Magyar Nemzet, 1948. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-01 / 1. szám

1848-1948 | Irta: Parragi György A D­HS végtelen tengerében úgy képzelem el az esztendők növekedését, átsüllyedését és születését, mint a korallszigetek kifejlődését a parttalan óceáno­kon. Ezeket nem a Földanya vonaglásai, megrázkódtatásai hozzák létre, hanem önmaguk­­tól nőnek szinte láthatatlan, de örök, meg nem szűnő növeke­déssel. Nem szervetlen kőze­tekből, homokzátonyokból áll­nak, hanem szerves lények, a koralloknak nevezett tengeri virágillatok építik fel őket a saját testük vázáiból. A múló esztendők is így épülnek fel a világtörténelem nagy óceánjá­ban emberi életekből, emberi, szellemi, fizikai erők tevékeny­ségéből, emberi szenvedésekből, reményekből. Kötőanyaguk a vér és a könny. Hajnalfényük a lélek reménységének sugár­zása, alkonyi szürkeségük a lé­lek nosztalgiája, csendes szo­morúsága, éjszakájuk komor sö­tétsége és magánossága a re­ménytelenség és kétségbeesés. Ha hosszú időn át csendes az ■ óceán, az egymásra épülő korallrétegekre ráhullik a sze­lek és habok szárnyán oda­hordott humusz és a fehér, piros szigeteken buja vegetáció indul meg, pálmaligetek nőnek, a sziget paradicsommá alakul át. De ha a tenger haragos, vészes hullámaival elsodor min­­den, a korallzátonyokra tapadó humuszréteget, sőt néha a már meglévő vegetációt, a korall­szigetek földi paradicsomát is elpusztítja. Ilyen pusztulás után ismét mérhetetlen időre van szükség, hogy szinte porszemet porszem­re rakva új humuszréteg ala­kuljon ki a csontvázfehérségű és ridegségű szigeteken. Ez az i­­­­ut­ka­­­ szi­geteknek. De ez a könyörtelen törvény sem tudja megakadá­lyozni, hogy a korallok a sa­ját testükből, életükkel és halá­lukkal tovább építsék szigetei­ket, rétegről rétegre, épp úgy, ahogy az emberiség is minden részben és a viharban, épp úgy,­­ mint szélcsendes, napsugaras * időben az önmaga dicsőségéből és nyomorúságából, a pascali grandeur et misére-ből építi egymás fölé a maga történel­mének esztendeit. Néha az em­beriségnek az évek rétegeiből épült korallszigete úgy fest, mint a földi paradicsom tele békességgel, reménységgel, bol­dogsággal. Máskor piros lesz a kihullott emberi vértől, majd úgy áll 'letaroltam elpusztultam mint a tájfun által végigsöpört óceáni sziget, reménytelenül és siváran, kietlenül. Most is ilyen korallszigeten él az emberiség. A második világháborúban önmagát pusz­tította el. Amikor a háború után hozzálátott az új sziget építéséhez, egyre inkább rájött, hogy magcnak a tragédia vagy istencsapás következett be e kollektív újjáépítésnél, mint a b­ábe­li torony építése közben. Mindenki más nyelven beszél és egyik sem érti a másikat. A há­ború rémségei, a fasiszta szol­gaságtól való rettegés, az el­nyomatással szembeni gyűlölet, az egyetemes szabadság, a meggyalázott emberi méltóság, a megtiport emberiesség utáni égő vagy a legkülönbözőbb nemzeteket, fajokat, vallásokat, társadalmi osztályokat megtaní­tották ugyanazon a nyelven beszélni, imádkozni, gyűlölni, szeretni­! De -­amióta a fasiszta veszedelem és embertelenség lidércnyomása alól felszabadult, elfelejtette ezt a közös­ emberi nyelvet. Nemzetek,­­ fajok, tár­sadalmi osztályok, politikai pár­tok más és más nyelven beszél­nek és’ nem'~'értik, ’ vagy nem akarják megérteni egymást. Új bábeli zűrzavar félelmetes és tragikus csapása szakadt rá az emberiségre. Ez a modern­ bábeli zűrzavar oka minden nyomorúságunk­­n­ak, bizonytalan életünknek, új szérelmeinknek és szorongásaink­­nbak. Emiatt nézünk aggódva gyermekeink ártatlan, intsem ikertő szemébe. Ezért szegélyezi a szilveszteri­ vidámságot 1948 küszöbén a fekete gond: mit hoz az új esztendő? Soha olyan tanácstalanok nem voltak a politikai időjósok és kalendáriumszerkesztők, soha nem volt olyan sűrű és fojto­gató a füst a politikai orákulu­mok barlangjaiban, soha nem volt annyira kibogozhatatlanul rejtélyes a Sybellák könyve, mint 1948 kezdetén. Azok, akik a világpolitika sorsának intézé­sét a kezükben tartják, ésoly bizonytalanságban látják az 1948. esztendő várható fejlemé­nyeit, mint a földteke írástudat­lan névtelenjei, akik sohasem olvastak újságot, és sohasem hallgattak rádiót. A százéves jövendőmondó becsukhatja te­hát cssziós könyvét. 1918 a rej­télyek esztendeje, amelynek tit­kát senki sem láthatja meg előre. Mindez azonban nem ok arra, hogy k­ihitűséggel,­­­csüggedten, vagy egyenesen rettegéssel te­kintsünk az új, bizonytalan 1948-as esztendő elé, ahogy nincs senkinek oka arra sem, hogy önteltséggel nézzen az új év elé abban a biztos tudatban, hogy az ő vérmes reménységei­nek, várakozásainak főnyeremé­nyét húzzák ki ebben az esz­tendőben. Jó és rossz előjelek egyforma arányban jelentkeznek az új esztendő egén. Kishitű­­pségre, önemésztő pesszimiz­musra csak akkor lenne okunk, ha az emberiség sorsát kizáró­lag a vak végzet erői irányí­tanák, ha nem magunk lennénk elsősorban szerencsénknek vagy szerencsétlenségünknek kovácsai. A legnagyobb szerencsétlensége az emberiségnek kétségtelenül az lenne, ha 1918 a legnagyobb elképzelhető katasztrófát, a há­borút zúdítaná ránk és ha az A** ** friizjé­ben kinyitná a XX. század Pan­­dora szelencéjét, melyből a mitológia szerint minden rossz és gonosz kiömlött a földre, t­i. az atombombát. Ez a legrosszabb, amitől fél­­­nünk kellene, de hál’Istennek ez a rossz ,el látszik legkevésbé 1948 bölcsőjénél. Ha a vlágpolitikai bizonyta­lanságoktól eltekintünk, nekünk, magyaroknak sok okunk van arra, hogy bizakodással nézzünk 1948 elé. Bizalmunkat elsősor­ban a bevetett és zöldelő me­zők látása ébreszti fel bennünk. A kora őszi aszály rémét a kedvezőre fordult időjárás el­űzte és az 1948-as terméskilátá­sokat nagy mértékben megjaví­totta. Ipari és mezőgazdasági téren egyaránt jó tempót vett fel a hároméves terv megvalósítása, a gazdasági újjáépítésünknek ez a lendítő kereke. A munka frontján vállvetve harcol egy­más mellett az értelmiség, mun­kásság, parasztság. Ez a közös küzdelem 1948. esztendőnk bé­kés és felemelkedő fejlődésének legbiztosabb garanciája. Csak arra kell irányítani minden erőfeszítésünket, hogy ezen a fronton támadt réseket betöm­jük, hogy a munka hadseregé­ből kiszuperált és a nyomorú­ságnak odadobott szellemi és fizikai dolgozóknak minél előbb munkát és megélhetést bizto­­sítsa kt a hároméves terv. Ugyanakkor a dolgozók kapja­nak nagyobb részt a mező­gazdaság és ipar termeléséből. A fogyasztási javakat ne a tár­­sadalom parazitái habzsol­ják korlátlan mennyiségben, akkor, amidőn szép számmal akadnak a dolgozó társadalomnak olyan tagjai, akik a jegyekre korlá­tozott kevés fogyasztási cikket sem tudják maguknak meg­vásárolni Reméljük, hogy az 1948-as évben nagyobb szociális biztonság és nagyobb szociális igazság felé fejlődünk. Elsősor­ban a magyar családok támo­gatását kell a szociális gondos­kodás központjába állítanunk. De ez a támogatás nem lehet ötletszerű, pártszempontok által diktált, nem merülhet ki egy­szerű karácsonyi megajándéko­zásban, egy karácsonyi csomag­ban. Egy­­csomaggal nem lehet elintézni a magyar családok, a (Folytatása a 2. oldalon) ! A pápa a béke oszthatatlanságáról/ Vatkánvárónból jelentik: XII. Pius pápa a vatikáni diplomáciai testület újévi üd­vözlésére, a vatikáni rádió sze­rint, a többi közt ezt válaszol­ta: — Az önök által képviselt országokon és nemzeteken kí­vül közelállónak érzem ma­gamhoz azokat is, amelyek nin­csenek itt képviselők. Imádko­zom érettük és gondjaimba zárom őket. A tisztánlátók és a részrehajlástól mentesek job­ban, mint valaha, meg vannak győződve a béke oszthatatlan­ságáról. — Bárminek legyenek is az ennek útjában álló nehézségek, bizodalmam teljes erejével számbez­álok azokkal, akik azt hiszik, hogy az elkövetkező év súky­os megpróbáltatásokkal lesz teli.­­ Lehetséges, hogy 1948-ban az emberiség súlyos és talán visszavonhatatlan döntések elé kerül, talán válaszút előtt áll majd az emberiség története, én azonban lankadatlanul igye­kezni fogok meggyőzni a fele­lős kormányférfiakat, hogy ne veszítsék szem elől a világbéke oszthatatlanságát és ne feled­jék, hogy a népek belső békéje és az egymásközti béke és megértés a legfőbb jő a vilá­gon. (MTI) Melne­velésügyi miniszter, Gheor­­ghe Stere és Ion Nicu­­ kép­viselők. Az államtanács tagjai nyomban letették az ünnepélyes esküt. Ezt követően Groza miniszter­­elnök benyújtotta a kormány lemondását az államtanácsnak, amely Grozát bízta meg az új kormány megalakításával."Az új kormány a régivel azonos ösz­­szetételben alakult meg. Román parlamenti körökben úgy tudják, hogy a köztársaság elnökévé Groza miniszterelnököt választják meg, a kormány el­nöke pedig a kommunistapárti Gheorghiu Dej lesz.­­ Mihály volt király tar­ózko­­dási helyére vonatkozóan ellent­mondó hírek érkeznek. Egyes hírek szerint a volt király az éjszakai órákban még a buka­resti királyi palo­tban tartóz­kodott A Magyar Távirati Iro­dának egy másik jelentése úgy szól, hogy Mihály volt király kedden délután öt órakor re­­pü­őgépen elhagyta az orszá­got. Mihály valószínűleg Svájcba, vagy Rómába utazik, véglege­sen azof­ban Angliában szeretne megtelepedni. Molotov nyilatkozott a londoni értekezletről Moszkvából jelenti az MTI. Az Izvesztija és a Pravda munkatársainak kérdésére, egy­úttal Marshal amerikai és Be­­vin angol külügyminiszter be­számolóira is válaszolva, Molo­­tov külügyminiszter részletesen nyilatkozott a londoni értekez­let eredményeiről. Molotov elsősorban hangsú­lyozta, hogy a londoni értekez­­let feladata a német kérdés megvitatása volt, a nagyhatal­mak álláspontjainak megvizs­gálása Németországgal kapcso­latban. Megegyezés a német kér­désben nem jött létre. Ivel alapkérdésben­­ kellett dönteni, — mondotta Molotov —, a német békerendezés és az egységes Németország helyreál­­lt­ása ügyében. Ha valamennyi aláíró kormány tartaná magát a ta­tai és potsdami egyez­ményhez, a nézetekét­­sek el­té­rt jó eredményt tudtak volna elérni. Az Egyesült Államok kor­mánya a múlt évben még szük­ségesnek tartotta a Poers­ból rendezést Németországgal — mondotta Molotov. — Most az Egyesült Államok részéről erős ellenállás mutatkozik a német béke gyors rendezésével szem­ben. A londoni értekezlet be­bizonyította, hogy Anglia és Franciaország szintén ezen az úton halad. Molotov ezután hangsúlyoz­ta, hogy londoni értekezlet mindezek ellenére sem ered­ménytelen. Hála a szovjet kül­döttség erőfeszítéseinek, egész sor határozat vitte előre a négy kormány megegyezését a né­met békerendezés előkészítésé­re vonatkozóan. Ezt most el­hallgatják. Mindenesetre még nem tartottak munkájuk vé­gén, amikor az amerikai meg­bízott sietősen felrobbantotta az értekezletet. A tények arról tanúskodnak , hogy csak a szovjet küldöttség kívánta a londoni értekezleten meggyor­sítani a német békerendezést, amivel kapcsolatos a német kormány és a német egység helyreállításának kérdése. A londoni értekezleten ki­derült, hogy a három nyugati hatalom a gyakorlatban nem veszi figyelembe a német nép­nek az egység helyreállításához fűződő érdekeit — állapította meg Molotov. — Ezzel szem­ben a szovjet küldöttség java­solta központi német kormány megalakítását, a potsdami ha­tározatoknak megfelelően. Ja­vasolta ezután a szovjet kül­döttség központi gazdasági szer­vezet létesítését, majd a tarto­mányok, demokratkus pártok, szabad szakszervezetek képvise­lőiből német konzultatív tanács összehívását. Ezeket a szovjet javaslatokat a nyugati hatalmak képviselői nem támogatták. Ál­láspontjuk lehetetlenné tette, hogy bármiféle haladást érjenek el a német egység helyreállítása ügyében. Molotov ezután részletesen kimutatta, hogy a nyugati öve­zetekben a felosztás d­emokrá­­ciaellenes politikáját valósítják meg. A nyugati övezetek ható­ságai gyakorlatilag egyre­ telje­sebbé teszik Németország fel­osztását. Nyilatkozata végén Molotov rámutatott arra, hogy Ameriká­nak határozott tervei vannak Európára és Nyugat-Németor­szágra vonatkozólag. A dollá­rok m­illiárdjait küldi Német­országba, gazdasági újjáépítés ürügyével. A gazdasági helyre­állításról szóló nyilatkozatok­kal kirívó ellentétben áll az angol-amerikai övezet való helyzete. Az amerikai imperia­lizmus európai hídfőjévé akar­ja tenni Nyugat-Németországot. Amerika nem kívánja, hogy a németek jóvátételt fizessenek a hitleri hódítástól szenvedett ál­lamoknak. Ürügyül azt hozza fel, hogy a szovjet övezetből való jóvátételekre vonatkozólag az adatok hiányzanak. Ez alap­talan. A Szovjetunió mindenkor kész teljes felvilágosítást adni, ha a nyugati hatalmak valóban hozzá akarnak fogni a jóváté­teli kérdés megoldásához. Molotov végül kifejelte, hogy nem lehet teljes az euró­pai béke és nem jöhet létre az egységes német ál­am, mert azt az Egyesült Államok füg­gővé teszik a Németországra és Európára vonatkozó amerikai terv elfoga­dásától Vagy feltétel nélkül elfogadjuk ez­ az anti­­fol V t,­­ V V,C-3 lesz semmiféle megegyezés a német békben. Ez a diktáló politika erős ellenzésre talált a Szovje­unió részéről és ez ve­zetett a londoni értekezlet ku­darcára. A felelősség ezért az Egyeslt Államok kormányzó köreit terheli, de ebben az esetben ismét Marshall után ment Bevin és Ridault is. Sulyok Dezső is Fál­ry P József beutazási engge­­délyt kapott Amerikába Washingtonból jelenti a Reuter. Joseph H. Hall szenátor ked­den közölte az újságírókkal, az amerikai külügyminisztérium úgy határozott, megadja a be­utazási vízumot Sulyok Dezső­nek. A szenátor hozzáfűzte, az amerikai külügyminisztérium már értesítette Sulyokot elha­tározásáról. A szenátor szerint ugyancsak megadják a beuta­zási engedélyt Páff­y József­nek, a Szabadság Párt tagjá­nak. Mindketten valószínűleg Ausztriában vevő Svájciján tar­tózkodnak. (MTI.) El­temették Viktor Ef­áimért Alexandriában jelenti a Reu­ter. Szerdán uralkodót megillető katonai díszpompával temették el Alexandriában Victor Ema­­nuel volt olasz királyt. A ko­porsót kedden éjfélkor Um­­berto volt olasz király, Elena volt királyné és a királyi csa­lád többi tagjainak jelenlété­ben zárták le. A Szent Katalin­­templomban felállított ravatal­­nál Faruk király udvari testőr­sége állt őrséget. ­­ Egyhangúlag mondták ki a román népköztár­­saság megalakítását Bukarestből jelenti az MTI. A román nemzetgyűlés rend­kívüli ülésén nagy lelkesedés­sel fogadta Groza miniszterelnök bejelentését Mihály király le­mondásáról, valamint a román népi köztársaság megalakításá­ról szóló kiáltványt. A nemzet­­gyűlés egyhangú­an fogadja el a népi köztársaság k kiáltásáról szó­l, majd az á­lmtanács fel­­állítás­áról szóló törvényjavas­a­­tot. Az államtanács tagja lett: Mihail Sadoveanu író a nem­zetgyűlés elnöke, Parhon egye­­temi tanár, Stefan Koitec nem­ Sztálin generalisszimusz válasz­­távirata a köztársasági elnöknek Sztálin generalisszimusz a kö­vetkező választáviratot küldte Tildy Zoltán köztársasági elnök­nek a születésnapja alkalmából hozzá intézett jókívánságaiért: Tildy Zoltán úrnak, a Magyar Köztársaság elnökének, Buda­­pest. A születésem napjára küldött üdvözleteiért és jókívánságaiért kérem, Elnök Úr, fogadja kö­­szönetemet. 1. Sztálin. Puskin levele a köztársasági elnökhöz G.­­M. Puskin, a Szovjetunió magyarországi követe a követ­kező levelet intézte Tildy Zol­tánhoz, a magyar köztársaság elnökéhez: Tildy Zoltán úrnak, a Magyar Köztársaság elnökének, Buda­pest. Elnök úr! Az elkövetkezendő új év alkalmából kérem, fo­gadja a magam, feleségem és úgyszintén a Szovjetunió ma­gyarországi követségének be­osztottjai nevében szívélyes üd­vözleteimet és legjobb kíván­ságaimat. Kívánunk mind Ön­nek, mind feleségének egészsé­get, Szerencsét és a magyar de­mokrácia üdvére gyümölcsöző munkát az új, 1948-as esztendő­ben. Felhasználom az alkalmat, hogy önnek, Elnök Úr, mély tiszteletemet kifejezzem, G. M. Puskin. Júniuss várférft meghosszabbították a hadiscf/cingok folyósításai A népjóléti miniszter leirat­ban közölte a polgármesterrel, hog*v c Vív^tP’Ps IT'nt'í íiyOJv* í fí* ból engedélyezett hadisegélyek hosszabbította. Az ellátási dí­jak folyósításét csak az esetben krU lcszímntelni b­. , V-fé-ták tudomására jutót . hág., egyrfe-és hadigondozási dijak folyási- s másik érdekelt jövedelmi vi­­táját az érdekeltek részére jó- i­szonyaiban időközben szánal­­m­us végéig automatikusan meg-­­ tevő javulás állt be. Fenyegetően árad a Tisza A múlt hét sűrű hóesése és a nyomban azután bekövetke­zett olvadás kritikus helyzetet teremtett nagyobb folyóink vo­nalán. Különösen fenyegető je­lentések érkeznek a Felső-Tisza vidékéről. A Tisza a magyar határon túl Békény községnél 250 mé­ter hosszúságban áttörte gátját. Ennek következében a Tisza magyar szakaszán olyan hirtelen és olyan nagy mértékben emel­kedett a víz, hogy minden eddi­ginél nagyobb magasságot ért el. Tiszabecsén a múlt éjszaka 573 cen­iméter magasságot mértek, míg az eddigi legmaga­sabb vízállás 485 centiméter volt. A megáradt Tisza magyar te­rületen is több helyen lépte át a gátakat, elöntötte Uszka,­­is­zabecs, Magassziget és Mi­­lota községek határát. A rendkívül magas vízállás veszélyes helyzetet teremt a Felső-Tiszának a határtól Tisza­füredig eső, mintegy 301 kilo­­méteres szakaszán ilyen rend­kívül hosszú gátvonalon kell rendkívüli védelmi intézkedése­ket megtenni, a munka termé­szetesen nagy eréllyel folyik. Budapestről, Debrecenből és Nyíregyházáról katonai alaku­­latok siettek a veszélyeztetett területekre, katonai teherautó­kon szállítják a szükséges anyagokat és felszereléseket is. A védelmi munkát Takács Ferenc földművelésügyi állam­titkár irányítja Kölcse község­ből. Első intézkedéseivel elren­delte Milota, Csécse, Tiszakóró, Uszka és Tiszabecs községek kiürítését. A munkaképes férfilakossá­got mindenütt mozgósították,­­ hogy a kirendelt katonákkal­­ együtt dolgozzanak a gátak­­ megerősítésén és nyúlgátak­­ emelésén. Az elárasztott közsé­­­gekben meglehetősen nagy sze­­r­mű vályogház összeomlott. Az anyagi kár a lakosság berende­zési tárgyaiban és háziállatok­ban elég jelentékeny. Rohamosan emelkedik a Du­na vízszintje is. Az elmúlt éj­szaka folyamán mintegy fél méterrel emelkedett a Duna­ vízállása, a mélyebben fekvő te­rületeken a folyam kilépett medréből. Szakemberek megál­lapítása szerint a Duna mentén a helyzet nem olyan fenyegető, mint a Tisza vonalán. a Rendezték a köztisztviselők járandóságait A hivatalos lap szerdai szá­mában ismerteti a kormány leg­újabb rendeletét, mely szerint köztisztviselő illetménye nem haladhatja meg a 3000 forintot. Amennyiben meghaladná, a többletet az illetékes tárca be­vételi­­ számlájára kell befizetni. A rendelet szerint 1948 január 1-től kezdve az I. fizetési osz­tály 2. fokozatában 1629—1449 forint, II. osztály 1377, III. osz­tály 1161, a IV. lakáspénzosz­tály szerint 1017—783, V. osz­­tály 729—567, VI. osztály 615— 466, VII. osztály 501—376, VIII. osztály 421—316, IX. osz­tály 357—271, X. osz­ály 321— 249, XI. osztály 285—231, XII. osztály 261—213, XIII. osztály 243—109, XIV. osztály 225—187 és XV. osztály 201—172 forint a közszolgálati alkalmazások havi illetménye. A várakozási időt a rendelet 1—3 év között állapítja meg. Az alsóbb fizeté­sekben azonban a várakozási idő csupán 1, legfeljebb 2 esz­tendő. A rendeletben foglaltakat meg­felelően kell alkalmazni a szé­kesfőváros, a törvényhatóságok, a megyei városok és a köz­ségek által kezelt, fenntartott, intézmények közszolgálati al­kalmazottaira vonatkozólag is. Az országgryí­lés csütörtökön ül össze Mint az országgyűlés elnök­sége közli, az országgyűlés ja­nuár 8-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor tartja legközelebb­i ü­lését. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék