Magyar Nemzet, 1949. december (5. évfolyam, 279-303. szám)

1949-12-22 / 297. szám

&■ t-. Sztálin tanítását követve a kommunisták pártja, mun­­kásosztáiyunk. - ezzel szemben nemcsak áU.oi.ta, de tettekké, bizonyította be, hogy orszá­gunk képes volt a comokból feltámadni külföldi, imperialista úgynevezett segítség nélkül, ké­pes volt feltámadni saját erejé­ből, a Szovjeúnió, Sztálin ál­landó baráti támogatásával. «“-• A reakció azt hirdette, bogy hároméves újjáépítési ter­vünk megvalósíthatatlan. Sztálin ani.ását követve a kommunis­ták pártja, munkásosztályunk nemcsak ánította, hogy három­éves tervünk megvalósítható, hanem, mozgósítva egész né­pünket a teiv végrehajtására, a kitűzőiméi csaknem nyo c hónappal e óbb megva ósi.ct'a a hároméves érvét. — A reakció azt hirdette, hogy nagyüzemeink, napy ke­reskedelmünk, bankjaink álla­mosítása csődbe viszi a magyar népgazdaságot, mert szerinte tőkések és kizsákmányolok nélkül nem lehet vezetni a nép­gazdaságot, Sztálin tanítását kö­vetve, a Szovjetunió gazdag ta pasztaIataii hasznosítva, a ma­gyar kommunisták pártja, a magyar munkásosztály bebizo­nyítottak-, hogy a nagyüzemek, a nagykereskedelem és a ban­kok á c mosl ára hatalmas erő­forrásokat nyitóit meg népünk számúm, a szocalisla építés számára, s hogy az ország gaz­dájává vált nép jobban tudja vezetni a népgazdaságot, mint ahogyan a nagytőkések, n nagybirtokoson és bankárok ve­zették. ■— A reakció azt hirdette, hogy népünk, munkásosztá­lyunk nem képes a szocializ­must építeni országunkban Sztálin tanítását követve, ft ! kommunisták pártja, munkás- j osztályunk, nemcsak állította, de ! tettekkel bizonyította, hogy a ! Szcvje ún óra támaszkodva, szo­ros cgyü .tműködésben a népi demokrácia többi országaival, igens képesek vagyunk sikerrel épíieni és végső fokon fe épít­jük a szocializmust Magyaror­szágon. — A reakció most azt hirde­ti, hogy a magyar parasztság nem képes a szocializmus útjá­ra lépni, mert individualista, mert megszokta évszázadokon át a kisparoellán folytatott nyo­morúságos egyéni gazdálkodást. Ejp.sa jMagyar Dolgozók Pártjá­nak * ’útmutatásával pár ászt sá gunk .egjibbjii máris .etlekkei bizonyítják, hogy igenis képe­sek a sztálini ú'on a mezőgaz­daság szocia is a áta aki.ásának útján haladni s nem kétséges, hogy az első tízezreket önként, meggyőződésből, saját e'határo­­zásukból százezerek, majd mil­liók fogják követni. — A reakció azt hirdeti hogy a háború, melvet az imperialis­ták lázas sietséggel készítenék elő, elkerülhetetlen Sztálin taní­tását követve, a kommunisták pártja állítja és a tények erejé­vel bizonyítja, hogy a háborút ei tehet kerünl, a békét, meg lehet védeni, mert a szocia ista Szovje únió napró. napra erő­sebb esz, men a népi demokrá cia országai erősödnek, mert a béke erői sokasodnak és szer vezödnek az egész világon, mert. bár a háború veszélye nem csökkent, a béke cselekvő hí­veinek 800 milliós tábora van és ez a tábor tovább növekszik, míg az imperialista háborús tá­bor tovább gyengül. — Sztálin utján haladva, a Szóvjetúnió támogatásával, or­szágunk, népünk legyőzte az eléje tornyosuló akadályokat s megvalósította a feladatokat, melyeket a fejlődés eléje tűzött. — Sz á in ú ján, a Magyar Dolgozók Pártja, népi demokra­tikus kormányunk, Rákosi Má tyás vezetésével országunk fet tartózta hala lenül menete előre a szocia izmushoz, a ho dog, müvet, erős Magyarországhoz! — Éljen soká erőben, egész­ségben népünk s az egész haladó emberiség nagy barátja és taní­tója, a mi forrón szeretett, drága Sztálinunk! Gerő Ernő beszéde alatt szinte monda'ról-mondaira zúgott fel a taps, hangzott fel az éljen, a magyar nép ünnepelte ebben a tapsban, ebbon az éljenben fel­szabadítóját, igaz barátját és útmutatóját: a hetvenéves Sztá­lint, A magyar nép köszöneté szállt a felé a férfiú felé, aki megmentette a világot a fasiszta barbárságtól, aki megmutatta a munkásosztály győzelme, a szo­cializmus felé vezető utat. aki felé fordul minden haladó és becsületes ember, akinek szent az emberiség legszebb kincse: a Béke. Felzúgott a viharos taps és éijenzés, amikor Gerö Ernő a béketábor új és új hatalmas győzelmeiről számolt be és ami­kor a magyar nép bölcs vezető­jéről, Lenin ós Sztálin legjobb magyar tanítványáról, Rákod Má yásról beszélt. Gerő Ernő beszéde után a közönség felállva, szűnni nem akaró, viharos tapssal éltette az egész haladó emberiség vezérét, Sztálint. A bőszed után Kovács István, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének titkára felolvasta a disztilés Sztálin generalisszimuszhoz intézett üdvöz'ő táviratát, amelyet a kö­zönség viharos lelkesedéssel, helyéről felállva fogadott. Ezután ünnepi műsor követ­kezett, amelyben az Oszipov népi zenekar, az Állami Opera­ház ének- és zenekara, a Ma­gyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezetének Liszt Fe­­renc-kórusa, a Budapesti Rendőregyesület kórusa, a Köz­ponti Honvéd-művészegyüttes tánc- és zenekara, a mester­­utcai általános iskola úttörő kó­rusa, valamint Ladomerszkg Margit, Major Tamás, Fodor János és Horváth Ferenc sze­repeltek. Elí©g?dfa az Országgyűlés az igazságügyi és a pénzügyi tárca költségvetését Az országgyűlés a díszülés után az igazságügyminiszlérlu­­mi tárca költségvetését tárgyal­ta. Szirmai István előadó ki­emelte: ma már nyugodtan ál­líthatjuk, hogy igazságszolgálta­tásunk nem marad el az ország politikai és gazdasági fejlődése mögött. Az igazságszolgáltatás területén — mondotta — a leg­nagyobb jelentőségű változás a laikusok bevonása volt. Jövő év április 1-fg az ország minden törvényszékén ott lesznek már dolgozó népünk törvényes kép­viselői is. Gcrer.c'ér György, az MDP szónoka hangoztatta hopv igaz­ságügyi annar*tusunk csak ak­kor lesz dön‘5 f-gvver a népi demokrácia kezében, ha esz­­ménvképe a Szov;e!ún:ó.,jog.- és •igazságszolgáliafósa. Rámutatott arra; hegv a nép életse'nvrmabá­­nak emelkedése a bűnözések csökkenését Vonta maga után. Sásdi Ernő a laikus bírás­kodásról szólva arról beszélt, hogy áz éles fegyver kell le­gyen a d-uhokráeia elleni tá­madások kivédésében. Halász Aladár elismeréssel szólt a népi-íróságok működé­­séröV Kieme’te a biintetőiogi akadémia felállításának fontos­ságát. Az órszágg'űlés ezután álta­lánosságban és részleteiben el­fogadta az igazságügyi tárca költ-égve'ését Schifter Pál terjesztene be a pújeirgvi bizottság je’en'ését az 1900. évi költségvetési jav-.siói­ról. majd megkezdték a pénz­ügyminisztérium költségvetésé­nek tárgyalását. Bíró László előadó hangoz­tatta, hogy a bevitelek jelentős növekedése elsősorban népgaz­daságunk hatalmas fejlődésé­nek eredménye, Az állami vál­laltok hatalmas nyereségbe­­szolgá'tatásai eleven cáfolatai annak a reakciós állításnak, hogv az államosítás deficitessé fogja tenni a vállalatokat. Vajda Imre álamtitkár az MDP nevében szólalt fel. Han­goztatta: pénzügyi politikánk célja mozgósítani a népgazdasá­gi terv végrehajtásához szüksé­ges tartalékokat, előteremteni mindazokat a gazdasági eszkö­zöket, amelv dolgozó népünk felvirágozásához . szükséges. Pénzrendszerünk azért szilárd és megingathatatlan — mondot­ta —, mert a Szóvjetúnió segít­ségére támaszkodva megvalósít­hattuk országunk gazdasági és politikai függetlenségét Pén­zünk szilárd, mert gazdasági életünk egészséges, termelésünk állandóan növekszik és demo­kráciánkban a szocialista rend uralkodik. Eencsik István rámutatott ar­ra, hogy a költségvetés bevételei a termelés további eszközeivé; válnak, a beruházásokra fordí­tott összegek visszakerülnek a n énhez. Az országgvű’és ezután egy­­banrálau e’fr 4 dfa általánosság­ban és részletében is a pénzügy­minisztérium kőít-égVetését. Az • nrs-'ág'svűlés Ieekö-elebbi ‘ ülését csütörtökön délelőtt 10 órakor tartja. A Magyar Népköztársaság kormá­nyának és a Magyar-Szovjet Társa­ságnak üdvözlő távirata Sztálinhoz A Sztálin 70, születésnapja alkalmából rendezett operaházi díszelőadásról a Magyar Nép­­köztársaság ,, kormánya és n Magyar Szovjet’ Társaság a kö­vetkező üdvözlő táviratot küldte Sztálinnak: «Sztálin generatissz’musznak, n Szovjetunió Minisztertanácsa El­nökének, Moszkva. Kreml. A Magyar Népköztársaság kor­mánya és a Magyar-Szovjet Tár­saság együttes díszülésáről forró szeretettel és hálával kcszöntjük Önt a magyar dolgozó nép nevében 70. születésnapján és kívánjuk, hogy sokáig éljen erőben, egészségben a világ min­den (dolgozója és népe üdvére. Kcszöntjük Ünt, mint felsza­badítónkat, akinek dicsőséges szovjet seregei leverték kezünk­ről a fasiszta rabság bilincseit és megngitolták az utat előttünk a független, szabad és boldog élet felé. Köszörűjük Önt, mint füg­getlenségünk és békénk legfőbb őrét, akinek elsősorban kö­szönhetjük, hogy békében élhe­tünk és építhetünk s akinek bölcs irányítása alatt harco­lunk a világ valamennyi béke­­szerető népével együtt a hábo­rús uszílök és ügynökeik ellen a legdrágább kincsért: a tartós békéért. Köszönijük önt, mint népünk nagy barátját és nagy tani, ója:. akinek segítségével és Iá geszű útmutatásai nyomán épül ha­zánkban a szocia izmus, emel­kedik az életszínvonal, terjed a kultúia s vá ik mind önta dalosabbá munkásosztályunk és dogozó tlépünk. Köszöntjük Önt, mini a meg­valósult szocializmus és az épülő kommunizmus hatalmas országának: a Szovjelúniónak vezérét, a világ dolgozóinak támaszát és reménységét. Sztá in Generalisszimusz! A magyar munkásosztály, do gozó parasztság és haladó értelmiség megfogadja az ön 70. születés­­napján, hogy mCginga.hatat a nm cs éberen áll őrt a béke magyar frontszakaszán Szívébe zárva Önt és az ön tanításait, dolgozik és harcol a szocializ­mus felépítésiért, a halhatat­lan lenini-sztálini eszmék dia­daláért hazánkban. Éljen sokáig a bölcs, a sze­retett, a nagy Sztálint Éljen a béke erős támasza: a győzelmes . szocializmus or­szága, a Szovjetunió és nagy vezére: Sztálini A Magyar Népköcíársaság kormánya és a Magyar Szovjet Társaság. Díszhangverseny a csepeli Sportcsarnokban A Magyar-Szovjet Társaság Sztálin 70. születésnapja alkal­mából szerdán este díszhangver­senyt rendezett a csepeli WM­­Sportcsarnokban. A Sportcsar­nokot zsúfolásig megtöltő kö­­zönircg felállva percekig viha­ros lelkesedéssel ünnepelte a világ dolgozóinak bölcs vezérét, Sztálint. A hangversenyt a magyar és a szovjet himnusz nyitotta meg, majd a WM-énekkar, a Vasas Szakszervezet központi énekka­ra és tánccsoportja adott elő nagy sikerre] ünnepi műsorszá­­mokát. A díszhangverseny a Sztáiin-kar.tátával én véget. A csepeli ünnepség mellett nagysikerű díszhangversenyt rendezett a MSZT a Zeneakadé­mián és a Városi Színházban. Káprázatos tűzijáték, méteres transzparens és ágyúk díszsortüzei A nagy ünnep méltó -befeje zése volt a káprázatos esti tűzi­játék. A transzparensekkel, zászlókkal, képekkel gazdagon feldíszített főváros népe az esti órákiban megindult a Dunápart felé. Az időjárás is kedvezett, derűs, tiszta enyhe idő volt. Pontban tíz órakor a Gellért­hegyen felröppentek a tüzrálék első rakétái és megszólaltak az ágyúit dísz-sorlüzei. Feketéllett a tömeg a Dunaparton és nagyobb tereiken, ahonnan szabad kilátás nyílt a hegy felé és ámuló szem­mel figyelték az emberek a fel­ragyogó, hatalmas transzparenst a hegy tetején. A felszabadulási emlékmű hatalmas szoboralakja szinte eltörpült az óriás vörös csillag mellett. A csillagot zöld babérlevelekkel övezték és kö­zepéiben fehéren világított a Szánt: 70. Jóval alatta, a hegy oldalában még egy, többemelet magas világító felirat gyulladt ki: * Éljen Sztálin». A 42 méter magas transzparens 3500, hatal­mas fényerejű sz'nes villany­­körtéje a tűzijáték rakétáival együtt valósággal fényárba borí­totta a várost. Az ünneplő nézők lelkesen megtapsolták a csodálatos lát­ványt, majd a tűzijáték végezté­vel csoportosan, énekszóval oszoltak széjjel a város minden irányába. Elindultak a pesti frolleybuszok Sztálin születésnapján Szerdán délbn a városligeti nagy börönd széles útján egy­más mögött sorakoztak fel a gyönyörű szovjet trolleybuszok. hogy Sztálin születésnapján el­induljanak első útjukra. A Dó­zsa György-út és a Vilma ki­­rálynő-út torkolatánál ezrekre menő közönség várta ünnepélyes hangulatban a nagy pillanatot, amikor a trol'eybusz megjelentik a pesti utcán. Az ünnepségen részt vettek a budapesti szovjet kereskedelmi küldöttség képvi­selői. zászlók alatt vonultak fel a népi szervezetek küldöttei, a környék lakói. Bojtor György üdvözlése után Juhász Ferenc bejelentette, hogv 11 nappal a határidő előtt vé­gezték e! a vonal sz"re’ési mun­kálatait. Pongrácz Kálniún pol­gármester kifejezte a főváros közönségének háláját a szovjet ipar dolgozói iránt, akik ezt a remek közlekedési eszközt al­kották. Köszönetét mondott a magyar munkásodnak is, akik szocia’isla munkával teljesítet­ték sztálini felaján'ásaikat. . Bebrlts Lajos közlekedési mi­niszter árrá utalt, hogy a kör­nyék sok évtizedes közlekedési elmaradottságát számolták fel a trollcybusz üzembehelyezésével De továbbmennek a megkezdeti úton, gyorsabb lesz a HÉV, megszüntetik az emberfiirtök ló­gását. Hamarosan megindul az úi földalatti vasútvonal építése Mindezeket az eredményeket a Szovjetunió messzemenő támo­gatásával értük el. A beszédek elhangzása után a megje'ent közönséget meghívták tegyen körutazásra a trclleybuszo­­kon. Az eUő három kocsit női sofőrök: Korpácsi Tivadamé. Csepregi Katalin, Tifflnjer Emma vezették. Pillanatok alatt megtelt mind a 25 kocsi az első bol­dog hivatalos «potyautasokkal». Anyák ültették ölükbe önömtől sugárzó arcú kisgyermeiket, él­munkások foglaltak helyet a bőrüléses, kényelmes, fűtött ko­csikban, amelyeket belül a szla­­bánovislákat, az ötéves tervet éltető jelmondatok díszítettek. A közönség éljenzése közben indultak el a fényes trolleybuszok, homlokzatukon vörös drapé­riákkal övezve Sztálin képével. Az útvonalon végig a járókelők lelkendezve üdvözölték a jár­műveket, melyek a magyar­­szoviet barátság alkotóerejét, a szov'et ipar dicsőségét hirdetik és úi. világvárosi szfnnel gaz­dagítják fővárosunk .utcáit. Sok áru a piacokon A karácsony előtti nagy élel­miszerfelhozatal a hét közepére kissé alábbhagyott, mert már nagy készletek vannak minden­ből felhalmozva. Szerdán 38 vagon áru érkezett a Nagyvásár­­telepre és a környékbeli őster­melők is jelentős mennyiségű élelmiszert hoztak feL Különösen sok burgonya, élő- és vágott­­baromfi, hagyma, káposzta, más egyéb főzelék, zöldség és őt va­gon tojás érkezeti többek között. A vásárcsarnokok és piacok el vannak árasztva a legkülön­bözőbb élelmiszerekkel. Minden korlátlan mennyiségiben kap­ható, és a közönség részéről tapasztalható a\ ünnepi vásárlás; ker’ Csütörtök, 1949 december 22 Nemzetkösi Sztáliniját alapított a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége A Szóvjetúnió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének rendeleté nemzetközi Szí In-díjai aapil a népek közli béke megerősí­tésére: t. Nemzetközi Sztá in-díjat alapítanak „A népek közti béke megerősítésére“, me'yet a há­borús uszílák el sni harcban és a béke ügyének megerősítése érdekében kifejlett ktemelkedő szolgálataiért bármely ország polgára elnyerhet — függeté­­nü! po'itikai. va tási meggyőző­désétől és faji hovátartozandó ságától. 2 Az a személy, akit a Nem ze'.közi , Szt'úiin-díjja jutalmaz­nak: a) oklevelet kap a Sztálin díjró! b) arany érdemrend:! kap Sztálin képmásával, ct száz­ezer rubel pénzjutalomban ré szcsül. 3. A népek közti béke meg­­erősllésééri adományozott nem­zetközi Szlálin-díjbói évente öt-liz díjat oszlanak ki. A díjak oda Félé: éré a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnöksége különbizottságot alakít a külön­böző országok demokratikus erőinek képviselőiből. 4. A nemzetközi Szlálin-díjat mindrn évben december 21-én, Joszif Visszarionovics Sztálin szii'eíésnapjún ítélik oda. Az első díjak odaítélése 1950- ben történik A Szov jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök-égének enöke N. Svernlk. A Szovjetunió LegfelsőbbTanácsa Elnötrégének titkára .4, Gork n. Moszkva, Kreml. 1849. dec. 20. Ä Szóvjetúnió Erői minisztériumánál« ünnepi ülése J. V. Sztálin 70. születésnapja tiszteletére A Szovjetunió Fegyveres Erőinek minisztériuma decem­ber 20-án, a Vörös Hadsereg központi házában ünnepi ülést tartott J. V. Sztálin 70. szüle­tésnapja tiszteletére Az elnök­ségben és a teremben a Szovjet­unió marsalljai, az egyes fegy­vernemek marsalljai, a Szovjet Hadsereg tábornokai, admirá­lisai és tisztjei, valamint csa­ládtagjaik foglaltak helyet Az ünnepi ülést Vaszilfev szkij, a Szovjetunió Fegyveres Erőinek minisztere — a Szov­jetunió marsallja nyitotta meg. Az egyes fegyvernemek sze­mélyi állománya nevében J. V. Sztálint az alábbiak üdvözöl­ték: a Szóvjetúnió Fegyveres Erői vezérkara tábornokainak, admirálisainak és tisztjeinek nevében Szlyemenko hadsereg­tábornok, a gyalogos alakula­tok nevében Malinyin vezérez­redes, a légierők nevében Zsi­­gancv vezérezredes, a tengeré­szeti erők nevében Okiyabrszkij admirális, a tüzérség nevében Csisziyakov tüzérségi marsall, a páncélos és gépesített egysé­gek nevében Bogdanov páncé­los-marsait, a legfőbb politikai parancsnokság nevében Kuz­­nyecov vezérezredes. Az ünnepi ütés óriási lelke­sedéssel fogadta el a Sztálinnak szóló üdvözletét. Ünnepi díszben a Szóvjetúnió városai Moszkvából jelentik: Sztálin 70. születésnapján cso­dálatos képet nyújt a Szovjetek Országának fűvárosa. Moszkva ünnepi díi«t öltött. A körutakat, a széles utcákat frissen esett hó borítja. A házak homlokza­tán zászlók lengenek. A gyárak, üzemek, intézetek, közintézmé­nyek homlokzatát feliratok és Sztálin hatalmas arcképei díszí­tik. Az utcákon mind'enült jel­szavakat látunk: «Éljen a nagy Sztálini* — «Dicsőség Sztálin­nakI» A Vörös-téren mindenütt transzparensek, feliratok kö­szöntik a világ dolgozóinak nagy vezérét, a 70 éves Sztálint. Különös ünnepi pompát öltött Moszkva Sztálin-kerülete, amely a nagy vezér nevét viseli. A ke­rület dolgozói december 2Ö-án ünnepi nagygyűlést tartottak, amelyen egyhangú lelkesedés­sel választották díszelnökséggé a Szovjetunió Kommunista (bol­sevik) Pártjának Központi Bi­zottságát élén Sztálinnal. A moszkvai üzemek a terme­lésben elért új kiemelkedő sike­rekkel köszöntik az ünnepet, Ugyancsak ünnepi díszt öltött Leningrad, Kiev, Sztálingrád, Tbiliszi, Gori, Sztálin szülő­városa és a hatalmas Szovjet­unió minden városa. ünnepségek világszerte Szófiában ünnepi gyűlést tar­tottak, amelyen Ko aro-j minisz­terelnök mondott ünnepi beszé­det. A Várnában megtartott tö­meggyűlés szónoka Pop omov külügyminiszter volt. Bukarest­ben nagy ünnepséget rendeztek, amelyen Vasile Luca, a Román Munkáspárt titkára, helyettes miniszterelnök és pénzügymi­niszter beszélt. Varsóban Bierut köztársasági elnök mondott ün­nepi beszédet. A Német Szocia: lista Egységpárt bér ini ünnep­ségén Wilhelm Pieck, a Német Demokratikus Köztársaság el­nöke volt az ünnepi szónok. A német köztársaság öt tartomá­nyában a Tartományi népképvi­­setetek kü’ön ünnepi üléseket tartottak és ünnepségeket ren­deztek a demokratikus német tömegszervezetek is. A Német Demokratikus Köz­társaság kormánya és a parla­ment mindkét háza szerdán délben az Operaházban ünnepi ülést tartott, amelyen Heinrich Rna tervgazdálkodási miniszter mondott ünnepi beszédet. Bécsben az Osztrák Kommu­nista Párt a Konzerthausban tartott ünnepi gyűlést. O asz­­ország valamennyi városában és falvában az Olasz Kommunista Párt ünnepi gyűléseket rende­zett. Párizsban nagygyűlésen ünne­pelték meg Sztálin 70. születés­napját Marcel Cachin elnökle­tévé!. Ünnepélyesen nyújtotta át egy küldöttség Bogomolov szov­jet nagykövetnek a francia néo ajándékai! is. A londoni Islington-kerületben a város­házán nagygyűlést tartottak, amelyen Palme Dutt, az Ango! Kommunista Párt alelnöke mon­dott beszédet. Pekingben a Kínái-Szovjet Társaság rendezett ünnepi fo­gadást és Mao Ce Tung elnök üdvözlő táviratot iníézett Sztálin ger.eralisszimeszhoz. ; A Nemzetközi Üfságiró Szer­vezet nevében Judin alelnök és Hronek főtitkár küldött üdvöz­lőtáviratot Sztálinnak, Ünnepségeket tartottak világ­szerte a kapitalista államokban is és a dolgozók, valamint a ha'adó erők mindenütt le'kese­­déssel és há'ával emlékeztek meg Sztá in 70 születésnapjáról. A esehra’ovák lapok hosszú eikikeket közölnek Sz*álin Wé­­kcnvségéről és éle'éről. ero-úttal beszámoljak Sz'á’in születésnap­énak vűVszerte folyó meg­ünnepléséről. A csehszlovák szakszervezetek lno:ának a Prdce-nck a vezér­cikkét 7,áor)‘oc,n minsz'ere'nök írta. Ploihár atya kőzegészség­­ügvi miniszter a Katolikus Nép­párt közpon'i lap’ábart a TJd-va Demokracle-b'm megV’ent ok­­kében a többi között ezeket ír:a: Ma már világosén 'át:uk, hofry a N.aev Októbe-i üstn Forradalom és Szfál:n mutat'a meg nekünk a helves utat, ame’ven m:ndig is halad­nunk kellett volna. A csehszlo­vákiai megvár dolgozó’' Pozsony­ban megie’enő naoPap-'a. az Üi S~ó, szinUn d'szes kivHalü ünnep: szamot adott ki Sztálin -"oneralisszinvusz 70. születésnap­ján. '. Az A 'bán Munkásáért Köz­ponti Vezc'ősége kedden este nvtlvános ünnepi ülést szentelt Szlálin gcneroJirazimusz 70. szü­letésnapjának. Enver Hoxha. az Albán Munkáspárt főtitkára mondotte az ünnepi beszédet, ame’vet sűrűn s zz'-'tolt meg Sztá,!n nercekig tartó lelkes éltetése. Fnver Hozha bőszédé­­h~n kiemelte, bogv Szlálin a vi> ug tartós béké'éjj jk lejtőt-) őre. to albán nép megmentőji és najiy támasza. — .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék