Magyar Nemzet, 1948. december (4. évfolyam, 277-302. szám)

1948-12-29 / 300. szám

2 A belpolitika hírei Paul W­ilhe­m Heininger osztrák követségi tanácsos, ügyvivő kedden délelőtt üdvöz­ő látogatáson jelent meg Doli István miniszterelnöknél . Ortutay Gyula vallás- és köz­oktatásügyi miniszter kedden dé­len fogadta hivatalában új Vétó Lajost, a tiszai evangéli­kus egyházkerület új püspökét és szívélyesen elbeszélgetett az új egyházfővel. Sztálin generalisszimusz Köszöni távirata Sztálin generalisszimusz, a Szovjetünié minisztertanácsának elnöke, a következő táviratot in­tézte Rajk László kü­ügyminisz­terhez: Rajk László úrnak, a magyar köztársaság külügyminiszteré­nek, Budapest. Köszönöm Önnek, Miniszter Úr, a születésnapom alkalmával kifej­ezett jókivánatait. Sztári. (MTI) _____ Villamnosközlekedés Szilveszterkor A BSZKUT közli, hogy Szilveszterkor egész éjjel járnak a villamosok. Az autóbusz, a HÉV és a fogaskerekű azonban csak a menetrend szerinti üzem­­zárlatg közlekedik. A villamo­sok üzemzárlat utáni járatain e rendes éjfél utánis, vagyis dupla tarifa lesz érvényes. A bérletek és utazási igazolványok használhatók. Az egyes villa­­m­osjáratok az alábbi időközön­ként közlekednek: a 6-os 6 per­cenként, 9/A 20 percenként, 10-es 10, 23-as 12, 26-os 7, 28-as 12, 32-es 10, 40-es 20, 43-as 14, 44-es 5, 46-os 10, 49-es 11, 50-es 13, 55-ös 12, 69-es 14, 61-es 11, 63-as 14, 67-es 12, 68-a­s 20, 72-es 11, 83-as 12, 91-es 10 percenként, a 93-as Újpest—Széchenyi-tér— Megyer között 20, a földalatti pedig 7 percenként jár. Városiítás! hírek Zalai Zoltán főjegyzőt a pol­gármester a- IV. kerületi elöl­járóság vezetésével bízta meg. Az új elöjárót csütörtökön ik­tatták be hivatalában. A polgármester felhívja a Nagy-Budapest területén petró­leum-eladással foglalkozó ke­reskedőket, hogy a hatósági jegyre és vásárlási engedélyre a petróleumot december 31-éig ki kell szolgáltatni. Aki a fel­hívásnak nem tesz eleget, az ellen szigorú eljárást indítanak. A fővárosi óvodákban is meg­alakulnak a szülői munkaközös­ségek. Az óvodák mintegy 60 százalékánál már megszervezték a közösségeket, amelyeknek az a célja, hogy a gyermeknevelés munkáját az óvónők részére megkönnyítsék. A rádió r­ervsora SZERDA BUDAPEST I. S.3K: Hanglemezek. 6 39: Falurádió. 9,45: Torna. 7; H. 7,20; Hangl­eme­­nek. 8; E. 8.15: Hanglemezek. 9; Ének. zongora. 9,55: Attelep. közt. 10; SI. 12; H. 12,11; Magyar nóták. 13; E. 13.15: Hanglemezek 14; H. 14,15; H szerbül. 14,39: Orosz leme­zek. 15; Rádióiskola. 15,55: Műsorism. 16; Iro­dalmi Antológia. 17: H. 17 10; E. 17,29; E. 17,75; Vöröskereszt. 17,30: Verssel, dallal, szerszámmal. 17,55: H oroszul és szerbül. 18,15: A Rádiózenekar. 19 33: A falu hangja 20; H. sport. 20,29; H németül. 20.25 E. 21; Népdalfeldolgozósok. 21,45; E. 22; H. 22 10; Hangos újság. 22,50; E. 22,55; Vöröskereszt. 23: Tánczene. 23,39; Cynthia Jolly és Sándor Judit énekel. 24: H. 0.10: H franciául, an­golul és eszperantóul. BUDAPEST II. 17; Jazz. 18: Sport. 18­95: Szív küldi. 19: Népiskola. 19.30: A Zene­művészek Szabad Szervező ének mű­sora. 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21. H. 21.15: Eccebar hanglemez. 21.25: Érik a gyümölcs. Rádiójáték John Steinbeck regényéből. Magyar hangjáték a prágai rádióban. Kedden előadták Kas­sák Lajos és Nádas József «Gor­­kij] című rádióhangjátékát. Búlértékesítő Nemzeti Vállalat és Sert­éshizlalási Nemzeti Válla­lat létesítését rendelte el a kor­mány. I STEIL­ER ADOLF | ♦ Bálint Sándor Barankovics­párti képviselő kedden meg­jelent az országgyűlés épületé­­b­en és újságírók előtt kijelen­tette, hogy a pártból való ki­lépésének, valamint a mandátu­máról való lemondásának híre nem felel meg a valóságnak. S0 éves korában és édesen ki- 1 hú­ iyt. Terved.és? d­c. 29-én | Vas ér kor a rákoskeresztúri­­ temetőben.­­ • Pi­tén Miks­né és Rónay Einőné (Sydneyi ■ » Mély fájdalommal tudatjuk,­­ hogy Édesapánk ­Búcsúzik Igen, búcsúzik... Még pár napja van, aztán belesüllyed a múltba Letűnik akár a nap alkonyattájt és elmerül az idők óceánjába. Egyszerű évszámmá változik, meg nem bolygatható történelemmé, válozhatat­anná merevül, múlt lesz, regénytéma, tovatűnt tény, elfakult mosolyá­val, szenzációival, könnyeivel és csodáival együtt. Képzeletben végiglapozom öt­venkét hetét. Várjon melyik napja volt legboldogabb napom? Nos, tudom már. Egy csendes­­mosolyú májusi nap. Május 18. Ezen a napon találtam egy leve­let. Nem nekem írták. Ott he­vert egy kőrakás szélén. Lehet, hogy bűn, de felvettem. Elolvas­tam és f­eltettem. Ennyi ál ott benne: eEgyetlenem! Te vagy a legjobb, legtisztább, legbecsülete­sebb ember. Csak jót teszel. Velem és mindenkivel. Áldjon meg az Isten mind a két kezé­vel.* Mindig arra vágytam, hogy egyszer valaki ezt mondja vagy ilyenféét írjon. Hát, íme, megtörtént. Igaz, hogy a levél nem nekem szó­l. De néha — egy életben egyszer — oly meg­rendítő boldogság magunkénak tudni azt, amire vágyunk. Még így — elvesztetten is... Hát Isten veled, 1948. Én megáldalak. Babay József Élelm­izutiglani tocyházra n­éztén a vattagyár gyújtogatóját Csizmadia József 35 éves kocsikísérő december 18-án a budafoki Vatta Rt. üzemraktá­rában felgyújtott több bála gyapotot. A pestvidéki törvény­szék statáriális bírósá­ga dr Borbély Tihamér elnökletével kedden, az esti órákban tár­gyalta a bűnügyet. A vád­lot azzal védekezett, hogy nem volt szándékában a gyújtoga­tás, csak ,,ki akarta próbálni, hogy karácsonyfa-díszre hasz­nálva, ég-e a gyapot". A bíró­ság a szakértők meghallgatása után Csizmadiát életfogyig­ani fegyházra ítélte. Biztos szer az iszákosság ellen A «Time» közlése szerint egy dán orvos, Erik Jacobsen vélet­len folytán csudás orvosságot fedezett fel az iszákosság ellen. Kísérletezett valami bélférgek el­leni szerrel és egy este, mielőtt egy vacsora meghívásnak ele­get tett volna, próbaképpen le­nyelt két szemcsét az új orvos­ságból. Vacsora közben észre­vette, hogy bármiféle formában felszolgált alkohol undor érzé­­sét keltette fel benne. Ha csak egy kis pohár sörrel is próbál­kozott, arca kipirult, szívverése szinte megállt és alig jutott lé­legzethez. Ezek után két társá­­val együtt 500 alkoholistán pró­bálták ki egy éven keresztül az új szert. Ezek közül 450 még egy év múlva is teljes undort érzett minden alkohol iránt. Ilyen átütő hatása volt az egy évvel előbb bevett szernek. Az új orvosságot «antabus »-nak keresztelték el (antiabusus). Katolikus könyv az orosz művészetről A nemzetközi könyvpiacon is jól ismert svájci katolikus könyvkiadó, az einsiedeini Ben­­ziger-cég most jelentetett meg IVerner von Mattheg tollából egy igen jól használható, szé­pen kiállított kötetet az orosz művészetről (Russische Kunst). A szerző hosszú időt töltött Oroszországban, ahol nemcsak a műemlékeket tanulmányoz­hatta személyes tapasztatok alapján, hanem — mint egyik kritikusa írja — az orosz mű­vészet fejlődését be tudja illesz­teni az orosz művelődés álta­lános fejlődésének menetébe is. Reámutat a középkori orosz egyházi művészet bizánci alap­jaira, továbbá arra, hogy az orosz művészet korszakai Nagy Péter előtt nem mutatnak fel hasonlóságot a nyugateurópai művészet fejődésének egyes sza­kaszaival. Csak azután, hogy Nagy Péter megszüntette Orosz­ország nemzeti elzárkózottságát Nyugattal szemben, indul meg az udvar által kezdeményezett világi művészet Ebben már ér­vényesül a nyugati művészet hatása. Így a leningrádi város- és kikötőépítkezésre a Ucinci Domenico Trezzini nagy befo­lyást gyakorolt. Az orosz mű­­vészetnek mindig meg volt a kapcsolata Nyugat művészeti fejődésével — ez a végső kö­vetkeztetése Mathey könyvé­nek, s ezt a tételét gazdag kép­anyagával és építészeti alapraj­zokkal is megvilágítja. feli - 10 a» Nemzet_ Csangkajsek ismeretlen helyre repült Hongkongból jelen­t az MTI. Mint az Everting Stnw­ard Sanghajból jelenti, Csangkaj­­sek Nankingból repülőgépen ismeretlen helyre távozott Hi­vatalosan azt közölték, hogy szem­eúlra indult, de valószínű, hogy ez az utazás is összefüg­gésben van a béketárgyalások­kal. A Ferencvárosi még egy mérkőzést játszik A Ferencváros pályájának betiltása folytán jelentős be­­vételtől esett el. Miután csapata jó formában van, elhatározta, hogy január 2-án, vasárnap még egy mérkőzést fog játszani az üllői úti pályán, amelynek be­tiltása már lejárt Ellenfele vagy egy bécsi csapat, vagy pe­dig az MTK csapata lesz, amely egyedül vett el pontot ősszel a bajnokságban a zöld-fehérektől. Mandik Béla az MTK fut­­ballintézője kijelentette, hogy készséggel áll ki az MTK a Fe­rencváros ellen, igyekezni fog sérültjeit rendbehozni. ★ Az Újpest a Sorok­­sár ellen szerdán, délben fél kettőkor So­roksáron játssza le az év utolsó labdarúgó bajnoki mérkőzését. Lehet, hogy már Károlyi fogja védeni a kaput. Ha ő nem játsz­hat, Balogh II. lesz a kapus, Fábián a hátvéd, a csapa többi része úgy áll fel, mint a Ferenc­város ellen. A kemény, csúszós talason a Soroksár meglepetésre készül. A kosárlabda-bajnokságért ját­szik szerdán délután 5 órától a Sportcsarnokban a GSE—Pécsi VSE, az Előre—FTC, BSE— Kistext, majd Budafok—MAORI, női mérkőzésre kerül sor. FTC—Postás (jégkorongmér­kőzés) 7:0 (3:0, 0:0, 4:0). Az FTC sokkal többet támadott, de csatársora a nagy gólarány el­enére is sok helyzetet ki­hagyott. Főzést és nagymosást is tanulnak a pesti gyerekek az iskolában A főváros összeállította az ál­talános iskolák idei tanrendjét. Hat osz­ály tananyagát már kü- 1ön-külön füzetben kinyomtat­­ták, a két felsőbb osztály tan­­m­enete nemsokára szintén el­készül. Ez az újítás nagy érdek­lődést kelest a tanszemélyzet körében. A füzetek áttekinthető, iránymutató képet adnak a tanév oktatási módszereiről Jönnek a mentők, ho­gy a nostás... Az első osztályban az év ele­jén a «beszélg£tés»-órán ilyenek szerepelnek: a cipőfűzés gya­korlása, hogyan vásárolok gyü­mölcsű­, rendberakom a ruhá­mat. Aztán az utcai tudnivalók: átvezetek egy vak embert az utcán, kérdezek valamit az utcai rendőrtől. Megfigyelése annak, hogyan hajtja a kocsis a lova­kat A második osztóly egyik fon­tos tananyaga: az utca közleke­dési rendje. A gyerekek papi­rosból villamosmegállóhekeket, kocsikat, autót készítenek és így szemlélik az utcai járművek for­galmát. Azután gyakorla­t kirán­dulást tesznek s ugyanazt meg­figyelik az utcán, az életben. Jönnek a mentők! Külön tanács­­kozás a gyerekek és az oktatók közöt­ a mentők hivatásáról. Azután meg kell figyelni a ta­nulóknak az utersenrőt, annak seprőjét, kis kocsiját, lapáttól. Kopog a postást Levélborítéko­kat kell készíeni. Megtanul­ják, hogy kell helyesen felragasztani a bélyeget. Postacsomagot állí­tanak össze, zsineggel átkötik. Aztán következik a pék, a fű­szeres, a hentes, a mészáros, a cipész, a varrónő munkájának megismerése. Bizonyára nagy lelkesedést kelt az apróságok között ez a tétel: menjünk a városban és lakást keresünk. Tavasz felé megismerkednek a kerti teendőkkel. Kezükbe kerül az ásó, kapa, gereblye. Közben játékosabb gyakorlatokkal is tarkítják a komoly órákat, pél­dául: szappanbuborék -fúvós. A harmadik osztóly tanulói sokat foglalkoznak Budapest életével. Hogyan történik az élel­miszerek szállítása a fővárosba? A kerületek beosztása, a házak épí­ési módja, miből épültek a pesti házak? Budapest lakosai­nak foglakozása, művelődése, hogyan pihen és hol üdül a pesti ember. Külön pont a templomok ismertetése. Újjáéntés, széljárás, ruha varrás A negyedik osztály megtanul­­ja, hogyan lehet tájékozódni a szabadban, azután olapvizsgála­­tot tartanak. A lányok horgol­nak, kötnek. Sorra kerül az ipar, a kereskedelem, a mező- és kertgazdaság. Miből él Bu­dapesti A szarvasmarha, sertés, ló szerepe a lakosság táplálkozá­sában Gyakorlatilag tanulmá­nyozzák az időjárást, a csapa­dékmennyiséget és­ milyen a széljárás iránya Budapesten. Különórákat tartanak az újjá­­épí­ésről. Megmagyarázzák a ta­nulóknak az új intézmények és szervezetek működését. A pa­rasztság, munkásság, értelmiség viszonya. Az ö­ndik­isztán­ban különö­sen a háztartási gyakorlatok ke­rülnek előtérbe. Ilyen óra pél­dány: küzdelem a por, piszok és férgetk ellen. A kályhák fel­állítása, fűtés, a fűtőanyag meg­­ismerése. Sorra jönnek a leg­különfélébb élelmiszerek , ezek­ből ételek főzése. A tízéves gye­rekek útbaigazítást kapnak ar­ról, mi a vi­amin és mennyi van ebből a fontos tananyagból a mindennapi táplálkozáshoz használt élelmiszerekben. Főz­­tek lágytojást, rántottát, hagy­­mamártást, galuskát, palacsin­tát. Aztán jön a felnőttek köré­ben nemigen kedvelt tevékeny­ség: a mosogatás. A hatodik osztály a tanév elején azzal kezdi, hogy látoga­tást tesz a vásárcsarnokban. A gyümölcs és zöldség eltevését gyakorolják, majd lecsót rak­nak el télire. Bevezetik a 12 esz­tendős tanulókat a ruhavarrás tudományába, megtanulják a fehérnemű javítást, vasalást. Na­pirendre kerül a lakás helyes világítása. Bizonyára kedvelt tanóra lesz a gyakorlati szap­panfőzés. Ezután stílszerűen kö­ve­kezik a nagytrosás. Majd egész ételrendet főzünk végig. Szinte kedve kerekedik az embernek, hogy beüljön a ha­todik osztályba... Magyar Imre ! További hideg Budapesten kedden este 21 órakor a hőmérséklet 18 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 779 milliméter, alig változik. Várható időjárás szerda estig: Mérsékelt szél, változó fe­dezet, többféle köd, egy-két helyen kisebb hószállingózás, a hideg idő tovább tart Pincetfsz a Vörösmarty-téren Kedden este a Vörösmarty-tér 6. számú ház lakói észrevették, hogy a pincéből füst szivárog ki. Értesítenék a tűzoltókat, akik néhány perc múlva már a helyszínen voltak. Alighogy meg­érkeztek, a pincéből hatalmas füstfelhő tört ki. A tűzoltók gázmaszkokban hatoltak le a pincébe, hogy megkeressék a tz fészkét. Lapzártakor a tűz­oltók még a helyszínen tartóz­kodnak. őrizetbe vettek egy kapu­vári malomtulajdonost Sopronból jelentik. A kapu­vári rendőrség őrizetbe vette «báró» Berg Taszilót és felesé­gét. Bergék a Kapuvár melletti Kisrába vizét a malmuk melletti zsilip segítségével úgy leszorí­tották, hogy mesterséges árvizet idéztek elő, amely 12 hold szántó­­földet és néhány házat elöntött. (MTI) ___ A munkabér behajtása Az igazságügyminiszter rende­lettervezetet készített a szolgá­lati jogviszonyból eredő követe­lések behajtásának biztosítására. A rendelettervezet kimondja, hogy végrehajtásnak van helye előzetes letartóztatásban vagy vizsgálati fogságban levő munka­adó ellen, valamint az olyan munkaadó ellen is, aki üzemé­nek megszüntetésére készül. A rendelet szerint a szakszervezet igazolja majd azokat a ténye­ket és adatokat, amelyek a kö­vetelések létrejöttét, összegét, le­jártát bizonyítják. A korlátolt felelősségű társaságoknak az a tagja, aki megszökött­­ vagy is­meretlen helyen tartózkodik , a megjtölt időpontig nem tért vissza, egész vagyonával felelős a munkavállalók követeléséért. A rendeletet a legutóbbi miniszter­­tanács elfogadta. Színházi s­íre­k A Pravda a Demokratikus Magyaror­szág­ című fumről Zaszlavszkij, a Pravda fő­szerkesztője, nagy cikkben mél­tatja a Moszkvában bemutatott „ Demokratikus Magyarország* című filmet. — A film írja többek között — az új demokratikus Magyar­­országot történelmi fejlődésében mutatja be. Az 1919. magyar ta­nácsköztársaság után a börtö­nök rácsai mögé került a ma­gyar demokrácia. Látjuk a bör­tönöket, a­mely­ben a nép leg­jobb fiai sínylődtek, köztük Rá­kosi Mátyás. Megfélemlítés, éhe­zés és nyomor borítja Magyar­­országot, de eljöttek ide a ma­gyar népnek szabadságot hozó szovjet csapatok. A szovjet és a magyar nép barátság­a alapesz­meként az egész filmen végig vonul. Munkában és kü­zdelem­­ben megszü­letik a demokratikus Magyarország, amely békés al­kotó munkába merül A Magyar Román Társaság szerdán december 15-én 3ÁS órakor a Zenefőiskolán a Ro­mán Népköztársaság kikiáltá­s­­rak első évfordulója alkalmá­­ból neves fővárosi művészek és a MÁV Szimfoniku­s közremű­­k­ödé­svel díszelőadást rendez. A Társaság minden érdeklődőt szívesen lát Filharmonikus Kórus alakult az Opera énekkarából. Vezetője Pless Lá­zló karigazgató. A Fil­­harmonikus Zenekar munkáját kiegészítő testület a társaság ezévi ciklusába már bekapcsoló­dik, de a fő munkaprogram jö­vőre esik. Dr Halász László főzeneigaz­gató igazgatásában mennyül a ch­icagói operaház. Strauss Ri­­chard Salome-­tót játszották meg­nyitóul. A társulatnak magyar tagja is van, Szemere László. Mészáros Ági, meggbetegedett, szerepét az Úri muriban Rutt­­kay Éva veszi át. A Nemzeti Színház eddig mint csak a budapesti Népszínház bérlője szerepelt. A Népszínházi Alapítványnak fizete az eszmei házbért. Tekintettel arra, hogy a Népszínházi Alapítvány mun­kája már csak formális jellegű, az épületet telekkönyvileg is a Nemzeti Színház tulajdonába írták. A Vitézek és hősök,­­Az én fiaim, címmel került színre Bukarestben. Gergely Sándor darabját a Hadsereg színháza mutatta be és e színház meghí­vására maga az író is Buka­restbe utazott. •• KEDÉLYES TÁRSBÉRLET a címe a csehszlovák filmgyár­tás legújabb vidám alkotásának. Főszereplője egy csinos fiatal leány, aki társbéreibe kerül. Mintha a régi pe­ti társbérletek­ről volna szó a filmben, olyan azonosak a prágai lakáshivatali és társbérleti ügyes-bajos dol­gok. Termé­setesen sok pesti néző is át fogja érezni ennek a f­émnek «mély» mondabi­akiját, amely a humoros és vidám fel­szín alatt húzódik meg. A DÉFOSZ b*­olvadnak a mezőgazdasági érdek­képviselete* —Szerda, 1048 december 2. Kedden délelőtt a most meg­alakult DÉFOSZ népes küldött­sége jelent meg egyik legjelen­tősebb érdekképviseleti szervnél, a Cukorrépatermelők Országos Szövetségénél és Rugó Antal or­szággyűlési képviselő-kormány­biztossal azt a kívánalmat kö­zölte, hogy a COSZ-t olvasszák be a dolgozó parasztság új, egyetemes szervezetébe. Ragó Antal kijelentette, hogy ez meg is fog történni, épúgy, mint a többi, fe oszló érdekképviselet esetében is. A szövetség jelentős — mintegy másfélmillió forintot kitevő — vagyonát a DÉFOSZ veszi át. Ragó Antal azt a remé­nyét is kifejezte, hogy a COSZ bevált alka­mazotti gárdáját, szakembereit ugyancsak átveszi a DÉFOSZ. A drogériák játékárusítása A legtöbb drogéria és illat­szerkereskedés járulékos cik­ként gumiból, celluloidból, via­­siosvászonból készült úgyneve­zett csecsemőjátékok árusításá­­val is foglalkozik. Sok helyen azonban egyéb játékárukat is árustanak, ami már nem minő­síthető járulékos cikknek és az ilyen üzletek tulajdonosai ellen kihágási eljárás indult. A keres­kedelmi miniszter most a pol­gármesterhez intézett leiratában közli, hogy azon drogéristák és illatszerkeresked­ők részére, akik huzamosabb ideje egész éven át, tehát nemcsak ünnepek előtt, árusítottak különböző já­tékokat, lehetővé kívánja tenni, hogy játékcikkekkel való keres­kedésre iparjogosítványt nyerje­­­nek. . . ______________ Olvassuk: „A citrom utáni megjelent a fővárosban a na­rancs is- Ki­ója 24 forint", —­ Savanyú a — narancs, , * Olvassuk: „Jean Massard francia zoológus szerint nem lehetőben, hogy a közeljövő­ben megjelenik a földön a há­­rompúpú teve". — A pesti slá­ger ezt már régen megjósolta: Teve van egypúpú, van két púpú, sőt több. — Akkor nem akartuk elhinni. Színházi műsor Operahísz: A szevillai borbély (7) Városi: Aida (A II., OK XVIII.) (7) Nemzeti: Úri muri (Déryné) (H8) Magyar Színház: Lélekbúvár Víg: Földi paradicsom (V28) Kamarai Ócskavas nagyban (H8) Belvárosi­ Vetés... ( KDN) Mű­­vész Színház: Édes fiaim (V28) Pesti: A szabin nők el­­rab­lása (Ms8) Madách: ítélet éjszakája ›1 í2 8) Modern: 2 bolond 1 pár F. Onerd­i: Nincs előadás. Pódium* Estére néző érkezik (8) K. Varietét Ezt nézzük meg (V1­8) Józseforr sí: Mágnás Miska (V28) Optimisták: Szót kérünk (­ 9) Kis Színházi Válaszút (7) Mesebarlang: Arany­halacska (5) 3 mozik no 11 sora ÁTRIUM (160-955): Talpalatnyi föld (4, ’/n. vasár., ünnepnap 342) C,ORSI­ (182 ,818): Megperzselt szárnyak (4,­­47, vasár-, ünnepnap 2 is) PÉCS! (121-343): Megperzselt szárnyak (5, 7, 9, vasár-, ünnepnap 3-kor is) FORUM (189-707): Talpalatnyi föld (4. V.7 *A9, vasár-, finn-pnan 2 is) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-4991- Mai-var, szovjet híradóit. Száll a dal. Fagy Jn­kó. Bábszínház, Ifjúság ünnena (Mindennap reggel 9-1-51 este 11-ig) IXO­YD (123-943): Talpalatnyi föld (5, 7, 9 vasár-, ünnepnap 3-kor is) OMNIA (139 993): Mese a tü’mak­árról (K-5. ’/27. K-9. vas. fnn. 403-kor is) Ma'iné mindkét nap délelőtt 11-kor ROYA', AI‘OI.1­0 (222-656): Talpalat­nyi föld (145. 947. 9, vas. finn. 143) LÉAUA (120-150): Mese a lüzma'-’árról (5. 7, 9, vasár-, ünnepnap 3-kor is) Mat’nő min-Ukét nap délelőtt ’/412-kor URÁNIA (136-888): Mese a tüzma-’ár­­ról (Min­’ennap 4. 6, 8 órakor) KORZO (Újpest): Talpalatnyi föld (Előadások: 4. ’4r, 149. vas finn. 2) JOYAI, (Kispest): Talpalatnyi föld (VáS. 148. vasár­, ünnepnap 144 is) TÁNCSICS (Csepel): Talpalatnyi föld (Előadások: 6. 8. vas., ünn . is) TÁTRA (Eszterzsébet): Talpalatnyi foki (147, 149, vásár, ünnepnap 145) MÁSODHETES MOZIK: ADY: Észak csillaga (4 147, ’/29, v. a. 2) A’FA: Szibériai rapszódia (6, 149, v. fi. a/S4) ALKOTÁS; Pé­er az óvónő. Hiradó (143, 145, 147, 149) ASTORIA: E­ve­zett nászút (946, 948, v. a. 944) BÉKE: Amiről a lány ál­modik (6. 8. v. 4) BELVÁROSI: Lon­doni fiuk (4. 6. 8, v. ü. 2, balt. 5. 7, v. ü. 3) B' THI­' N: Egy élet muzsi­kái. (145, 147. 149, vas. ann. 143 is) BODOGRAF: Tűz (4. 6. 8, v. ü. 2, balt. v. ü. 3, 5. 7) CATITOL: Ki lesz­ a párom (11, 1, 3, 5, 7, 9) CITY: Ki lesz a párom (4. 6. 8, v. ü. 2 is) CORVIN: Az észak csillaga (4, 6. 8) DAMJANICH: Makrancos hölgy (144, 146, ’/iS. v. ü. 142) DÓZSA: Tűz (946, 948, vas. anr. 544) E'DOR,r'Ol Játék a szerelemmel (145, 147, 149, v. 143 is) ELIT: Londoni fiúk (1­511, lát. 143, 145, 147, 149) ELŐRE: Sze­relem vádol (6, 8, v. ü. 4) ÉVA: Végzet lovagjai (4. 6, 8, v. ü. 2 is) FLÓRIÁN: Szibériai rapszódia ('Ao. 147, 949, v. 2) GLÓRIA: Dél muzsikája (5, 7, v. ii. 3) HAZÁM: Aki az igaz­ságot keresi (146, 144, vas. ünn. 144) FOMEROS: Ködös alak ('/A. 146, 148, v. ü. 142) HUNNIA: Játék a szerelemmel (4. 6, 8, vas. ünn 2 is) IPOLY: Tűz (145, 1/77, 149 v. ü. 143) J. ATTILA: Egy férj fellázad (4. 6. 8. v. fi. 2) KAMARA: Észak cs U'aga (145, 'hl. 149, v. ü. 143) KOSSUTH: Észak csillaga 11­46, 947. 9, v. ü. 1­43) KRISZTINA: üldözöttek (144, 146, 148, v. ü. 142) KUS­TUR: Tavaszi felhők az égen (144, 140, 148. vas. ünn. 1/a2) MAROS: Négy testőr 0­ 44, 146, 148, v. ü. 142) MARX: Ear férj fel­lázad (4. 6. 8. V. fl. 2) NAP: Három jazzkirály (4. 6. 8. v. ü. 2) NÉP: Tisztítótűz (7. 9, vas. ünn. 3. 5 is) ÓBUDA: 1 bolond 100 csinál (4 . 8. v. fl. 2) OLYMPIA: Tűz (­411. 11, 143, 1-5, 147, 1/­9) OTTHON: Amiről a lány álmodik 044, 146, 148, v. ü. 142) PALACE: Ki lesz a párom (11. 1. 3, 5, 7, 9) PARTIZÁN: Vadon fia (4. 6, 8, v. ü. 2) PATRIA: Egy élet muzsikája (4. 6. 8, v. ü. 2) PETŐFI: Forradalom kapitánya ’/zt 146 148 v. 142 PHÖNIX: Tűz (11. 1. 3. 5. 7, 9-kor) PLÚTÓ: Mindent érted 044, 1/46. 148, v. ü. 142) RÁDAY: Monte Christo asszonya (4, 6, 8. v. 2) ROXY: Ten­e­­­részbecsület (11. 1. 3, 5. 7­9) SAVOY Egy férj fellázad (145. 147. V.9. v. ü. 143) STÚDIÓ: Szerelmek városa (2, 4, 'hl. 1,9) SZABADSÁG: Egy élet muzsikája (4. 147. 149, v. ü. 2) TATRA: Játék a szerelemmel (145, 'hl. 149. v. ü. 143) TINÓDY: Lon­doni fiuk (4, 6, 8, v. ü. 2) TURÁN: Egy férj fellázad (11, 1, 3, 5, 7, 9) IJGOCSA: Tűz 044, 146, 148, v. ü. Vb2) ÚJLAKI: Szibériai tanszódia (944, 6, 149, v. ü. 1­2) VESTA: Ten­­gerészbecsület (10, 12, 2, 4, 6, 8) ZUGLÓI: Végzet lovagjai (145, 147, 149, v. ü. 1/13)­­A Közmunkatanács megszün­tetéséről szóló törvény végre­hajtásaképpen rendeletet adott ki az építésügyi m­niszter. A­ Közmunkatanács jo­gkörét a bu­­dapesti építésügyi főigazgató­­vő "rá bízta. "Messzi messzi táj. Mindenütt csak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék