Magyar Nemzet, 1949. augusztus (5. évfolyam, 177-201. szám)

1949-08-02 / 177. szám

Ára 60 fillér Ma: Irodalmi krónika és Kis Házi Szabás­­szerve Magyar Nemzet Kedd 3 9129 augusztus 2­0. év 1*7. szám Petőfi emlékét ünnepelte a szabadságszerető világ Vasárnap Petőfi napja volt az egész országban. Nem volt olyan­ város­, falu, tanya, ahol ne rendeztek volna Petőfi-ünnepsé­­geket és ahol a felszabadult ma­gyar nép meg ne emlékezett volna erről a nagy költőről. Budapest népe vasárnap dél­előtt a Petőfi szobor felé özön­lött, a Dutyi partjára, a Petőfi­­téri nagygyűlésre. Már a kora­­délelőtti órákban egy talpalat­nyi hely sem volt szabad a Pe­­tőfi­ téren. Ide zarándokoltak azok, akik immár szabadon idézhetik Petőfi Sándor harcos szellemét. A párt- és tömegszer­­vezetek csoportjai az üzemi csoportok, feliratok és zászlók erdeje alatt sorakoztak fel, da­lokat énekelve. A Petőfi-szobor Az ünneplő közönség hatal­mas éljenzéssel és tapssal kö­­szöntötte a külföldi íróküldött­­ségeket, elsősorban a szovjet delegációt. Azután a kormány tagjainak, a néphadsereg tá­bornokainak, politikai és szelle­mi életünk képviselőinek jelen­létében megkezdődött az ün­nepség. Pongráci Kálmán, Budapest polgármestere azt fejtegette, hogy Magyarország dolgozó né­pe most azoknak az eszméknek a folytatója és megvalósítója, amelyek Petőfi eszméi voltak. Petőfi a szabadság eszméjének nem csupán költ­ői kinyil­akoz­­tatója volt, hanem harcos for­radalmár is. — Ahogy­ Petőfi csodálattal tekintett a francia forradalom­­ra és hőseire — mondotta Pongrác­ Kálmán —, éppen úgy­ tekintünk fel hűséges ragaszko­A szovjet íróküldöttség és a Szovjetunió népei nevében And­rej Szamojlovics Ma­isko lépett a mikrofon elé. — Engedjétek meg nekem, hogy­ a szovjet nép, munkások, kolhoz parasztok és értelmiségiek nevében meghajtsam az emlé­kezés zász­aját a magyar nép nagy költője, Petőfi Sándor elöli. Vannak költők, akik égő fáklyaként világítják meg né­pünknek a haladás útját Petőfi Sándor ilyen költő volt. Alko­tása és fegyver népe kezében a szocialista Magyarországon az imperialista ellenséggel vívott harcban. Éljen a demokratikus Magyarország! Éljen a hatalmas szovjet nép és a magyar nép megbonthatatlan barátságai A szovjet íróküldöttség grúz tagja, Gzeorgij Leonidze, a Sztá­­lin-díjas író a következőket mondotta: — A Szovjetunió népei és a grúz nép nevében elhelyezem az emlékezés koszorúját a magyar nép nagy költője, Petőfi Sándor szobra előtt. Éljen a magyar népköztársaság! Éljen a szabad­­ság­szerető magyar nép! Éljen a népek testvérisége, a világsza­badság és annak harcos vezető­je, a Szovjetunió! A magyar ifjúság nevében a MIXSZ 1500 szervezetének kép­viselői a Nemzeti Múzeum kert­jében megkoszorúzták vasárnap délelőtt azt az emléktáblát, ahol Petőfi elszavalta 1848. március 15-én a Nemzeti Dalt. Várnai Ferenc, a MINSZ nagy, budapesti szervezetének h. tit­kára emlékezett meg Petőfiről. — Hazánkban is megvalósul­tak azok az eszmék, amelyekért Petőfi küzdött, amelyekért vé­rét és életét feláldozta. Most száz évvel később olyan országban ünnepelhetünk, amely Petőfi céljait valóra váltja. A MINSZ, a SZÍT, az Úttörők és a Diákszövetség küldöttei el­helyezték koszorúikat, majd f­él­két oldalán a honvédség, a rendőrség és a szabadságharco­sok díszalakulatai sorakoztak fel. A szobor talapzatánál hon­véd-, rendőr-, szab­ads­ágharcos- és SZIT-egyenruhás fiatalok áll­tak őrséget. A szoborral szem­ben tíz zász­ót lengetett a szél. Középen a Szovjetunió lobogó­ját, jobbra és balra a testvéri népi demokráciák és az impe­rialisták rabságában vergődő, szabadságukért és a békéért harcoló népek zászlaját láthat­ták. Ez a tíz zászló arról tanúskodott, hogy nemcsak Budapesten, a Duna partján ün­nepelték vasárnap Petőfi Sán­dor emlékét, hanem mindenütt, ahol él a népek szabadságvágya és békeszeretete.­dással és szeretettel arra a nép­re, amely a mi korunkban a népek béke- és szabadsághar­cának vezetője, a nagy Szovjet M­úniója, élén nagy vezérével, a harcok szervezőjével,a világ dolgozóinak tanítójával, Sztálin generalisszim­isszal. A harc, amelyet Petőfi kezdett meg, tel­jes győzelemmel fog végződni, mert a magyar nép ügyét végre maga a nép vette kezébe és a népet a magyar munkásosztály és élcsapata, az MDP vezeti. Győzni fog a nép ügye, mert a párt élén olyan ember áll, aki képes népünk harcát Petőfi eszméinek teljesítéséért és to­­vábbfejlesztéséér­t győzelemre­­vinni, mert pártunk élén ott áll nagy vezérünk, Rákosi Mátyás. Pongrácz Kálmán polgármes­ter beszéde­ után a, hatalmas tö­meg percekig tartó tapstai ün­nepelte Sztálint és Rákosit.. Ezután megkezdődött a Pe­­tőfi-szobor megkoszorúzása. A Magyar Köztársaság elnöke ne­vében Rónai Sándor külkereske­delmi miniszter, az országgyűlés nevében Molnár Imre ale­nök, a Magyar Dolgozók Pártja nevé­ben Orbán László, a Központi Vezetőség tagja, a Magyar Köz­társaság kormánya nevében­­ Zsofinyecz Mihály nehézipari miniszter, a Magyar Független­ségi Népfront nevében Erdei Ferenc földművelésügyi minisz­ter, a Szakszervezeti Tanács ne­vében Hant­igák József elnök, a honvédség nevében Görgényi Dániel őrnagy, a rendőrség ne­veiben Garamvölgyi Vilmos ez­redes, Budapest dolgozói nevé­ben pedig Pongrác­ Kálmán polgármester helyezett el koszo­rút, üdvözlőszavak kíséretében he­lyezték el országuk nemzeti szí­neivel díszített koszorúikat a külföldi irókildöttségek. Első­nek a Szovjetunió küldöttei rak­ták le koszorújukat a Petőfi­­szobor talpzatára. Nem marad­tak el a munkások, a parasztok és értelmiségek, továbbá a fia­talság tömegszervezeteinek ko­szorúi sem. indult a Nemzeti Múzeum elöl a MINSZ fáklyás stafétája Petőfi szülővárosába, Kiskőrösre. Ünnepséget rendezett a MINSZ vasárnap este az Állat­kerti Szabadtéri Színpadon is. Itt Gábor Zoltán, a­­SZIT főtit­kára beszélt, majd Viktor Chmara, a VIT előkészítő bi­zottságának szovjet tagja szólalt fel. — Szabad Magyarország sza­bad fiataljai — mondotta Vik­tor Chmara —,a szovjet Kom­­szomol nevében üdvözöllek benneteket. Ma az én hazámban a szovjet ifjak mind megemlé­keznek Petőfi haláláról, az i­ter­­mek és iskolák fiataljai Petőfi­­sarkokat rendeznek be, hogy ezzel is­­ kifejezésre juttassák­­Petőfi és a magyar nép iránti szeretetüket. A ti feladatotok az, hogy őrizzétek és szeressé­tek úgy ezt a hazát, ahogy Pe­A Magyar Írók Szövetsége va­sárnap délután a Szakszervezeti Tanács székházának Sztálin és Rákosi képeivel díszített tanács­termeiben Petőfi-ün­nepet rende­zett. Gergely Sándor elnök arról beszélt, hogy nemrégiben a szovjet nép és az egész haladó, művelt világ Puskin születésé­nek 150. évfordulóját ünnepelte. Most mi állunk a világ elé Pe­tőfi Sándorral, a mi nagy kin­csünkkel, megihletőnkkel halála 100. évfordulóján és azt mond­juk: , Szeressétek művét és ál­mait, amelyek megvalósítására Lenin, Sztálin és Rákosi Mátyás vezérel bennünket.“ Rosvay Katalin, Ascher Osz­kár és Szendrő József szavala­tai­ban Ladányi Ferenc felol­vasta Nagy Lajos tanulmányát Petőfiről. Ezután két szovjet íródelegátus szólalt fel. Andrej Malisko arról beszélt, hogy" Petőfi álmai napjainkban váltak valóra, amikor a szabad demokratikus Magyarország a Szovjetunióval testvéri barátság­ban építi fel új életét. — Hadd éljen Petőfi neve­­— mondotta — a demokratikus népek szíveiben, szabad, tüzes dalai vigyék előre ezeket a népe­ket a kommunizmusért vívott harcban. ■ , Georgij Leonidze grúz költő azt fejtegette, hogy a magyar és a grúz nyelvben a híd fogalmá­nak kifejezésére ugyanegy szó használatos. Legyen Petőfi neve is a barátság közös hídja a dol­gozó magyar és grúz nép között. A magyar és grúz nép barátsá­gát megerősítette a szovjet had­sereg grúz katonáinak vére. Azok­nak a grúz katonáknak a vére. A főváros a Petőfi-házban emlékkiállítást rendezett. Ennek megnyitásán megjelent Szakasits Árpád köztársasági elnök, a kormány több tagja, sok kül­földi íródelegátus is. Barabás Tibor, az Írószövetség főtitkára mondott emlékbeszédet. — Petőfi és — hangoztatta Barabás Tibor —, ma inkább, mint valaha. Nemcsak a magyar nép, a szocializmus otthonát építők emlékeznek reá, hanem a világ haladó népei is, élükön a Szovjetunióval. Jőfi szerette Éljen a magyar és a szovjet ifjúság barátsága! Él­jen Rákosi Mátyást A fiatalok percekig éltették a Komszomolt és Rákosi Mátyást, akik elestek, a Szovjetunió más népeinek fiaival együtt­­Magyar­­ország és Budapest felszabadítá­sáért. Braniczki lengyel költő, San­­jan román egészségügyi minisz­terhelyettes, Jan Drda, a cseh­szlovák írók delegátusa, Szto­­jan Karlov bolgár kiküldött méltatták Petőfi jelentőségét. Paul Eduard felolvasta Petőfi Sándorhoz írott költeményét. Nagy hatást keltettek P­iblo Neruda chilei költő szavai. — Csak ti, bolsevikok, Ma­gyarország szocialismust építő dolgozói, minden tájak és föl­dek kommunistái, csak ti vagy­tok azok — mondotta —, akik feltámasztjátok a költőket; a többiek, közös ellenségeink, in­kább úgy akarják, hogy tovább­ra is halottak maradjanak. A még élőket pedig vagy puska­­tussal gyilkolják meg Granadá­ban, vagy keresztre feszítik New Yorkban. — Petőfi, te sugárzó ifjú, te angyali próféta. A Te álmaidat valóra váltották. A városokban , és pusztákon nem urak és szol­gák népe él, hanem elvtársak, öntudatos nemzetek. Míg ne­kem, üldözött költőnek lóháton kellett átkelnem a Gordillerá­­kon, távoli hazám vad hegysé­gein, — mert az én hazámban a Te ellenségeid az urak — itt Magyarországon Te vagy az úr, nagylelkű testvér és Te adsz ne­kem menedéket. Pablo Neruda után a holland Nico Rost, az olisz Bianchi Bandinelli és az osztrák Adal­bert Muhr mondott rövid beszé­det, majd az Internazionale el­­éneklésével véget ért az írószö­vetség Petőfiünnepe. A kiállítás sok érdekes Pe­­tőfi-relikviát mutat be. Láthat­juk a kiskőrösi földpadlós szobát, ahol a nagy magyar költő született. Láthatjuk Petőfi kéziratait és első kiadású köte­teit. Az egyik falbról Rákosi Mátyás szavai szólnak hozzánk: „Nekünk jutott az a történelmi feladat, hogy valóra váltsuk és kitel­ke­stsük mindazt, amiért az ISIS-as forradalom hősei Kossuthhal, Petőfivel, Táncsiccsal az élükön küzdöttek.“ méltatta Petőfi Sándor jelentő­ségét. Tatabányán Sármai János mondott emlékbeszéde, és fel­szólalt az indiai ifjúság küldöt­te, Urna Raí Csaudhari is. Mosonmagyaróváron Fügedi Jenő mondott ünnepi beszédet. Kállai Róbert a MINSZ nevé­ben tett fogadalmat P° f őfi esz­méinek követésére Részt vett az ünnepségen Montu, az indiai ifjúság küldötte is Kiskunfélegyházán közel tíz­ezer főnyi közönség előtt Cseh László polgármester beszélt. Öt­száz postagd­­ombot eresztettél­ fel, hogy hírül vigyék az ün­nepséget a környék lakosságá­nak is. Pécsett a Magyar-Szovjet Tár­saság Puskin—Petőfi - kiállítást rendezett. Vasárnap délelőtt az egyetem előtti 48-as téren tar­tották a Petőfi-szobor alapkő­vé­tételi ünnepségét. Krancz Pál polgármester ünnepi beszédében hangoztatta, hogy a szocializ­must építő népi demokratikus Magyarországon az igazi Pető­fit ünnepeljük. Esztergomban a Széchenyi­­g­ben Maglóczky László SZIT- titkár beszélt. A centenárium alkalmával az EPOSZ helyi szervezete Petőfi-kiállítást ren­dezett. A hortobágyi mezőgazdasági munkások összegyűltek a gaz­daság kultúrtermében, ahol Raj­nak Ferenc, méltatta Petőfi sza­badságharcos tevékenységét. A mezőgazdasági munkások meg­koszorúzták a hortobágyi csár­da falán levő Petőfi-emlék­­táblái. Végeláthatatlan tömeg a Petőfi-szobor előtt A szovjet delegátusok a világszabadság költőjéről A K­omszomol­ if­júsági képviselője beszélt a MINSZ ünnepén Malisko, Leonidze, Eluard és Neruda az írószövetség ünnepén Megnyílt a Petőfi-ház emlékkiállítása Fáklyás staféták, népünnepélyek, kultúrestek vidéken Az ország minden részében Petőfi-ünnepségek zajlottak le Csepelen a Petőfi szobor előtt. Kalmár József, a Magyar Dol­gozók Pártja csepeli pártbizottsága nevében mondott ünnepi beszé­det, Sopronban a SZIT ifjúság a város különböző részeiből fák­lyás stafétát indított. Elsőnek » brennsére­gbányai ” ifjak futottak be a Petőfi­ térre. A téren Bencsik János országgyűlési kép­viselő és Hajba József SZIT tit­kár mondott ittmen beszédet. Kiskőrösön, a költő szülőváro­sában vasárnap délelőtt végelát­hatatlan tömeg vonult fel a Petőfi-térre. A tér felett repülő­gépek keringtek­ Az öreg tem­plom toronyórája tizenegyet ütött, amikor Jenei Jenő, az MDP pest megyei szervezetének titkára megtartotta ünnepi be­szédét. Szegeden a Somogy-tel­epen felavatták Petőfi emléktábláját. A telepet „Petőfi-telep“-nek ne­vezték el. Este a MINSZ a Dóm­­téren kultúrműsorral egybekötött tábortüzet rendezett. Győrött vasárnap délelőtt a vörös és nemzeti színekkel fel­díszített városháza előtt Göcze Géza helyettes polgármmester be­szélt, majd Virgil Roan­d, a ba­ráti román ifjúság kiküldöttje méltatta Petőfi jelentőségét. Miskolcon a Tetemvár­ téren Fe­kete Mihály főispán emlékezett meg Petőfi Sándorról. Ezután a mongol ifjúság képviselője, Jadam Szarum tolmácsolta a mongol fiatalság üdvözletét. Az ünnepség részvevői a Városház­tér 5. számú ház elé vonultak, ahol Tóth Dezső polgármester lelep­ezte az új Petőfi táblát Debrecenben vasárnap több mint tízezer dolgozó vonult fel zászlók és táblák alatt a Petőfi­­térre, hogy­ megkoszorúzzák a Szovjet Emlékművet. A Petőfi­­szobor meleit felállított, vörös drapériával bevont emelvényt, Petőfi, valamint Szin­in és Rákosi arcképe díszítette. Kul­csár Ferenc a Függetlenségi Népfront nevében beszélt, Pierre Bilard pedig a francia­­ifjúság üdvözletét tolmácsolta. Cegléden Házi Árpád alispán Szakasits Árpád köztársasági elnök fogadása a külföldi írók tiszteletére Szakasits Árpád köztársasági elnök vasárnap délután foga­dást rendezett a Petőfi-ünnepsé­­gekre Budapestre érkezett kül­földi íróküldöttségek tisztele­tére. A fogadáson a külföldi vendégeken kívül megjelentek a Petőfi Emlékbizottság tagjai és a magyar szellemi élet kiváló­ságai is. A köztársasági elnök rövid beszédben üdvözölte a vendége­ket: — Boldog büszkeséggel vall­juk magunkénak a világszabad­­ság halhatatlan költőjét — mondotta —• A magyar nép legjobb fiait mindig remény­­séggel töltötte el, hogy ilyen szellemóriás született magyar földön s hogy a szabadság, a népjog s a harcos szegények legszebb dalai magyar lanton zengtek föl, hogy ily lángoszlop mutatta az igaz utat az elnyo­mott és kizsákmányolt magyar népmilióknak. De minden igaz költő, a népszabadság minden nagy harcosa túlnő nemzete, népe határán és a világ min­den szabadságszerető, fezadó és harcos népének közös kincsévé válik. A mi halhatatlan Petőfink is, ez a lángoló hazafi, ez a száz,a dókra szóló nagy nemzeti költő is minden népek szaba­­d­­ságbajnokává magasztosult. Nem véletlen, hogy a hatalmas Szov­jetunió, Lenin és Sztá­­n dicső,­séges népe úgy ünnepli a ma­gyar Petőfit, mint a raidon nemzetének nagy fiát. Nem vé­letlen, hogy itt üdvözölhetjük körünkben a szovjet írókat és a népi demokráciák íróit és a francia, az olasz, a holland és az osztrák nép szellemi életé­nek kiválóságait, akik eljöttek hozzánk, hogy a halhatatlan Petőfi dicsőséges halálának százéves fordulóján kifejezzék testvéri szolidaritásukat a­ Pe­tőfi szellemében megújult és a diadalmas szovjet fegyverek segítségével felszabadult ma­gyar nép iránt, amely tűrhetet­lenül halad Petőfi lobogója alatt minden népek legnagyobb gondolkodójának, tanítójának és legdicsőségesebb forradalmá­rának és az új világrend ria­dalmas építőmesterének, a né­pek reménységének s a világ, béke őrének, Leninnek és Sztá­linnak alján a szocializmus felé — fejezte be a köztársasági el­­nök, majd a következő szavak kíséretében nyújtotta át a kid. földi íróknak a Petőfi Emlékbi­zottságnak az évfordulóra ké­szült bronzplakettjét: — Vigyél­ el a magyar nép üzenetét; nem térünk le a meg­­talált igaz útról, a népek sza­badságának, békéjének, a mune­ka dicsőségének, az igaz em­berségnek útjáról. Petőfi lángja soha nem huny ki szívünkből. A köztársasági­ elnök és a ma­gyar vendéglátók,­­ezután hosz­­szas baráti beszélgetést folytat­tak a megjelent külföldi írók­­kal.­­ A Szabó Ervin-Könyvtár Petőfi-kiállítása A Fővárosi Szabó Ervin-Könyv­tárban ("Vill., Reviczky­ utca l.­ , Petőfi emlékkiállítást rendeztek. A kiállítást Solti Andrásné, a könyvtár aligazgatója nyitotta meg. A budai Szilágyi Dezső-téri református templom vasárnapi isten­tiszteleten Ilaypár Béla lel­kész emlékezett meg Petőfi Sán­dor halálának 100. évfordulójá­ról. Nagyszabású Petőfi-ünnep Moszkvában Moszkvából jelenti az MTI, hogy a Szovjet Írók Szövetsége és a VOKSZ a moszkvai Zene­akadémia nagytermében Petőfi­­emlékünnepet rendezett. A ha­talmas termet zsúfolásig meg­­töltötte a közönség. A díszelőadást a szovjet és a magyar himnusszal a Szovjet Hadsereg zenekara ny­itotta meg, majd Visnyevszkij, a Szovjet Írók Szövetségének fő­titkárhelyettese mondott rövid beszédet. — Mi, — mondotta — szovjet írók és az egész szovjet nép együtt ünnepeljük a magyar néppel Petőfi halálának emlék­ünnepét. Mély szeretettel küld­jük üdvözletünket a magyar népnek. Büszkék vagyunk arra, hogy a szabadságért és békéért folytatott közös harcunkban­ Pe­tőfi harcostársunk és barátunk. Tyihonov, a kiváló író Pe­tőfi kitűnő fordítója, költésze­tének nagy tisztelője és isme­rője; előadásában vázolta Pe-­ tő­fi életét, költői és forradalmi szerepét a magyar forradalom­ban és szabadságharcban, majd Rákosi szavait idézte. A magyar és szovjet nép barátsága a béke záloga — fejezte be Tyihonov. Dr. Monár Erik magyar nagykövet méltatta ezután Pe­tőfi életét és munkásságát. Meghatott szavakkal szólt arról, hogy a szocialista világ főváro­sában ilyen­­szeretettel és meg­becsüléssel emlékeznek meg a magyar nép nagy fiáról, a for­radalmi, harcos Petőfi Sándor­­ról. A beszédeket a magyar és a szovjet himnusszal fejezték be. Szünet után Tyihonov, Hidas,­ Marsok, Levik Csukrvszkij ad­ták elő fordításaikat, majd fő­iskolai növendékek szavaltak Petőfi-verseket orosz nyelven. Végül Szovjetúnió zenei életének kiválóságai, Firszova, Doluhanova Kir­csev és Petker megzenésített Petőfi-dalokat ad­tak elő. Az emlékest éjfélátt ért véget. Petőfi-ünnepségek külföldön Amszterdamból jeleni az MTI, hogy a hágai magyar követség kitűnően sikerült Petőfi-emlék­­ünnepet rendezett. Bölöni, György hágai magyar követ be-­ vezetője után T. Devries neves író ismertette Petőfi munkássá­gát. Szavalatok és táncszámok fejezték be az ünnepséget. Párizsból jelentik, hgigy « Franciaországi Magyarok Ort­­okratikus Egyesülete. «íp Sfi

Next