Magyar Nemzet, 1948. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1948-04-01 / 75. szám

| ________ ___________________________________________________________________________________ Segítsük a kisipart! CB. Aj Szomorú közgyűlés volt 1948 március 31-én. A Buda­pesti Kisipari Hitelintézet hatá­rozta el felszámolását. A veze­tők tudatlansága és erkölcste­lensége ásta meg ennek a jobb -sorsra méltó intézetnek a sírját. Most azonban még nagyobb hi­bát akarnak elkövetni. Sokan azt a hiedelmet terjesztik, mint­ha a­­kisiparosok is bűnösök lennének az intézet bukásában. Hogy ez mennyire alaptalan és igazságtalan beállítás, azt semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az intézet dí Szét .Tenő­nek, mint vezérigazgatónak hosszú éveken át­ kifejtett veze­tői tevékenysége idejében óriási segítségére és támogatására volt a kisiparosoknak, az intézet felesleggel zárta mérlegeit és a kisiparosság ma is kegyeletes bálával apózik ennek a kitűnő férfiúnak, lelkiismeretes, komoly­­vezetőnek, nagy szakértőnek és mindig emberi embernek. Amikor lelkiismeretlen gonosz­tevők a legsötétebb időben en­nek a derék embernek az életét kioltották, kiszámíthatatlan kárt okoztak a kisiparosságnak. Kárt főleg azzal, hogy az a tévhit terjedt el, mintha a kisiparosok nem lennének rendes és pontos fizetők, mintha nem lenne aján­latos hiteligényeiket kielégíteni. Ennek az ellenkezője igaz. Ha össze lehetne adni mindazt, amit az összes magyar hitel­­intézetek 1867-től kezdődőleg kisiparosoknak nyújtott összes kölcsöneiken és hiteleiken vesz­tettek, az töredéke volna annak, mint amennyit a hitelintézetek a Haas és Deutsch cég birtok­­­spekulációin vagy a Bacher-féle Victoria-malom csődjén, vagy egy-egy nagyobb hitelü­zleten­ vetítettek. A mi úgynevezett ■ kisembereink®, a kisiparos és a kiskereskedő, legalább olyan fizetőképes és legalább olyan pontos adós, mint akárhány a s nagyok­ közül. Per­sze, ha va­laki tájékozatlanul, hanyagság­ból, tudatlanságból vagy párt­szempontból olyanokat részesít hitelben, akik, erre nem méltók, nem érdemesek, akkor fordul­hatnak elő veszteségek. Ha elmélyedünk a bibit kérő kisiparosok egyéni életmódjá­nak, családi viszonyainak, ter­melési lehetőségeinek és munka­­készségének tanulmányozásába, akkor szinte kockázat nélkül nyújthatunk nekik hitelt. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara a harmincas években e sorok írójának vezetése alatt a kereskedelmi kormány és a főváros közreműködésével meg­szervezte az ú. n. fedezet nélküll hitelakciót. Addig, amíg — 1940-ig — figyelemmel kísér­hettük, az­ egész akción nem volt semmi veszteség, sőt tarta­lékkal is rendelkeztünk. A fő­várost ezeken a hitelengedélyező üléseken Kerl­ay Albert jelenlegi tanácsnok szokta képviselni. Ta­núja és részese volt annak a lelkiismeretes és komoly ügyvi­telnek, mely fedezet nélkül, tisz­tán az egyéni hitelképesség tár­gyilagos és alapos megítélésével az akció sikerét biztosította. A­­ Gazdaságkutató Intézet becslése szerint a kézműipar nemzeti jövedelmünknek közel 20 százalékát szolgáltatja. Ezt az osztályt nem leh­et hitel nél­kül hagyni azért, mert a fő­város méltatlan emberek vissza­élései folytán beszüntette a sa­ját, régebben kitűnően bevált intézetét. Az IOKSZ sem műkö­dik. A fedezetlen hitelakciót is beállították. A mai pénzszűk világban hogyan dolgozzon a kézam­­iparos, ha nem kap arra sem hitelt, hogy vállalt rendelései teljesítéséhez a szükséges nyers­anyagot beszerezze? És hogyan­­ dolgozzon, ha vevőinek a leg­kisebb hitelt sem képes nyúj­tani? A Pénzintézeti Központ által kiadott, valóban hézagpótló «Pénzintézeti Értesítő] legújabb számában így emlékezik meg a kisipar tőkehiányáról és pénzte­lenségéről: „Egyes szakmák tel­jesen munka nélkül vannak, áll­­ ez különösen az építőiparra és­­ az ezzel kapcsolatos ágakra ... A kisipar helyzetében a drága nyersanyag beszerzése tőke hiá­nyában nagy gondot okoz... A téli hónapok alatt az iparo­sok előre is dolgozhatnának, ha volna a nyersanyagbeszerzéshez­­ kellő tőkéjük. Mivel hitelhez nem n­eh­ezen jutnak, kénytelenek a munka és jövedelem nélkül­­ várni a tavaszt. Foglalkoztatott-­­ ságuk inkább csak javítási­­ munkákra ter­jed ki.. .­ Lehet,­­ egy fontos, népes termelési­­ ágat, sokszázezer embert, akik­­ éppen olyan «dolgozók», mint s a gyári munkás, minden pénz-­­ ügyi támasz nélkül hagyni? . Svájcban két pénzintézet, , a 'Dienossenschaftliche Zentral­­s bank» egyéb üzletágai mellett, a Kreditbank A. G.-n pedig ki-­­ zárilag az ú­­r kisen,.Berek hiteligényeinek ellátásával fog­lalkoznak. Nálunk a megoldás , önként adódik. .4. a rámositott bankok egyikét be kell rendez­­­­ni, meg ke­l szervezni a­ kétmá­­s ipar hiitelszükségletének el­álá­ i *«­£.­. Ez nagyszabású feladat­­, kör, amelynek betöltése alapos­­ közgazdasági és társadalmi is­mereteket, szervezőképességet és az iparostársadalom iránt érzett szeretetteljes érdeklődést kíván meg. Ezeknek a kellékeknek a birtokában bármely középbank a kézműipar bankszerű teendői­nek ellátásaiból igen jól meg­élhet. Ne tévesszük szem elől,­­ hogy az iparosok bankjának betétei is lesznek, export-üzletei is fognak fejlődni, úgyhogy megélhetése csak a vezetők szorgalmától, becsületességétől és ügyszeretetétől függ. Macaului­ írta, hogy a kis­iparosságnak az a­ baja, hogy nem elég erős és nem elég gyenge. Nem elég erős ahhoz, hogy politikai hatalmat jelent­sen és nem elég gyenge, ahhoz, hogy megszánják, mint a kol­dusokat. Mutassuk meg, hogy politikai hatalom és koldulás nélkül is szeretjük és támogat­­juk kisiparosainkat. Megérdem­lik és meg fogják szolgálni. A kisiparos sohasem hálátlan. . 1 kultu SzmitaisBivr­a­tUvaasztkriíriti ás as vffightíb meffbéküléséröl Végardón, a zemplénmegyei . 1200 lakosú faluban a régi is­kolát teljesen újjáépítették. Az ünnepségen Ortutais Gyula kul­tuszminiszter beszédet mondott. — Ma a magyar demokrácia ellenségei — mondotta —azok­nak unokáig lazítják Ameriká­ban, akik éppen ezek miatt voltak kénytelenek kivándorolni. S most azt a régi úri Magyar­­országot szeretnék visszaállíta­ni, amely a magyar parasztság legértékesebb részének nem adott életlehetőséget. — Izá kell mutatnom itt arra is, hogy a katolikus egyház papja megáldotta most az is­kolát. A nép hittel énekelte régi szép vallásos dalait..Tehát , I.Vim­­ jen­et ebből, hogy a de-­­­mokrátia hajlandó együttmű­­­­ködni az egyházzal és nem­­akarja a templomot az iskolá­­tal szembeállítani. A demokrá­cia már­ számtalanszor bebizos­nyította, hogy támogatni kí­vánja az egyházat­. A demokrácia volt az,­­ feráeig kinyitotta és felépítette,­­ azokat a templomokat, amelye­ket a fasiszták romboltak le. Rá kell mutatnom arra is — és ezt én, mint kisgazda-mi­niszter és képviselő mondom —, hogy ebben a munkában igen nagy részt vállaltak a kommunista falujárók. Amikor a demokrácia minden téren nagy áldozatokat hozott az egyházért, elvárja, hogy az egyház is támogassa­­nagy épí­­tőmunkájában a demokráciát. Az evangéliumból ki lehet olvasni a szociális igazságokat, de ki is kell onnan olvasni. — Az egyház és a demokrá­cia között a tárgyalások már megindultak. Hogy még mindig vannak súrlódások és félreérté­sek,­­ az nem a demokrácián múlik. Én tehát­ most azzal a kéréssel fordulok az egyház fe­lé, adja meg végre a magyar népnek a lelki nyu­galmát. Ne állítsa szembe a magyar nép demokratikus, meggyőződését vallásos érzésével. Ezt várja a magyar nép egyházaitól a cen-. tefláris-esztendőberig A Szovjetunió visszaadja Magyar­­országnak a XVIII. és XIX. században zsákmányolt zászlókat A Szovjetunió kormánya és­­ népe újabb bizonyítékát szol­gáltatta annak a barátságnak,­­ amelyet a magyar demokrácia­­ és a magyar­­nép iránt érez.­­ 1948. április 4-én, Magyarország­­ felszabadításának harmadik év­fordulójára rendezett ünnepség­­ keretében adja át Kárászon ve­­­­zérezredes, a Vörös Hadsereg , központi hadseregének parancs-­­ noka a magyar népnek azokat­­ a zászlókat, számszerint 203-at,­­ melyeket a XVIII. és XIX. szá-­­­zad hadjáratai folyamán az­­ akkori orosz haderők a ma­gyar csapatoktól zsákmányol­tak. A szovjet nép ajándékával hazakerülnek a napóleoni had­járatok és az ISIS—19-es sza­badságharc során zsákmányolt magyar zászlók is. A zászlókat, melyek a ma­gyar nemzet történelmi eredmé­nyei, külön repülőgép hozza és Kuraszov vezérezredes a Sza­badság-téri szovjet hősi emlék­mű elött adja át a magyar népnek. A magyar kormány és honvédség nevében Veres Péter honvédelmi miniszter veszi át a zászlókat. Szovjet és magyar részről több beszéd hangzik el az ünnepségen, amelyet kato­nai szemle zár be. Az flnnepsé­­■­gén részt vesz a rendőrség dísz­­százada is. A magyar nép hálával kíséri a Szovjetuniónak­ ezt az újabb baráti gesztusát, amellyel év­századok óta idegenben lévő nemzeti ereklyéit juttatja vissza a magyar népnek a jobb jövő záloga és ígéreteként. Az amerikai képviselőházi Spanyolországot is bekapcsolta a Marshall-tervbe Washingtonból jelenti az As­­sociated Press­ .Az amerikai képviselőhöz 149 szavazattal 52 ellenében úgy döntött, hogy felkérik Spanyol­­országot, vegyen részt a Mar­­shall-tervben. Washingtonból jelenti a Tele­pr­ess. Spanyolországnak a Mar­shall-tervbe való bekapcsolását Konsky köztársasági párti kép­viselő javasolta, az Egyesült Államok Kommunistaelenes Szö­­vetségének volt,­elnöke. Az indít­ványt, hihetetlen gyorsasággal mind a külügyi bizottság, mind pedig a képviselőház­ egyetlen nap alatt jóváhagyta. A kép­­­­viselőház határozata, amely gaz­­dasági alapot nyújt a legdü­höd­­tebb európai fasiszta államnak, létezését meghosszabbítja, újabb láncszem a washingtoni háborús párt sugalmazására megszegett amerikai ígéretek és elejtett nyi­latkozatok sorában. Demokrati­kus megfigyelője szerint a négy­hatalmi határozatoknak és az UNO döntéseinek elárulásával a spanyolországi határozatot su­galmazó washingtoni háborús p­árt Wallace felé viszi az ame­rikai választókat. A spanyol­­országi határozat fordulópont­nak bizonyulhat az elnökválasz­tások szempontjából. Az amerikai képviselőh­áz ha­tározatát világszerte nagy meg­ütközéssel fogasol­ják. Az MTI párisi jelentése szerint spanyol és francia­­demokratikus körök­ben felháborodást és meglepe­tést keltett a döntés, amelyet az amerikai képviselőh­áz tíz­perces vita után hozott meg. A Toulouseben tartózkodó Prieto kijelentette, hogy a dön­tés egyoldalú megszegése an­nak az ünnepélyes kötelezett­ségnek, amelyet az Egyesült Ál­lamok, Angliával és Francia­­országgal együtt, 1946 márciu­sában vállalt. Washingtoni jelentés szerint Kaacson, az amerikai munkás­párt képviselője kijelentette, hogy a határozat ,,megrendíti az egész világ lelkiismeretét“. Geller demokratapárti képviselő kijelentette, hogy a határozat­nak katasztrofális hatása lesz az olasz választásokra. Londonban Crozsman mun­káspárti képviselő úgy nyilat­kozott, hogy az amerikai kor­mány világszerte támogat min­den kommunistaellenes erőt. Nem szabad megengedni, hogy Amerikának ez a magatartása irányítsa a brit politikát. Az Exchange Telegraph­ lisz­­szaboni jelentése szerint spa­nyol részről azt állítják, hogy a"spanyol kormány rövidesen behív két korosztályt. Ez az intézkedés a spanyol hadsere­get 300.000 fővel növelné. Okul az európai, de különösen az olaszországi helyzetet nevezik meg. Trusnan vatikáni személyes megbízottja , Rómába utazott Rómából jelenti a Telepress. Myron Taylor, Truman elnök személyes megbízottja útban van Róma felé, hogy összhang­ba hozza az Egyesült Államok róm­ai követségének,­­ a keresz­­tény­ - demokratás pártnak és a Vatikánnak választás-előkészítő tevékenységét. Myron Taylor felhatalmazást kapott annak közlésére, hogy az Egyesült Ál­lamok elhatározta a kommunis­­taellenes olasz erők támogatását pénzzel és fegyverrel «konátlan mértékben­, ■ az Egyesült Álla­mok földközitengeri légi és tengerészeti erőinek tüntető fel­vonulásán és a diplomáciai tá­mogatáson kívül­ A londoni rádió jelentése szerint Marois Taylor útközben három napot tölt Madridban és ott tárgyal Francával, a spa­nyol külügyminiszterrel és a pápai nunciussal. Az MTI római jelentése sze­rint :az olasz demokratikus népi arcvonal nyilatkozatot bocsátott ki XII. Pius pápának húsvétva­­sárnapi szózatával kapcsolat­ban. A nyilatkozat az e.nsz hit­­politikába való beavatkozásnak minősíti a pápa szózatát. Párt­­közi egyezmény alapján húsvét vasárnapján semmiféle politikai megnyilvánulás nem volt az országban. A nyilatkozat a pá­pa beszédének politikai célzá­sait az egyezménnyel való szembehelyezkedéssel tekinti. A Telepress római jelentése szerint országszerte fokozódik a feszültség. Szicíliában 1­7 nappal ezelőtt eltű­nt Corleon­e város munkáskamarájának kom­munista titkára, a keresztény demokraták közreműködésével garázdálkodó maffiájának im­már harmincötödik knoldali áldozata. A szicíliai munkások és parasztok körében nagy az izgalom. Tör­ök-gölrög egyezményről tárgyalnak Athénben Athénból jelenti a Telepress. Szádok török külügyminisz­ter pénteken Athénbe érkezik, hogy véglegesítse a brüsszeli katonai szövetség mintájára ké­szülő török-görög egyezményt. Hosszabb idő óta folynak elő­készítő megbeszélések, amelyek hivatalosan a külpolitikai és gazdasági együttműködés előké­szítését szolgálják, de közis­mert, hogy tervet dolgoztak ki Washington jóváhagyásától füg­gő közös tömb­ alakítására Olaszország és az arab államok bevonásával. A görög-török tár­gyalások mozgatója a háttérben Van Fleet tábornok, a görög­­országi amerikai misszió pa­rancsnoka. A görög monarcha­­fasiszták, a hírek szerint, török katonai egységekkel akarják tá­mogatni a kormánycsapatokat a beharangozott tavaszi hadjá­ratban. Gromiko beszéde az atomerőbizot­tágban New Yorkból jelenti a Tass. Az atomerő bizottságban Gro­miko szovjet megbízott hosz­­szabb beszédet mondott. Meg­állapította, hogy az Egyesült Államok Irl'indellei eleve lehe­tetlenné tettek minden nemzet­közi megegyezést. Bizonyos amerikai körök nyíltan hirde­tik: «Vagy elfogadjátok az atomerő ellenőrzésre benyújtott amerikai, javaslatot, vagy any­­nyi atombombát gyártunk,, amennyire kedvünk, telik.. .Az amerikai kiküldöttek ellenezték azt a szovjet javaslatot is, amely az atomfegyvereket nem­zetközi megállapodással tör­vényen kívül kívánta helyezni. Nyilvánaló, hogy az Egyesült Államok ellenzik az atombom­bának törvényen kívül helyezé­sét és ennek következtében az atomerő ellenőrzését is. Ha ebben a kérdésben megegye­zésre akarunk jutni, el kell vetnünk az elfogadhatatlan amerikai javaslatokat — mon­dotta Gromiko A szovjet javaslattal kapcso­latban előterjesztett brit,­­ fran­cia, kínai és kanadai javasla­tokról Gromiko kijelentette, hogy azok nem­ építő jellegűek. Végül hangoztatta, hogy az atomerő-bizottság csak akkor jut előre munkájában, ha vala­mennyi tagja ráeszmél arra, hogy a béke és nem külön­böző államok önző érdekében kell feladatát megvalósítania. A bizottság ezután meghatá­rozatlan időre elnapolta ülé­sét, mivel mindeddig nem sike­rült összehangolni a különböző indítványokat. Az Egyesült Államok biztonságát­­ csak Washington fenyegeti Washingtonból jelenti az MTI. Henry Wallace a szenátus hadügyi bizottsága előtt kijelen­­tette, hogy Truman elnök soro­­zási javaslata az Egyesült Ála­­mok korlátlan támadási prog­ramjának egyik részét alkotja. Azzal vádolta meg Truman kor­mányát, hogy mesterséges vál­ságot idéz fel, s ezzel bele­hajszolja a kongresszust és... a népet az általános hadkötelezett­­ség elfogadásába. Az amerikai népet lé­pésr­ől-lépésre a hábo­rúba vezető s­lra hajtják. Az újoncozás nemzetközi fegyver­kezési versenyt fog előidézni, a félelem és feszültség világ­­szerte növekedni fog. Az Egye­sült Államok biztonságát — mondta Walace —, sehonnan sem fenyegeti veszély, csak ma­gától Washingtonból. A Szovjet­unió semmiféle támadó tervet sem készít elő Amerika ellen. A békét mindaddig nem lellet biztosítani, amíg Amerika csa­patokat tart Görögországban, Törökországban és amíg ame­rikai hadihajók cirkálnak a Földközi-tengeren. A Biztonsági Tanács Palesztinai vitája Lake Succesből jelenti az MTI. A Biztonsági Tanácsban War­­ren Austin amerikai delegátus ismertette az Egyesült Államok új javaslatát a palesztinai kér­dés rendezésére. Warren­ Austin felhívta az arabokat és zsidó­kat, hogy azonnal kössenek­­ fegyverszünetet, politkai és ka­­­­tonai vonatkozásban. Hangsú­lyozta, hogy a fegyverszünet­ megvalósulása esetén mellőz­hető az ideiglenes gondnokság­ra vonatkozó amerikai indít­vány. Végül kijelentette, hogy amennyiben a Biztonsági Ta­nács nem tudna megegyezésre jutni, az egész kérdést rendkí­vüli közgyűlés elé kell terjesz­teni. Gromiko szovjet delegátus határozottan leszögezte hogy a szovjet kormány egyedül az ön­álló arab és zsidó villám meg­­­valósításának tervét hajlandó támogatni. Ha a kettéosztást végül nem sikerülne megvalósí­tani, a felelősség kizárólag az Egyesült Államokat terheli. A USA és Nagy-Britannia igazi szándéka: Palesztinát stratégiai bázissá akarják változtatni. A tanács ülését ezután csü­törtökre napolták el. Rómából jelenti az MTI. A Vatikán­­szóvivője kijelentette, hogy a Szentszék aggodalom­mal kíséri a palesztinai esemé­nyeket, nem csupán a szent he­lyek biztonsága, h­anem­, a Szentföld lakosságának bizton­­sága szempontjából is. Római körökben nem­­tartják kízélrt­­nak, hogy a vatikáni nyilatko­zat a Szentszék közvetítési kí­sérletének­ éléhangja. A román választások végeredménye Bukarestből jelenti az MTI. A Nép­ Demokratikus Arc­* vonal listáin 405 képviselő ju­tott mandátumhoz. A Petre Bojár vezetési* alatt álló liberá­lis párt 7, a Lapu-féle demo­krata parasztpárt 2 madátumot kapott. Az ellenzéknek tehát összesen 9 mandátuma van. A Népi Demokratikus Arcvonal listáin indult Magyar Népi Szö­vetség 31 jelöltje közül 30 man­dátumhoz jutott. Az összes leadott szavazatok 90,08 százaléka jutott a Demo­kratikus Népi Arc­vonatra. A nagy nemzetgyűlés április 6 án tartja meg első ülését. Csehszlovákia megbízottja nem jelenik meg a Biztonsági Tanács előtt Prágából jelenti az MTI. Az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének Biztonsági Tanácsa szerdán folytatja a tárgyalást a Csehszlovákiával kapcsolatos chilei beadvány ügyében. A csehszlovák külügyminisztérium szóvivője utalt erre a tárgya­lásra, amelynek során a Biz­tonsági Tanácsban elhangzott az az indítvány, hogy hívják meg és hallgassák meg Cseh­szlovákiának az UNO-val lévő állandó kiküldöttjét. A szóvivő kijelentette, hogy amennyiben erre a m­eghívásra sor kerü­lne­ Csehszlovákia­i küldője nem jelenik meg a B­itonsági Tanács előtt. Csehszlovákia úgy érzi, méltóságán aluli lenne, ám részt venne ezen a tárgyaláson. Csehszlovákia azért nem vehet r­észt a tárgyaláson, mivel a Biz­tonsági Tanács előzőleg meg­hívta és meghallgatta az áruló Papaneket, akit a csehszlovák kormány hazaárulás és hivatali eskü megszegése miatt tisztsé­gétől megfosz­ott és aki ma ide­gen zsoldban álló csehszlovák ügynök. — A Biztonsági Tírnáca előtt azzal vádolták meg a Szovjet­­úniót — mondta a szóvivő —, hogy beavatkozott­­Csehszlová­kia belügyeibe. Ezzel akarják­­folytatás j an­ári oldalon.)

Next