Magyar Nemzet, 1947. december (3. évfolyam, 274-297. szám)

1947-12-24 / 293. szám

9 Gábor Andor írja: ,,Az Egy­ház képviselőit én szívesen lá­tom a parlamentben, az Egy­ház lapjait szívesen az újság­árusnál s az Egyház papjait szívesen a templomukban. De nem az iskolákban. Olt csak tanítóknak van helyük." — De ki tilthatja el az Egyház pap­jait, hogy tanítói vagy tanári oklevelet szerezzenek? Németországban össze­­ütközött két gyo-svonat Frankfurtból jelenti a Reuter: Németország írancia megszál­lási övezetében, Neu Wied kö­zelében összeütközött két gyors­vonat. A szerencsétlenségnek 35 halálos áldozata van, a súlyos sebesültek száma száznál több. Megjelent az ú] tankönyv Most készült el az Általános Iskolai Tankönyvek soroza á­­ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter állal a városi iskolák számára kiadóit második ele­­mista tankönyv. A huszonhá­­roniíves könyv anyaga: fo.yó­írás, olvasmányok, nyelvismere­tek, számolás és mérés. Leg­szebb a könyv nyomda echnikai kiállítása, rengeteg gyönyörű, színes képpel és világos, tiszta szedéssel. A kiá lítás a Hungá­ria nyomda munkája. A képe­ket Maliász Gitta rajtolta. Városházi hírek A Beszkárt igazgatósága *— mint jelentettük — háromtagú szakértő bizottságot küld Pá­­risba, hogy tárgyalásokat foly­tasson az ottani Chausson gyár­ral 100 autóbusz megvásárlásá­ra. A bizottság tagjai lesznek: Fcllner Jenő vezérigazgató­helyettes, Jllaróti Károly, az üzemi bizottság elnöke és Balló Alfréd műszaki főtanácsos. A népjóléti miniszter leirata nyomán a polgármester közli az érdekeltekkel, hogy a hadi­rokkantak az ország gyógy­fürdőit jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe. Budapesten a Császárfüidő és a Lukácsfürdő nyújt kedvezményt. A leg­nagyobb arányú kedvezményt Hajdúszoboszló nyújtja 65 szá­zalék erejéig. A közlekedési rendőrség leg­utóbbi számlálási adatai szerint egy nap alatt a Kossuth-hídou 45.900 gya.ogos és 73-11 jármű, a Margithídon 13.703 gyalogos és 6881 jármű, a Szabadság­iadon 12.515 gyalogos és 11.334 jármű, a Petőfi-hidon 9562 gya­logos és 2087 jármű haladt át. Az iparjogosítványigénylések száma tovább szaporodik. Ez ív első tíz hónapjában 8812 íj iparjogosítványt igényel­tek, majdnem háromszor any­­nyit, mint tavaly és egyharmad­­dal többet, mint a legutolsó békeévben. Ugyanekkor 6404 iparjogosítványt visszaadlak. Az év eleje óta 2371 üzletálhelyczés történt Budapesten egyik kerü­letből a másikba. Sporthírek Negyedmillió we!vóny érkezett be ® tnult heti embersport-fogadásokra. de ezúttal egyetlen 12 találatom sem akadt közöttük és 11 találato tg csak mind­össze kettő, melyeknek szerencsés beküldői egyenkint 63 251 forintot yertek, levonva belőle a százalékos nyereménvatíót. A második csoport­ban 10—10 találattal 43 pályázó nyert fejerkint 2912 forintot és a harmadik csoportban is csak 340 olyan pályázó akadt, akik 9 találattal, fejenkit 372 forintot nyertek. Egyszóval összesen 385 pályázónak sikerü't ezúttal nyer­ni, ami még mindig nagy doloe, ha figve’embe vesszük, hogy a kijelölt külföldi mérk^zé^ek különösen nehéz feladat elé állította a pályázókat. MEGJELENT a karácsonyi könyvpiac legkedve ebb szenzációja Király Dezső (Rex) vidám könyve: taii! lapítánv és i Ibiéi ' HUNGÁRIA KÖNYVKIADÓ Ára 28 farint VASI efm'apjával Kapható tninden könyvkereskedésben , /• Ifi _____________IbÖsrWgrt .Saeréts, Í847 <f«*emSer 24 \ Megjelenik Göbbels naplója A VVeltpresse értesülése sze­rint tavasszal Londonban kiad­ják Göbbels naplóját. A nap ót a berlini propagandaminiszté­rium udvarán egy papirkeres­­kedö találta meg, aki a papír különös szépségére lett figyel­mes. Később amerikaiak ke­zébe került a napló. Kolerajárvány Damaszkuszban Damaszkuszból jelenti a Uni­ted Press: A hatóságok 30 orvost moz­gósítottak, hogy megkezdjék a város 400.000 lakosának beol­­úsát a mindinkább fenyegető kolerajárvány ellen. A járvány­nak a leyuióbbi három nap at tt ötven halálos áldozata vo t. Csendőrs 'g zárta le a megfertőzöl körzeteket, a Liba­nonból érkező hajókat egész­ségügyi vesztegzár alá helyezik. A repülőtér forgalmát szigorúan ellenőrzik. Az utcai kihágás díja 3 Ft. A belügyminiszter rendelet© szerint 6 forint pénzbírságot kellett megfizetnie annak, aki a legújabb útrendet nem tar­totta be A belűgyminiszt.'r most ezt az összeget 8 forintra mérsékelte. Egyidöben több ki­hágás mialt teltenért személy­­lyeí szemben küiön-külön 3 forintos pénzbírság alkalma­zandó. ÜJból megcáfolták a pápa betegségéről szóló híreket A Magyar Kurír jelenti: A Vatikánban erélyesen megcá­­fo.tuk XII. P.us pápáról újab­ban e.terjesz élt olyan hírfeket, hogy beteg és ezért december 24-én, Szent Karácsony éjszaká­ján az éjfé i misét nem mond-, ja. Ezzel ellenkezőleg a való tény az, hogy XII. Pius pápa december 24-én éjfélkor szent­misét mond, amelyet a va ikáni rádió a 31.06 rövidhullámon közvetít. A pápa karácsonyi szózatát magyarul december 24-én két alkalommal is közve­títi a vatikáni rádió a 31.06 rő­­vidhullámhosszon éspedig d. u. 3 óra 30 perckor és este 7 óra 40 perckor. Kárpáti Aurél nyilatkozata A Magyar Nemzet főszerkesz­tője az alábbi levelet kapta: Kedves Barátom! Légy szíves lapodban helyt adni alábbi soraimnak: A Ma. gyár Nemzet vasárnapi számá­ban Barabás Tibor, a Magyar Írók Szövetséginek főtitkú.a érdekesen és lelkesen meg­magyarázta Szabó Lőrinc de­mokratikus bizonyítványát, amelyet az írószövetség a ki­tűnő költő részére felvétele al­kalmából áliítolt ki. Ebben hát semmi hiba nincs. A főtitkár úrnak mindössze egyik rám­vonatkozó, nyilvánva óan jó­indulatú és jószándékú tévedé­sét kell megigazítanom. Azt írja ugyanis, hogy: „különösnek ta­lálom Kárpáti Auréi lemondá­sát, mert nemrégiben Rab Gusz­távot ő aján.otta felüt le re". Ez így nem felel meg a való­ságnak. Rab Gusztávot én nem ajábOltam felvételre az író­szövetségbe, csupán azt javasol­tam, hogy — miután nevezett már régebben jelentkezett tag­felvételre —- a felvételi bizott­ság szabi gszerüen vizsgá ja meg ügyét ég mielőbb dönt.ön arról: felvehető-e vagy sem? Ez az igazság. Egyébként az egész kérdést — amelyet nem én vittem a nyilvánosság elé — az elnöki tisztségről való le­mondásommal részemről be­fejezettnek tekintem. Szívességedet előre is meg­köszönve maradtam régi, tisz­telő híved és jóbarátod Kárpáti Aurél A Néprajzi Múzeum gyüje­ményanyagának 100 éves, ala­pításának 75 éves jubileuma al­kalmából kedden a múzeumban emlékünnepé yt rendeztek, ame­lyen TJdy Zoltán köztársasági elnök is megjelent- Jánossy Dé­nes, a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke ismertet e a Néprajzi Múzeum múlt és je’enlegi hely­zetét, majd Vargha László, a Néprajzi Múzeum igazgatója a múzeum történeté mondotta el. Ezután Ortutay kultuszminiszter tar otta meg az ünnepi beszé­dét. (gazdasági hírek A* Asbőth-hajó bemutatója A jugoszláv ötéves terv cél­jaira elkészült az első légcsava­ros hajtású Asbóth-hajó, ame­lyet kedden mutattak be az il­letékes hatóságoknak és a saj­tó képviselőinek. Ez az újrend­szerű hajótípus, amely teher­szállító és egyben vontatóhajó is, csak körülbelül 40 cm me­rülésű és a partot, medret ron­gáló hullámokat nem létesít. A tőzsde Az ünnep előtti hangulat kis­sé legyengítette a forgalmat. A részvények megtartotlák nagy­jában áraikat. Előfordult köté­sek. Bauxit 37, Kőszén 29.25— 30, Sa'gó 2.70, Urikányi 2.50, Ganz 2.20—2.30, Hofherr 2 80, Rima 4.10—4.20, Nasici 38, Ma­gyar Cukor 42, Georgia 6.30—7, Drcher 32—35, Népszöv. font­­kötv. 200, 1914-es főv. köles. 40—44. Zárlati kurzusok: Bau­xit 87—30, Urikányi 2.50 pénz, Hofherr 2.80—3, Lgmparl 3.50 —3.75, Magyar Acél 4.40—4.60, Schuler 15, Nasici 38—39, T üst 6.30—6.50, Magyar Cukor 43— 44, Georgia 7 pénz, Izzó 81, Gschwindt 260, Polgári Sör 140, Hungária Szálló 72, Lukács 38 pénz, Pamut 12.75 pénz, Sze­gedi Kender 18, Chinoin 20, Hungária Vegyi 18, K'otild 10, Féltén 36, Gumi 35, Vasútfo g. 6.25—8.50, Zagyvapálfalvi 8.50— 9.50, Népszöv. fontkölcs. 200— 205, 1914-es főv. köles. 44 pénz, 1927-es föv. köles. 850—875. Mcga'akuit a Mátravidéki Rt A Mátravidéki F.rőmü és Bá­­nyaípitési Rt., amely az állam és a főváros érdekeltsége, ked­den tartolta a városházán ala­kuló ü ésít. Az új vál alftt el­nökének Bognár József polgár­mestert választolták meg, ve­zérigazgató Gencsy Pál főtaná­csos, az Elektromos Müvek fő­­tisztviselő'e ’ett. Az igazgató­ság tagjai: Va* Zoltán. Kemény György, Béréi Andor, az ipar ügyi minisztérium részéről Szí­vós György miniszteri tanácsos, a NIK képviseletében Sebes­tyén Károly igazgató. Az in­tézőbizottság három tagin: Ratkovszky Ferenc, Halász Dé­nes és Láng János. Rrndőrsrgi hírek Általános razzia volt keddre virradóra Nagy-Bu­­dapest egész területén. 220 egyént állottak elő — 170 fér­fit és 60 nőt —, valamint öt külföldi egyént. Rí rah (terjesztés miatt' az államvédelmi osztály őrizeibe vette Eberhardt Jó­­zsefné születet' Brü l Annát, aki a Népszínház-utca 25. számú házban lakik és aki fasiszta te­vékenységet fejtett ki az elmúl! rezsimben. Lakásán adták ki a németek • Oeutche Nachrichten című kőnvnmatos. Összekötte­tésben állott Hain Péterrel és nőismerösével, az azóta kivég­zett Hág Lujzával. Rálőtl a rendőrre hétfőn éjszaka a városligeti Iparcs§rnok mellett két suhanc. Az egyik golyó a rendőr balte­nyerét talál a. A rendőr a me­­nekü ő támadók után lőtt, de azoknak sikerült elmenekülni. Felakasztotta magái és meghalt a Dohány-utca 88. számú házban lévő lakásán dr Vas Karoly 61 éves ügyvéd. Mialatt a rendőri bizottság a lakásban tar ózkodutt. Nagy Jó­zsef 57 éves házfelügyelő egy óvatlan pillanatban ellopta az öngyi kos ember éjjeliszekrényé­re helyezett arany karikagyűrű­jét, amelyet azonban megtalál­ok nála. Eljárás indult ebeue. Eltűnt a Népszínház-utca 55. számú lakásáról Hivesi György, aki lcve'ct hagyott hátra, amely szerint öngyilko-ságot akar <•“!­­köve ni. A rendőrség megindí­totta a nyomozást. Elsült u pisztoly tisztítás közben Haiós Margi'. kezében. Szent László-út 26. számú há bán levő lakásban. A golyó súlyosan megsebesítette Mészáros Imre gépkocsivezető, akit a Rókus-kórházba vittek. Befolyással való üzérkedés és valutaügyletek miatt is eljá­rás indu.t a napokban őrize be vett ifjú dr Nagy Béla és Ha­bos István ügyvédek ellen, mert a nyomozás sorén adatok me­rültek fel arra, hogy dr Kabos do lárkölcsönt közvetí ett Be* rényi Sándorné és fóliák Sán­dor né között, valamint Szigeti Gyula Istvúnnétól 8000 forintot vett fel azzal, hogy az rnter­­nálótáborban lévő férjét, ösz­­szeköt-etései révén, kiszabadítja. Lisztüzérkedés miatt a gazdasági rendőrség őrizetbe vette Csontos Mihály­­nét, Fazekas Máriát és Lakatos Mihálynét, akik vidékről enge­dély nélkül felhozott fehér lisztből brióst és egyéb sütemé­nyeket készítettek, amelyet a Teleki-téren engedély nélkül árusítottak. — Jankó Elza pest­szentlőrinci sertéskereskedő és Mannheimer László pestszent­lőrinci fűszerkereskedő kis té­tel lisztre szóló szállítási enge­délyeket nagyobb mennyiségre hamisítottak, őrizetbe vették őket. Száz dollárt akart eladni Ggórik Jánosné szül. Ulechla Katalin, a hivatalos árfolyam felett, őrizetbe vették. Ingatlanokra kölcsönt vett fel özvegy Varga Józsefné született Csajka Erzsébet. Kide­rült, hogy a telekkönyvi iratok, amelyekre 25.000 forintot ka­pott, hamisak. Egyéb üzlet i vállalkozásokra és árura is többezer forintot vett fel kü­lönböző egyénektől, a pénzt azonban elköltötte. Letartóz­tatták. A pótjegy-vlsszaélésekkel kapcsolatban kiderült, hogy a Szója Pótszer Kft a fennálló rendelkezéseknek megfelelő nyilvántartásokat vezetett, nem követett el visszaélést, (gy az ellene folyamatba tett vizsgá­latot megszüntették. Lámpaoszlopnak rohant az üllői-útón ifjú Kerber Hen­rik kocsijával. Az összeütközés következtében Bidó Magdolna 34 éves kereskedőnő kieseit a kocsiból. Mindketten előzőleg egyik kocsmában ittak. Sorozatos csalás. miatt a pestvidéki törvényszék körözése alapján elfogták Só­gor József 33 éves állásnélkülit, aki kisebb-nagyobb összegeket csalt ki különböző egyénektőL Letartóztatták. Üzemi baleset történt a Soroksári-út 47. szám alatti Meister - szappangyárban. Szappanfőzés közben fór. ó szap­pan ömlött négy gyárimunkás­ra: Szálai Benjámjnnéra, Szűcs Istvánnéra, öreg Andrásra és Geiger Imrére. Mind a négyü­ket súlyos égési sebekkel a Köl­tői Anna-kórházba vitték. Halálos autókarambol történt Vác és Sződliget kö­zött, ahol . egy bérautó és egy eherautó összeütközött. Pintér Lajos váci bérautós és dr Barna Kornél MÁV orvosi fogalmazó mégha lak, a személyautóban ülő három utas könnyebben megsebesült. Csetnik röplratob Szabadkán A szabadkai népblróság nyolctagú társaság felett ítélke­­zet, amelv összeköttetésben ál­lott a gráci csctnik-központtal és onnan illegális úton röpcédu­lákat csempészeti Magyarorszá­gon kérésziül Szabadkára. A társaság vezére Itabics Jovau pincédi földműves volt, aki illegálisan négy esetben Keleblá­­nál átjött Magyarországra és Így jutott el Grácba, ahol kap­csolatokat létesített az ott mű­ködő «nemzeti komitéval*. Babicsot leleplezték és ötévi kényszermunkával sújtották, ugyanakkor Szuvajdzslcs Alexan­der, a szabadkai Városi Taka­rékpénztár igazgatóját három és fé évi. Markot) Jovan ügyvé­det hethavi kényszermunkával sújtották, a többi vád’of. ki­sebb szabadságvesztést kapott. VILÁGSZENZÁCIÓ A ÁTLÁTSZÓ angol esőkabát, lódenkabát F A II A €! Ó, v« Telek» Főutca 2. MUJEGEN NEMZETKÖZI JÉGRE VÜ december 29 és 30-án este 6-kor Színházi hírek Illés Béta színműve a Manach Színuazban A Madách Szí. ház rövidesen színre hozza ll.is Béla szovjet alezredes, a kiváló író «Este 6 órakor* cirpü színművét. A da­rab a mai Magyarországról szól és a felszabadulás, utáni inflá­ciós ország élete a darab hát­tere. Körmiromy Pált, az Operaház volt igazgatóját a köztársasági elnök pénteken a legnagyobb polgári kitüntetésben részesítette. Dinnyés Lajos miniszterelnök magához kérette és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét nyújtotta át számára, „érdemes és eredménydús mun­kája elismeréséül". Komáromy Pállal valóban érdemes művész jutott e ritka elismeréshez, ő volt az, aki az ostrom utáni napokban megnyitotta már az Operaházat és romjaiból felépí­tette úgy a színházat, mint an­nak teljes szervezetét. Ügy hír­lik, hogy a közeljövőben ismét méltó feladatot kap. ItUcber Mihály hétfői művé­szi oklevélpályázati hangverse­nyének minden tekintetben jki­­emelkedö száma a tíeethoópn c-inoll szonáta (111. mű) II. té­tele. Ennek a magasrendfl mu­zsikálásnak semmiben sérti ma­radt mögötte a szép, nagyhangú színes Schumann C-dur fantá­zia tolmácsolása. Böszörményi Nagy professzor növendéke fej­lődés útját járó kitűnő zongo­rázó képesség, elmélyülésre hajló technikustehetség. Két új film Valahol Európában (ma­gyar). Magyar fi met Így még nem várt közönség, mint ezt az első fecskét, amely az újonnan megindult magyar filmgyártás hírnöke. Jó hírt közöl: tudunk idehaza is nívós, magasabb célkitűzésű és amellett izgal­masan érdekes filmet készí­teni. Ba'ázs Béla és Radványi Géza közös filmjének első ne­gyedórája például lélegzetelál­lítóan frappáns • szívberhar* kóló erővel idézi a rémület napjait. Az utcára, az ország­utakra kerü ő gyermekek, az otthontalanná és hontalanná vált ezrek és ezrek drámája ez — de a felhőkből végíilis ki­süt a nap. A jobb élet ha.mala virrad. Radványi Géza néhány rondezőötlete meglepő és az, hogy huszonöt valódi utcagye­reket szerepeltet Somlat) Ár thur, Bánky Zsuzsa, Gábor Miklós, Bárdy György mellett —, ez a film legizga'masabb kísérlete. Nagyszerűen bevált. Buday Dénes kisérő fenéje jól segíti az egyébként vékony­pénzű mesét. Ha a film néhány feltűnő t ázásától e.tcklntünk, megállapíthatjuk, hogy a ‘Va­lahol Európában* új határkö­vet jelent a magyar filmgyártás é etében. Tarzan diadala (amerikai). Ki hinné, hogy Tarzan szűz ü'zsungeljébe is eljutott a náci imperializmus Rengeteg mulat­ságra ad okot Csita majom, »aki» azzal bénítja meg a náci különítmény mozdulatait, hogy minduntalan e lopja a rá­­dióleadójuk egyik fontos alkat­részét. Tarzan a «Boy*-j^l, új partnernője, a szép Francos Griffordda., rengeteg bravúros kaland után menekü ésre kész­teti az expediciós hadsereget. Elképesztően mulatságos a végjelenet, amikor Csita ma­jom visszacsavarja a rádióké­szülék kontaktusát és artiku­­látlanul üvölt a mikrofonba. Bér inben fogják az adást: Hit­ler beszél — kiáltja a* adju­táns és kővé meredve tiszteleg­nek. (S. Z.) Zenei közlemények Dec 25. d. e. Béke-matiné (Városi Színház) elhalasztva jan. 80. d. e. lí-re. Jegyek ér­vényben! — írjon ■marikat hozzátartozójának kü.djfin be le dollárt. wmó b Import - Export Co. 147. Nassau Street. New York 7. N. Y dinre és a következőket kapja bér­­inentve, biztosítással,' Magyarországba szállítva: ’/z kg legjobb minőségű ria, H> kg kakaó V, kg kávé, nyers, vagy pörkölt, 1 csőm. finom tea V4 kg la csokoládé, egjnyolcad kg szemes bors, 1 kis kanna citromlé, valódi, Vt kg finom dohány, 1 pár Nylon harisnya, 1 drb. Plastie abrosz-Gondot, szakszerű eaoaiacaUat Kevés a mentőkocs! A Jiudapesti önkéntes Ménfői* j Egyesület hétfőn este sajtó*: fogadást tartott, amelyen dr' Bán István igazgató-főorvos be- < számolt a mentők egyévi mun*1 kájáról. 1947-ben eddig 43.767 esetben vonultak ki a mentők. Míg 1939-ben a mentőknek 27 mentőkocslja vo't, ma mind­össze 7 üzemképes kocsival rendelkeznek. A mentők ezévj szilveszteri gyűjtésűktől várják, hogy újabb mentőautókat tud­janak vásárolni és nem üzem­képes gépkocsijaikat rendbe­hozassák, mert különben képte­lenek hatalmas és egyben em­berbarát! munkájukat kellően ellátok ŰJabb értékeket hozunk haza Németországból Hahn Sándor, a külföldi ja­vak hazahozatalával megbízott / fővárosi tanácsnok most érke- i zett vissza , Németországból. Munkatársunknak elmondotta, hogy a közeljövőben ismét ép. \ tékes anyagokat hoznak haza a nyugatra hurcolt magyar ja- ^ vakbét. Jelenleg már rakodás , alatt állnak Fürsteneckben a < Magyar-Amerikai Ólad pari Rt, \ különböző fúrófoerendezéser, amelyek a Uspei kutak hoza- ; mát nagy részben fogják majd fokozni. Ez 41 vagon. Most ké­szülnek berakni a Phi.ip* Rádióvá lo'at műszaki tárgyalt ) és nyersanyagát Regensburg- ' bán. Ezek az értékek egy egész j uszályt tesznek ki és víziúton jönnek Budapestre. Az ünne- ! pék után raknak be a bajoror- S szági Bergstettenben 300 te­­nyészlovat és más különböző ; állatot. Űtrákészen áll a buda- ; pesti HKV egy korszerű szerel- , vénye. Ennek azonban nincsen \ fékje, mert a németek külön- 1 böző a katrészeket elloptak be- ) lőle. Hamarosan azonban meg­találják a módját, hogy haza- \ hozzák. Az ünnepek Után jön > haza az értékes hídépítő átv ág: ’ szerszámgépek, vas- ég faalkat* részek, nagymennyiségű drót- , kötelek, láncok 1 Ez január első napjaiban , már i thon lesz. A MÁV külön- ] böző felszerelési tárgyai és ) egyéb anyagok: bőr- és textil- ■ ( holmik, mintegy 30 vagónban ‘ érkeznek január közepén. Ed- ) dg szállítóeszközök hiánya miatt késett a Mauthner-vállalat 'l 15 vagónnyi konyhakelti vető. ( ntayiá ak hazahozatala, most \ ez is hazakerül. Már dolgoznak t egy újabb ‘e.utókaraván össze- j. álííásán Is. Visszakaptuk a postások 11 gépkocsiját, az ál* íami erdőgazdaság 6 kocsiját, a Beszkárt 2 autóbuszát és a MÁVAUT 2 autobuszkoesiját. Folyta ódik a kórházi anyagok hazaszál ftása. Ncuburgban ké­szen áll egy kórházvonat, amely 33 vasúti kocsiban értékes kór­házi felszerelési tárgyakat és gyógyszereket tar almaz. Ebben a rakományban 7 m't'rmá s-t pyram.don is jón. Január vé­géig az összes egészségügyi fel­­szere'ési tárgyakat és gyógysze­reket visszakapjuk. Mindezek a holmik Németország amerikai övezetéből jönnek ússza. Re­mélhető, hogy a különböző z<5. fiákon való á haladáshoz és a beutazáshoz siükséget engedő, lijele időben kiadásra kerülnek, Nyárddy Miklós pénzügymi­niszter jelenlegi kü'földi útja során Frankfurtban fog tárgyal­­lásokat folytatni eityéb külföldön lévő magyar javak hazahozata­láról. Hahn Sándor tanácsnok Nyárády miniszter útját is elő­készítette odakint. A NŐT dr Sacher Róbert eV pöklete alatt kedden tárgyalta Zakariás Dénes dr, a KEOK ve­zetője és társainak bűnügyé.. A népblróság annakidején Zaka­riást tízévi kényszermunkára, Sándor Jenő volt be'ügyminisz­­tériumi osztályfőnököt hatévi bőr önre, dr Kiss Árkád volt rendőrfőtanácsost tizenötévi kényszermunkára és állásvesz­tésre ítélte, elrendelte vagyo­nuk e’kobzását. A NŐT az első­fokú bíróság 1 életét mrgvál'oz­­tatta, Zak riás dr büntetését őt évre, dr K'ss Árkádét tíz évro mérsékel e, míg Sándor Jenő büntetését hélévi és Simonfal­­ifiét ötévi fegyházra emelte feL f SILLÁHT venni*? okvetlen nézze mez dűs választékunkét gépiét, csere, alakttie vétek „NAPFÉNY" est lárüzem. Király-utca 80 Te'cfon7 42ú?373 BÉBI SZŐRME LÁBZSÁK legszebb, legjobb ajándék. GÓRANT SZŰCSTŐL Aodritey-űt 47. Abbéli* mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék