Magyar Nemzet, 1948. március (4. évfolyam, 51-74. szám)

1948-03-02 / 51. szám

I. ' ______U .­­ /&' ' X A középosztály passzivitásáról írta: Parragi György Passzivitás „ öngyilkosság" című vezércikkünkre számos le­vett kaptunk, melyek alap­hangját az a három levélidézet jellemzi, melyet vasárnapi szá­munkban e helyen közöltünk. Az olvasó válaszai ezúttal in­kább a cikkíróhoz intézett nyílt kérdések voltak, melyekre ker­­lelés nélküli viszonválaszokat várnak. Ezeket a viszonvála­szokat fogalmaztam magamban, amikor olvasóm kétkedéseire, aggodalmaskodá­saira h­i­r­telen­­ül bevettem megadta a főválaszt maga a történelem a prágai ese­mények formájában. Aki ezek után még mindig a határokon túlra menekült poli­­t­kusoktól, idegen beavatkozástól reméli a maga csalfa álmainak megvalósulását, aki még mindig azt hiszi, hogy a népi demokrá­cia útjába „passzivitással" tor­laszokat lehet állítani, aki pa­tologikus makacssággal még mindig abban reménykedik, hogy órákon belül ki kell törnie ■a háborúnak azért, mert az itt­honi dolgok alakulása nincsen ínyére, azzal már nem lehet jó,­­em­ érvekkel vitába szállni, az önmagát helyezi társadalmon kí­vüli állapotba és saját akaratá­ból rúgja ki maga alól politikai és anyagi exisztenciájának alap­jait és veti magát öngyilkos módon a teljes nih­­­izmusba. Akik abban bíztak, hogy Be­­rns köztársasági elnöknek nagy nemzeti és nemzetközi tekintélye,­­s ma sár­­­ki demokráciához való­­ragaszkodása megakadályozza a népi demokráciára való átala­kulást, az elnök leveléből ki­olvashattak egy olyan politikai tényt, melynek valóságát mind­­m­i • * ingatunk. Azt írta többek között az elnök Gottmald mi­niszterelnökhöz: „Teljesen át­ürzent nemzeti és állami életünk e végzetes órájában a nagy fe­lelősséget. A válság kezdete óta gondolkodtam a helyzetről, úgy, ahogy az magától alakult és Ugyanakkor a mi ügyünket kapcsolatba hoztam a világese­ményekkel is. Igyekszem vilá­gosan meglátni nemcsak a­ je­lenlegi helyzetet, de azokat az okokat is, melyek ide vezettek­­ és azon következményeket, me­lyeket a döntés maga után vonhat. Tudatában vagyok anna­k'.Vámos erőknek, melyek ezt a, helyzetet kialakították.'' A kincs elnök felelősségérzete, világpolitikai áttekintése, haza­szeretete felismerte a hatalmas erőket, melyek ma Közép- és Délkelet-Európa sorsát ková­­csolják. józanul mérlegelte a világpolitikai erőviszonyokat is és ezért 1948-ban egész más el­határozásra jutott, mint 1938- ban, amikor­­z is előbb a posz­­tn­yitást, majd az emigrációt választotta. Ezze­ igen komoly figyelmeztetést intézett azokhoz, akik mindenáron történelmi analógiákban szeretnek gondol­kodni és a hamisan felállított történelmi azonosságokból a sa­ját vesztükre tévesen azonos következtetéseiket szoktak le­vonni, úgy, mintha a történe­lem nem volna más, mint egy­szerű számtani alapművelet. A passzivitás híveinek kül­politikai érvelését a csehszlovák­­ események, de különösen Benes elnök magatartása halomra dön­tötte. Ez a légüres térben és atomvilágban való külpolitizálás, mely a Pfeiffer-párt választási­­sikerének főtényezője volt, ér­telmes embert nem tud többé elszédíteni. Elismerjük viszont azoknak­­ az aggodalmaknak alaposságát,­­ melyeket vasárnapi számunkban­­ közölt levelek írói fejeztek ki egyöntetűen. Arra hivatkoznak, hogy a középosztály túlnyomó része nem a saját jószántából vonult passzivitásba, hanem abba belekényszerítették. Bár a tétel ilyenformán túlságosan egy­oldalúan fogalmazott, mégis van benne igazság. Költségvetési be­szédemben is találkoztam a kö­zéposztály elleni hangulat túl­zásai ellen, melyek most már minden párt költségvetési szó­nokainak, a kisgazdapárt és a Karankovics-párt szónokainak (beszedébe is belopakodtak. Fur­csa, hogy ezek a túlzások leg­újabban annak a Szekfn­ Gyulának „Forradalom után" című köny­véből táplálkoznak, aki pedig ennek a középosztálynak szel­lemi tanítómestere volt, aki egy­szer tiltakozott olyan beállítás ellen, mintha nem a középosz­tályból, de kisiparos-rétegből származnék. A középosztály­ellenes hangulat túlzásai és igazságtalanságai kétségkívül sú­lyos megpróbáltatásoknak tet­ték ki a középosztályt, melynek számos tagja a létminimumot sem tudja a maga számára meg­keresni. És mi nem is szűnünk meg harcolni azért, hogy a kö­zéposztálynak a demokráciába beilleszkedő részét kiemeljék az éhségzónából. A népi demokrá­ciának a formális demokráciá­val szemben az a fő megkülön­böztető jele, hogy az utóbbi a politikai szabadságjogokat biz­tosította , ugyan papíron, de szociális biztonságot nem terem­tett, szociális téren Anatole F­rance szavai jellemezték a formális demokrácia egyenlősé­gét. Egyformán megengedte a gazdagnak és szegénynek, hogy a Szajna hídja alatt töltse éj­szakáját és száraz kenyeret egyék. A népi demokráciának, ha azt akarja, hogy közmeggyőződéssé váljék, meg kell teremtenie a szociális egyenlőséget, nemcsak az általános munkakötelezettsé­get, de a munkához, a tisztes­séges keresethez, emberi élet­színvonalra való általános jogot is. Ahogy vezetői és ideológu­sai a múltban harcoltak a szo­ciális igazságtalanságok, a ki­zsákmányolás ellen, úgy most sem nézhetik és tűrhetik, hogy a középosztályt a nyomorúság és éhség, munkanélküliség pasz­­szív­­ijába szorítsák. Viszont a középosztálynak is revízió alá kell vennie azt a fel­fogását, hogy a demokráciás éni osztályharc folyik a középosz­tály ellen. Az osztályharcot nem­ a demokrácia kezdte. Ez folyik a történelem kezdete óta a ha­talmas, vagyonos osztályok és a dolgozók között. Létét a keresz­tény filozófia és szociológia is elismeri és okát az eredeti bűn­nel magyarázza. A demokrácia a kizsákmányolók, a régi rend­szer politikai és gazdasági osz­lopai ellen folytat osztályharcot, nem pedig a koldusbotra jutott középosztály ellen, amely senkit sem zsákmányol ki. Volt és van egy politikai, de nem gazdasági osztályharc a középosztály ama hétalvó rétege ellen, amely nem akarja a társadalmi változáso­kat tudomásul venni, a múltat sírja vissza és a reakció vissza­térésében látja minden remé­nyét. Egyetértünk azonban azzal a levélíróval, hogy a középosztály nagyobb részének nincs oka visszakívánni a múltat, hisz ennek politikai balekja, gazda­sági áldozata volt. Gömbös Gyula volt az, aki erőszakosan törte ketté a középosztály ge­rincét, aki kartotékjaival, spicli­­rendszerével állandó megfélem­lítésben és lealázó meghunyász­­kodásban tartotta a középosz­tályt. És bár cinikusan hangzik, mi is igazat adunk a levélíróval együtt Shaw- nak, mikor azt mondja a középosztályról, hogy „a mai társadalom jó nekik, ahogy van, csak adjanak nekik tisztességes munkát". És mi hozzátesszük: tisztességes meg­élhetést. Abban is egyetértünk a levél­íróval, hogy nem lehet minden embert felelőssé tenni a múltért. A felelősségrevonást a demo­krácia úgy a megsértett erkölcsi rend helyreállítása, mint a sa­ját jogos önvédelme érdekében elvégezte. A múlt felelősségre­­vonnása helyett a demokrácia rá­lépett a megbocsátás, az am­nesztia útjára. Ebben a maga­tartás­ában példaképül szolgálhat a magyar demokráciának az ausztriai szovjet főparancsnok­ság kezdeményezése, amellyel széleskörű amnesztiát javasolt a múlt rendszer félrevezetett kis­embereivel szemben. (Folytatása a­z oldalon) Nagykövetségi rangra emelik a budapesti szovjet és a moszkvai magyar követséget­­■ Mint a Magyar Távirati Iroda jelenti, a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségének kormánya és a M­agyar Köztársaság kormánya elhatározták, hogy budapesti, illetve moszkvai követségeiket nagykövetségekké alakítják át és ennek megfelelően követeiket nagyköveti rangra emelik. Tildy elnök bejelentette, hogy Vorosilov marsall küldöttséggel Magyarországra jön A történelmi emlékbizottság hétfőn este ülést tartott. A köztársasági elnöki palotában megjelentek Rákosi Mátyás és Szakosíts Árpád miniszterelnök­­helyettesek, Veres Péter, Dobi István, Révai József és a pár­tok, valamint a tudományos élet kiküldöttei A Történelmi Emlékbizottság értekezletét Tildy Zoltán köztársasági elnök nyitotta meg. Tildy Zoltán beszéde — A március 1­5-i ünnepi elő­készülés arra kötelez bennün­ket — mondotta az elnök —, hogy mérlegre tegyük nemze­tünk mai állapotát és megálla­pítsuk, mit tett eddig megnyert szabadságával a magyar nép? — Három esztendővel ez­előtt, március 15-én elhatároz­tuk a feudalizmus hatalmas bástyájának, a nagybirtok­rendszernek teljes felszámolá­sát. A nép ezt az elhatározást gyorsan végre is hajtotta. Ter­mészetes, hogy ez a három esz­tendő nem, ment belső küzdel­mek nélkül A reakció sokszor álruhába öltözve támadott. A­­ demokrácia erői viszont ma­­csak vissza tudták verni ezt a támadást, de a reakció erejé­nek javarészét megsemmisítet­ték. Történelmi eredményeket értünk el a külső viszonylataink rendezése során is. Jugoszlá­viával kötöttük meg első barát­sági és kölcsönös segélynyújtási egyezményünket, majd hasonló egyezményt a román népi köz­társaság miniszterelnökének, Groza Péternek budapesti tar­tózkodása során a román nép­pel is. A történelmi perspektí­vákat csak kitágította a len­gyelekkel és bolgárokkal kötött kulturális egyezményünk.­­ Az újabb magyar történe­lem legnagyobb és legörvende­­tesebb eseménye moszkvai útunk volt. — A­­Szovjetúnióban töltött felejthetetlen napok során éreztük, hogy népünk akaratá­ból most újra sorsformáló lap­jait írjuk történelmünknek. Moszkvában nagy népet lát­tunk és egy nagy nép vezetői­vel ismerkedhettünk meg. Meg­ragadott bennünket ott a mun­ka nyugodt üteme, a szovjet emberek kultúrszomja és az az igaz humanizmus, amely a Szovjetúnió egész életét jel­lemzi. ~ Életem legnagyobb élmé­nye — folytatta Tildy Zoltán — Sztálin generalisszimusszal való személyes találkozásom. Korunk legnagyobb történelmi alakjának nemes emberi egy­szerűsége, a lényeget látó böl­csessége s minden nép iránt­­ érzett jóakarata kitörölhetetlen­­ benyomást hagyott mindany­­­­lmunkban. A szovjet biroda­lommal kötött baráti és segély­nyújtási egyezmény mély meg­nyugvással tölt el bennünket. Ez a szerződés nemcsak bizal­mat jelent a Szovjetunió részé­ről a magyar köztársaság iránt, de jelenti a békét, a jövő fej­lődésünk és a nemzeti függet­lenségünk biztosítékát is.­­ A Szovjetúnió irántunk való barátságának újabb jelét láttam abban, hogy amikor a Szovjetúnió kormányát már­cius 15-iki ünnepségünkre meghívtuk, Molotov miniszter­­elnökhelyettes és külügyminisz­ter közölte velem, hogy a Szovjetúnió küldöttségét ha­zánk nagy barátja, a legnehe­zebb időkben n­ekü­nk­ annyi scattséget nyújtó Vorosilov marsall fogja vezetni. Meg va­gyok győződve arról, hogy Vo­rosilov marsall és a szovjet delegációt népünk a legna­gyobb szeretettel és tisztelettel várja körünkbe. — Amit most elmondottam, az rövidesen és vázlatosan a ma­gyar demokrácia mai helyzeté­nek képe. Dolgozó népünk a legnehezebb időkben is hősies helytállással, megfeszített mun­kával s munkája ország-világ előtt látható nagy eredményei­vel felelt a szabadságát bizto­sító tettekre. — A népek testvériségének megvalósítása érdekében az imént felsorolt tettekre, és ered­ményekre hivatkozhatik demok­ráciánk. Ez eredmények elérésé­ben —­­ ezt hálával ismerjük el — nagy segítségünkre volt a szomszéd népek — és különösen a Szovjetúnió jóakarata, béke­­vágya, emelkedett szemlélete. — A felszabadulás utáni rövid három esztendőre visszatekintve nyugodt öntudattal készülünk a szabadságév legnagyobb napjá­nak, március 16-ének megün­neplésére. Mihá­lfi Ernő, a Történelmi Emlékbizottság főtitkára ismer­tette Március Idusának program­ját. Az ü­nnepsé­gek tulajdon­képpen már március 13-án kez­dődnek fáklyás menettel amely­ben részt vesz az ifjúság. Már­cius 14-én Kossuth László sírját fogják Alsódabason megkoszo­rúzni, március 15-én az ország­gyűlés épületében lesznek nagy ünnepségek. Megkezdték a megajánlási vitát Implon Ferenc alelnök 10 óra 20 perckor nyitotta meg hétfőn az­ országgyűlést. Bejelentette, hogy Erőss János (kg) és Szol­noki István (kg) különböző bi­zottsági tagságukról lemondot­tak. A pénzügyi tárca költségve­tésének részletes tárgyalása kö­vetkezett. Bíróh József (Slachta-párt): Igen nagy aránytalanság van a magántisztviselők és közalkal­mazottak illetményei között. Egy jól bevezetett koldus nem cse­rélné fel keresetét egyes nyugdí­jasok járandóságával. Sérelem, hogy a közalkalmazottak nyugdí­jazásuk esetén sérelmeiket nem vihetik a közigazgatási bíróság elé. Pőcze L­ajos (dnp): Az adók túl­­nyomó része a szegényem­bereket sújtó forgalmi és fogyasztási adóból és illetékekből folyik be. Igen súlyos a k­áradóhelyzet. Rónaszéki Lajos (dnp): A vámörlés mintájára meg kellene engedni a pálin­kafőzővidékeken a vámfőzést­ Dancs József (kg): A paraszt­emberek panaszkodnak, hogy igen rossz a pipadohány. Néha majdnem egy skatulya gyufa kell, amíg a pipára rá tudnak gyújtani. Kovács L­ászló (dnp) Az ér­vényben lévő dohánybeváltási lírák az idei termelési áraknak csak mintegy 60—6,5 százalékát teszik ki. A beváltási árakat lé­nyegesen fel kell emelni. Halász Aladár (dp): A büdzsé szerkezete rossz, elavult. Ez­­az előirányzat dohány jövedéki ci­njénél is szembetűnő. Alvinczi Imre az illeték­rendszer reformjáról Alvinczi Imre (fm­dp): A túl­tengő adminisztrációt a pénzügyi tárca keretében is meg kell szün­tetni. Itt van például az új ille­­ték­kódex, amely 449 paragrafus­ból áll, teletűzdelve felesleges ismétlésekkel. Ez egyáltalán nem áttekinthető. Nemcsak a közön­ség, de a hivatásszerűen foglal­kozó tisztviselői kar is nehezen ismeri ki magát benne. Egyes rendelkezései antiszociálisak. A szegényebb néposztály párforin­tos követelésének érvényesítésé­hez a bíróság csak akkor nyújt­hat segítséget, ha a fizetési meg­hagyás kibocsátását kérő bead­ványon az illetéket előre lerój­­ják. Ezzel szemben peres eljárás­ban, akár többmilliós per is, le­folytatható egy fillér illeték elő­zetes fizetése nélkül. Antiszociá­lis, hogy a szegénységi bizonyít­vány alapján bélyegmen­tesen perlő fél az ügyvédi meghatal­mazásra bélyeget köteles ragasz­tani. Antiszociális továbbá, hogy ingatlanok adás-vételénél a telek­­könyv addig nem írhatja át az ingatlant, amíg az illetéknek leg­alább egyhatodát előre le nem fizették. Örökösödésnél bekebe­lezik előzőleg az illetéket, ezzel szemben ajándékozási jogügylet­nél sem előzetes fizetés, sem te­lekkönyvi biztosítás nincs elő­írva. Nem helyes, hogy egyforin­tos bélyegilletéki ügyben­ végső fokon a közigazgatási b­írós lg­­ho­ lehet fordulni. Korm­ányren­­delet kellene, hogy 3000 forinton aluli panaszokat legalább ötévi közigazgatási bírói gyakorlattal rendelkező egyesbíró szóbeli tár­gyalás alapján bírálja el. A 3—10.000 forintig pedig hármas tanács. Az 50 forinton aluli fel­lebbezéseket a pénzügyigazgató­ság jogtudományi képzettséggel bíró tisztviselője bírálná el teljes anyagi felelősséggel. Sokan vak­­nak, akik aranykészletüket a be­jelentési határidő után találták meg vagy azután jöttek vissza hadifogságból vagy deportálás­ból. Ezeknek lehetővé kellene tenni, hogy értékeiket most utó­lag bejelentsék. Az adó- és ille­­tékbevanáso­k elmulasztásánál egységesen kellene a bírság ösz­­szegét megszabni. A költségvetést legnagyobb sajnálatomra nem fogadhatom el. Nyárádi Miklós pénzügym mi­­niszter válaszolt a részletes vita szónokainak. Az egyenes adót igyekszik a pénzügyi kormány­zat jobban kimunkálni. Ebben az előirányzatban az egyenes­adók összege a múlt évi 20 száza­lékról majdnem 30 százalékra emelkedett, ezzel szemben a köz­vetett adók összege majdnem változatlan. A nyugdíjasok ügyét jóakarattal kezeli a kormány. A dohánytermelők az idén nem­. A költségvetési év eddig eltelt néhány hónapja a ma­gyar demokrácia gazdasági és­­ politikai sikerekben gazdag­­ időszaka volt. A lakosság élet­­i színvonalának tényleges emel- l­kedését mutatja, hogy 1947 jú­­l­iusától decemberig megkétsze­­­­reződött a városi munkások hús- és cukorfogyasztása, 35 százalékkal emelkedett a zsír­­­­fogyasztás. Júliusban az átlagos­­ munkás fizetésének 11,6 száza­­l­­ékát költhette ruházkodásra, s 53,6 százalélkát kellett ételemre költenie. Decemberben fizetésé­nek 16 százalékáért vásárol ru­­hát és cipőt és decemberben a megjavult élelmezési viszonyok­nak megfelelően az élelmezésre már csak 49,5 százalékot köl­tött.­­• A Peyer-ügynek és a Ke­lemen-ügynek kiderítése nap­fényre hozta bizonyos magyar­­országi körök kapcsolatait az imperialista hatalmaikkal. Ezek a leleplezések elősegítették a magyar politikai légkör to­vábbi tisztulását. Lezárult az a korszak, midőn a magyar de­mokráciát periodikusan vissza­­térő válságok jellemezték. Küpolitikai sikereinkről be­szélt ezután a miniszterelnök, — különösen a legdöntőbb sike­rünkről — mondotta —, a magyar-szovjet szerződésről kell beszélnünk Demokratikus szom­szédaink és leghatalmasabb szomszédunk, a Szovjetunió, azért fordultak barátsággal Ma­gyarország felé, mert a magyar demokráciában megbízható és értékes szövetségest láttak. A Szovjetunió nem egészen három év alatt a háború befejezése után egyenrangú tárgyaló fél­ként fogadta Moszkvában a de­mokrácia kormányküldöttségét és a legteljesebb egyenjogúság és kö­csönösság alapján szövet­séget, kölcsönös segélynyújtási szerződést kötött Magyarország­gal. Ennek a jelentőségét szinte csak pénzelők iget kapnak, hanem természetbeni juttatásban része­sülnek, például kötőzsíneget adnak számukra. Az országgyűlés ezután a pénz­ügyi tárca költségvetését részle­teiben is elfogadta. Molnár Erik külügyminiszter beterjesztette a m­gyar—Szovjet barátsági, együttműködési és köl­csönös segélynyújtási egyez­ményről szóló törvényjavaslatot. Kérte a bizottsági tárgyalásra előírt háromnapi idő mellőzését. A Ház ehhez hozzájárult. Az elnök szünetet rendelt el. Dinnyés Lajos miniszterelnök szünet után beterjesztette az 1848-as szabadságharc emléké­nek megörökítéséről szóló tör­vényjavaslatot. A megajánlási törvényjavaslat tárgyalása következett. Szentiványi Lajos (kg) ismer­tette a javaslatot. Ennek a javas­latnak megszavazása­ felhatalmaz­­zást jelent a kormány részére, hogy a költségvetésben felsorolt bevételeket felhasználhassa. Ez a javaslat a bizalom kérdését jelenti a kormánnyal szemben. Dinnyés Lajos miniszterelnök állott fel ezután szólásra, felesleges hangsúlyozni. A ma­gyar demokrácia eddigi sikerei­nek ez a szerződés a koronája. Ez a szerződés a legfőbb el­ismerése annak, hogy jó úton járunk. — A magyar nép áldozatké­szen dolgozott az ország újjá­építéséért, s ezt mindenütt el­ismerik és nem utolsó sorban ennek az elismerésnek az ered­ménye, hogy a hadifoglyok ha­zahozatalának ügyét is rendez­ni lehetett. Foglalkozott a miniszterelnök a Marshall-tervvel. Rámutatott, hogy az amerikai imperialisták feltámasztják a német milita­risták hatalmát, újjáépítik a n­yugatnémetországi hadiipart. Rámutat a New York Hérald Tribüne párisi kiadásának feb­ruár 24-i számában történt megállapítására: m­ Nyugat-Euró­­pa országai tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy amerikai segítség ide vagy oda, négy esztendő múlva is kevesebbet fognak enni, mint a háború előtt­.­­ Csak a Függetlenségi Front megerősítése adhatja meg a magyar nép fejlődésének is azt a lendítő erőt, amely az országot további felemelkedésre segíti. A külpolitikáról szólva hang­súlyozta, hogy a magyar nép megingathatatlan szándéka, hogy demokratikus szomszédaival együtt építse gazdasági és poli­tikai fejlődést­, s védelmezze az elért eredményeket és az­ orszá­got minden esetleges külföldről jövő támadással szemben. Ha­sonló szerződéseket szeretnénk kötni Lengyelországgal és Bul­gáriával, mint amit szomszé­dainkkal eddig kötöttünk. Re­­méli a miniszterelnök, hogy nincs messze az az idő,­ amikor Csehszlovákévá! problémáinkat f.( tudósítás folytatása­­ az 5. oldalon) A miniszterelnök beszéde

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék