Magyar Nemzet, 1947. december (3. évfolyam, 274-297. szám)

1947-12-31 / 297. szám

jfewBa* Í947 QeeemVér 5f > A helyzet kedden Rapok áfa szenvedélyes vita 3iU — sok személyeskedéssel és személyes ízű nyilatkozattal — Szabó Lőrinc költőnek a Ma­gyar írók Szövetségébe való fel­vétele körül. A költőnek pedig épügy nem jó, mint a menyecs­kének. ha sokat beszélnek sze­mélyéről. Annak elbírálása, begy Szabó Lőrinc eléggé vezekelt-e szélsőjobboldali botlásaiért s hogy megtérése őszinte-e: bírói funkció. Akkor is, ha ezt az írószövetség vezetőségi tagjai gyakorolják. E tagoknak lelki­ismeretűk — s egyedül csak egyéni lelkiismeretűk — szavára szabad hallgatni, amikor Szabó Lőrinc frói exiszienciája és be­csülete kérdésében — mert a felvétele vagy annak megtaga­dása ezt jelenti — kell dönteni. Közéleti szereplők s bizonyára a nagyközönség köréből is so­kan aggodalommal látják, hogy e bírói funkció gyakorlására, ahol — ismételjük — a bírák­nak egyéni lelkiismerete nyilat­kozhatna csak meg, pártók sze­rint vonultak fel pro és contra. Már pedig Carrara szerint, ha a birói funkció gyakorlásához betör az ajtón a politika, akkor az igazság az ablakon keresztül menekül onnan. ♦ Közöltök, hogy legközelebb összehívják az országgyűlés po­litikai bizottságát. Nagy Imre házelnök már értesítette is a pártok vezetőit, hogy intézkedik a bizottság összehívása iránt, mert a kormány a politikai bi­zottság elé terjesztette a fel­hatalmazási törvény alapján ki­bocsátott kormányrendeleteket. Most lép első ízben hatályba az a törvényszakasz, amellyel a Független Magyar Demokrata Párt javaslatára egészítették ki a törvényjavaslatot. A Ház elé került eredeti törvényjavaslatban nem volt szó a politikai bízott­­ság szerepéről, ezért tartotta szükség ’k a Balogh-párt, hogy '.tsági tárgyalás sikál ólja a politikai bizr ének beiktatását, lg’ ehetővé válik az * alkotmányos ellep­.atályosabb érvénye­­kormánv akkor él­ért az érvelést és a avaslatot a párt kíván* napa teamében kiegészítette. A felhatalmazási törvény alap­ján most 31 kormányrendelet kerül a politikai bizottság elé utólagos jóváhagyás végett. ♦ A politikai bizottság közeli összeülése időszerűvé teszi, hogy a bizottság összetételében be­következett változásra is rá­irányítsa figyelmét a közvéle­mény. Az országgyűlés politikai bizottsága 30 tagból áll és a tagságokból 9 jutott az ellenzék­nek. Ez az arányszám azonban most a Píeifíer-párt megszűnése következtében módosult, mert két ellenzéki tagság üresen ma­radt. Az országgyü.és plénumában a Píeiffer-pá.'t választóközönsé­ge képviselctlenül maradi, ez forrná isan érthető. Más szem­­inéi kell azonban elbírálni a bizottsági helyekben bekövet­kezett eltolódásokat. Ebben a kérdésben kétségtelenül jogosult az az álláspont, hogy az ellen­zék igényt tarthat az öt meg­illető bizottsági tagságokra. Mél­tányos tehát az ellenzéknek az a kívánsága, hogy a megürese­dett ellenzéki tagsági helyeket nemcsak a politikai bizottság­ban, de a Ház többi bizottságá­ban is osszák szét az ellenzéki pártok között szavazata,k ará­nyába i. Bizonyos, hogy az ille­tékes tényezők is honorálják ezt a felfogást és maguk is elősegí­tik, hogy csorbítatlanul kapjon hangot az objektív ellenzéki kritika. ♦ Január 2-án érdekes kitünte­téseket foganatosítanak. Diny­­nyés Lajos miniszterelnök ki­tüntetésben részesíti mindazo­kat a magyar nőket, akik segí­tőén működtek körré • demo­krácia megvalósításában és szo­ciális téren eredményeket értek cl, illetve űttöröi voltak ennek a munkának. A kiíüntetendők között van Tildy Zoltán köz­­társasági elnök hitvese is. ♦ Szilveszter éjszakáján 1848 emlékére emléktüzek gyullad­nak ki a budai hegycsúcsokon. A Vándor Sportszövetség kez­deményezi ezt a szép és érdekes megemlékezést. ♦ Január 1-én Tildy Zoltán köz­társasági elnök délelőtt H-kor fogadja ünnepélyes keretek kö­tött a Budapesten akkreditált diplomáciai kar tagjait, akik az általános európai diplomá­ciai szokásnak megfelelően jó­kívánságaikat jelentik az ál­lamfőnek. Dinnyés miniszter­­elnöknél is megjelennek ezután a diplomáciai kar képviselői. Újév estéjére pedig a köztársa­sági elnök a kormány tagjai­val és a magyar közélet vezető egyéniségeivel Kiskőrösre uta­zik, amikor is résztvesznek a Petőfi szülőházánál tartandó ünnepségen, mellyel kiváló íróink részvételével megnyitják a 48-as centenáris esztendőt. Értesülésünk szerint a résztve­vők között ott lesz Hatvány Lajos is, akinek hatalmas és szép nnyaggyüjteményc Petőfi életéről a centenáris esztendő legnagyobb irodalmi eseménye lesz; benne a kortársak tanú­ságaiból megelevenedik Petőfi élete, * az egész reformkor és 1848. A mintegy harmincíves munkát nemsokára követni fog­ja egy Petöfi-jkonográfia is, a Petőfire vonatkozó teljés kép­anyag-gyűjteménye, ennek ki­adásához azonban még meg kell teremteni a szükséges anya­gi lehetőségeket. Igen nagy szükség volna egy Ilyen monu­mentális kiadványra 1848 hite­les és közvetlen megismertetése végeit. i ♦ Boldizsár Iván tájékoztatási államtitkár érdekes szokást akar meghonosítani: a külföldi sajtó képviselőivel a jövőben sorra megjelenik az egyes la­pok szerkesztőségi konferen­ciáin. Arra is gondol, hogy a sajtó képviselőit múzeum- és gyárlátogatásokra vezeti. Osztfeketézís miatt őrizetbe vették a Bokréta tésztagyár tulajdonosait: Scher Istvánt és Sárosi Róbertot, akik a várostól *jpari ellátvúny cél­jaira kapott 1000 kilós liszt­utalványokat 2000 kilóra javí­tották ki, a lisztet kiváltották és az abból készült tésztát el­­feketézték. Scher István ne­gyedszer van már a gazdasági rendőrségen. Az üggyel kap­csolatban országos körözvényt adtak ki az őrizetbe vett tészta­­gyárosok fivére, Sárosi Endre, a Magyar Színház volt igazga­tója ellen, aki azzal gyanúsít­ható, hogy részt vett üzcl­­meikben. Sikkasztó postás került a rendőrségre Balog Gábor nagytétényi postai kéz-A belpolitika bírni I A keddi minisztertanács ülé­sén a kormány elhatározta, hogy Dinnyés Lajos miniszter­elnök vezetésével testületileg tiszteleg újév napján délelőtt 10 órakor Tildy Zoltán köz­­társasági elnöknél, hogy boldog új évet kívánjon neki Politikai körökből származó információk szerint a kormány erősen foglalkoztatni akarja az országgyűlést. Számos új tör­vényjavaslat van készülőben és az eddigiek szerint az ország­gyűlést, ha valami közbe nem jön, január 13-án egybehívják A Vörös Hadsereg a magyar gazdáknak Ő153 tonna súlyú szarvasmarhát és bivalyt adott át. Ez körülbe’ül 500 vágón mennyiségnek felel meg, ezen­kívül igen nagymennyiségű ju­hot kaptak a gazdák. A kor­mány elhatároz a, "hogy a föld­műveseknek átadott ál’atok ér­lékét az állami pénztár javára meg kell fize ni, még pedig a kisebb gazdáknak 50 százalé­kos, a nagyobb gazdáknak pedig 70 százalékos térítést kell fizetniük. Korlátozások a kereskedői Iparkrazelvánjok kiadásában A kormány elhatározta, hogy az iparigazolványok kiadása te­rén korlátozásokat léptet élet­be. Első lépés gyanánt teljesen leállította a kereskedelmi kor­mányzat a nagykereskedői iparigazolványok kiadását és szünetelteti a cipő-, bőr-, tü­zelőanyag- és papirkereskedö iparigazolványok kiadását. Ille­tékes helyről kapott értesülé­sünk szerint a korlátozásokkal a kereskedötársadaloni helyze­tén kívánnak segíteni. Az ipar­­igazolvánvok túltengésének minden körülmények között gátat kívánnak vetni és a kor­látozás végrehajtásánál nem tesznek kivételé senkivel, ki­véve a Csehszlovákiából áttele­pült kereskedőkkel, de azoknál is csak olyanok kaphatnak iparigazolványt, akik hiteltér­­demlöen igazolni tudják, hagy Csehszlovákiában is kereske­dők voltak. A Tisza áttörte a gátját, négy magyar községet kiürítettek A Tisza kedden a hirtelen be­következett olvadás hatására ugrásszerűen emelkedett és a szovjetorosz területen levő Bö­­kény község határában a Tisza gátját mintegy 250 méter hossz­ban átszaldiOlta. A víz a ma­gyar területen lévő Uszka, Tiszabecs, Milota és Magasiiget felé húzódik. A községei: ki­ürítését a vármegyei hatóságok elrendelték. A védekezés folyik. Takács Ferenc államtitkár, az árvízvédelmi kormánybiztos rög­tön útnak indult, hogy a mun­kálatokat a helyszínen irányítsa. A védekezéshez szükséges anya­gokat, műszaki alakulatokat, to­vábbá a kiürítéshez szükséges kellékeket n kormánybiztos azonnal útnak indította. ' Nagy le'tiü.ánnérscWésc’k, nagyszabású iteembázáswis., a faEu*(azda.$egyzfl»! intézmény a Gazdasági Főtanács előtt Pestkörnyéken Is les* olcsó vaj A Magyar Nemzet «Mi a baj> rovatában közölte azt a panaszt, hogy csak pesli gyerekek jut­hatnak olcsó vajhoz, mert már Budapest környékén sincsen tejjegy és így csak a szabad­forgalomban levő drága vaj kapható. Gdmenczy Béla közélelmezési tanácsnok a kérdés megvizsgá­lása után jelentést tett Vas Zol­tán miniszternek, a Gazdasági Főtanács főtitkárának és kö­zölte vele, hogy a közellátásilag Budapesthez csatolt 24 várost és községet január 1-tSl ellátják tejjeggyel Ezidőtől kezdve te­hát ezekben a községekben és városokban is kopható lesz tej­­jegyre az olcsóbb vaj. Vas Zoltán miniszter a köz­élelmezési tanácsnok jelentését megküld ötté a Magyar Nemzet szerkesztőségének. Mi az intéz­kedést őrömmel közöljük ez­úton 4 pestkörnyéki közönség­gel. Boldog újévét kivárt Sf ruhát ÁTLÁTSZÓ KABÁTOT port ruházat Baicsy-Zsilinsrky.át la (AniiritrMH t.) Új cserépkályhák éa kandallók Javítást is vállal. S Z O R A D Y IMRE kájjbásmester Bp«t, VH„ Kirut,.ii. »1. lel, «2S-áH. A Gazdasági Főtanács keddi ülésén Tudomásul vélték, hogy a jamMr havi beruházások a hároméves terv keretében 8R millió forintra rúgnak. A mező­gazdaságra 29, a bányászatra 28, a közlekedésre 22, az épí­­tésügyre éj szociális bemhájá-" sokra 9 millió forint jut. Az előirányzat végösszege a be­ruházásoknál 5.1 ra.Üió forinttal múlja felül az előző havit. A mezőgazdaság beruházásai közül elsősorban a műtrágya­­ellátásra fordítanak gondot, eb­ből a óéiból a Péti Nitrogén Rt. kiépítésére 6 millió forintot használnak feL Az állattenyész­tés céljára 3.3 milliót, a bányaüzemek céljára 600.000 forintot, a Ganz Villamossági Rt beruházásaira 2.5 milliót, az Állami Fonóda céljára 3.2 mil­liót, a marónálrongyártás meg­indítására 350.000 forintot hasz­nainak fel. A januári előirány­zatban szerepel a Margithid és a szegedi közúti híd további kiépítése is. A mezőgazdasági termelés fokozása érdekében kis' mezőgazdasági gépek termelésé­re 1.2 milliót fordítanak. Elhatározta a Gazdasáiji Fő­tanács Adatni Tőzegmüvelő Rt alapítását, elsősorban a balaton­­vidéki tőzeg kiaknázására 200.000 forint tőkét bocsátanak rendelkezésre. Az új állami vál­lalat az összes állami tőzegtele­peket finanszírozni fogja. Budapest II. rádióállomás szolnoki építkezéseire 319.000 forintot szavaztak meg. Kimondotta a Gazdasági Fő­tanács, hogy « nyersbőr.mono­póliumot élvező álszóvetkezctel c,z állam veszi át s az mint ál­lami részvénytársaság fotg * jö­vőben működni. Kimondotta a GF, hogy a budapesti Gabonahivatalt a MÓSZK-ba olvasztják be. Meg. állapították egyébként, hogy a jövő évi termésig az ország ga­bonaellátása biztosítva van. A birói létszámnak 67 bíró­val való emelését is elhatározta a Főtanács. A személyek kivá­lasztását pártközi bizottság fog­ja végezni. Letárgyalták a Nemzeti Bank alapszóba fainak módosítását is. A Nemzeti Bank korír' *tos­sága megszűnik, a * pedig újjáválasztja' uj tagjainak ki’ i­sősorban a sz? rvé­nyesülni. A * .-onat­kozóan e’ . texil­k\nyv ír A kapcso­latban - megállapí­tást j textilárakat 30 .al lehet mérsé­’ ober elsejei árak­i. bizonyos cikkekben 60 aiy terjedő mérséklés­re lehet számítani. Elfogadta a Főtanács a típus­bútorok gyártására vonatkozó előterjesztést. Eszerint olvan szolid kivitelű típusbútorokat fognak gyártani, amelyeket a dolgozók részletre is beszerez­hetnek. Kimondotta a Főtanács, hogy mindén 'faluban gazdajegyzőt fognak kinevezni. Egyelőre 400 községben szerveznek meg ilyen állásokat. Oklevéllel nem biró gazdák is kiuevezhetők falugazda-jegyzőkké. Megállapította a GF az im­­porttilalmi listát, amely rövi­desen alkalmazásra kerül. A lista megállapítja, hogy mely luxuscikkek nem hozhatók be az országba. Amennyiben ke­reskedelmi egyezmények alap­ján mégis át kell venni bizo­nyos luxuscikkeket, ezeket csak­is állami kereskedelmi szerv importálhatja. Január végéig megniaradtmk állásukban a bankvezetők A keddi minisztertanács fog. lalkozott a bankok államosítá­sával is és kimondotta, hogy a* államosítást 1948 január 1-ével hajtják végre. Hogy zökkenő a bankvezetésben ne következzen be, akként gondoskodtak, hogy január 31-ig ® bankvezetők megmaradhatnak állásukban. Az első kúriába tartozó tíz ál­lamosított pénzintézet letétbe helyezett részvényei az állam tulajdonába mennek át. A ve­zetők kinevezése dolgában még nincsen döntés. Csupán annyi szivárgott ki errevonatkozóan, hogy Sulyok Béla, az OTI he­lyettes vezérigazgatója lesz a Kereskedelmi Bank vezérigaz­gatója. A Hitelbanknál hármas vezetői konstrukciót valósíta­nak meg. Értesülésünk szerint az új vezetőket csupán hnthavi próbaidőre alkalmazzák és aki nem válik be, azt vagy előbb, vagy a próbaidő letelte utáni leváltják. Az elboosétandók ügyében már érvényesül az ál­lami vállalatokra kimondott korlátozás: KÁVÉHÁZ NIZZA ÉTTEREM • (volt SPOLARICH) Józset-körút 37—39. Vidám Szihesstecsest Magyar nóta énekesek felléptével: MINDSZENTY István, SZIGETI Sándor, LÁSZLÓ Imre, MÉSZ ÁROS Erzsi, LTRI Anna, stb-KA 7 A Is LÁSZLÓ A Grfilbrn Kiss Elemér A. B. C. Jázz. — TÁNC. Borsa Mihály az Anyag­os Árhivatal új elnöko Mint a Magyar Nemzet jelen­tette, dr Varga látván, az Anyag­éi Arhivatal elnöke, hosszas szabadságra ment. Beavatott helyről szerzett értesülés szerint Varga István államtitkár új po­zícióban fogja szaktudását érvé­nyesíteni. Az Anyag- és Árhiva­tal új elnöke Borsa Mihály kis­gazdapárti képviselő lesz, aki­nek kinevezése legközelebb meg­jelenik. A januári pénzgazdálkodás előirányzatát A pénzügyi kormány elké­szült a január havi pénzgaz­dálkodás összeállításával s ezt a Gazdasági Főtanács jóvá is hagyta. A január havi állami gazdálkodás deficitmentes lesz. A bevételek előirányzata 584 millió, a kiadások 565 millió forintra rúgnak. A bankjegy­forgalom átmeneti emelkedését az éveleji szükségletek indokol­ják majd, k* *■ még január folyamár rgalom csök­kenni főj i nem fogja meghalad ó negyedévi középárán A hon őrség egyé tja A honvédl 1947. évi működéséről \k ki a Jelentést. A ug h<m­védhatárörség alyamán a legnehezebb tzonyok között is, min mee­fékzitve, teljest ességét. Munkájának ei most, az év végén m. azok a számadatok, a elfo­gott és ártaln tett csempészek és po.itikai ininö­­zök számáról szólnak. A hon­­védhntárőrség -az év végéig el­fogott összesen 26.847 személyt, ebből 4337 csempész, 15.375 jogtalan határátlépő, 6216 poli­tikai szökevény. Egyéb okok miatt bűncselekmények. fegy­verre jtege'és 679 személyt tar­tóztattak le. Nemzetiségi hova­­tartozandóság szerint; 11.668 osztrák, 9403 román, 908 ju­­gosz'ár, 4866 csehszlovák és 2 szovjet állampolgár van az el­fogattak között. Ezek a szá­mok azt bizonyítják, hogy a csempészek és bűnözők száma a Szovjetunió felé jóformán semmi. besitő személyében, ak! aj posta-, illetve csekkutalványok­­ra a címzett nevét ráhamisítva felvette az összegeket. Végül is 7600 forinttal megszökött, d» később jelentkezett a rendőr­ségen. Őrizetbe vették. Fasiszta detektívet vett őrizetbe az államvédelmi osztály népügyészségi kirendelt­sége: Bóka Józsefet, aki 1944 márciusától a politikai osztá­lyon teljesített szolgálatot, majd 1944 októberétől dr Budinszky László nyilas ignzságügymmisz­­ter titkára lett. Az államvédelmi osztály kéri a tanukat, hogy jelentkezzenek a Markó-utea 27, földszint 12. számú helyi­ségben. Egészségrontás miatt őrizetbe- vették egy is­mert butorgyáros 20 éves ne­velt leányát, aki ellen egy fiatal­ember tett feljelentést. Az illető egy espressóban ismerkedett meg a leánnyal, majd súlyos betegséget kapott tőle. A leányt előállították az V. kerületi rendőrkapitányságra, ahol ki­derült, hogy valóban beteg, de megállapították azt is, hogy titkos prostitúció miatt eljárás indult ellene és kétízben bün­tették meg csavargásért. Terménydrágitás miatt a gazdasági rendőrség őrizetbe vette Littai Mihály felügyelőt, az északpest megyei közellátási felügyelőség főtiszt­­viselőjét, aki kisemberektől szánalabélycg fejében illetékte­lenül magas összegeket vett fel, 25 betörést követtek el Piroth József és Gábris Károly foglalkozásnél­­; kiili, valamint egy M> éve? sn­­hanc. Mindhármukat letartóz­tatták. Szaft rt lepleztek le a XIII. kerületi ka­pitányság nyomozói Lovász Jó­zsef 63 éves kőlszövögyári éj­jeliőr személyében, aki a Gömb­­utca 22-e-s számú gyárépületben lévő lakására cukorral és pénz­zel 8—10 éves kislányokat csalt be és ott erőszakoskodott ve­lük. őrizetbe vették. Életlocytlglaoi fegyházra ítéltek egy esenipéKzuőt 7 urai Józsefné csempészban­dájának bűnügyét tárgyalta na­pokon át a munkásbíróság Biró Béla-tanácsa. A vád sze­rint nagymennyiségű szappant, cigarettapapírt, paprikát és ci­garettát csempésztek ki Ma­gyarországból Ausztriába. A munkásbíróság Turuinét élet­fogytiglani fegyházzal sújtotta. Bűntársai közül Fazekas István szabósegédet kétévi és hathóna­pi börtönre, Teodoritisz Teodor fodrászt hatévi fegyházra ítél­te Az életfogytiglanra ítélt asszony férjét. Tarai József ci­pészsegédet tízévi fegyházbün­tetéssel sújtotta. Koliagln Kon­stantin és Miskivics Konstantin görög állampolgárok egyévi és tízhónapi börtönbüntetést kap­tak. Klein Gerő kereskedőt hat­évi fegyházra ítélték. Engedély n ‘ festett, illetve kész méter textilárut a renc texuirestö-, kikészitőgyár, a _ utca 12. számú telepén. A g», daxági rendőrség vizsgálatot in­dított az ügyben. Hármas gázmér történt az Alkotás-i számú házban, ahol lakásban a nyitvafetejtett gáz­csapból kiáramló gáztól súlyos mérgezést szenvedett Webcr Teréz 60 éves eltartott, vala­mint két. unokája. Vermes Ru­dolf és Vermes Miklós 3 éves kisfiú, akik egy postás gyer­mekei. A mentők a Postás* kórházba vitték mindhármukat. Hadifoglyok hozzátartozóitól kisebb-nagyobb összegeket csati kj Berkes Mihályné. született Ínkei Erzsébet ápolónő, aki vöröskeresztes őrnagynak adta ki magát és megígérte, hogv a fogságban lévők ügyében eljár. Most az Andrássyúton felismer­ték és átadták a rendőrségnek. Őrizetbe vették. Tcttenérték ) a Mester-utca 44-es számú ház* bán lévő étkezdében ifj. Tótfi Gyula foglalkozásnélkülit. Me­nekülni akart, de az R-csoport elfogta.' Érrll Sándort egy évre Ítélték llrdi Sándor, volt Pfeiffer­­párti képviselő, a Külkereske­delmi Itt. vezérigazgatója éti társtulajdonosa valutabűnügyét tárgyalta kedden az uzsorabiró­­ság Nagy Ferenc-tanácsa. A vád szerint (érdi lakásás 41 dollárt találtak és Svájcban a Nemzeti Bank engedélye nél­kül 1500 svájci frankot helye* zett letétbe és ezzel forint­kiajánlás bűntettét követte el. A tanács bűnösnek találta Érdi Sándort és egyévi börtönbünte­téssel sújtotta, azonban a fele mutatott orvosi bizonyítván} alapján szabadlábra helyezte. \ RcndÁrsrili hírek _Eafflrtazd. TENGERENTÚLRA hajó. és repülőgépjegyek t anteia— UTAZÁSI IRODA V, HarniInead-utca 1. Telefon: 181—279.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék