Magyar Nemzet, 1949. május (5. évfolyam, 100-125. szám)

1949-05-01 / 100. szám

9 A munka ünnepén mnájus elsején emlékezzünk az a­sztalosinasból világhírű festő­­művésszé lett Munkácsy Mihály­­ról is, aki negyvenkilenc eszten­dővel ezelőtt ezen a napon halt meg, hogy örökké éljen a ma­gyarság és a világ emlékében­­ és megbecsülésében ... Ez alkalomból álljon Itt két róla szóló, jellemző történelmi anekdota: • Andrássy Gyulát, a híres kül­ügyminisztert, őszinte barátság fűzte a mesterhez. Ezen az vegyik „főúr“ nagyon megbot­­, rámkozott és szemére is vetette Andrássynak — amire Andrássy­­ hirtelen azt kérdezte tőle: , — Ki volt Raphael korában a külügyminiszter?... — Honnan tudjam? — volt a főúr válasza... — No lám — fejezte be a diskurzust Andrássy —, de azt mégis tudod, ki volt Raphael, aki akkor élt...* Munkácsy Mihályról azt is feljegyezték, hogy csodálatosan szépen tudott régi magyar bú­suló­ nótákat fütyülni. Egy ú. n. igen előkelő társaságban egy­szer váltig kérlelték a már idős mestert: fütyüljön valami szé­pet. .. — Nem szabad, öreg vagyok már hozzá — felelte Munkácsy — és tudom, hogy az öreg ka­nárit már csak a múltjáért be­csülik. .. K. I. A SZOT vándorzászlaját a Hofherr dolgozói kapták Másfél hónappal ezelőtt a Szakszervezeti Tanács vándor­­zászlót alapított a­­Szocialista Munka­verseny Győztes üzeme» számára. A vándorzászlót elő­­szben pénteken délután adták a Hofherr mezőgazdasági gépgyár dolgozóinak. A gyár nagyterme ünnepi díszbe öltözött. Hangversenyek -Koncert rendezései ORSZÁGI­ ZENEKARI EST 10-én. Beethoven, Mendelssohn Vork. Rá­dióz.-karl v.: Polgár Z. 8. Debreceni Bartók vers. győzte­sei (Magyar Zenepedagógusok munkaközössége.) Máj. 12. 7. 8. Ginelle Neveeau szólóest 16 án. Bach, Chaconne, Brahms­d moll, Hfinde!, Suk, Paganini. Székesfővárosi Zenekar bérletei MOZART BÉRLET H. EST 7-én vez.: Somogyi. Közr.: Gyur­­kovics Mária és Jeney GINETTE NEVEAU 14 EN BEETHOVEN, BRAHMS VERS Városi 8. vez.: Somogyi. Mester­­bérlet XI.­­HERNÁDI ZONGORAESTJE szerdán 7. 8 Beethoven Mond­schein,­ Esz-dur, d-moll szoná­ták, Liszt Dante-szonáta, Gon­­­doliera, Tarantella (Magyar Múzsa) SVÉD SÁNDOR Népszerű operaestje, operabál zenekarával vez.: Lukács. Szombaton, máj. 7-én Városi 8. filharmóniai társaság VI. Béri, hangú 9-én, hétfőn érte 8-kor a Városi Színházban. Vez.: Fitelberg. Műsor: Szima­­novski II. és Brahms IV. szim­fóniák. Jegyek: Városi, Opera, Koncert. Az ügyvédség gyakorlásától felfüggesztette dr. Csatár János kaposvári ügyvédet a pécsi Ügyvédi Kamara Nem • Írta: SZÉP ERNŐ Negyvenötben, késő ősszel, elmentem egy este a színház­hoz. A direktorral volt dolgom. Föl kellett menni a színpadra, ott volt a direktor. Kibeszéltük magunkat, épen vége lett a föl­­vonásnak, a taps után jöttek a színfalak közül a szereplők, a drámai hősnő is jött, kedves ismerős, örült, kéri, hogy egy kicsit menjek be hozzá disku­­rálni Az öltözőben ott csücsült olvasva, cigarettázva egy he­lyes kis nő, az arca után ítélve még alul lehetett a húsz esztön­k­őn A primadonna megismer­tetett vele, itt van a színház­nál, tavaly végezte az Akadé­miát, igen tehetséges. Fecseg­tünk míg meg nem szólalt a csengő, a hősnőnek rögtön ki kellett a színpadra menni, jaj maradjak még, tíz perc múlva jön­ vissza, olyan régen nem találkoztunk. Ott maradtam azzal az új színészleánnyal. Ki­­hallgattam­, vannak-e szülei, kik tanították az Akadémián, mi­lyen szerepekről álmodik, meg­ígértem, hogy legközelebb, ha játszik, meg fogom nézni. És megdicsértem a hajviseletét, a szép hosszú ujjait, a vidám kockás szoknyáját. És megnéz­tem mit olvas, jófajta könyv volt, azért is kapott egy kis elismerést. M­egköszönte, hogy ilyen kedves vagyok hozzá, rám mosolyogva, meglepő me­legséggel a tekintetében. Visz­­szak­iosolyogtam hálásan, és akkor abban a csöndben, ami beállott köztünk, egyszer csak idehajlítja a fejét, kicsit félre, felém, a szemét lassan lehúny­va, egész felsőtestével közeled­ve. Igen, a száját kínálta Hi­szen ismerjük a nőnek ezt a mouvement jót Ennek az össz­hangját, egybesimuló részleteit az ajkak félig való öntudatlan elváltáig, ezt leírni nem lehet. Persze visszaadja a jó ujgéár­nő, színpadon meg filmen. Sze­retnék olyan balettet is látni, melyben a primabalerina az arcot is eltáncolja s bemutatná a csóknak való véghetetlen gyöngéd nekihajolást. Ami itt az én dolgom, az az, hogy el­mondjam, miért nem fogadtam el ennek a kedves, vonzó te­remtésnek a száját. Mert nem, én nem hajoltam oda hozzá, moccanat ítélkü­l ültem tovább vele szemben. A kis színésznő várt nem tudom hány másod­percig, azután kinyitotta a sze­mét, csodálkozva pillantott rám, némi megü­tődéssel is; akkor abban a nagy csöndben a szomszéd öltözőből kacagás­­hallatszott átal, ketten kacag­tak együtt, mintha csak engem kacagtak volna ki. Miért nem csókoltam meg ezt a szép leányt, mikor kérés nélkül édes ajándék gyanánt adta a száját valakinek, akit először lát az éleiben? Azért, mert gyászban isitt a Hivso. lelkem. MsWfr­ges fájdalomtól voltam meg­szállva. Elvitték egy kedves hú­gomat 44-ben a németek. Vi­déken lakott szegény, az urát­ már régen Szerbiába szállítot­ták a bányákba, mint úgyneve­zett zsidót. Vártuk 45-ben, vártuk, hogy a húgom is haza­kerül. Még ősszel is reméltünk: tudtuk, hogy a megszálló ha­talmak a csontig sorvadt depor­táltakat ápolják, etetik, míg vissza nem szerzik az életerőt, úgy szállítják azután­­haza a hazájukba. Késő őszön, novem­berben már mind itthon voltak, akik megmaradtak. Az én hú­gom nem jött haza, ő elveszett. Elképzeltem miken mehetett keresztül az az érzékeny gyön­ge asszony. Jaj dehogy képzel­tem én azt el, ahogy kigyul­ladt, eloltottam azonnal a kép­­zelet villanyát. Nem volt erőm végiggondolni, mind­azt a bor zászlót, amit a szerencsétlenek­kel a németek műveltek. Hal­­lgttunk eleget rá­nyárni a kín­zásokról, amiket kieszelnek a koncentrációs táborokban, míg a végén gázba fullasztják az ál­dozataikat. El se hittem ezeket a dolgokat, nem akartam és nem tudtam elhinni. Eszem, eszméletem elsötétült, bezárult, visszautasította azokat a kép­telen hallomásokat. Nem, az mind nem lehet igaz, én örül­tem meg, őrületemben halluci­­nálom mindezt. Hát azután, mondom, mikor az a bájos leány a száját adta volna, elszorult a szívem. És a lelkem legfenekéről futott fel a tilalom a homlokomba: nem szabad, nem nem nem. Egyszer-másszor eszembe ju­tott aztán ez a dolog. iajnál­­tam, hogy megbántottam azt a leányt, szégyeltem magamat. Azt is gondoltam, mi bűnt kö­vettem volna el, ha megcsóko­­om, édes Menem. Az a ked­­­ves hűséges JiÚ8°n­, ha netalán ott tévelyeg a lelke felettünk ,a éterben« biztos csak jól ***­ volna néki, hogy a bátyjának valami kis gyönyörűséget ad ez élet. Deh­át nem, nem, nem tudtam azt a csókot elfogadni. Amint nem kell a falat annak, akinek a belei fájnak. Azután szép lassan el is felej­tettem az esetet. Minap szembe jött velem a Belvárosban az a színészleány. Meg se ismertem volna, ha rám nem köszön és meg nem mondja, kicsoda ő. Most se magyaráztam meg neki, miért tettem, vagyis miért nem tettem azt amit nem tet­tem. Nem lehetetlen, hogy az ostoha szórakozottságomnak tu­lajdonította a dolgot; talán nem vettem észre, mit akar. Hanem egy kis fecsegés után, mikor a kezünket búcsúra adtuk, azt mondta, méla mosollyal. — Tudja, hogy nagyon hara­gudtam magára? Megmondom, én magának szántam magamat; én még akkor nem voltank senkié. Mikszáth emlékest az Írószövetségben A Magy­ar Írók Szövetsége ünnepi emlékestet rendezett a nagy realista író, Mikszáth Kálmán születésének századik évfordulója alkalmából. Az írószövetség elnöke, Gergely Sándor méltatta Mikszáth je­lentőségét. Mikszáth születése ,a századik évfordulójának az ad fokozott jelentőséget, hogy most érkezett el az, ideje, a magyar irodalom klasszikusait, s köztük természetesen Mik­­száthot, az új olvasóközönség, az egész dolgozó né­p közkin­csévé tenni. Ezután Sőtér Ist­ván egyetemi tanár felolvasta Mi­kszáthról szóló tanulmányát, majd néhány részletet olvastak fel Mikszáth regényeiből és novelláiból. •• VASÁRNAP EGYHÁZI ZE­NÉJE: Bazilka 10: Bárdos Missa tertia, vez.: Hidas Frigyes. Bel­városi főplébánia 10: Demény E­dur mise. 12: Klasszikus mo­tetták. Vez.: Berg Ottó. Ciszterci templom 10: Anem­o Mixond­mise, vez.: F­irrai Miklós. Este S: Gregorián vesperás, vezeti Bárdos Albert. Mátyás templom 10. Halmos Győri-mise vez.: Várhelyi Antal. A népénekes misék rendje­ «Szent vagy Uram», 230., 118., 196. A belügyminiszter feloszlása a budapesti, szegedi és szombat­­helyi Vakokat Gyámolitó Or­szágos Egyesület, továbbá a Vakok Országos Menház és Se­gélyegyletét. Meteor csillárt ,Podm.­u. 27. — Eljegyzés. Springer Magda és Hidász Miklós (Budapest) je­gyesek. Orvosi hírek. Dr. Hegedős Zoltán főorvos fogorvos rende­lőjét IV., Apponyi-tér 1. szám alá helyezte át. T.: 180—780. — Dr. Lehner Imre egyes, ma­gántanár, bőrgyógyász új lakása VII., Rákóczi­ út 4. II. 1. Tele­fon: 226—866. — Ügyvédi hír. Dr. Frank Jó­zsef ügyvédi irodáját VI., Teréz­­körút 21. I. 1. alá helyezte át. Telefon: 127—780. — Halálozás. Dr. Bajor Jenő vá­ratlanul elhunyt. Temetése má­jus 2-án délután és 3 órakor, a Farkasréti-temetőben. A MÁV dunakeszi főműhelye a május elsejei ünnep elődél­­utánján ünnepélyes keretek kö­zött adta át a forgalomnak azt a négytengelyes II. és III. osz­tályú RK­-kocsit, amelyet a há­roméves terv túlteljesítésén fe­lül, programmon kivüli munká­val állítottak elő. Kalló Imre vállalatvezető beszélt.­­* A MAGYAR KÖZLÖNY (91) szom­bati számának rende­letei: A mezőgazdaság fejleszté­si járulékáról — Közalkalma­zottak szabadságideje. — Gyógyfürdők engedélyezése. — Polgári gondozottak öregségi pótléka. — Kisipari termelőszö­vetkezetek társadalombiztosí­tása. — Mozgó fényképü­zemek engedélyezése. — Köztartozások beszedése. — A postamesterek­ről. — Agrobiológiai intézet lé­tesítése. — Rizstermelés szabá­lyozása. — Mezőgazdasági gép­­kísérleti intézet létesítése. — Többgyermekes anyák jutalma­zása. — Május 1 zárideje. — Hirdetési jog gyakorlása. — Távbeszélő állomások belépési díja. — A mosonmagyaróvári mezőgazdasági vegykísérleti ál­lomásról. — Életgyenge újszü­löttek ápolása. — Tanulók osz­tályozása. Isflarstel Gazdasági hírek Nagyarányú építkezések indulnak országszerte A Magyar Nemzet már ismer­tette az 5 éves tervre vonatkozó tá­jékoztatásokban, hogy az épít­kezések milyen jelentős szere­pet játszanak ebben a vonatko­zásban is. A nagyarányú építke­zésekről most a következőkben adhatunk hírt: Budapesten épül a centená­­ris stadion, amely egyelőre 40.000 nézőt fog befogadni és 1950-re készül el. Az­ 5 éves terv keretében 70.000-re emelik a stadion befogadóképességét és a beépített térfogat 600.000 köbméter lesz. ♦♦ A VASIPAR FOGLALKOZ­TATOTTSÁGÁRÓL közölnek il­letékes helyről adatokat. Ezek szerint 1948-ban 47.000-rel több munkás dolgozott a vasiparban, mint 1938-ban. A múltévi mun­káslétszám 138.000 volt az 1938. évi 91 ezerrel szemben. Több új üzem épült fel és mindenfelé történtek üzemi tökéletesítések és szociális megoldások. A fel­­szabadulás óta például 50 va­sas üzem létesített üzemi üdü­lőt. Ma már 12 üzemnek van önálló bölcsődéje, 25 üzemben van napközi otthon, óvoda. 275 üzemben létesült üzemi konyha és 6 üzemnek­­ van saját ipari tanulóotthona. ♦♦ ÉLÜZEM AZ ÁLLAMI ÁRUHÁZAK. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a «Szocialista munkaversenyben a legjobb eredményt elért keres­kedelmi vállalat« vándorzászló-Újjáépül a budai Vár, illetve a királyi vár, ahova restaurálás után múzeumok, könyvtárak, tu­dományos intézetek kerülnek. Új lakónegyed épül az Árpád­­híd tájékán, a Népligetben is nagyszabású építkezések indul­nak. A Dunapart még ki nem épített része, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, Újpest és Rá­kospalota szintén szerepelnek az építési programmban. A lebon­­tott romok helyén mindenfelé, ahol nem emelnek új házakat, parkok, gyermekjátszóterek lé­tesülnek. ját az Állami Áruházak les számú fiókja (Rákóczi­ út 36) kapta meg. Ligeti László, a Ke­reskedelmi Alkalmazottak Szak­­szervezetének főtitkára adta át a vándorzászlót a fiók dolgo­zóinak. Értékpapír árfolyamok. Az irányzat barátságosabb, a forga­lom mérsékelt. Árfolyamok: 1927-es fővárosi 550, 1914-es fő­városi 19­ 50, 1910-es főv. 11, Népszöv. fontkötv. 105, Népsz. dollár 375, Népszöv. svájci 65, Speyer 425, Rothschild 90, Tal­bot 95. ♦♦ ÚJ HELYISÉGBEN a Pénz­intézeti Központ. Az állami in­tézmények végleges elhelyezése kapcsán a Pénzintézeti Központ is beköltözött a Pesti Hazai El­ső Takarékpénztár Deák Fe­­renc­ utca 5. alatti székházába és már ott folytatja működését. Az ingatlanpiac ismét valamivel erősebb volt az ingatlanforgalom, különösen öröklakásokban­ és családi há­zakban. Bérházak iránt is erős volt az érdeklődés, de kevés ügylet bonyolódott le. A szokott, ital lényegesen nagyobb volt a telekforgalom. A részletek: öröklakások és házrészek: V., Fürst Sándor-utca 6 öröklakás 9.000; V., Pozsonyi-út 21 IV. em. 3 szobás 10.’O0O; VI., Liszt Ferenc-tér 10 II. em. öröklakás 7.200; VII., Munkás-utca 3/b II. em. 5 szobás 10.000; XIV., Er­zsébet királyné-útja 40—42 II. em. öröklakás 14.000; XIV., Nü­rnberg-utca 35 I. em. örök­lakás 10.000; XIV., Thököly-út 162 ház 1/8 rész mint örökla­kás 12.000; II., Káplár-utca 8 II. em. 2 szoba komfort 12.000; II., Lotz Károly-utca 7 I. em. 3 szobás 11.000; II., Bimbó-utca 11 üzlethelyiség 6.500; II., Fil­lér-utca 23 fszt. 2 szoba kom­fort 22.000; II., Mártírok-útja 86-101/21 házrész 3000; I., Cza­­kó-utca 13 mfszf. 2 szoba ro­mos 4.500; III., Törökvész dű­lőben 11949 hrsz. 1 házrész 22.000; XI., Szent Imre herceg­­útja 48/a III. em. 2 szoba kom­fort 8.000; XI., Bartók Béla-út 86 II. em. 2 szoba komfort 6.000; XI., Fadrusz-utca 14 I. em. 1 szoba komfort­­ 6.000; XII., Márvány-utca 25. II. em. 2 szoba komfort, sérült 8.000; XII., Németvölgyi-út 8 I. em. 20.000; XII., Németvölgyi-út 66 fszt. kétszobás 6.000; I., Krisz­­tina-körút 77 I. em. háromszo­­bás 11.200; egyszobás 6.400. Családi házak és kisebb in­gatlanok: VIII., Dankó-utca 10 földszintes 29.000; XIII., Korá­nyi Sándor-utca 28 földszintes 30.000; IX., Sobieszky János-utca 16 földszintes 27.000; X., Ak­kor, utca 121 földszintes 21.000; X., Ceglédi-utca földszintes 35.000; XIV., Balázs-utca 65. kis családi ház, földszintes 9.000; XIV., Czo­bor-utca 62/b 20.000; XIV., Er­zsébet királyné-írtja 111 föld­szintes 23.000; XIV., Huungária­­körút 196/a földszintes 12.000; XIV., Jávorka-utca 29 15.000; XIV., Szered-utca 12 földszintes 23.000; II., Törökvészi dűlőben 12388/2 hrsz. 288 n. ölön ház 52.000; II., Apostol-utca 10 sé­rült ház 30.000; II., Szilágyi Er­­zsébet-fasor 25 387 n. ölön út házrész 65.000; II., Káplár-utcá­ban 13235/34 hrsz. 102 n. ölön romos ház­­ része 25.000; II., Szilfa-utca 9 301 n. ölön családi ház 45.000; XI., Ildikó-utca 39 101 n. ölön 22.000; XII., Buda­keszim­­261a ház 15.000; XII., Kovács-utca 14 ház 15.000; III., Remetehegyi-út 68 ház. 11.650. Bérházak: VI., Szondy-utca, 93 207.70 n. ölön IV. em. bér­ház­­ része 36.000; VII., Dam­­janich-utca 25/c 197.89 n. ölön II. em. 55.000; VII., Garay-tér 12 162 n. ölön I. em­. 36.000; VIII., Rákóczi-út 17 269.70 n. ölön IV. em. bérház 2/3 része 85.000; VII., Rákóczi-út 68 308.90 n. ölön III. em. bérház 3 része 100.000; IX., Páva-u. 28 földszintes bérház 129.90 n. ölön 60.000; II., Csalogány-utca 4/d sérült bérház 28.000. Telkek­. XIV., Majolika-utca 11 79 n. öl 8.000; II., Nagybá­­nyai-út 38/b 301. n. öl 5.200; II., Gsalagány-uton S/c 98 n. öl 9.000; II., Kaszás dűlőben 19840/3 hrsz. telek 800; III., Zöldmáli dűlőben 15529/8 hrsz. 225 n. öl 4.000; XI., Sasad dűlő­ben telek 3.500; III., Remete­hegyen 16435 hrsz. telek 4.000; XI- Beregszászi-úton 2516/3 hrsz. 205 n. öl 4.000; XII- Ta­más-utca 43 446 n. öl 10.000; XII., Jagelló-úton 7960/11 km. 256 n. öl 3000; XII., Mátyás király-úton 9489/5 hrsz. 3 hold és 210 n. öl 45.000; XII., Tor­­bágyi-úton 8791 hrsz. 609 n. öl Vi része 6.500; XII., Irhás-árok 63 609 n. öl 10.000. A telefonállomások új belépési díjai A telefonállomások belépési díjait újból megállapította a közlekedésügyi miniszter. Száz méternél rövidebb újvonalú ál­lomás belépésénél Budapesten 200, vidéken 150, 100,200 mé­ter új vonal létesítésénél 400, illetve 300, 200 méternél hosz­­szabb­ új vonal építése esetén 400, illetve 300, iker- és választó­rendszerű állomások belépődíja 100—100, mellékállomás soros és visszahívókészülék esetén 100—100. A társas állomás alap­díja Budapest területén 32, a budapesti egységes hálózat terü­letéhez tartozó többi helységben 42, más központokba kapcsolt állomás díja 72, vidéki hálóza­toké 20, illetve 32 forint. Irodaházzá alakítják át a Gerbeaud-palotát A Vörösmarty­ téri Gerbeaud­­palota körül néhány napja tég­lahalmok, gerendáik, homok­buckák és egyéb építőanyagok tornyosulnak. Nagy munka fo­lyik a palota belsejében. Iroda­házzá­­építik át az egész épüle­tet, s minden helyiségét a Ter­­ményforgalmi Nemzeti Vállalat hivatalai foglalják majd el. Rendbehozzák kívülről a hom­lokzatot, újra felépítik a Har­­mincad­ utcai fronton a palota tornyát. Kitelepítik a Gerbeaud­­cég üzemeit, egyedül a cukrász­da marad meg. Gyermekotthont, orvosi rendelőt, a tetőterraszon pedig napozót és zuhanyozókat is rendeznek be. Városházi hírek Tovább emelkedik a budapesti tejfelhozatal, amely az elmúlt hónapban már elérte a napi át­lagos 345.000 litert. Ezenkívül 372.000 kilogramm vaj, 213.400 kilogramm túró, 117.500 kilo­gramm sajt, 73.000 liter tejszín érkezett a múlt hónapban a fő­városba. Befejeződött a­­Szent János­­kórházban az urológiai sebészet épületének újjáépítése. Azelőtt 32 ágyas kórtermekből állott az osztály, most a legnagyobb be­tegszoba 10 ágyas, de a legtöbb betegszoba 2 ággyal van beren­dezve. Május 2-án, hétfőn megkez­dik a Kálvin-tér és a Marx-tér között a villamos sínek középre helyezését. A munka két sza­­kaszban indul, még­pedig az egyik a Kálvin-tértől a Dohány­­utcáig terjedően, a másik sza­kasz a Deák-tértől a Marx-tér irányába. • A Ganz Hajógyár dolgozói házi ünnepély keretében új, 1100 tonnás, „Nevetik“ nevű tengerjáró motoroshajót bocsá­tottak vízre, amelyet május 1. tiszteletére készítettek el a hajógyári dolgozók. A dolgozók üdültetését má­jus 1-én több mint 20 szak­szervezeti és üzemi üdülőben megkezdik. Az újpesti villamosvégállo­­máson szombaton átadták a Győri Vagongyárban készült 14 új villamos-pótkocsit. A Madách Színházban hét­főn délben békekiállítás nyílik meg. Az állami óvónők szombaton délelőtt országos értekezletet tartottak. Révai Jó­zse­fné f­ul­tuszminiszteri osztálytanácsos beszélt. .Vaslmap, fM§ fíBjf f Színházak náaora Operaház: Faust (6) Nemzeti: Jásszá Zseleznom széff ** Pódium: A szombatesti Hölgy 18) Vil: Két férfi az ágy alatt (%4. Városi: őrsé® a békén (%5. Víl. Művész Színház: Cander-család (%&) Kis Kamara: Ócskavas nagyban («$) F. Operett: Rip van ‘Winkle Kamara Varieté: Csodahárem (15,8) Royal Varieté: Hétszínvirág (4,­­8) Optimisták: Félévi bizonyítvány (84Q) Kis Kamara: Ócskavas nagyban (4, Kis Színház: Kígyófészek (VA. Modern: Mamám, a kisasszony (8) Madách: A kertész kutyája (128) Magyar Színház: Az ifjú gárda (118) Belvárosi: Idézés bűnügyben (%8) Pesti Színház: Ellenségek (%8) Józsefvárosi: Maya (4. %&) FSv. Nagycirkusz: Rab­o & Bffrió®, A világ legjobb bohócai (4. 128) A rádió műsora VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ- 6: Hanglemezek. 8: H. : Műsorism* 8.20: Szív küldi. 9: Gánzgyári Én­ek­es­­ Zenekar. 0.45: Hanglemezek. 10: Ref. istentisztelet. 10.45: Fúvószene. 12: N­. 12.1 ff: Hangképek a honvédség díszszemléjéről és a május 1-i nagy felvonulásról. 14: H. 14.1 ff: Ünnepi hanglemezek. 15: Rádiót a dolgozók­nak! IC: Hanglemezek. 17: TI. 17.10: Tánczene. 17:M: H. oroszul. 18: Szív küldi. 18.30: Falurádió. 10.30: Hely­színi közvetítés május 1. délutáni ün­nepségeiről. 21: H. 20.20: H. németül és szerbül. 20.50: Rádiót a dolgozók­nak! 22: H. 23: Utcaitól. Esti hely­színi közvetítés a májust ünnepi­ budapesti utcáról. 24: H. 0.141: H. franciául, angolul és eszperantó nyel­ven. 0.40: Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 8: Hanglemezek. 10: Fejtörő séta Zenepotámiában. 11: Zenepotámia pos­tája. 11.15: Orosz hanglemezek. 11.40: Rádiójáték. 12: Azonos a Kossuth­­rádió műsorával. 14: Házi eg­yüttes. 15: Nagy elbeszélők. 15.15: Mak­ai nóták. 15.45: Ünnepi krónika. II: Tér­zene. 17: Hanglemezek. 17.40: Csárdás­­királynő. Stúdiómperek­. 19.20: A Ho­­léczy-együttes játszik. 20.20: Színe a szőttes. 21.28: Vasárnap esti szerenád. 22: Magyar nóták. 23: Műsorzárás. HÉTFŐI KOSSUTH RÁDIÓ 0: Falurádió. 6.30: Hanglemezek. 7. H. 7.20: Messorism. 7.30: Hangleme­zek. 7.45: E. 8: Régi sikerek. 8.30: Műsorzárás. 11.30: Rave lemez. 11.45: Elbeszélés. 12: H. 1215: Magyar nóták. 13: Kamarazene. 13.45: H. né­metül. 14: II. 14.15: Stúdió-együttes. 15: Női énemmel... 1­5.30: Jazz. 16: Rádióiskola. 16.40: Marxistarleninista negyedóra. 16.55: Műsorism. 17: H. 17.18: Szovjet na nők — szovjet embe­rek. 17.28: Rádiót a dolgozóknak! 17.3­5: Termelési híradó. 17150: H- oroszul. 18: H. szerbül. 18.15: Dalolj velünk! 18.30: Hangjáték. 10.30: Falu­rádió. 20.20: H. németül és szerbül. 20.50: Magyar flóták. 21.35*: Mi van a biz­ingeimmel? 22: H. 23: Magyar mu­­­Mika. 24: H. 0.10: H. franciául, an­­golul és eszperantó nyelven. 0.481 Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 5.38: Hanglemezek. 8.45: Torna. 7: Hanglemezek. 7.20: Mit főzzünk? 7.30: Vidám orosz hanglemezek. 8: H. 8.48: Heti zenés kalendárium. 9: Hang­lemezek. 10: H. 10.15: Ének zongora­­k­isérettek 10.50: Rádióiskola. 11.30: Műsorzárás. 14.30: Élő antológia. 15: Ritkán hallott áriák. 15.30: Hungos híradó. 16: Harmonika szólók. 18.30: Gordonka zongorakísérettel. 17: Tánc­zene. 18: Házi együttes. 19: Jobb ké­sőn, mint soha! 19.38: Hanglemezek. 20.30: Mészkő vlak­­­i-hanglemez. 20.45: Rádióankét. 21: H. 21.15: Sport. 24.38; E. 21.45: Kíváncsi mikrofon. 22* Mit baldunk holnap? 22.05: Szív küldi. 23: Műsorzárás. 09 AZ ANYÁK NAPJÁN, amelyet május 8-án tartanak, jutalomban részesítik és elisme­rő oklevelet kapnak azok az anyák, akik gyermekeik tanít­tatásával is hozzájárulnak a szociális társadalmi rend építé­séhez. Autóbuszt­ö­zlekedés Buda­it,Vác között. A Budapest bel­ tér és Alsógöd között közlelke­dő autóbuszjárat május 1-étől kezdődően Vácig közle­kedik. A Lehel-térről naponta 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 és 23.30-kor indul, Vác városházától pedig naponta 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 és 21 órakor indul.

Next