tudósítójának köz­leménye tárja fel, amely kije­lentette,­­a szovjet küldöttség kívánatosnak tartja a három országból megfelelő bizottságok létesítését. Az orosz vélemény szerint ebben a kérdésben is dönteni kell, hogy milyen kap­csolatok jöjjenek létre az Egye­sült Nemzetek Szervezete euró­­pai gazdasági bizottságával". A TASS tudósítója ezekhez hozzá­fűzte azt is, hogy a volt meg­szállott országok szükségletei különös figyelmet igényelhetnek. Molotov — hír szerint — azt kérte, kérjék meg az Egyesült Államokat, határozza meg a jö­vőbeli amerikai segítséget -s adjon biztosth­itól arról, hogy az amerikai kongresszus elfo­gadja és jóváhagyja ezt a meg­állapodást, amelyet az­ európai tervvel kapcsolatban elébe ter­jesztenek. (MTI) Bidault meg akarja szüntetni a párisi „hírzárlatot** Az Exchange Telegraph je­lenti. A párisi értekezletnek eddig csak egyetlen hétórás ta­nácskozása volt, de az értekez­let máris fontos szakaszába lé­pett. Nem sikerült megegyezni abban az alapvető kérdésbe, vájjon az európai államok zárt csoportja kapja-e az amerikai segítséget, vagy az egyes or­szágok külön-külön jussanak-e hozzá? Bidault külügyminiszter min­dent el akar követni, hogy meg­mentse az értekezletet az ösz­­szeomlástól. Valószínűleg síkra­­száll azért is, hogy megszüntes­sék a hírzárlatot. Bidault-nak az a nézete, hogy miután a Tass-iroda közzétette Molotov­­nak a szombati tanácskozáson kifejtett nézetét, nincs többé ér­telme a hírzárlatról hozott ha­tározatnak. Bevin viszont bizo­nyára ragaszkodni igyekszik a „hír-elsötétítéshez", mert sem­miképpen sem tartja helyesnek a nyilvánosság tájékoztatását addig, amíg a vélemények és el­lenvélemények hullámverésében nem alakul ki szilárdabb állás,­pont. Einstein az atombomba ellenőrzéséért Az amerikai tudományos élet több vezető tekintélye, köztük Einstein, nyilatkozatot tett köz­zé. A tudósok nyilatkozatukban súlyos aggodalmuknak adnak ki­fejezést az atomellenőrzés meg­­valósításának elhúzódása miatt. A tudósok felszólítják az ameri­kai kongresszust, tegyenek sür­gősen lépéseket az atomrombolás ellenőrzésének megvalósítására, mert a féktelen atomfegyverke­­zés az emberi társadalom halá­lát jelentheti. A nyilatkozat aláírói között az atomrombolás felfedezésében közreműködő tudósok túlnyomó része szerepel. (MTI) Benes a német kérdésről Benes csehszlovák köztársa­sági elnök a nácizmus áldozatai­szavazná-e? Brit és francia kol­légája e pillanatban nem tudott egyebet felelni ezekre a kérdé­sekre, mint azt, hogy az amerikai kormány tervei nem kötelezik a kongresszust, mert egyetlen demokratikus kormány sem írhatja elő a parlament állásfoglalását. A helyzet mind­ennek ellen­ére nem remény­telen, mondja a Times. A kül­ügyminiszterek eddig nem tet­tek mást, minthogy kifejtették a m­aguk felfogását- A vita tu­lajdonképpen csak most kezdő­dik majd­­nak és elhurcoltjainak egyesü­lete által rendezett prágai kiál­lításon kijelentette:­­— Számolnunk kell azzal, hogy a történelem megismétli önmagát. Erre máris sor került. Ne ringassuk magunkat ábrán­dokba. A németek ismét köve­teléseket fognak előterjeszteni. Nemsokára minden oldalról ér­zelmes szavakat hallunk majd a németek szenvedéseiről öt év, vagy talán két év múlva a né­Bécsből jelentik, hogy lord Pukedulam brit miniszter, aki Az MTI jelenti, hogy Eisen­­hower tábornok a szenátus fel­hatalmazási bizottságában elége­detlennek mutatkozott az Egye­sült államok hadseregével kap­csolatosan. „ Úgy ítélem meg —■ mondotta Eisenhou­er —, hogy az Egyesült Államok hadseregét csupán a Szovjetunió hadserege előzi meg. Az amerikai hadsereg mindamellett csak gyönge másé­nagy távolságokra van szét­szórva, vékony rétegekben és nagyobb részében fiatal, tapasz­talatlan önkénteseiből áll.­ A Parisien Liberé folytatja Magyarországról szóló cikksoro­zatát. A lap szombati számában közölte Rákosi Mátyás hosszú és kimerítő nyilatkozatát. Rooks vezérőrnagy, a felszá­moló UNRRA vezérigazgatója kijelentette: „Az éhezést és a rosszultápláltságot még nem si­került kiirtani, noha az éhhalál veszélyét sikerült elhárítani. A tuberkulózis Európában válto­zatlanul dühöng és az éhség, vérszegénység és vitaminhiány növekvőben van“. Franciaországban — mint az­letek már szemünkre fogják vetni, hogy kitelepítettük őket országunk­ból és kártérítést fog­nak kérni. Azt kell nekik vála­szolnunk: addig semmit sem té­rítünk meg nekik, amíg nem fizettek meg mindazért a kárért, amit országunknak okoztak. Négy brit halott, öt sebesült Jeruzsálemben A legújabb jelentések szerint a szombat esti palesztinai táma­dások veszteségének mérlege négy brit katona halála és öt sebesülés. A Haifában megsebesültek közül egy utóbb meghalt. Itt a merénylet este 10 órakor tör­tént, amikor egy zsidó orv­­lövöldöző az Astoria-kávéház felé robogó bérgépkocsira rá­lőtt két sorozatot és megsebesí­tette a gépkocsiban ülő négy brit tisztet. A tisztek visszatüzel­tek, de a támadó elmenekült. A Tel-Avivban megtámadott ka­tonák közül az éjszaka szintén meghalt két sebesült, így a ha­lottak száma négyre emelkedett. MTI jelenti a köztársaság­i ig­­nes összeesküvést lepleztek le. Az összesküvők júliusban akar­ták mozgalmukat kirobbantani - az osztrák fővárosban tartózko­dik, kijelentette: .­.Az ausztriai állapotok sokkal jobbak, mint a németországiak Az MTI jelenti Bécsből, hogy •— az osztrák fővárosban szer­zett értesülések szerint — és osztrák államszerződés előkészí­tésével megbíz­ott végvb*t"'v.­bi.ot.zuj jele.ti'', eláutun­tunk ért el. Az MTI jelent­i, hogy Feró Ernő közlekedésügyi miniszter beszédet mondott a francia kom­­­munista párt strassbourgi kong­resszusán. Az öszeesküvéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy, az összeesküvők tulajdonképpen a nyugati reakció előretolt bás­tyájává akarták ternni a fiatal magyar demokráciát a Szovjet­unió ellen és meg akarta fosz­tani a Magyar Kommunista Pár­tot a hatalom gyakorlásában el­foglalt pozíciói­tól. „A Az ered­­mény nem volt egyéb, mint újabb balratolódás és az ország politikai helyzetének tisztázó­dása." Összefoglaló a párisi értekezletről A külpolitika hírei Eddig 22.900 hadifogoly érkeiett Debrecenbe Az MTI jelenti: Pongrácz Aladár minisz­terelnökségi államtitkár, aki vasárnap részt vett az arató­­ünnepségeken, hétfőn, délelőtt Őry István főispán kíséretében meglátogatta a hadifogolyátvevő állomást és tájékozódott a ha­zatért hadifoglyok átvevése, el­látása és egészségügyi körülmé­nyei felől. Az átvevő állomás vezetősége részletes jelentést tett az államtitkárnak az admi­nisztrációról és az egészségügyi ellátásról. Eszerint a debreceni át­vevőállomásra eddig Focsani és Máramarossziget felől 22.900 hadifogoly érkezett és tért haza lakóhelyére. A betegek száma egészen minimális, így jelenleg az eddig hazatértek közül mind­össze 25 áll kórházi kezelés alatt. Az állomás vezetősége ez úton is felhívja az érdekelteket, hogy szóbeszéd után ne utazza­nak Debrecenbe, mert azokról a hazatért hadifoglyokról, akik megérkeznek az átvevő állo­másra, de betegségük miatt kórházi kezelésre szorulnak, minden esetben táviratilag ér­tesítik a hozzátartozókat. A­ kisgazdapárt fővárosi csoportja a hároméves tervet tárgyalta •A kisgazdapárt fővárosi tör­vényhatósági csoportja hétfőn délután Bognár József elnöklé­sével ülést tartott. Németh Imre ismertette a kisgazdapárt fő­városi hároméves tervét. A ter­vezet­t nagyobb arányú kislakás­építkezést irányoz elő. Első év­ben 20, a másodikban 25, a harmadikban 30 százalékos be­vételi többlettel számolnak. Figyelembe vették a személyi kiadások várható emelkedését is. A főváros hároméves tervé­nek végrehajtása céljából úgy, mint az országos tervnél, a fő­városnál is Tervhivatalt kell szervezni. Ennek a hivatalnak feladata lesz a hároméves terv adminisztrálása, az összeköttetés fenntartása az Országos Terv­­hivatallal, részlettervek kidol­gozása, a munkaidő, az anyag, a munkaerő és a pénzügyek kalkulációjának elkészítése. A Fővárosi Tervhivatal véle­ményezné a kifizetendő össze­geket, ellenőrizné az előirány­zatok pontos betartását és mintegy nyilvántartó naplót ve­zetne a folyamatban lévő mun­kálatokról, azok menetét el­lenőrizné és ügyelne a munká­latok racionális módjára is. A hároméves terv költségeire befolyó összegeket külön keze­lik. Erre a célra a terv egy számvevőségi ügyosztály felállí­tását javasolja. A tervezethez több bizottsági tag szólt hozzá.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék