Magyar Nemzet, 1948. július (4. évfolyam, 148-174. szám)

1948-07-01 / 148. szám

r- Magyar Nemzet . A ko­m­m­­­i­n­is­ta­ pártok­ Tájékoztató Irodájának határozata Jugoszláviáról A kommunista pártok Tájé­koztató Irodája június második felében értekezletet tartott Romá­niában. Az értekezleten r­észt vet­tek a Bolgár Munkás (kommunis­ta) Párt, a Román Munkáspárt, a Lengyel Munkáspárt, a Francia Kommunista Párt, Csehszlová­kia Kommunista Pártja, az Olasz Kommunista Párt képvi­selői. A Szovjetúnió Kommu­nista (bolsevik) Pártját Zsda­­nov, Masenkov és Szuszlov, a Magyar Dolgozók Pártját pedig Rákosi Mátyás, Farkas Mihály és Gerő Ernő képviselték. A Tájékoztató Iroda megtár­gyalta Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyzetét és megál­lapítva, hogy a jugoszláv, kom­munista párt képviselői megta­gadták a Tájékoztató Iroda ülésén unió megjelenésüket, egyhangú határozatot hozott. A határozat A határozat megállapítja, hogy a jugoszláv kommunista párt vezetőségének az­­ utóbbi időben helytelen az irányvo­nala a bel- és külpolitika kér­déseiben s eltér a marxizm­us­­leninizmustól. A Tájékoztató Irod­a jóváhagyja a Szovjet­unió­­ Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának cselekedeteit, amelyekkel vál­lalta a kezdeményezést a JuKP Központi Vezetősége helytelen politikájának, elsősorban Tito, Kardelj, Djilas és Rankovics helytelen politikájának leleple­zésére. A Tájékoztató Iroda határo­zata ezután rámutat arra, hogy a jugoszláv kommunisták veze­tősége barátságtalan politikát ■1 ' ’ ’ ' kommunista pártjával szemben. Befeketítik a szovjet katonai szakem­bereket, diszkreditálják a szovjet hadsereget, a szovjet polgári szakembereket. A Szov­jetunió számos hivatalos kép­vselőjét a jugoszláv államvé­­lelmi szervek felügyelete alá helyezték és megfigyelték. A­ugoszláv kommunisták vezetői kommunistához nem méltó ál­­áspontot foglaltak el, áruikor a Szovjetunió kü­lpo­­likáját az­mperianisták külpol­iikájával azonosítani kezdték és a Szov­­etunióval szemben ugyanolyan magatartást tanúsítottak, mint bu­zsoá államokkal szemben. A határozat elítéli ezt a marxi­z­m­us-leni­n­izm­ussal össze­­gyeztethetetlen, szovjetellenes csak nacionalistáknál talál­­ható magatartást. A jugoszláv kommunistáik ve­­etői az ország belpolitikájában ■tértek a munkásosztály állcs­ontjáról és­ szakítanak az osz­­ttyharc marxista elméletével. A parasztság szerepe A munkásosztály vezető sze­­rpének kérdésében letértek a mrxista-leninista útról a na­­jrl­ik kulánpárt útjára, amikor at állítják, hogy «a parasztok jugoszláv­ állam legszilárdabb lapja]. Lenin szerint «a prole­tr­iát­us, mint a modern társa­­alom egyetlen következetesen arradalmi osztálya... kell h­ogy az egész nép harcának iányítója, vezetője legyen .. .A­­ jugoszláv kommunisták vé­dői megsértik a marxizmus­­aninizmus e tételét. Nézeteik­em marxista-leninisták, hanem ispolgári nacionalisták. Népfrontos politika Megállapítja a Tájékoztató Ioda, hogy Jugoszláviában ném­­­ kommunista pártot tekintik az ország döntő vezetőerejének, hanem a Népfrontot A jugo­­zláv vezetők lecsökkentik a kommunista párt szerepét, va­­ójában feloldják a pártot a pártonkívüli Népfrontban. Mind­­z arról tanúskodik, hogy Ju­­goszláviában irányzatok van­nak a kommunista párt felszá­ll­olásár­a. A Tájékoztató Iroda szerint­­ jugoszláv kommunista párt­ján nincs belső, demokrácia, nincs választás, nincs bírálat és inbírálat. A pártban a vezetés fatonai módszerei fejlődtek ki, olyan módszerek, amelyeket annak idején Trockij honosított meg. Tűrhetetlen, hogy a jugo­szláv kommunista pártban a párttagok legelemibb jogait lábbal tiporják, hogy a párton belül uralkodó helytelen viszo­nyok legcsekélyebb bírálata kíméletlen megtorlást von maga után. A Tájékoztató Iroda gya­lázatosnak tartja, hogy Zsujko­­vicsot és Hebrangot, a jugo­szláv kommunista párt központi bizottságának tagjait kizárták a pártból és letartóztatták, azért, mert bírálni merészelték a jugoszláv kommunista párt vezetőinek szovjetellenes maga­tartását. A Tájékoztató Iroda véleménye szerint nem lehet tűrni kommunista pártban ilyen gyalázatos, tisztára törökbasa terrorista rendszert. A jugoszláv kommunista párt létérdeke és fejlődése megköveteli, hogy az ilyen rendszernek véget vesse­nek. A Tájékoztató Iroda megálla­pítja, hogy a kommunista pár­tok eme bírálata testvéri segít­ség akart lenni a jugoszláv kommunista pártnak, hogy ki­javítsák az elkövetett hibákat. A jugoszláv kommunista párt vezetői azonban, ahelyett, hogy becsületesen elfogadták volna ezt a bírálatot és az elkövetett hibák kijavításának útjára lép­tek volna; eltelve mérhetetlen becsvággyal, fennhéjázással is gőggel, szuronyt szegeztek a bírálók felé, saját hibáik le­­tagadásának pártellenes útjára léptek. Majd egész sor túlzó­baloldali rendszabály, törvény megalkotásával próbálkoztak. Új rendeleteket hoztak a kis­ipar és kiskereskedelem államo­sításáról, amely e kapkodás irerint csak kiegíieii­,itt a jugo­szláv lakosság élelmezését. Ugyanilyen sietve adtak ki új törvényt a parasztság gabona­adójáról, amely szintén nincs előkészítve és amely­­ennek kö­vetkeztében csak szétzülleszt­­h­eti a városi lakosság kenyér­­ellátását. Végül a jugoszláv vezetők nemrég teljesen várat­lanul lármás nyilatkozatokban fejezték ki szeretetüket és oda­adásukat a Szovjetúnió iránt, bár kétségtelen, hogy mind a mai napig a gyakorlatban barátságtalan politikát folytat­nak a Szovjetunióval szemben. De ez még nem minden, a jugoszláv kommunista párt ve­zetői, az utóbbi időben nagy­hangon meghirdették a tőkés elemek felszámolásának poli­tikáját Jugoszláviában. Kalandor álláspont A határozat erről a politiká­ról megállapítja, hogy ez Jugo­szlávia mai viszonyai között — a kulákságnak, mint osztálynak felszámolásával együtt — csak kalandor, nem marxista állás­pont lehet A Tájékoztató Iroda határo­zata ezután beszámol arról, hogy a kommunista pártok központi bizottságai javasolták, hogy a jugoszláv kommunista párt helyzetét — mint más kommu­nista pártok tevékenységét — vizsgálják meg a Tájékoztató Irodában. A jugoszláv vezetők azonban elutasító választ adtak. Hogy kikerüljék a testvérpártok, igaz­ságos bírálatát, mesét talál­tak ki arról, hogy állítólag „nincsenek egyenrangú helyzet­benEbben egy betű igazság sincs. A jugoszlávok megtagadták a beszámolót s a bírálat meghall­gatását. Ez a pártok egyenjogú­ságának megsértését jelenti s egyenértékű " azzal a követelés­sel, hogy a JuKP-nak kiváltsá­gos helyzetet biztosítsanak. A Tájékoztató Iroda arra az eredményre jutott, hogy a jugo­szláv kommurnista párt vezetői­nek­­pártellenes és szovjetellenek ■nézetei összeegyeztethetetlenek a marxizmus-leninizmussal. A jugo­szlávok az ülésen való megjele­nés megtagadásával szembeállí­tották magukat a Tájékoztató Irodában tömörült­­ kommunista pártokkal, ráléptek az imperia­lista-ellenes egységes szocialista fronttól való elszakadás és a dolgozók nemzetközi szolidari­tása elárulásának útjára és át­menőben vannak a nacionaliz­mus álláspontjára. Kívülhelyezés A Tájékoztató Iroda elítéli a jugoszláv kommunista párt központi bizottságának ezt a pártellenes politikáját és magatartását, majd megállapítja, hogy a jugoszláv kommunista párt központi bizottsága magát és a pártot kívül helyezi a kom­munista testvérpártok családján, az egységes kommunista fronton és a Tájékoztató Irodán. A határozat ezután megálla­pítja: a hibák oka az, hogy az utóbbi öt-hat hónapban a jugo­szláv kommunista párt vezető­ségében nyíltan felülkerekedtek azok a nacionalista elemek, amelyek rejtett formában az­előtt is megvoltak, szakítottak a párt internacionalista hagyo­mányaival és a nacionalizmus útjára léptek. Túlbecsülték Ju­goszlávia belső nemzeti erőit és lehetőségeit és azt hiszik, hogy megőrizhetik függetlensé­güket és felépíthetik a szocia­lizmust más országok kommu­nista pártjai, a népi demokrá­ciák országai, a Szovjetúnió tá­mogatása — a­ forradalmi erők segítsége nélkül. Megijedtek... A jugoszláv vezetők rosszul tájékozódva a nemzetközi hely­zetben, megijedve az imperia­listák zsaroló fenyegetéseitől, feltételezik, hogy az imperia­listáknak nyújtott engedmé­nyekkel megszerezhetik azok Az Olasz Kommunista Párt fenntartás nélkül helyesli a Tá­jékoztató Iroda határozatát. A párisi Humanité teljes egészében közli a határozatot. A lap a közleményhez hozzá­fűzi, hogy a Francia Kommu­nista Párt politikai bizottsága teljes egészében helyesli a ha­tározatot. A Ce Soir megállapítja, hogy a Tájékoztató Iroda értekez­letén résztvevő pártok egyhan­gúan szögezték le: a Jugoszláv Kommunista Párt politikájában számos tévedést követett el. Szófiából jelenti az Associa­ted Press, hogy a Bolgár Mun­­­­kás (Kommunista) Párt egy­hangúlag magáévá tette a Tá­jékoztató Irodának a Jugo­szláv Kommunista Párttal kap­csolatban hozott határozatát. A prágai Svobodne Slovo — mint azt a Csehszlovák Táv­irati Iroda jelenti — azt írja, hogy Jugoszlávia egyes vezetői letértek a helyes útról és ve­szélyeztetik Jugoszlávia bizton­ságát, mert nem vették tudo­másul a világ haladó erőivel való együttműködés elveit. A lap a továbbiakban meg­állapítja, hogy a Tájékoztató Iroda, közleménye nagy bizo­nyítéka annak az őszinteségnek és meg nem alkuvó szellem­nek, amellyel a kommunista pártok a szocializmus felé tör­­ténő demokratikus előrehaladás biztosításáról­ gondoskodnak. — Reméljük — írja végül a lap —, hogy a­­ Tájékoztató Iroda közleményének kemény, szavai idejében hangzottak el és Jugoszláviában akad meg­felelő szocialista erő, amely a kormányt arra fogja bírni, hogy visszatérjen a bírálat, önbírálat és a demokrácia he­lyes útjára. A jugoszláv válsá­got a szocializmus ellenségei igyekeznek majd kihasználni. De nincs olyan demagógia, amely meggátolhatná a demo­kratikus­­ nemzeteket abban, hogy megtalálják az utat a szocializmus győzelméhez. A szerda reggeli román lapok részletesen foglalkoznak a Kom­munista Pártok Tájékoztató Iro­dájának ülésén a jugoszlávi­ai kommunista párt ügyében ho­zott határozattal. A Scan­eia — a Román Mun­káspárt központi lapja — le­szögezi, hogy a kommunista pártokat politikájukban mindig , az őny­l­eség és a­ nyíltság jel­jóindulatát s megállapodhatnak velük Jugoszlávia függetlensé­géről, beolthatják a délszláv népikbe a kapitalizmusra való tájékozódást — abból az ismert burzsoá-naciona­ista tételből ki­indulva, hogy­­a kapitalista ál­­amok kisebb veszélyt jelente­nek Jugoszlávia függetlenségére nézve, mint a Szovjetúnióé. A jugoszláv vezetők nem értik meg, vagy úgy tesznek, mintha nem értenék meg, hogy az ilyen nacionalista beállítottság Jugoszlávia burzsoá köztársa­sággá való elfajulásához, füg­getlenségének elvesztéséhez ve­zet s így Jugoszlávia az impe­rialisták gyarmatává válik. A határozat befejező része le­szögezi, hogy a Tájékoztató Iroda nem kételkedik abban, hogy a jugoszláv kommunista párt soraiban van elég egészsé­ges elem, olyanok, akik hívek a marxizm­is-leninizmushoz, a párt internacionalista hagyomá­nyaihoz, az egységes szocialista fronthoz. Ezeknek az a feladata, hogy kényszerítsék jelenlegi ve­zetőiket hibáik nyílt és becsüle­tes beismerésére és kijavítására, a nacionalizmussal való szakí­tásra, a nemzetköziséghez való visszatérésre vagy ha a jelenlegi vezetők erre képtelenek, váltsák le őket és állítsanak a párt élére új, internacionalista veze­tőséget. A Tájékoztató Iroda — fejeződik be a határozat — nem kételkedik abban, hogy a jugo­szláv kommunista párt végre tudja hajtani ezt a megtisztelő feladatot. Ismerte és mindig bátran mer­tek önbírálatot tartani. A nem­zetközi imperializmus és re­akció természetesen igyekszik kihasználni ezt a kérdést, de ezzel ártani a kommunista pár­toknak semmi körülmények kö­zött nem tud. A román sajtó egyöntetűen annak a rendinjének ad kifeje­zést, hogy a jugoszláviai kom­munista párt tagjainak többsége visszavezeti a pártot hagyomá­nyos útjára, amelyről Tito és egy-két politikai barátja igye­keztek eltávolítani. A Román Munkáspárt a maga részéről elfogadja és magáévá teszi a Kommunista Pártok Tá­jékoztató Irodájának határozatát és tovább halad a megkezdett úton. Az amerikai kommunista párt helyesli a Kominform­ állásfog­lalását a jugoszláviai kommu­nista párt ügyében. A kedden este nyilvánosságra hozott köz­leményben az amerikai kom­munista párt központi bizott­sága kijelenti, hogy a Tájékoz­tató Iroda ülésén képviselt nyolc kommunista párt kiváló szolgálatot tett a világbéke ügyének, a nemzetek függet­lenségének és a szocializmusért folytatott harcnak. A nyilatko­zat végül szembeszáll az ame­rikai imperialisták ama­ törek­vésével, hogy a kezükben lévő újságokon és a külügyminiszté­riumon keresztül kiforgassák igazi érte­­méből a Kominform határozatát. A Pravda a Kommunista Pártok Tájékoztató Irodájának a Jugoszláv Kommunista Párt helyzetéről hozott határozatá­nak külföldi visszhangját is­mertetve idézi az amerikai Daily Worker megállapításait. Az amerikai lap rámutat, hogy a Tájékoztató Iroda határozata nyíltan a világ­­ elé tárja: a Jugoszláv Kommunista Pártból hiányzik a demokrácia, ez pe­dig­ a kommunista elvek meg­sértése és kárt okoz a béke arcvonalához következetesen hűséges népeknek. A Tájékoz­tató Iroda határozata bizo­nyítja azt az éberséget, amely­­lyel a Szovjetúnió és más ke­leteurópai államok kommunista pártjai a demokráciát védel­mezik. A lap végül megálla­pítja: nem fog magvalósulni a reakciós sajtónak az a nem egyszer hangoztatott reménye, Prágából jelenti az MTI. A Csehszlovák Kommunista Párt központi lapjában, a Podé Právo-ban Gustav Barcs, aki részt vett a Tájékoztató Iroda legutóbbi ülésén, vezércikkben foglalkozik a Jugoszláv Kom­­m­unista Párt vezetőjének fe­lelősségével. A többi között ezeket írja: A most nyilvánosságra került bizonyítékokból szemmel látható, hogy a Jugoszláv Kommunista­­Párt vezetői az utóbbi hóna­pokban veszedelmes tévútra ju­tottak és hogy mindazok a kí­sérletek, amelyeknek az volt a céljuk, hogy visszatérítsék őket a helyes útra, eddig eredmény­telenek voltak. A Jugoszláv Kommunista Párt vezető cso­portja a kül- és belpolitika va­lamennyi alapvető kérdésében helytelen vonalra jutott, amely­nek semmi köze sincs a marxiz­­mus-leninizmushoz. A Szovjet­únió ez év márciusában vissza­hívta Jugoszláviából katonai és polgári szakembereit, akik Ju­goszláviában megalázó elbánás­ban részesültek. Kitűnt, hogy ez nem véletlen jelenség, hanem összefügg a Ju­goszláv Kommunista Párt ve­zetőinek a Szovjetúnióval szem­ben tanúsított egész magatartá­sával. A Jugoszláv Kommunista Párt vezetői a Szovjetúnió politiká­ját azonosították más nagyha­talmak imperialista politikájá­vá és Jugoszláviában ennek az álláspontnak megfelelően viselt kedier. a a.o’st uiuoshi szent­«. Saját szerepüknek, saját erejüknek ez a nagyzási hó­borttal határos túlbecsülése úgy keletkezett, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt vezető cso­portja az eredményektől meg­­részegülve a szűkkeblű, önző, burzsoá kapitalizmus hálójába került, megsértette a nemzet­közi szolidaritást a szocializmus legerősebb bástyájával, a Szov­jetúnióval szemben, megsértette­­ a szolidaritást a népi demokrá­­­­ciákkal szemben is és arra az útra lépett, amely a­­ szocialista egységfront megbontásához ve­zet. A Jugoszláv Kommunista Párt vezetőinek nacionalista el­­vakultsága odáig ment, hogy a trockijizmustól és a szocializ­ás más ellenségeitől átvették a Szovjetúnió elleni rágalma­kat, szembehelyezkedtek a Szovjetúnióval és a Szovjetúnió Kommunista (bolsevik) Pártjá­­val. Kitűnt továbbá, hogy ezt az­ egész eszmekört nem lehet kü­lönválasztani a jugoszláv bék­és külpolitika egyéb jelenségei­től. Kitűnt, hogy Jugoszláviában hely ibén vonalra jutott a kommunista párt, mert eltávo­lodott a marxizmus-leninizmus elveitől A nyolc kommunista párt képviselői a Tájékoztató Iroda ülésén komoly határozat előtt álltak, különösen azért, mert a Jugoszláv Kommunista Párt ve­zetői ismételten megtagadták az ülésen való részvételt. Ezek után világosan le kellett szögezni, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt vezetői kirekesztették ma­gukat a kommunista pártok családjából, a Tájékoztató Iroda tagjainak sorából. A Tájékoztató Iroda egyhangúlag úgy döntött, hogy a Jugoszláv Kommunista Párttal kapcsolatos egész kér­dést nyilvánosan a nemzetközi munkásosztály, valamennyi or­szág kommun­stái és elsősorban a jugoszláv kommunisták elé tárja. A vaslogika arra int, hogy a szocialista egységfronttól, a Szovjetúniótól és a népi de­­mokrác­áktól való eltávolodás Jugoszláviát az imperializmus karjaiba vethetné, megfoszthatná az országot függetlenségétől és burzsoá állammá fokozhatná le. Nagy felelősség terheli ma a jugoszláv kommunistákat, aki­­nek világos álláspontot kell el­­foglalniok. Csatlakozunk a Tájé­koztató Iroda felárvához ,s re­­­­méljük, hogy a jugoszláv kom­munisták becsülettel megoldják feladatukat. A Tájékoztató Iroda azzal, hogy a Jugoszláv Kommunista Pártban uralkodó helyzetet a nyilvánosság elé tárta, Lenin és Sztálin elvei szerint járt el. Határozott és következetes küz­delemre van szükség, szembe kell nézni a való tényekkel és ilyen fontos kérdést sohasem szabad eltitkolni a néptöme­gek előtt. Mit érnek azzal a világ de­­­mokratikus erői, ha abban az illúzióban ringatnák magukat, hogy Jugoszláviában rendben folynak a dolgok és ha nem ismernék fel azt a veszedelmet, amelyet a jugoszláv helyzet magába i­ rejt. A trockizmus elleni küzde­lem idején, akkoriban, amikor a Szovjetunióban bűnperek folytak Zinovjev, Buh­arin és Pukov ellen. Nyugaton sokan nem tu­dták megérteni, hogy miről is van szó. Csak későb­b ismerték fel, hogy ez a küzde­lem tette lehetővé, hogy a Szovjetunióban nem volt ötö­dik hadoszlop és hogy a szo­cializmus hatalmas országa tel­jesíteni tudta feladatát, a né­pek felszabadítását. Most, amikor a Tájékoztató Iroda nyíltan és határozottan napirendre tűzte a jugoszláv kommunista pártban uralkodó helyzetet, ez nem jelenti és nem fogja jelenteni a szocialista egységfront gyengülését. Ellen­- r ’* ... I - • front hatalmas erejének a jele. Ennek a frontnak ne­m kell fél­nie a legégetőbb és a legkénye­sebb kérdések megoldásától sem. Ez végeredményben a szo­cialista front megszilárdulásá­hoz és megerősödéséhez vezet. Csalódni fognak ellenfeleink, akik a mai tisztázatlan helyzet láttán azt hiszik, hogy elérke­zett számukra a pillanat. En­nek a kérdésnek megadása nagy­­­mértékben fogja erősíteni a mi csehszlovák kommunista pártunkat is. (Újabb bonyodalmak a német kérdésben Washingtonból jelenti a Reuter: Truman elnök és Lövell kül­­ügyminiszterhelyettes megvitat­ták a berlini helyzetet, de nem jött létre hivata­os állásfoglalás. Londonban most értekezleteket tartanak, melyeken igyekeznek összehangolni az amerikai poli­tikát a francia és brit magatar­tással. Attól tartanak Washing­tonban, hogy az amerikaiak habozása következtében a bri­tek és franciák között még na­gyobb ellentétek merenek fel. Az amerikai­ vezető körökben még nem jött létre döntés. Berlinből jelenti az MTI. Né­metország szovjet övezetében nagyméretű amerikai kémháló­zatot lepleztek le egy szociálde­mokrata funkcionárius letartóz­tatása alkalmával. Ez a szerve­zet nem pártmunkát végzett, hanem továbbadta értesüléseit az amerikai titkos­szolgálatnak, amely az sostbürok számára igen jelentős összeget juttatott. Berlinből jelenti az MTI. A berlini városi tanács keddi rendkívül ülésén határozati ja­vaslatot fogadott el, meynek értelmében segélyfelhívást intéz, az UNO titkárságához, hogy lépjen közbe a berlini helyzet rendezésére. A szocialista egy­­ségpárt é­esen ellenzi ezt a ter­vet és azt javasolja, hogy írás­ban forduljanak a Szövetséges Ellenőrző Tanácshoz és a négy megszálló hatalom kormányá­hoz, azzal a kéréssel, k­or átáz­zák tevékenységüket kizárólag a politikai ellenőrzésre és a közigazgatási tevékenységet ad­ják át teljes egészében a né­met ,néző kezébe. Lipcséből jelenti az MTI. Szokolocszkij tábornagy kedden levelet intézett Robertson brit­­ tudósítás folytatása a 1. oldalon.­ Nemzetközi sajtóvisszhang a romániai li­bára .... -4­ ­ Husic Pravo állásfoglalása a jugoszláv kérdésben ­ hogy hasadás támad a demo­kráciák frontján. A jugoszláv kommunisták más keleteurópai népekkel és mindenekelőtt a Szovjetúnióval való egység­ szellemében rendezik majd belső ügyeiket. A Csehszlovák Kommunista Párt végrehajtó bizottságának elnöksége egyhangúlag úgy ha­tározott:­­helyesli a Tájékoz­tató Irodának a Jugoszláv Kommunista Pártban uralkodó helyzetről szóló határozatát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék