Magyar Nemzet, 1948. február (4. évfolyam, 26-50. szám)

1948-02-01 / 26. szám

Az egész világ gyászolja Gandhit Új-Delhiből jelentik. Mahatma Gandhi holttestét a Birja-palota erkélyén ravata­lozták föl. A házban minden fényt kioltottak, csak két fény­szóró vetítette fényét a holt­testre. Odakinn az utcán óriási tömeg virrasztótt. Egymás mel­lett álltak a brahminok és az ,,érinthetetlenek", a kasztrend­szer páriái, akiktől máskor még azt sem tűrik el, hogy árnyé­kuk elsuhanjon a papok ruhá­ján. Az egész tömeg zokogott. Később a holttestét bevitték a házba, ahol a családtagok, a közeli ismerősök és Gandhi hí­vei megkezdték a sanaskar gyászszertartást. Amikor a tö­meg látta, hogy a holttestet bevitték az épületbe, több ezer ember áttörte a karhatalom kordonját és betört a házba, hogy még egyszer lássa a ha­lott Gandhit. Új-Delhiben minden üzlet re­dőnyét lehúzták, az utcák sö­tétbe borultak, a mozikat és egyéb szórakozóhelyeket bezár­ták. Az utcákon a közlekedés csak a legszükségesebb keretek között mozog. Mindenfelé síró férfiakat és nőket látni. A kor­mányzat hivatalos gyászt ren­delt el az indiai domínium egész területére 13 napra. Szombaton reggel megkezdő­­dött a temetési szertartás. A gyászházból elindult a halottas­­menet a Jumna folyó, a Gan­­gesz után India második szent folyója felé. Gandhi holttestét unokája, Ava Gandhi, titkára és a Birlaház szentéletű tagjai vitték ki a hadsereg egy virá­gokkal borított nagy gépkocsi­jára. A holttestet háziszövésű fehér kelmébe öltöztették, ar­cát szabadon hagyták. Ezután megalakult a gyászmenet, amely­nek élén gurka katonák osztaga haladt lassú léptekkel. Utánuk következett a gyászkocsi, amely nem motorral járt, hanem ka­tonák húzták azt.­­ Mellettük, mint előfutárok ejtőernyős ka­tonák csapata haladt, majd újabb katonai alakulat és lo­vascsoport következett. A ha­lottaskocsi után haladt Gandhi néhány közvetlen hozzátartozó­ja, azután Pandit Nehru mi­niszterelnök, lord Mountbatten, India főkormányzója, két leá­nyával, az indiai kormány tag­jai, majd a diplomaták. A ha­­lottaskocsi elvonulása után a rendőrség utat engedett a tö­megnek, hogy felsorakozzék a gyászmenetben. .Százezrek vo­nultak fel és követték a halot­taskocsit a nyolckilométeres út­vonalon, a Jumna folyóig. Az egész utat virággal hintették fel, minden oldalról virágcsokrok és virágok repültek a holttest elé. Egy kísérő gyengéden eltá­volította a véletlenül Gandhi ar­cára hulló virágokat. Mohamedánok nem voltak a gyászoló közönség soraiban, mert nem mertek megjelenni a gyászszertartáson. Gandhi holttestét a Jumna­­folyó partján elhamvasztották. Ganghi holttestét szantálfából összerakott máglyára helyezték. A máglya meggyújtása előtt Pandit Nehru, India miniszter­elnöke előlépett a gyászolók so­rából, majd a térdre ereszkedve megcsókolta Gandhi lábát. A máglya fejénél Devadasz Gandhi, a Mahatma fia állott. A máglyát mind a négy sarkán meggyújtották és Gandhi fia időnként újabb fahasábokat do­bott a tűzbe. Mikor a máglya már teljesen elégett, a gyász­­szertartás befejeződött és a tö­meg szerteoszlott. Gandhi halála mélységes részvétet váltott ki az egész vi­lágon. A Vatikánvárosból érke­ző Reuter-jelentés szerint XII. Pius pápa mély megrendüléssel fogadta Gandhi halálának hírét és kegyelettel adózott az indiai nép nagy vezérének, aki, mint mondotta, mindig a békéért küzdött­ Az UNO Biztonsági Tanácsá­nak ülésén, Lake Successben, több bizottsági tag emlékbeszé­­det mondott. A jelenlévők egy­perces felállással áldoztak Gandhi halálának. Attlee brit miniszterelnök gyászbeszédet mondott a lon­doni rádióban, hangsúlyozva, hogy Gandhi korszakunk egyik legkiválóbb egyénisége volt. Truman, az Egyesült Államok elnöke, írásbeli megemlékezést tett közzé Gandhi haláláról. Remélhetőleg valamennyi népet eltölti az ő áldozatának szel­leme —■ írja Truman —, ezért fokozott erővel fognak dolgozni a népek testvériségéért és bé­kéjéért. Pandit Nehru, India minisz­terelnöke­, rádióbeszédben jelen­tette be Gandhi halálát. Pakisz­tán is mély gyászba borult. Mohamed Ali Dzsinnah, Pa­kisztán főkorm­ányzója méltatta Gandhi emlékét Fanatikus hindu nacionalista a gyilkos Bombayból érkezett Reuter­­jelentés szerint a gyilkos neve Narayan Vinayak Gadse. A merénylő egy poonai marhatta, egy szélsőséges és harcias indiai törzs tagja. A marhatták min­dig szemben álltak Gandhi tö­rekvéseivel, szélsőnacionalista álláspontot képviseltek és elle­nezték a békés politikát. Kihall­gatása alkalmával csak ennyit mondott: Meg kellett tennem. A rendőrség attól tart, hogy Gandhi meggyilkolását a szélső­­nacionalisták a helyzet felborí­tására akarják felhasználni. A rendőrség mindenütt nagyarányú óvintézkedéseket tett. A bom­­bayi rendőrség letartóztatott öt embert, akik az adatok szerint, részesei voltak a Gandhi ellen irányuló összeesküvésnek. Hír szerint további letartóztatások is várhatók. Tötbb felelőssége lesz ez osztrák kormánynak A londoni rádió jelenti: Bécsben a szövetségi tanács ülésén Karaszov tábornok, szovjet főmegbízott elvben hoz­zájárult ahhoz az amerikai ja­vaslathoz, hogy több felelőssé­get ruházzanak az osztrák kor­mányra Az amerikai javaslat­ról folytatott vita során Kura­­szov tábornok támadta az Ausztria és az Egyesült Álla­mok között kötött ideiglenes segélynyújtási egyezményt és kijelentette, hogy az Egyesült Államok ezen a réren ellenőr­zést akarnak szerezni Ausztria felett. Elhalasztják az osztrák ügyet tárgyaló négy­hatalmi konferenciát Londonból jelenti az MTI. Londoni körök értesülése sze­rint a február elejére tervezett londoni négyhatalmi konferen­ciát egyelőre elhalasztják. A konferenciát ezúttal az ameri­kai különmegbízottnak kell összehívnia, az amerikai kor­mány azonban még nem ne­vezte meg a lemondott meg­bízott, Lodge utódát. London­ban, Washingtonban és Paris­ban most tárgyalják az ausztriai német javak ügyében most be­­terjeszte­tt új szovjet javaslato­kat­ az idegen tőke Nyugat-Német­­országra nehezedő nyomásáról. Semmler kijelentette, hogy az angolok harmadik esztendeje „kifosztják­ övezetükben a né­met közgazdaságot és az ame­rikaiak is háromszoros árat préselnek ki a németekből si­lány élelmiszereikért. Semmiért rövid idő elteltével az ameri­kaiak eltávolították helyéről. A moszkvai rádió berlini je­lentése szerint Frankfurtban megbeszélések kezdődtek a szociáldemokrata párt és CDU között a nyugatnémet állam megalapításával kapcsolatos an­gol-amerikai javaslatokról. A két párt megbízottai elsősor­ban a leendő­ nyugatnémet kor­mány tárcáinak elosztásáról tárgyaltak. A Szász-Annhalt tar­tományi gyűlés képviselői egy­hangú határozattal tiltakoztak a frankfurti határozatok ellen. Hasonló határozatot hozott a bajor parlament, amelynek ülé­sén Erhardt miniszterelnök ki­jelentette, hogy ezek a határo­zatok beleütköznek a fennálló német tartomán­yi kormányok feladataiba. A külpolitika hírei Parisból jelenti az MTI: Fe­­renczy Edmund, az UNESCO mellé kirendelt állandó magyar delegátus Parisban átadta­­ meg­bízólevelét Julian Huxley-nek, az UNESCO elnökének. ★ Londonból jelenti az MTI: Az angol rádió értesülése szerint újabb ezer amerikai ten­gerész érkezett a Földközi-ten­­gerre. Ezek a katonák a már ottlévőket váltják le. A Föld­közi-tengeren lévő amerikai had­erő létszámát nem emelik. Elmozdították a nyu­gati német övezetek gazdasági közigazgatá­sának vezetőjét Berlinből jelenti a TASS. Bizonia katonai hatóságai néhány nappal ezelőtt elmozdí­tották állásából Johann Semm­iert, a zónaközi gazdasági köz­­igazgatás vezetőjét. Sajtójelen­tések szerint az Erlangenben megtartott zártkörű ülései Semmi­er. őszinte képet adott Tild­y elnök nyi­latkozata a köztársaság második évfordulóján Tildy Zoltán köztársasági el­nök a magyar köztársaság ki­kiáltásának második évfordulója alkalmából nyilatkozatot tett.­­ Két esztendeje annak, hogy az országgyűlés egyhangúlag hozott döntéssel kikiáltotta a magyar köztársaságot. Az év­fordulóján mindenekelőtt a ne­héz sorsában is hősiesen helyt­álló magyar nép dolgozó fiai és leányai felé kell tekinteni, akik­­nek önfeláldozó és nem lan­kadó munkája biztosította népi demokráciánk eddigi országépí­tő erdményeit. Az újjáépítési munka és az eddigi eredmé­nyek fokozódó üteméből világo­san látható, hogy népünk túl­nyomó nagy többsége mély és megingathatatlan bizalommal viseltetik a demokrácia új vi­lága iránt. A köztársaságot ma­gáénak, a maga nemzeti életbe­rendezkedésének tartja. Minden dolgozó tudja, hogy az országot most magunknak építjük. A köztársaságot az ország rendje, törvényei és intézményei szilár­dan őrzik. Ez biztosítja minden időkre népünk teljes és igazi szabadságát, emberi és társa­dalmi jogait. Dolgozó népünk hisz a maga népi és nemzeti jövendőjében. Nagy, dolog, hogy mindezt két ilyen nehéz és nagy feladatoktól, sok megpróbálta­tástól terhelt esztendő után nyugodt realizmussal el lehet mondani.­­ Az eredményes esztendők mutatják, hogy demokráciánk jó és helyes úton jár. A nemzet felelős vezetőinek, kormányza­tunknak a munkája, céltudatos, bölcs, jó és helyes volt. A nép kivívott jogait és jövendőjét meg kellett védelmezni a reak­ció kísérleteivel szemben. De­mokráciánk megszilárdulása máris történelmi jelentőségű eredményeket hozott külpoliti­kai viszonylatban is: baráti egyezményeket kötöttünk a szomszéd népekkel. Ki kell kü­szöbölni minden tényezőt, amely az újjáépítést akadályozhat­ná. Ki kell fejleszteni a po­zitív erőket, ezek között a leg­fontosabbat: a demokrácia front­jának teljes, fenntartás nélküli, célokban, munkában és mód­szerekben megbonthatatlan egy­ségét. 356 Internáltat szabadon bocsátottak A belügyminisztérium sajtó­­­osztálya jelenti: A magyar köz­társaság kikiáltásának m­ásodik évfordulója alkalmából 1018 február hó 1-én Rajk László belügyminiszter 356 személy in­ternálását feloldotta. Foglalko­zásukat tekintve 87 mezőgazda­­sági, 186 ipari és kiskereskedel­mi, 55 értelmiségi és 28 foglaa­lko­­zás nélkül került szabadlábra. A volt internáltak szombaton dél­után hagyták el a Buda-déli központi internálótábort. d­ákosi Mátyás nyilatkozata a neoryorki d­aily IWorker-ben New Yorkból jelenti az MTI. A New Yorkban megjelenő Daily Worker közli Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes többhasábos nyilatkozatát, ame­lyet Budapesten adott John Stuart-nek, a lap munkatársá­nak. A tudósító szerint Rákosi ki­jelentette, hogy azok az egyez­mények, amelyeket Magyaror­szág Kelet-Európa új demokra­tikus államaival kötött, nem je­lentenek tömbképződést Euró­pa többi része vagy az Egyesült Államok ellen. Nevetségesnek minősítette azt a képzelődést, hogy Kelet-Európát vasfüggöny veszi körül. Hangsúlyozta Rákosi, hogy újjá akarjuk épí­teni országunkat a háború rom­jaiból. Ennek legjobb útja a gazdasági tervezés rendszere. Politikai téren a munkásokon, parasztokon és a haladó értel­miségieken alapuló demokráciát akarjuk kiépíteni. Külpolitikai téren a magyar demokrácia célja a béke fenn­tartása az atom­diplomatákkal és imperialistákkal szemben. A magyar demokrácia minden ha­bozás nélkül követi a béke és a jószomszédi viszony útját. Rákosi ezután ironikus han­gon megcáfolta azokat a híre­ket, hogy a jelenlegi kormány " terrorral” tartja fenn magát és utalt az ország általános ké­pére, amelyet bárki megismer­het. Kijelentette, hogy a parla­mentben öt ellenzéki párt van, amelyek beavatkozás nélkül működhetnek, amíg tiszteletben tartják a demokrácia törvé­nyeit. John Stuart ezután megkérdezte, hogy milyen szerepet játszik a katolikus egyház Magyarország ügyeiben. Rákosi Mátyás így válaszolt: — A római katolikus egyház ellensége a magyar demokráciá­nk «*1 * sWintfirm egymillió hold földet vettek el a püspököktől és azt kiosztot­ták a magyar parasztoknak. A katolikus egyház azoknak az időknek visszatérése után vágya­kozik, amikor hatalmas birto­kai jelentős szerepet biztosítot­tak neki a gazdasági és politi­kai életben. Az amerikai hírlapírónak a háborús veszéllyel kapcsolatos kérdésére Rákosi Mátyás kije­lentette, hogy az amerikai im­perializmus következményekép­pen valóban fennáll a háborús félelem, sőt a háború veszélye is. Magyarországon és Európa valamennyi demokratikus or­szágában csak a fasiszták tá­mogatják a háborús pártot. Szükséges, hogy mindenki küzdjön a háborús uszítók és a harmadik világháborút előké­szítő reakciósok ellen. Végül ki­jelentette Rákosi, h­ogy a Marshall-terv kétségtelenül ve­szélyezteti az abban résztvevő országok függetlenségét. Az Egyesült Államok külön terv szerint Amerikába szállítják a magyar demokrácia ellenségeit és ott rendelkezésükre bocsátja a hivatalos rádiót. Ezek a je­lenségek azt mutatják, hogy az Egyesült Államoknak Magyaror­szág irányában folytatott poli­tikája a reakció erőit segíti, nem pedig a demokráciát. Orville Wright meghalt New Yorkból jelenti az APT. Orville Wright, a repülés egyik úttörője, a daytoni klini­kán 76 éves korában elhunyt. Orvile Wright és fivére, Wilbur Wright, a repülés úttörői, kö­rülbelül az elsők voltak, akik a levegőnél súlyosabb, motoros­­készülékkel a levegőbe emelked­­tek, még 1903 december 14-én. A francia kísérletezések csak valamivel később értek el a f­üvéréhez hason­ló eredményt. A Harc vagy békesség? Irta: Parragi György IT. „Vannak forradalmak­, kor­­fordulatok, amelyek nem utolsó sorban a Gondviselés felhívását jelentik új munkamódszerek te­­remtésére, nehogy a kereszta­nyák a régiek alkalmazásában megmerevedjenek és kényelme­­sekké váljanak. Épp a katolik­ás­­­soknak nem szabad csak kon­zervatívoknak maradniok, vagy csak visszafelé tekinteniük, hogy sóbálvánnyá változzanak, mint Lót felesége. Nem szabad egy­szerűen tagadniok minden újat, mert ez nem teljesen tisztázott formában jelentkezik. Az ú­j, korszerű helyzetekkel szemben megértőknek kell mutatkozniuk és kapcsolatokat kell teremte­niük az újdonságban jelentkező pozitívumokkal." Nyugodtan választhattuk vol­na a fenti mondatokat a ma­gyar katolikus egyház és a demokrácia viszonyát fejtegető cikksorozatunk mottójául. A haladó, demokratikus katoliciz­mus felfogását és metodikáját fejezik ki az idézett sorok, me­lyek Josef Eberle tollából szár­maznak. Művelt katolikusok előtt, akik régebben is túltekin­tettek a hazai palánkokon, nem ismeretlen ez a név. A két világháború közötti legnagyobb katolikus publicista volt Eberle, akinek szellemi befolyása ki­hatott nemcsak az osztrák és német, de egész Közép-Európa katolicizmusára. A XX. század Josef Görres-e volt. Fáradhatat­lanul tevékeny, hihetetlen mér­tékben és sokoldalúan művelt, a tollnak művésze és harcosa. A német és osztrák határokon túl is híres Schönere Zukunft című katolikus hetilapnak volt a főszerkesztője, melyre telje­sen rányomta rendkívüli egyé­niségét,a­ bélyegét. Néhány hét­tel ezelőtt halt meg tiroli ott­honiban, abban a halálos kór­ban, melyet a Gestapo-börtö­­nökben és koncentrációs tábo­rokban szerzett. Viszontagságos időkben nőtt m­eg Eberle az első katolikus publicistává. Olyan korban, amelyben nemcsak egyéni hely­zete, lapjának sorsa, de az egész középeurópai kereszténység ál­landó veszélyek, szüntelen tá­madások pergőtüzében élt. 1936 nyarán Eberle­­dt a Schönere Aukuhrt-ban cikksoro­zatot közölt, amelyben nagy világtörténelmi ismeretének, fö­lényes intellektusának és tömeg­­lélektani tudásának fényében megvilágítja azokat az eszközö­ket, stratégiai célokat és takti­kai módszereket, amelyeket az egyháznak alkalmazásra ajánl, hogy a nehéz időkön átmentse azt a szellemi örökséget, amely­­lyel isteni megbízatásból sáfár­kodnia kell. Ez a cikksorozat ma nemcsak időszerű, de rend­kívül tanulságos is. Gondolat­­menetét azért ismertetjük, hogy lássuk, katolikus részről is tör­­téntek nálunk súlyos hibák és hátrányos következményekkel járó mulasztások. Ha Eberle útmutatásait elfogadják a ve­zető katolikus körök, úgy még sok mindent tehetne jóvátenni ,­ az egyházat fenyegető veszé­lyeket vagy azok egy részét el lehetne kerülni. Eberle is az olasz és fran­cia katolikusok elhibázott poli­tikájából vonja le azt a követ­keztetést, hogy a katolicizmus­­nak az új helyzetekkel, a re­formokkal nem szabad egy­szerűen a tagadás áláspontjára he­vezkedn­ie. ,,Valamikor az olasz egységgel vagy a francia köztársasággal szembeni ellen­zés korszerű katolikus feladat­nak látszott. Mennyi haszonta­lan erőpazarlást lehetett vo­la megtakarítani, ha a tényekkel szentben, amikor azok rendít­hetetleneknek bizonyultak, nem helyezkedtek volnna egyszerűen a tagadás á­láspontjával" — írja Eberle. Az egyháznak kötelessége, hogy a maga igazságát, tanutá­­sait megvédje. Ez azonban Eberle szerint kétféleképpen tör­ténhetik, okosan és észszerűtle­­nül. Az utóbbi esetben az egy­ház felesleges módon szenved el súlyos veszteségeket, okoz ön­magának, papjainak, híveinek­ súlyos károkat. Erről így ír­­íberlej — A harcnak vannak helyes és eltévesztett formái. A helyes harc egészen más, mint az ér­telmetlen rámenés (Drauf­­gangertum), eltompult szenve­dél­yesség, meggondolatlan táma­dás, melynek az lehet a követ­kezménye, hogy az egyházat tartós időre kikapcsolják a via­dalból. A keresztény harcnak a keresztény értékrend jegyében kell lezajlania, amely a lénye­geset fölébe helyezi a kevésbé fontosnak és inkább elvisel ki­sebb bajokat, hogy nagyobba­kat elkerüljön. Ezért az okos­ságnak kell első helyen állnia, amely a célnak alárendeli a stratégiát és a taktikát. Máso­dik helyen következik az igaz­ságosság, amely mindenkinek megadja azt, ami neki jár, ke­rüli a túlzásokat és azt, hogy fehéren és feketén állítson be mindent. Végül igénybe kell venni a mértéktartást,, amely megfékezi a féktelen energiákat és így elhárítja a veszélyeket. Eberle különösen a „csak fe­hérben és feketében“ való lá­tást és gondolkodást ítéli el. Ez a figyelmeztetése különösen időszerű. Nálunk is egyik leg­nagyobb tévedése és igazság­talansága nemcsak egyeseknek, de széles köröknek, hogy min­dent eleve rossznak tartanak, elutasítással fogadnak, amit a demokrácia teremt, alkot, létre­hoz. Elfordítják tekintetüket a demokrácia nagy teljesítményei­től, nem veszik tudomásul, hogy épülnek a hidak, járnak pontosan a vonalok, ég a vil­lany, nincsenek utcai harcok, ablakbevetések, a parasztság lassan bár, de mégis gyarapo­dik, benépesíti istállóit. Ami jó, előnyös, ami emberibb és civi­lizált életkörülményeket biztosít, nem veszik észre. Csak azt ve­szik tudomásul, ami rossz, ami a régi életszínvonalat, jólétet leszorítja. A közéletet, a politi­kát Jókai-regényként fogják fel, amelyben csak abszolút jó és abszolút gonosz hős szerepel. Abszolút gonosz ezek szemében az, aki a demokráciával szemben pozitív magatartást foglal el, abszolút jó mindenki, aki a demokrácia ellensége — abszolút jó akkor is, ha a múlt­ban népnyúzó volt, csak a sa­ját önző hasznát hajszolta és ezért kíméletlenül keresztül gá­zolt embereken. Az egyház egyes körei­ is beleesnek az Eberne által emlí­tett hibába. A demokráciának csak az árnyoldalát állítják közvéleményük elé, de elhall­gatják azokat az előnyöket, amelyeket nálunk az egyházak más országok egyházaival szem­ben élveznek. Nemrég olvastam egy elgondolkodásra késztető cikket az osztrák katolikusok magas színvonalú hetilapjában, a Die Gurc­e-ben. A lap fáj­dalommal állapítja meg, hogy Ausztriában mennyire rendezet­len a katolikus iskolák anyagi és jogi helyzete, mennyi baj van a vallásoktatás körül. A zi­lált osztrák iskolahelyzettel szemben mint követendő pél­dára mutat rá a burgen­andi felekezeti iskolák heyzetére és megemlíti, hogy a burgenlandi iskolák előnyös helyzetüket az osztrákokkal szemben annak a ténynek köszönhetik, hogy Burgen­andban ma is a magyar iskolatörvények vannak életben. Pedig Ausztriában a legnagyobb párt, a katolikus néppárt áll a kormány élén és mégis a magyarországi iskolahelyzetet tartják irigylésreméltónak oda­át. Még rosszabb körülmények között vannak a németországi felekezeti iskolák. Vallásoktatás még azokban a tartományok­ban sincs, amelyek kormánya a keresztény­demokratákból áll. Amikor kritizáljuk a demo­krácia egyes elítélhető jelensé­geit, túlkapásait, igazságtalansá­gait, ne lássunk csak feketén, de vegyük észre a világos fol­tokat is, mert csak az esetben vagyunk igazságosak és tárgyi­lagosak és csak ebben az eset­ben növekednek meg a lehető­ségeink, hogy ne csak az eddigi előnyös pozíciókat tarthassa meg az egyház, de elérhesse jogos sérelmeinek orvoslását is. Ehhez azonban megfelelő leg-fFolytatása a S. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék