Magyar Nemzet, 1948. június (4. évfolyam, 123-147. szám)

1948-06-01 / 123. szám

5*1 J Mosofy Tegnap nagyon megbántott valaki. Tudom, nem akarattal tette. Mégis fájt. Aztán egy­szerre csak odaállott elém, sze­me java fényleni kezdett valami édes, belső napsütéstől és rám­­m­osolygott. Nincs oly fehér vi­har, nincs oly emberi erő, amely biztosabban és gyorsab­ban seperné el a sértődöttség Szülte belső haragot, mint egy ilyen mosoly... Mosoly. Egész nap ez a mosoly fog­lalkoztatott. Valósággal heví­tett. Megtöltött örömmel. Asz­talomhoz ültem és talán száz­szor is leírtam: mosoly... mo­soly ... mosoly... oly szép a szó. Értelme pedig tiszta íve­lésű, akár a szivárvány. A mo­soly a nevetés szűzi, fehér buga. Halk és selymes, mint Mozart muzsikája. Megszépíti a legcsúnyább arcot. Édes híd köztem és a szíved között. Ne­vetni lehet hazugan is, moso­lyogni csak mosolyogva. És az jutott eszembe, hogy az anyák napja, a madarak és fák napja, a könyvnap, a men­tők, a vakok, a nyomorékok napja mellett nem lehetne meg­tartani évenként egyszer, csak egyetlen egyszer a Mosoly Nap­ját is? Milyen kedves lenne, semmi­be se kerülne, csak járnánk­­belnénk ezen a napon és mo­solyognánk. Adós a hitelezőjé­re. Hitelező az adósára. Gyűlöl­ködő a gyűlölőre. A fukar a nyomorult koldusára. Igéten idegenre. Fára, lombra, robogó villamosra, virágra, ruhára var­rott szegényke foltra, szemre, szájra, köszönésre, haragra és elfojtott indulatra. Egymásra. Egymásnak. Egymásért. Reggel­től estig. Szent a hitem, hogy csodák történnének. Haragosok nyújtanának egymásnak kezet. Halkuló szívekbe visszalopa­kodna a hit. Mosolyogna ve­lünk együtt az utca, a járda, a komor tűzfalak, az ég, az Is­ten. A Mosoly egyetlen napján. Ó, ne nevess ki olvasó. Mo­solyogj. És máris nyertem. Én is és Te is ... Babay József A belügyminiszter legújabb rendelete szerint a házassági is­­születési anyakönyvben foga­natosított mindazon bejegyzé­seket, melyek a zsidó hitfele­­kezetűekre a fasiszta időkben történt feljegyzések alapján hátrányt jelentenek, kiigazítási eljárás útján hivatalból törölni kell. A farkasréti rom. kát. egy­házközség a Hegyalja­ út végén lévő keresztet, amely az­­ ost­rom alatt tönkrement, újból felállíttatta. A keresztet vasár­nap délben dr Szabó Imre es­peres áldotta m­eg s az ünnep­ségen sokan vettek részt Her­nádi Ágoston farkasréti lelkész vezetésével. ■S" Fájdalomtól megtört szív­vel, de a Mindenható akara­tában megnyugodva tudatjuk, hogy a legjobb téri, apa, nagyapa és rokon Sid­or András hentesárusfváron folyó hó 26-án reggel 7 óra­kor, 59 éves korában, boldog házaságán­ak 29-ik évében rö­vid szenvedés után az Úrban csendesen elhúnyt. Felejthetetlen drága halot­tunk földi mara­d­ványait Gyulán f. hó 28-án helyezték az evangélikus egyház szer­tartása szerint örök nyugo­vóra. Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, vejei, só­gorai, sógornői és a nagy­számú rokonság. Opera és Népopera Vámossy professzoréinál volt szokás, hogy születés vagy név­­napon a család ünnepeltjét a ház becsben tartott antik ka­rosszékébe ültették. Farkas Sándor 30 éves jubileumán az Opera is így cselekedett. Az új örökös tag, aki típusa a becsü­letes, megbízható, lelkes mű­vésznek és mint a színház na­gyon használható,, mindig szol­gálatkész szépszínű Urai bari­tonja szerzett nevet, legjobb szerepében a Sába trónusán érezhette a győzelmes életpálya gyönyörűségét. Az ünnepet ko­ronázó kitüntető elismerés bi­zonyára ír sok fájó sebre. Legutóbb már kifejtettük, mily túlságos fényűzés ma Klemperer Denevér-beli kama­toztatása. Most, hogy vendé­günk harmincadik operafellépé­seként megint csak a Denevér jött, bár ez a szükségletünk egész évre bőven fedezett, megint csak elballagtunk. El­végre a kritikus éppúgy nem magának hallgat, mint ahogyan az igazgató sem a maga gyö­nyörűségére játszat. Bár az I. fevonás biztatott, ez a zötyögő Denevér bizony csalódás. A hi­deg zuhanyként haló új Or­­lovszki „Elég, elég legyen, leg­alább elég nekem a szózatát megfogadva a légkör nélküli üres estély fináléja közben abbahagytuk a műélvezetet. Surányi Éva bizony okosan tenné, ha kerülné a szereplést s egyelőre beszélni, énekelni, zenélni tanulna. Reményi sem illik az együttesbe. Doráti Antal a Rózsafona­t élén emlékeztet Lukács 1946. évi hasonló cselekedetére. A különbség, hogy Doráti tech­nikailag több, de ő sem jut to­vább az anyagnál és mintha életében először nyúlna ehhez a partitúrához. Az előadás ki­magasló értéke Báthy Anna. Fehér színvonlaa alatt marad. A négy lakáj pontatlan szolga. Ami a héten háromszor is adagolt Lukács előadásokat il­leti, úgy fest, mintha az utóbbi két rádióközvetítést is abszol­váló főtitkár a saját dirigens szükségességét akarná statisz­tikailag igazolni. Az Othetto tol­mácsolás ugyan tipikus német iskola, mégis elismerjük, hogy ez Lukács legjobb munkája, de a Borisz már tiltakozásra kész­­í­tét. Az évad végére megint na­­­­gyon túlterhelt kórus koroná­zásbeli •Atyánk jövel* részlet kimaradása nem írható egye­dül az utolsó pillanatban át­rendező Oláh számlájára. Itt az a Lukács felel, aki úgy siet, mintha minden előadás után mozijegye lenne- Az esetet két új szereplő, Budát Mária és Ángyal Nagy terhelte. Nagypál mint Cassio, illetve Dimitrij produkálja a legjobbat. Varga Lívia szépmagasságú, de lírá­ban kevés Desdemona. A hét nemcsak Lukács, hanem a múlthoz képest színre keveseb­bet kerülő Szávássy Margit fo­kozott tevékenységét is jelen­tette. Ha mint Musette vagy Rosalinda jelenik meg, ügyes alakító lévén, szívesen fogad­juk, de a Venus, Tosca s a drámai feladatkör ambícioná­­lása elhibázott. Szilvássy ki­váló komikai talentum s nem tetszik, hogy legsajátosabb és legsikeresebb szerepkörében, — legutóbb, mint sótlan, pontatlan Anina,­­ Eszenyi Irma mű­ködik. Ezzel a fejtegetésünkkel, Vörösmarty szavaival élve: «csak módot akarunk nyújtani az önmegismerésre, ami egye­dül biztos alapja minden ha­ladásnak.» A színház körüli nyilatkoza­tok között feltűnő az «Operán­kat mentesíteni kell az intri­­káktól a cím alatt megjelent intervjú. Fricsay Ferenc, mint gondolataink továbbszövő­je, egyetlen egészséges megoldás­ként második Opera, a Nép­opera felállítását sürgeti. Kü­lönbség köztünk csak az, hogy mi nem az Opera Intendatúrája alá tartozó, hanem éppen Fricsag és a hozzá hasonló tett­­rekész tehetségekre gondolva, önálló, konkurenciakész Nép­opera mellett kardoskodunk. Az Operánk a mai formájában ki nem elégítő Vígopera, a Népoperának sajátos feladat­köre folytán a staggione legyen a tartozéka! És itt örömmel üdvözöljük a Gazdasági Főta­nácsnak azt a legutóbbi hatá­rozatát, mely régi kívánalmunk megvalósulásaként elrendeli a bérletek megosztását és a jegy­készlet jelentős részének a napi pénztár számára fenntar­tását. Meggyőződésünk, hogy ha az Opera jegyárusítása foly­­­tán napról napra kontaktusba kerül a zenekedvelők egyre nö­vekvő tömegével, ez fokozza a teljesítményértéket, növeli a színvonalat. Bár most a GF csak arról­­ intézkedik, hogy felváltva kell az Operában és a Városi Színházban előadást tartani, mint a szociális zene­kultúra fanatikusai bízunk abban, hogy ez az út rövide­sen az önálló Népopera életre­­hívásához vezet. Gaál Endre ­agyar Nemzet Rendőrségi hírek Az államosítást szidta egyik üllői úti vendéglőben at Jeszenszky Pál szülész-nőorvos, aki Kispesten az Eggert­ utca 96. számú háziban lakik. A ven­déglőben tartózkodó munkások rendőrt hívtak, aki előállította az orvost a rendőrségre. Köz­ben meg akart szökni. Az ál­lamvédelmi osztály népügyész­ségi kirendeltsége a tanúvallo­mások és saját beismerő vallo­mása után internálta. Nikotinoldatot ivott Nagytétény Fő­ utca 69. számú házban lévő lakásán Hidasi Ferencné 31 éves fodrásznő. Mire rátaláltak, már halott volt. Azért lett öngyilkos, mert férje négy évvel ezelőtt eltűnt a fronton. Halálos motorszerencsétlenség történt vasárnapra virradóra a Kerepesi­ út és Asztalos­ utca tor­kolatánál Egy oldalkocsis mo­torkerékpár nekirohant az útel­zárást jelző kőbarrikád­nak. Az oldalkocsiban ülő Fischer Ilona 29 éves leány súlyosan megse­besült. A mentők a Rókus-kór­­házba vitték, ahol egy óra múlva meghalt. A motorkerék­pár vezetője, Tóth György al­kalmi munkás, aki főbérlőjétől, Juhász Bertalan nyersbőrgyűj­tőtől kérte kölcsön a gépet, fé­lelmében elbujdosott. Meghalt a Zsidókórházban látogatás közben Szűcs István 51 éves ügynök. Valószínűleg szívszélhűdés ölte meg. Le akarta szűrni feleségét , a Veder­ utca 3. számú házban lévő lakásán Hsirth Győző hen­tessegéd. Az após akadályozta meg a merényletet. Hirth ellen a rendőrség megindította az el­járást. Leugrott az emeletről az Akácfa­ utca 34. számú ház­ban Quittner György 21 éves vízvezetékszerelő, aki a Klauzál­­utca 28. számú házban lakik. Eszméletlen állapotban vitték kórházba, összeütközött az A-csoport autója vasárnap este a Váci­ út és Róbert Ká­­roly­ körút kereszteződésénél egy kivilágítatlan lovaskocsival Megsérült Vrbanics Antal ko­csis, Kővári László rendőr­­nyomozó őrmester és Gyurics János rendőrtizedes. összeverekedtek a társbérlők a Légszesz­ utca 4. számú ház egyik lakásában- Mihalovics Imre Hajdú András lakatosse­géd kezébe szúrt, majd egy fa­­tuskóval fejbevágta. A Hajdú segítségére érkező Orbán Júliát is megverte Mihalovics. Mind­ketten kórházba mentek első­segélynyújtásra, majd amikor visszatértek, Mihalovics nem engedte be őket a lakásba. A rendőrség megindította az eljá­rást. Autókaramitol történt Kondorostól hat kilomé­ternyire, ahol egy állami gép­kocsi összeütközött egy motor­­kerékpárral. A­­motorkerékpár két utasa szörnyethalt. Véget ért a hévízi Orvoshét Hévíz, május 31. Az Orvoshét hatodik napján Batizfalvy János professzor tar­tott előadást a császármetszés műtéti módjainak újabb fejlő­déséről. Utána H­orányi Béla professzor tartott előadást „Sze­mélyiség és agyvelő“ címmel. Kifejtette, hogy mind több részt ismerünk meg az agyvelőből, ut mind jobban sikerült „térképezni­" az agyvelőt, ennnek a fejlődés­nek megfelelően mind meg­értőbbek vagyunk az emberi egyéniség aberrációival szemben. Megtalálták például a hangulat központját az agyvelőben, isme­retes már a pesszimizmus és az optimizmus központja is. Ideg­­rendszerünkben hordozzuk az örök idők óta lassan fejlődő reflexek, ösztönök, érzelmek tö­megét. Ezért robbannak ki az ősi ösztönök, ha az évezredeiken keresztül felépített szellemiséget tartalmazó kéregállomány meg­sérül. Az agykéreg humanizálja vad ösztöneinket. A nevelés nem egyéb, mint ennek a kéreg­állománynak növelése, hogy tö­megében is föl­éje kerekedjék az ősi, vad ösztönöknek. Új és egyszerű műtéttel dühöngő be­teget is szelíddé lehet változ­tatni. Amerikában a visszaeső bűnösöket megoperálják, s ezzel visszaadják őket az emberi tár­sadalomnak. A túlzott szexuali­tás is betegség, amely műtéttel gyógyítható. Ha egyenletes lelki­­ségű beteg hirtelen megváltozik, olyan daganatra kell gondolni, amely nyomást gyakorol a meg­felelő agyközpontra. Zinner Nándor főorvos az ortopédia haladásával foglalko­zott. Rámutatott annak fontos­ságára, hogy az újszülött testi hibáit egész korán, már az első napokban kezeljük. Adler Péter professzor a fogászati érzéstele­nítő eljárásokról tartott elő­adást Az utolsó napon Germán Ti­bor a felső légutak gyulladásos megbetegedéseinek korszerű ke­zeléséről, Hetényi Géza az ide­ges gyomor- és bélpanaszokról, Romhányi Ferenc pedig a rák­kutatás legújabb eredményeiről tartott nagy figyelmet keltő elő­adást. (marék) indokínai üzenet a magyar lányoknak Egy esztendeje éppen, hogy Indo-Kínából levelet hozott a posta a Magyar Nemzet szer­kesztőségeibe. A levélben Vincze János, Indo-Kínában élő ma­gyar származású légionista az­zal a kéréssel fordult a Ma­gyar Nemzet­hez, hogy a lap hidetése útján keressen ma­gyar feleséget a számára. So­kan jelentkeztek fiatal lányok, akiket vonzott Kelet romantiká­ja. A lányok férjhez akartak menni és új világokkal megis­merkedni. A levelekre válaszok érkeztek és Vincze Jánoson kívül több fiatal légionista is írt nekünk, hogy levelezni szeretnének ma­gyar lányokkal. Cikkeket is ír­tunk az indokínai magyar fia­talemberről s erre a cikkre ér­kezett most válasz Indo­ Kíná­ból. Az egyik légionista írt ne­künk levelet, de levele nyomán egészen más világ tárul elénk, mint amilyet a pesti lányok elképzeltek. , Azok a lányok, akik éle vá­gyódnak és romantikát, e­xoti­­kum­at akarnak, csa­k jöjjenek .— írja —, itt ezt mind megta­lálják, pláne, ha légionistának a feleségei lesznek. A légionista helyett például megspucolhatják­­az öszvéreket, azt hiszem, ez elég romantikus." Lakhatnak egy sátorban — folytatja —, egy jó magas hegytetőn és oda mindennap kétszer hordhatják a vizet. Ha gondolják, hogy Ke­let tö­bbezer éves vallása segít nekik, csak jöjjenek, de — és itt egy nagyon őszinte vallo­mást hallunk az idegenbe ke­rült magyar szájából — mi mindnyájan vágyunk­ haza és minden keleti vallásnál jobban vonz bennünket a magyar ró­­naság, a Duna, Tisza tája. Ezután beszámol a levél író­ja mindarról a szomorúságról és borzalomról amit Indo-Runa — ahogy írja — „poklában" tapasztalt, megírja azt is, hogy Vincze János három ujját, vagyis fél kezét vesztette el­­a „romantikus" Keleten. És azt üzeni, hogy a magyar lányok akkor számítsanak csak rájuk, mint férjekre, ha visszajöttek... V. Zs. Rédics székhellyel határren­dészeti kapitányságot állított fel a belügyminiszter. Lósport Kedden futják az Alagi-díjat, a Magyar Derby hagyományos előfuta­mát, melyben bemutatkozik a múlt évben legjobb kétévesnek bizonyult Bánk is. A jó alkatú Blanc­men utolsó munkájában —Big Ben kísé­retében — a várakozást felülmúlóan oldotta meg feladatát istállójának teljes bizalmával indult 2000 méte­res versenyben, meyben rajta kívül még Róbert Endre, Hajadon és Veda indulását jelzik. Az importált Róbert Endre legutóbb egymérföldes ver­senyben mutatkozott be és könnyen hat hosszal győzött Movita ellen, melynek 6 kilót is adott, egyébként pedig az idáig legjobb hároméves kancának bizonyult Chitralekha-val egy istállóban­ eszi a zabot, tréneré­nek tehát jó mérték áll a rendelke­zésére. Hajadon a Széchenyi-emlék­­versenyben jó másfél hosszal ma­radt el Chitralekha mögött, de na­gyon gyatrán volt lovagolva, így a keddi versenyben szintén számításba kell venni, bár a tavalyi formák sze­rint, Bánk jóval felette áll, melynek a győzelmét várjuk i­. Róbert Endre és Hajadon közelharcot fognak vív­hatni a második helyért. — Jelölt­jeink a keddi versenyre a követke­zők: I. Ringwell—Fidibus, II. Bolero —Bereghát, III. Salvia—Vén huncut, IV. Marika—­Arany, V. Bánk—Róbert Endre—Hajadon, VI. Petárda II.— Cserebere­, VII. Mravik­­ova—­Toli, VIII. Hedvig—Mohamed, IX. Üdöre TI.—Vasvár, X. Csuli—Szubrett 11. — A verseny délután fél 3 órakor kez­dődik. Heckleway könnyen nyerte a Derby-kísérleti versenyt 1 p 30.4 mp-es kilométeridővel Kemer és Káli ellen. (tót. 10:15, a befutó 17 és 27). A vasárnapi ügetőverseny to­vábbi nyerői a következők voltak: férfi II. (10:130), Twiddie (10:12), Denevér (10:21), Első II. (10:127) Janka lánya (10:39), Betty (10:15), Szirén II. (10:21), Labda (10:84), Dodó (10:138). H­árom új traktorállomás. A hároméves terv kapcsán létesí­tendő mezőgazdasági gépállo­mások keretében, vasárnap Abán, Pusztaszabolcson és Bé­gen traktorállomást állítottak föl. Az abai és pusztaszabolcsi gépállomások ünnepélyes át­adása Székesfehérváron volt, Vajda Imre iparü­gyi államtit­kár, Keresztes Mihály földmű­velésügyi államtitkár, továbbá a Tervhivatal és a közlekedés­ügyi minisztérium több vezető tisztviselője előtt. „Keild, 1948 ) f­aiA LÓGÓSOK A Los Angelesben úgynevezett iskolai rendőrségek működnek, amelyek az iskolakerülő diá­kokat szedik össze az utcákon és játékszalonokban. Az iskola­­rendőröket most leváltották, mert kiderült, hogy ahelyett, hogy kötelességüket teljesítették volna, átrándultak Pasadenába, az ottani futballmérkőzésekre. (Time.)­­ IDEJÉBEN Timothy Plant a londoni zon­gorahangoló Angliából Ausztrá­lia felé hajózott, de félúton meggondolta a dolgot és vissza­fordult. — Öreg vagyok én már az ilyen hosszú úthoz! — mondot­ta, amikor kétheti hajókázás után Londonban partra lépett (Evening Standard.) TÖRVÉNYTISZTELET Brunswick városka polgár­mesterét két hónapon belül öt­ször ítélték el gyorshajtásért (Time.) A VÁLLALKOZÓK Jamaicában egy ikerpár je­lentkezett egy tánctanfolyamon, meg akarják a modern tánco­kat tanulnni. Az ikreik 93 évesek. ( Collier's.) IJEDTSÉG Párisban egy pékségér ne­gyedszer kísérelt el öngyilkos­ságot. Amikor a makacs öngyil­kost a mentőkocsi a kórház fe­lé szállította, az autó majdnem összeütközött egy autóbusszal A fék megcsikordult, a kocsi nagyot zökkent, mire a sebesült póksegéd dühösen fölemelte a fejét és rányiállt a mentőkocsi sofőrjére: — Micsoda dolog ez? Nem tud jobban vigyázni? Maguk mindenkit meg akarnak ölni! (les Paris.) DRÁMA Példátlan eset történt a zü­richi állatkertben, amely nagy zavarba hozta a zoológusokat. Egy Chang nevű hímelefánt ket­recében egy reggel véres ruha­darabokat találtak. Megindítot­ták a nyomozást, amely kide­rítette, hogy késő este egy kis­lány került valahogyan az ele­fánt közelébe, amely a szeren­csétlen gyermeket felfalta. A szakértők azt mondják, még sohasem hallottak emberevő elefántról. (France-Dimanche.) VÉGRENDELET Cincinnatiban öngyilkosságot követett el egy 15 éves fiú. Mellbelőtte magát „reményte­len" szerelme miatt. Szobájá­nak asztalán levelet találtak, amely így szólt: „Szemeimet a vakoknak, hangszálaimat a némáknak, barna öltönyömet Georgenak és gyűrűmet Ritának hagyom. Ha nem teljesítik utolsó akara­tomat, hazajövök és kísérteni fogom a bűnösöket.. “ A súlyosan sebesült fiút kór­házba szállították. (Time.) TŰZVÉSZ Tumaco columbiai városka egyik filmszínházában meg­gyulladt egy filmtekercs, amely percek alatt lángba borította a mozit. A tűzoltóság a kezdetle­ges fecskendőkkel nem tudott a tűzzel megbirkózni és néhány óra alatt az egész városka le­égett, ötezer család maradt fe­dél nélkül. Az anyagi kárt tíz­millió dollárra becsülik. (Washington Post.) A kölcsönzálogü­zletről e pénzügyminiszter új rendeletet adott ki. Kézizálog kölcsönüz­­lettel az ország egész területén a zálogüzletek lebonyolítására szolgáló állami szerv megalaku­lásáig csak a Postatakarékpénz­­tár foglalkozhat. Ki­s- és apróh­irdetések DÍJSZABÁS Apróhirdetések szavankint köznap 0.60, vasárnap 1.20. (Állást keresik a felét fizetik.) Keretes apróhirdetés szavankim köznap 1.—, vasárnap 2.—. Az első és mindet vastagon szedett szó két szórak számit. Kishirdeté* mm soronkint közn­ap 1.20, vasárnap 2.40 FA Hirdetések felvétele főkiadóhivatalunkban V. Bajcsy-Zsilinszk.v­íll 34, fiókkiadóhivatalunkban Vili*.. József.körút .2. és I.. Kr­sztina.körút 117., a hirdetőirodákban és do­­hánytőzsdékb­en­ ViJekn dk­ a fíi­rtetési dijat po­tabé­lyegben is beküldhetik. RQM-fÍL BOXQPL­­ BÉRÉN- ül BEZÉS |P­Si Bútor Olcsó árajánlataim! Kombinált szekrény 1300. háromajtós szek­rény 1250. modern író­asztal 350-től, rekamié­nük,­­gyönyörű hálók, kombináltak, úriszo­bák, páros fotelek hi­hetetlen olcsón csak Győrinél Király­ utca II. Lövölde-térnél. | Rombútorok helyreállí­­­­tása, cntikstilü búto­­­rok jutányosan, fizetés­­| kedvezmény. Berényi, II., Hunyadi János-út ] három Tel.: 2511-942. | Használt és új háló-, | kombinált-, konyha-be-­­ rendezések, fizetési | kedvezmény. Fehér Mi­­■hály, Dohány-u. 71, Szövetség-u. sarok. Gyöm­pörű millútor, ebédlő sürgősen eladó. N’agydiósa­uto* 19. V* em. l. HC1 MAGASABB ÁRAI «*nycSVrl2nái,bi!farér! feloszlott háztartásért. M! P H Q Szént István. » Ulaj!Okürút 27.: üzlet Rendelésre készült egész elsőrendű garnitúra re­­camierrel) biedermeier szekr. íróasztal, gyö­nyörű szalonbútor, csil­lár stb. olcsón. Veres Pálné-utca 10. V. 5. Stromer. Nagyméretű könyvszek­rény irodának, üzlet­berendezésnek is alkal­mas különféle nívós bú­tor lakberendezési tár­gyak sürgősen eladók. Veres Pálné-utca tíz. V. 5. Stromer. Ebédlő, masszív tölgy, román stíl, kifogás..*­.. lan, áron alul eladó, Fried, Király­ utca 44. Telefon: 224-804. Fasornál szép, I. em , háromszobás, cselédszo­bás, összkomfortos la­kásomat elcserélném kettő szoba, cselédszoba összkomfortosra. „Olcsó­­bérű 7700 főkiadóba. Ha­sznált milliú­­orok, há­lók, ebédlők, styl úri­­szobák, kombinált szo­bák, garnitúrák, magá­nos darabok, valóban olcsón Dohány-utca egy. /­........ 3 ÉVES TERV NÉP olcsó áron jótállással, fi*, kedve** ménnyel, vidékre szakszerű csomagolással boz­nik forgalomba. Kérjen árajánlatot: hálókra, konyhákra, komb.­berendezésekre, irodabútorokra. ÉBNEK VIII., Karácsony 14- (Karpiea»b­ás)-u. 2­0. Kettőezer forintért mil­­liútorebédlő eladó. Meg­tekinthet­ő délelőtt tíz­­órától—délután , négy­órás. VIII. Dobozi­ utca 21. Házfelügyelőnél. Szőnyeg . Óvakodjon kontároktól szőnyegjavítás cs­ak szakembernél tökéletes, házaknál is olcsón. Váci-utca 80. Vértes. Telefonhívó 384—008. SZOJVVKO rétrí, eladd,. UMGAR. Király-p. (­zennégy és Rákóczi-út negyvenkettő. SZŐNYEGET legjobban vési, elad a verni. Javít. Kókusz­­(utók nyersszín­ben el­adók. Szőnyegüzlet. Rá­­-tas-n. egy Tel ■ 180-187 NAGYON SZÉP . ffiSt** mim 'firgősen olcsón eladók. Rózsa-utca nyolc, f. 2. Szőnyegek legolcsóbban S ch­illingier-níi VL Teréz körút tizenöt. Vétel és eladás. Alapítva: 190­5. Mindenfajta SZORIYIGÍI magas árban veszek. Vogel László. Aklácfa­­utca 13. Tel.: 422-128. Hi Egyéb berend ɧ Pazar márkás servicek megbízásból, gyönyörű hangulatlámpák, dísz­tárgyak, kristályok hal­latlan olcsón. Egyetem­utca hét. «Occasio.* K^JAVÍTÁS III. ker. Szépvölgyr­­dl nyolcvankét^ alatt. ISend­ítivüli occasio 12 személyes gyönyörű, vésett, kri­tály pohár­készlet 2500 forint. 12 szem. Rosen­hal­­készlet 3500 forint. ÉBER VILMA, Vörösmarty-tér 1. Antik képet XV—xvi. szézadbeli olaszr. fiam.. ho!L veszek Ajánlat „GyBrt' 48“ felreér* fókiadóba. HANGSZER RÁDIÓ Hang*terek. im­­mák legolcsóbban. választé­kos raktár Reményt hangszerkészítőnél Ki­rály­ utca ötvennyolc. Zongorahangjolást szakbírálatot. vét,­I.el­adásnál szakszerűen végez Bartos Ikersfi, Bécsben végzett hangoló, Lanberger és Gloss fa­állványa, Eötvös u. 23/1*. Telefon: 424—1­24. Privát k­é­z bili sürgő­sen vennék egy zongo­rát vagy pianinót. Tel.: 625-652. Szent Amal Dózsa György-út ki­lenc, földszint kettő. E. B. F. II. E. C. H. 11. E. C. IS csöveket ve­szek. Dr Tasnádi rá­dió Városház-u. négy. Telefon: 385-132. (Foly­. a 6. oldalon)

Next