Magyar Nemzet, 1948. március (4. évfolyam, 51-74. szám)

1948-03-02 / 51. szám

9 március 2 tövendönk­ attól függ, hogy független vagy függő, értelmes vagy nyers erők lépnek a’ poli­­ticai aréna sorompójába. Nyers erők, függőségbe kényszerített emberek anarchiába viszik a’ politicát, értelmes és független emberek azonban szabadságba, igazságba, democratiába. (Br. Kemény Zsigmond cikke Csen­­gery Antal napilapjában, 1848. márc. 2.) — ------- 13.-------------­ Amikor a demokrácia kegyel­met oszt a múlt eltévelyedette­­nek és reméljük, ezen az úton tovább halad, erős kezet mutat azokkal szemben, akik ezt a múltat akarják visszaállítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a középosztályt kell felelőssé tenni minden demokráciaellenes jelenségért, sem pedig azt, h hogy a középosztályt kell a bűnös múlt állandó bűnbakjaként­­ múlt ölni. A középosztálynak, apmi mint elszigetelt, önző, előjogok­kal felruházott osztálynak, de mint a nagy nemzeti Újjáépítés nélkülözhetetlen szektorának, joga van a munkához, kenyér­hez, emberi életszínvonalhoz. Valóban nem szabad kényszerű passzivitásba kergetni. Ennek egyetlen előfeltétele: a közép­osztály se maradjon passzív a demokrácia nagy gazdasági és szociális erőfeszíése­vel szem­ben. ■ A harmadik levél ezt kérdezte tillera: „Hiszek-e abban, amít írok, mondok?" Egyelőre rö­viden válaszolok: Hiszek. Hogy­an­ért, azt máskor indokolom meg. Három Jugoszláv venttdégtanár érkezett magyar iskolába A jugoszláv kormány fel­ajánlotta a magyar kormány­nak, hogy a pécsi délszláv ta­nítási nyelvű tanítóképző in­té­tet eredményesebb munkája érdekében három tanárt enged át a mostani iskolai év még hátralévő tartamára. A kijelölt tanárok meg is érkeztek Ma­gyarországra és a főváros meg­tekintése után a napokban el­foglalják pécsi állomáshelyüket. (MTI) A főváros meghívja buda­pesti vendégjátékra a bécsi minisea-gyermekek színjátszó társulatát. Előreláthatólag még márciusban lebonyolítják a ven­­­dégfellépést. Falus Andor főorvost, a Ma­gyar Vöröskereszt egészségügyi főosztályának vezetőjét, a Ma­gyar Vöröskereszt kormány­­m­egfcízos-helyet­tesévé nevez­ték ki. Bakách Tibor tisztifőorvos elnöklésével a budapesti tiszti­orvosok értekezletet tartottak, ahol a többi között az alorvo­sok ügyét tárgyalták. Az érte­kezlet elhatározta, hogy falra­gaszok alján hívja fel a buda­pesti orvosokat, hogy diplomá­jukat záros határidőn belül mutassák be a tisztifőorvosi hi­vatalban. Azt remélik, hogy így sikerülni fog a nagyszám­ban garázdálkodó alorvosokat likvidálni. Dr Surányi-Unger Tivadar pécsi egyetemi nyilvános ren­des tanárt a közszolgálatból azonnali hatá­ls­al elbocsáto­tta a vallás, és közoktatásügyi mi­niszter. , A rádió műsora BUDAPEST L­­.30: Falurádió. 6.45: Torna. 7: H. 7.20: Áttelepítési közi. 7.50: Izraeli­, vallásos félóra. 8: Hegges, zene. 8.45: E. 9: Délelőtti muzsika. 10: H. 12: II. 12.15: Régi mesterek kamaramuzsikája 12.45: E. 13: A Postászenekar. 14: H. 14.10: Színházi h. 14.39: Hiúsági ének­karok. 14.45: Szövetkezeti negyedóra. 15: Rádióiskola. 15.55: Mesofism. 16: E. 16.10: Francia orgonazene. 16.40: E. 17: H. 17.10: Magyar Hadifogoly Híradó. 17.15: Vöröskereszt. 17.30: Ma száz éve. 18: Közkedvelt dallamok 18.25: A szabadság hajnala. Százéves a kommunista kiáltvány. Történelmi sarlóriport- 19.10: Bál a Savoyban. Operett. Irta Alfréd Grünwald és Fritz Lohner Beda. 20.20: H. h. oro­szul. 22.15: H. 23: Görög népmesék és népdalok. 23.30: Nagy Izabella éne­kel. 24. N­. 0.10: H franciául. 0.20: H angolul. BUDAPEST IL 17: Jász. 18: H. 18.05: E. 18.15: Tánczene. 10: E. 19.25: A Kultúra Hangversenyzenekar. 20: Viághiradó. 20.15: Balettrészletek 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21: H. 21.15: Vidám komoly zene, Nehéz könnyű muzsika. 22. 16: Orosz művészlemezek. Felfüggesztett ügyvéd. Dr Zsitvay Tibor volt igazságügy­­minisztert a hivatalos lap va­sárnapi közlése szerint felfüg­gesztették az ügyvédi gyakor­lattól. Dr Pfeiffer Zoltán ügy­védi irodája részére ügygond­nokot rendeltek ki. Tb. főkonzulok. A norvég kormány tiszteletbeli főkonzul­lá nevezte ki Hubait Cebrian festőművészt, néhai Hubai­ Je­nő, a nagy magyar hegedűmű­vész fiát. A belga kormány Hagyenm­adier Henriket nevez­i ki Budapestre tiszteletbeli kon­zulnak. A köztársaság elnöke mindkettőnek megadta a műkö­­dési engedélyt. Feloszlatott egyesületek. A Magyarság­i Tudományi Inté­zet Baráti Szövetségét, a Ma­gyar Szövetkezeti Ligát, a Ma­gyar Irodalom- és Művészet­­pártoló Egyesületet, a Budai Szabadság Dalkört feloszlatta a belügyminiszter. A­dy Zoltán köztársasági el­nök vasárnap este Mihály­fi mi­niszter kíséretében Kecskemét­re utazott, ahol a 48 as ének­es zeneverseny középdöntőjé­nek győztesei díszhangversenyt adtak a tiszteletére. A Magyar Szovjet Művelődési Társaság, Székesfehérváron «A harmincéves Szovjetúnió­ cím­mel kiállítást rendezett, ame­lyet ünnepélyes keretek között nyitottak meg. Szmir­ov követ­­ségi tanácsoson kívül Gyön­­gyösi János, a kisgazdapárt fő­titkára is megjelent. Halálozás. Claser Lajos mun­kás életének 88. esztendejében február 27-én, elhunyt. Folyó hó 2-án, 14 órakor a rákoske­resztúri szr. temetőben helyezik örök nyugalomra. A Szovjetunióba kis csoma­gokat, valamint vámköteles tár­gyakat tartalmazó leveleket, árumintákat és egyéb levélpos­tai kü­deményeket továbbítani nem lehet, — amint az a Pos­tai rendeletek Tára közli. A Szovjetunió postaigazgatása ja­nuár 1-étől, a feladóhivatalhoz tereli vissza azokat a küldemé­nyeket, amelyek a korlátozás figyelmen kívül hagyásával ke­rülnek kezelésébe. Orvos­ágot, oltóanyagot tar­talmazó küldeményeket minden­kor a legközelebbi megfelelő postával kell elindítani, még akkor is, ha a nem sürgős természetű küldemények egy részét emiatt vissza kell tar­tanni. A Woodbridgeben, a protes­táns konferencia kiadásában és Kecskemétiiy László felelős szer­­kesztésében megjelenő ,Egyházi Látogatók (»The Church Vi­­sitom) című sajtótermék ma­gyar postai szállítási jogát megvonták. .Borisz Godunov, költészet és valóság* címmel dr Gábor György március 3-án, délután 6 órakor a bölcsészeti kar épü­letében előadást tart. ISBHB B fll M­ii! Gyönyörű tavaszi­­ kabát, szövetruha,­­ kosztüm, blúz, finom kötöttáru MiiELLEN­ELl várja kedves vevőit az­­ IJJlLllIffi Zsuzsii NŐI DÍVA!HÁZI Erzsébet-körút 24. I r­y Fülinirii liyis'krt BALÁZS BÉLA: Csodá­s­ossápot­ könyve Thomas Mann írja Balázs Béla új meséiről: „Ajánlom az olva­slak, hogy evvel a könyvvel jó órában fogla­kozzak.** Ara kötve 24.— forint. • ÉRMÉST HEMINGWAY: Sizdagok és szegények Ebből az izgalmas, vérbeli Hemingway-regényből készítették a „Martinique ” című nagysikerű tűmet. Ára kötve 36.­ forint. A vai Iroda­mi Intézet . flffi­r­wrf ReinaL 1848 marcha | G­azdasági fairek A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa február 27-én tartot ülésén elhatározta a bank el­nöki osztályának személyzeti átszervezését, amelynek során dr Ilaky József igazgatót az általános igazgatás, dr Csetényi Lajost, a Hermes Magyar Álta­lános Váltóüzleti rt jogügyi osztályának vezetőjét pedig a bank elnöki osztályának veze­tésével bízta meg. A főtanács ezeken kívül folyó ügyekkel foglalkozott A tőzsde Teljes üzlettelenség jellemezte hétfőn a tőzsdét. Három rész­vényben és egy kötvényben volt csupán forgalom. A zárlat is üzlettelen maradt. Kötések: Kőszén 17, Urikányi 1.35, Rima 2 30—2.50, 1914 es főv. kötés. 16. Zárlati kurzusok: Budapesti Gőz 1.40, Beocsini 50 fillér Rohó 1.20, Kőszén 17, Salgó 1.50—1.60, Urikányi 1.35, Ganz 1.20, Lamipart 1.20 pénz, Rima 2.30—2.50, Schuler 17.5—18 5 Nasici 30, Trust 3.20—3.40, Magyar Cukor­főj Georgia S Izzó 21, Dreher 16.5, Gschwindt 140—150, Polgári Sör 49 Hun­gária Szálló 46, Pamut 8, Sze­gedi Kender 9—9.25, Chinoin 10 Hungária Vegyi 6.50, Klo­­tild 4.50—4.75, Féltén 35, Gumi 13, Vasútforg. 6—550, Telefon 1—1.10 Zagyvapálfalvai 6— 6.50, Népszöv. fontkölcsön 90, 1914-es főv. kölcsön 15,5—16, 1927-es főv. kölcsön 490. A Nemzeti Bank főtanácsának ülése A Magyar Nemzeti Bank fős­tanácsa február 27-én tartott ül­sén elhatározta a bank elnöki osztályának átszervezését, amely­nek során dr Büky József igaz­gatót az általános igazgatásnak, dr Csetényi Lajost, a Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Rt. jogügyi osztályának helyettes ve­zetőjét pedig a bank elnöki osz­tályának vezetésével bízta meg. A főtanács ezenkívül folyó adminisztratív ügyekkel foglal­kozott Tizenkét, egyenként 52.000 forintos telitalálat volt a totón a vasárnapi 20­ .fordulón. Va­sárnap estétől hétfő délelőttig 1,246­ 000 szelvényt vizsgálak felül a Postatakarékpénztár toto-osztályán és ezzel végeztek is a nagy munkával, összesen 12 telitaálatos szelvényt talál­tak a milliós tömegben, ame­lyeknek beküldői fejenként 52.000 forintot kapnak. Hír sze­rint a szerencsés «fényerők» valamennyien a kisjövedelmű néposztályba tartoznak. A 11-es taálatok száma 290 és szelvé­nyenként 2160 forint kerül ki­fizetésre, míg a 10­ találatosok 2700 szelvényére fejenként 204 forintot fognak kifizetni. A szel­vények kezelése már új rend­szer szerint történt, így egye­bek között a vágási felületet vegyi festékkel színezték meg, amit nem lehet utánozni. Az ellenőrző szelvényeket lepecsé­telt zsákokban átvitték a pénz­ügyminisztérium hivatali helyi­ségébe, ahol azokat páncél­­szekrénybe zárták. * A fogadásokba számító má­sodosztályú bajnoki miér közegek eredményei a következők: Kecs­keméti MTE—--Tisza 2:2 (1:1); Postási—Dorog 6:3 (1:3) MÁV DAC—Pápai PSG 4:3 (4:0); Pé­csi VSK—Soproni VSE 3:2 (3:1); Miskolci MTE—Miskolci Vasutas 2:2 (0:1); Kecskeméti AC—Szolnoki MTE 2:1 (11)). * A 12­ találatos fogadási szel­vény ezek után a következő számoszlopot mutatja: Szeged —Csepel 2, Győri Elő—Újpest 2, Szentlőrinc—Elektromos 3, Ferencváros—MATEOSZ 1, Deb­receni VSC—MOGÜRT 1, Kecs­keméti MTE—Tisza­i Postás— Dorog 1, Pápai PSG—MÁV DAC 2, Pécsi VSK—Soproni VSE 1, Miskolci M­­E—Miskolci VSC 1, Aston Villát—A­­senal 1, Black­­pool—Burnley: elmaradt, Kis­pest—EMTK: elmaradt, Szol­noki MTE—Kecskeméti AC 2. A kerékpáros mezei bajnokság első futamát Sere (MTE) nyerte, a csa­patbajnokságban az FTC győzött. Az európabajnok Kékessy­ Király­­pír meghívást kapott Bécsbe, Lon­donba és Stockholmba. Mindhárom fővárosba el fognak utazni. A gyorskorcsolyázó világrekord. Az amerikai Lam­­i Oslóban 2 p 29.7 mp alatt futotta meg az angol mérföldév­távolágot. Eredménye világrekord. Hillgytornászaink Bécsben legyőzték 460.1:450.8 pontarányas Ausztria csa­patát. Az egyéni összetett versenyben a Iisagyar Sándorné és a bécsi We­­ck­inger holtversenyben végeztek­­ az első helyen. A gyor korcsolyázó világbajnokság eddig lefutott számaiban más más versenyző győzött. Az 500 méteres futamban bemutatkozott a szovjet­­orosz Kudrjavcev, aki 43.9 mp alatt meg is nyerte a versenyt az amerikai Werket (44.3) és a finn Suovalainen (44.8) ellen. 1500 méteren Werket (USA) győzött 2 p 22.3 mp-es idővel Brookman (hollandi) 2 p 22.6 mp és Seyffarth (svéd) 2 p 23.2 mtp ellen. Az ÖCO0 méteres futam a hollandi Brookman (8 p 37.5 mp) győzelmével végződtet a norvég Lindberg (8 p 37.7 mp) és a norvég Wahl (8 p 38.4 mp) ellenében. A magyar versenyzők szerepléséről nem érkezett jelentés. A 10.000 , méteres futást a Yolandi Brogkman mérte 17 p 48.8 mp alatt a norvég Lindberg (17 p 51.6 mp) el­len. A ticty számban elért eredmé­nyek összesítése alapján a világbaj­nokságot Lindberg nyerte meg. Sporthírek A Budapesti VI.­ Észter etatista nyerte a női sörvivA csapatbajnoksá­got a Csepeli MTK csapata e­ll­n. Mindkét csapat valamennyi ellenfelét legyőzte, kettőjük döntőmérkőzése pedig 8:8 arányban döntetlenül vég­ződött. A bajnokságot csak a jobb lusa.ápy döntötte el a BVE javára. A mátrai síbajnokságokon Ilonik Ferenc nyerte az ugróbajnokságot 45 és 48 méteres ugrásokkal, csapatbaj­nok a GSE csapata lett, az északi összetett bajnokságban pedig Bézák győzött. Magyarország tornászcsapata győ­zött 844:320.30 pontaránnyal Ausztria csapata ellen. A magyar csapatban Pataki győzött a lóugrásban és a mű­­szabadgyakorlatban, Tóth korláton és nyújtón. Baranyai a gyűrűn és dr Sántha a lelez­gésben. Lasgtorf Fortuna teghátulról indulva nyerte a Februári hendikepet, Zsákmány T. és Champion junior ellen. A „biz­tosra vett" Csíki, az élről indulva, csak negyedik lett. Forutna győzelme és a helyezések is, nagy meglepetés voltak. Tol: 10:69, a befutók 295 és 828.­­ A további eredmények a kö­vetkezők: I. E’.i.vke (10:15), Lobogó (bef. 17), II. Sellő (10:34), Ciluka, Legény (bef. 80), III. Cl arisse (10:23), Pandúr, Cudar (bef. 44 és 261), V. Api (10:25), Mr Hugh, Szirén II (bef. 45), VI. Bizánc (10:12), Dene­vér, Napóleon (bef. 27), VII/1. Pásztó (10:23), Babér, Első II. (bef. 44 és 55), VT­/2. Vénusz (10:238), Ferike, Hegyes (bef. 209 és 250), VIII. Laci (10:10), Tarzan, Lator (bef. 25 és 33), IX. Do-*0 (10:19), Lajos, L-­­gen-'a (bef. 109 és 159), X- liliom (10:22), Fegyvernek. Pepec (befutó: 166 és 27). Palesztinával az értéknyilvá­­nítással ellátott csomagok for­­galma további intézkedésig szü­netel. Filmközlemények A dzsungel könyve nagy sikere a városi Színházban A Városi Színház múlt héten mutatta be a London­ Film ki­vételes alkotását, Kipling: „A dzsungel könyve" című filmre­­mekét. A film megejtő szépsége és izgalmas cselekménye, mese­szerűsége minden előadáson tapsvihart vált ki. A főszereplő Sabu ismét remeket alkotott. Korda Zoltán rendezte a fil­met, a művészi vezető Korda Vince. A produkció: Korda Sándor.­­ „Ír f­élül BUM'' március 7- én, vasárnap délelőtt 11 órakor a ZENEAKADÉMIÁN Fellépnek: BABAY—BALASSA—BUDÁT KOLTAI BOR­­DAYKA MIARGIT LANTOS VERA ERDÉLYI NÓRA — POGÁNY LÁSZLÓ FEHÉR GYÖNGYI POTASSY bűvész HALMAI IMRE TABÁNYI MIHÁLY HERCZEG—KOMLÓS TÜRK BERTA KARADY KATALIN ' VERBÖCZY IGA HOLÉCZY-EGYÜTTES, FELLES—DUBÁN ZENEKAR Konferált KIRÁLY DEZSŐ és KUNSZERT GYULA Jegyek: a Magyar Nemzet kiadóhivatalában, a jegyirodákban és a Zeneakadémia portásánál válthatók. (Pinocchio-rendelés­) tam­bói­ hírek A Művészeti Tanács tervbe vette, hogy civój­utalomra ajánlja ezentúl a film szereplőit és munkásait is. A terv szerint nivójutalomban részesülhetnek mindazok, akik a film művészi és technikai előállítása körül különös érdemeket szereztek, sajnos, edd­ig nem sok nivóju­­talmnat oszhatnak ki. Két vizsgáén­ dás. Az Ország­­ Színészképző iskola növendékei Hobbi Hilda rendezésében Gor­kij Éljen menedékhely­ét ad­­ták elő a Nemzeti Színházban. Az előadás messze kimagas,olt az eddigiek közü­l különösen Pándi Lajos, Almássy József és Szabolcs Lehel oldották meg jól feladataikat e túlságosan nehéz víz­madarabban. Benedek Éva, Szőke Vilma, Nógrádi Gabi, Kertész Walter, Kürti Pé­ter, Mester János, Kovács Dé­nes, Szabados Lehel, Vay Gyula, Erdős Róbert, Oszva­d Gyula és Kádi György, tehát majdnem az egész együttes szí­­nészutánpótlás szempontjából kitűnő reményekre jogosít (D. S.) . A Filmszak­sze­rvezet filmiskolá­jának végzett növen­dékei Alfréd Gehri „Hatodik emilet" cumi szmonüvéiből vizs­gáztak. Egri I l­tván növendékei tanúbizonyságot tettek arról, hogy milyen komoly munka fo­lyik ebben az iskolában. Árpád Ágit és Elekes Pált a Vígszín­ház azonnal szerződtette. A többiek közül megemlítjük még Nagyváradi Ágota, Szitányi Gabi, Izsák László és Sáyom Ida nevét Megakadt Klemperer «Cosi fan tutié” előadása 30—40 má­sodpercre vasárnap az Operá­ban. Félperc nem nagy idő, de mint vígopera-kényszeszünet, kínosan hosszú tud lenni. A magát am­úgyis bizonytalannak érző színpad riadt szívdobogá­sát szinte hallani lehetett, ami­kor a II. felvonásban Rigó Magda B-dúr áriájára kerülvén­­ a sor, K­emperer dirigálás he­lyett zongoranyomogatással secco recitativóra adott jelet. A nyilvánvaló karmesteri agy­­kihagyáson a zenekar, így a k­­amél témasúgással próbált segíteni. A tanácstalanság lát­tán a közönség is megmozdult, sokan fölágaskodtak abban a tévhitben, hogy a dirigens és zenekar között támadt valami újabb nézete­lérés. Érthető, ha a­ súlyos pillanatok után az elő­­adás már nem tudott igazán kerékvágásba zökkenni s bár már aztán nem történt semmi rendkívüli, az utolsó akkordok után, amint Ady írta: Föl­lélegzett az egész órkig. 1947. évi genfi nemzetközi he­gedűversenyen diplomát nyert Károlyi (Künstler) Sándor, kedden, március 2. –16 órakor tartja oklevél pályázati hang­versenyét a Zeneakadémia nagy­termében. Díjmentes be­épő. — A I. sz. Sebészeti K­irika március 13-án, szombaton este a Magyar Állami Operaházban díszelőadást rendez. Bemuta­­tásra kerül Verdi Aidája, az Operaház legjobb szereposztá­sában. Az előadás iránt amely­nek bevétele a II. sz. Sebészeti Klinika helyreállítását szolgálja rendkívül nagy az érdeklő­dés. Jegyekről ajánlatos időben gondoskodni. A Magyar Rövidhullámos Rit­diramatőrök Egyesülete feb­ruár 24-én, tartotta alakuló közgyűlését. AIDA OPERAHÁZI DÍSZELŐADÁS mire. 10-a» II. sz. Sebészeti Klinika céljaira Jegyek 385—65^ telefonon és az összes jegyirodában*. Jj&mntUchfu. Egyik hétfői lapban olvas­­suk: .Valóban titokzatos játé­ka az életnek és sorsnak, hogy két olyan különböző géniusz, mint Heine és Vörösmarty ugyanabban az évben született, 1800-ban, és ugyanabban az évben és hónapban halt meg 1855-ben - - Az asztrológusok szerint a két lángeszű költő baljóslatú horoszkópja baboná­san egyezik.* — Nem is annyi­ra a szerkesztők tájékozatlan­sága meglepő, mint inkább az asztrológusok egyező horosz­kópja. Minthogy Vörösmarty anyakönyvi adatai: 1810 dec. 1—1855 nov. 19.; Heinéé vi­szont: 1797 dec. 13.—1856 febr. 17. Színházi műsor Operaház: A trubadúr (A. 13.) (7) Nemzeti: És átlépték a küszöböt (568) Nemzeti Kamara: Bandin György és A kényeskedők (Kezdete: 7 órakor) Vígszínház : Visszafelé az úton (/18) Madárki-színház: Zsugori (561­ órakor) Belvárosi Színházi Volpope (1­ 8) Magyar Színház: Lili (M.8 órakor) Művész: Mélyek a gyökerek (C/28) Pesti Színház: Vásott apostol C/28) Pódium: Nem engedünk a 48-ból (V18) Operett: Bál a Savoyban (7) Medgya­­szay: Doktor úr (Váci Kam. Vari­tét Telitalálat 1H8) Kis Színház: C&i fogadó (7) ÜVoziRi műsora ÁTRIUM (457-121): A dzsungel kö (4. vsz. Est. szórna val., üm­. CALVIN-TÉRI HIRAUO 113* Mailrt, szovjet, francia híradók, s­zetközi sporthiradó, Popeye a réz, Jószomszédság táncai. Orosz tur­ism (I. e. 0-től d. u 4, v ü. CITY 028-129): Aranykakas tar Hí 4. lád, bi 8. szórna, v­i. . CORSO (182-818): Hetedik fi­langos (4, 6, 8. szomb. v ti.: CORvIN (339-933): Szépség dis (4, 6, 8. vasárnap, ünnepnap 2 DOCSI (121-343): Szépség dia (5, 7, 9. szombat, vas. ünn. 2 FÓRUM (189-707): Panoptikum, Hí. l'/74, 6, 09. szomb., vas. non. ün­. KAMARA 023-901): Aranykakas­­ (4, 6, 8. szomb., vas., ünn 2-kor KÖRÚTI HÍRADÓ (222-499): Mi szovjet, francia s­iradók. Nemzet sporthiradó, Popeye a matróz. A szomszédság Láncai, Orosz kultur (Mindennap reggel 9-től este 1 LLOYD: Aranykakas ,amer) Hi (5, 7, 9. szomb. vas., ünn 3-kor OMNIA (135-903): A hetedik fi (4. r67. 119, szomb., vas., ünn. 2 ROYAL APOLLO (222-656): Pal­tikum (4. s7. 9. sz., v. ü. 2 SCALA 020-150): A hetedik fá (1/20. ós7. 9, szomb., vas., ünn. Ki URÁNIA (136-888): Szépség diád (4, 6, 8, vasárnap, üzenetnap -2 VÁROSI (137-540): Dzsungel­kör (amerikai) 0/7­. 11­6. 8) (minden­­ MASOK­HETES MOZIK, ADY: Ezt látják a csillagok (1 (4, 6, 8, számu. v­n. 2) Br.­ V.4) Jobblerem: Dover fehér sziklái 0 (K4, 0/zö. ?47, 948, V. 949) Baltc: Ferstinánd a bika és társai (0)4 115 BETHLEN: Tarzan k­iada­t­­ain (4. 6. 8, vas., ann. 2) BODOGI Cézár és Cleopatra (angol) Hit (4, 6. 8. v. ü. 2 is) BUDAI VICA Magtalált évek (am.) (%4, 6. CAPITOU Diktátor (amer.) Cha (142, 944, 6, láS, vas., ann. 11-kor ELIT: Tarzan diadala (amer.) Hit (145.­­/17,­­,19, v. ü. 143) HOMEit Afrikai vőlegény (’/14. H6. ÉS. v. HUNNIA: Orkney-i rejtély (ameri (Vi3. H5, M.7, 549. v. ü. 9412, 2­4 IPOLY: Örök visszatérés Hi­ (Hó, 947, D. vasár­, ünnepnap 1rS JÓZSEF ATTILA: Szerenád (mag.­­4­6. 8, vas. ütni 21 KRISZT) Elveszett nászút (amerikai) Hir ,04. VÍG.­US, v. ü. Vi2. KOSSU Diktátor (sz­er.) Chap­in (4. 1,17. sz., v., ti. 2.) MARX: Harc a sínél 2 4, 547, 569. v. ü. 2) NAP: Uj ro (3 5. 7. 9. v. ü­­/72, 544, 546. 543. 5 OLYMPIA: Cézár és Cleopatra (an (512 524 5(6 548 v. ü. 5112) OTTH Mr Crockryll esete (564 5.6 528 v. PALACK: Nagy derby (angol) Hír (11, 1. 3, 5. 7. 9) PATRIA: Vörös­­­pás (543, 3 5. 5(7. 569) PETI Zsebtolvaj­a (elesésem (1r.) Hír (5­4. 546, ViK v. v. 542) PHOD Fantom lovas és a Farm titka (a (Előadások: 11. 1. 3. 5. 7. 9) T.O Cézár és Cleoratra (11. 1. 3. 5. 7 SAVOV: Botrány a túlvilágon (a 1 4. Iái. 5(9. v. fi. 2 is) STUI Diadalmas szerelem (amer.) Hir (542, 564, 946. 8. v. V112) SZABAÍ11 Harc a sínekért (944. 6. 5(9. v. TÁTRA: Gázláng (amerikai) Hir (4. 6. 8. szomb. 3. 5. 7. fc. vas 1 TINÓDI: Vörös lámpás (angol) Hir (5.5. 5­ 7. 549. v. v. V.3 is) TÚR Tarzan diadala (3.­­5. 7. 9. v 11. VESTA: Nabonga (10. 12 2. 4. 6. 81 H KEDDTŐL: ^ SZÉPSÉG ÜNNEPE CORVIN-DÍCSi IFJÚSÁG ÜNNEPE URÁNIA 1948 IFJÚSÁG, ERŐ, LENDÜLET HALLOTTA | t OLVASOTT RÓLAH MOST MEGNÉZHETI SA­JÁT SZEMÉVEL: ÍG­ÉL, DOLGOZIK, SZóRJ uwTiuíid ■ 1 sp SZENES FID* FiitÜOst MINDKÉT FILM MAGYARUL BESZÉL___________

Next