Magyar Nemzet, 1960. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1960-03-01 / 51. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Gondoskodás a falu öregeiről Az idősebb parasztemberek egymás közötti beszélgetések során sokszor felelevenítik felszabadulás előtti életük ke­serű emlékeit. Az akkori idők anyagi nyomorúságait, a szinte folytonos nélkülözést a felsza­badulás óta eltelt években felváltotta a tisztességes élet­mód, a kulturáltabb élet, de a kapitalista rendszer emberte­lenségeit még sokáig nem bo­rítja be a feledés fátyola. Nem felejtette és nem is felejtheti el a falu népe sem, hogy a régi rendszerben a nyomorúsá­gon kívül milyen bőven jutott számára a megaláztatásból, az embertelenségből is. Külö­nösen szomorú sorsa volt az öregeknek, munkaképtele­neknek. A kapitalista rend­szer kegyetlen embertelensége velük szemben érvényesült a legteljesebben. A földtelen, vagy párholdas paraszt hiába dolgozott látástól vakulásig a grófi, egyházi és egyéb birto­kokon a létfenntartását is alig biztosító bérért, vénségére me­hetett koldulni, ehette a sze­gényház ízetlen leveseit, vagy jobb esetben "kenyérpusztító­­ként" éldegélhetett gyerme­keinél, akiknél szintén min­dennapos volt a nélkülözés, s akikre hasonló sors várt volna, ha a régi rend urainak birtokában maradt volna a hatalom. A társadalom támo­gatására, az állam segítségére a felszabadulás előtt a falu, a mezőgazdaság nincstelenjei nem számíthattak. Az agrár­­proletárok, párholdas parasz­tok társadalombiztosításról s arról, hogy öreg napjaikban rendszeres járulékot, nyugdí­jat kapjanak, még álmodni sem mertek. Parasztnak nyug­díj­a már maga az óhaj is felháborította a rendszer urait a régi világban. De még a fel­­szabadulás után sem talált jó ideig ez a gondolat kellő meg­értésre egész társadalmunk­ban. A termelőszövetkezeti mozgalom elindulása, de külö­nösen annak nagyarányú elő­rehaladása tette egyre sürge­tőbbé a mezőgazdaság öre­geiről való gondoskodás prob­lémájának megoldását. A szocialista mezőgazdaság kialakulásának meggyorsulá­sával egy időben falun, a pa­­rasztem­berek között egyre több szó esett arról, hogy mi lesz az öregekkel? Miképpen gondoskodnak a termelőszö­vetkezetbe belépő idős embe­rekről, akik beviszik oda pár hold földjüket, de dolgos két kezük már nem bírja a nehéz paraszti munkát, mert idős koruk, vagy rokkantságuk miatt lecsökkent, elfogyott a munkaerejük. Ennek a kér­désnek rendezetlensége sok ag­godalmat okozott és nehezítet­te a termelőszövetkezeti moz­galom fejlődését. A párt, a kormány az ország gazdasági erejének figyelembevételével évek óta iparkodott a problé­ma megoldásán. S ennek a po­litikai és szociális szempont­ból igen fontos kérdésnek a rendezésére több esetben ho­zott határozatot és tett intéz­kedést. A termelőszövetkeze­tek régi tagjai közül már sok ezren kaptak eddig is rend­szeres nyugdíjat, s a termelő­­szövetkezetek jó része már az eddigi rendelkezések alapján is megtalálta a módját, hogy gondoskodjon öreg, vagy mun­kaképtelen tagjairól. A prob­léma teljes rendezésére a közelmúltban kormányunk újabb rendeletet adott ki. Ez a rendelet várakozási idő nélkül rendszeres járandóságot nyújt a termelőszövetkezetek öregei­nek, munkaképtelenjeinek. Azonnal segítséget ad mind­azoknak, akiknek a támogatás­ra szükségük van. Akik ismerték a falu, a sze­gényparasztok öregeinek, mun­kából kihűlt szerencsétlen­jeinek szomorú sorsát a régi rendszerben, s akik ismerték a falu mai öregeinek aggodal­mait, különösen jóleső érzés­sel fogadták a kormány ren­delkezését a­ mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelen­ségi járadékáról. Ebből a ren­deletből is újra bizonyságot szerezhet az egész magyar társadalom arról, hogy a mi társadalmi rendünkben a kö­zösség erejére, a pártnak és a kormánynak a támogatására nyugodtan számíthat minden becsületes dolgozó ember ak­kor is, ha idős kora, beteg­sége vagy rokkantsága miatt kihull kezéből a szerszám. Szá­míthat az állam segítő kezére minden idős parasztember, férfi és nő egyaránt, aki egyet­értve mezőgazdaságunk szo­cialista átszervezésével, ter­melőszövetkezetbe lép. Újabb bizonyítéka ennek a nemrég megjelent kormányrendelet. Végefelé járunk a télnek- A földeken hamarosan megindul az élet. A tavaszi és nyári munkákra s a jövőre bizakod­va készül fel a dolgozó pa­rasztság is, mert a párt irány­­mutatása, a kormány rendel­kezései sokoldalúan támogat­ják a termelés növeléséért folytatott munkájában. Nap­ról napra tapasztalják mező­­gazdaságunk dolgozói az állam, az egész magyar társadalom segítő­készségét, támogatását. De azt is tapasztalják, hogy a termelés elsőrendű fontossága mellett rendszerünk nagy gondot fordít nemcsak a ter­melésben szorgoskodókra, ha­nem mindazokra is, akik önhi­bájukon kívül öregség vagy munkaképtelenség miatt a termelőmunkában már nem tudnak részt venni. S ez a tény még szorgalmasabb termelő­munkára serkenti az életerős dolgozókat. A falu, a mezőgaz­daság fiatalabb dolgozóinak munkakedvét is fokozza a kor­mány gondoskodása a falu öregeiről. Senki nem állíthatja és nem is állítja, hogy a falu öre­geinek, munkaképtelenjeinek most már teljesen gondtalanná válik az élete. Továbbra is szükség lesz a termelőszövet­kezetek támogatására, és arra is, hogy a gyermekeik se fe­ledkezzenek meg szüleik iránti kötelességükről. De a termelő­szövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadéká­ról szóló rendelet önmagában is nagy jelentőségű, társadal­mi rendszerünkből fakadó em­berséges cselekedet. Sok ezer derék, idős paraszt aggodal­mait, kétségeit szünteti meg és teszi nyugodtabbá öreg nap­jaikat. A­ánási László A szovjet miniszterelnök az 1960-as év jó kilátásairól nyilatkozott indonéziai sajtóértekezletén A külpolitikai helyzet A CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL, ÉS ELŐKÉSZÜLETEIRŐL több kommentár és cikk látott napvilágot az angol sajtóban. Ezek közül megemlítjük Judith Hart munkáspárti képviselő­nőnek a Tribune-ben közölt írását, amelyben a többi között megállapítja: "­Kitűzték a csúcstalálkozó napját. Hruscsov a szovjet haderő csökkentését tervezi. Eisenhower Moszkvába látogat Ezek reménysugarak, de a neo-nácizmus új csúcs­pontra szökött fel Nyugat-Németországban és zord ténnyé vált az az eshetőség, hogy Adenauer atomfegyvereket kap." A kép­viselőnő ezután hangoztatja: a nyugati külpolitika tragédiája az, hogy oktalan félelem rabszolgája. Ezalatt a kommunizmus­tól való félelmet érti. Annak a reményének ad azonban han­got, hogy «­a munkásmozgalom áttöri majd a zavaros gondol­kodás korlátait« és megérteti, hogy a bombák, a támaszpontok és a rakéták nem férnek össze a békés együttéléssel. Az Observer sürgeti az angol kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi leszerelés, megvalósítása érdekében, munkálkodjék az egyetértés kialakításán, mert ha így cselek­szik — írja a lap — az egész világ közvéleménye támogatni fogja. A New Statesman nyíltan hangot ad aggodalmainak amiatt, hogy csak 11 hét választ el a csúcstalálkozótól és még mindig nincs megegyezés a szövetségesek között Nyugat-Ber­­lin kérdésében. »Ha Anglia és Amerika nem hajlandó a bonni ellenkezést letörni — hanggúlyozza az angol lap —, akkor majdnem bizonyos, hogy a csúcstalálkozó kudarcra van kár­hoztatva." Ezt a megállapítását figyelemre méltó módon a Bonn—Madrid-tengely kialakulásával támasztja alá. Úgy véli ugyanis, hogy “míg Hitler a második világháború jelmez-fő­próbájának használta Spanyolországot, addig Adenauer szá­mára ez a csúcstalálkozó fő­próbája." Hasonló megállapítást tesz a Reynolds News is, amikor rámutat arra, hogy »ma Adenauer diktálja a nyugati politika ütemét. Adenauer az, aki lépten-nyomon meg akarja akadá­lyozni, hogy megegyezzünk az oroszokkal. Adenauer kormánya robbantotta fel a spanyol bombát a csúcsértekezlet előestéjén. És mi mindezt csak hagyjuk. Sem Amerikában, sem Angliá­ban nem elég erősek az államférfiak, hogy ragaszkodj­att­ak az emberiség igazságához, ami fontosabb Nyugat-Németország követeléseinél...« Megemlítjük még, hogy az Izvesztyija külpolitikai kom­mentárja sem tartja kétségesnek: Bonn és Madrid tárgyalásai mögött ismét csak az a kísérlet áll, hogy a hátsó ajtón becsem­pésszék Franco Spanyolországát a NATO-ba és ezzel még bo­nyolultabbá tegyék a nemzetközi helyzetet a csúcstalálkozó küszöbén. A lap egyébként egészoldalas nemzetközi szemlét ad, amelyben értékeli a világpolitikai élet februári eseményeit. Kiemeli Hruscsov délkelet-ázsiai útjának jelentőségét, Mikojan kubai látogatásának eredményeit és ugyancsak pozitívumként említi Gronchi moszkvai útját Hruscsov sajtóértekezlete Dj­akartában Djakartából jelenti a TASZSZ. Hruscsov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke hétfőn sajtóértekezletet tartott Djakartában. Kijelen­tette, hogy látogatása során fontos, őszinte és igen hasznos beszélgetéseket folytatott az Indonéz Köztársaság elnökével és más államférfiakkal. Tár­gyalásai felölelték a nemzet­közi problémák széles körét, továbbá azt a kérdést, hogyan fejleszthetik tovább a Szovjet­unió és Indonézia baráti kap­csolatait és együttműködését. A szovjet­­kormányfő nagy meg­elégedéssel nyilatkozott a tár­gyalásokról és látogatásának eredményeiről. Megállapí­tották, hogy a szovjet—indonéz közös nyilatkozat, a két ország gazdasági és kulturális együtt­működéséről, valamint kultu­rális kapcsolatainak fejleszté­séről aláírt egyezmények olyan dokumentumok, amelyeket a kölcsönös megértés szelleme hat át és amelyek tág lehető­ségeket nyitnak a Szovjetunió és Indonézia együttműködésé­re, a békés együttélés elvei, a népek közötti béke és barát­ság megszilárdítása alapján. Véleményünk szerint a do­kumentumok igen fontosak, mert előbbre viszik a népek­nek a hidegháború megszünte­téséért és a nemzetközi fe­szültség enyhítéséért folytatott harcát — hangoztatta Hrus­csov, majd elmondotta, hogy a szovjet kormány meghívta Su­­karno elnököt, neki kedvező időpontban látogasson el ismét a Szovjetunióba. Sukarno el­nök elfogadta a meghívást Hruscsov rámutatott, hogy az európai gyarmatosítók tűz­­zel-vassal kényszerítették rá Ázsiára “Civilizációjukat" és századokon át akadályozták a leigázott népek fejlődését Ámde a gyarmatosító rend­szer végéhez közeledik — foly­tatta. — Napjainkban a keleti országok, amelyekben a föld lakosságának nagy része él, tekintélyes helyet foglalnak el az emberiség ügyeiben, a vi­lágproblémák megoldásában, a világ sorsának eldöntésében. A jövőben a keleti népek szerepe állandóan fokozódni fog. E né­pek annál sikeresebben tölt­hetik be ezt a szerepet, minél gyorsabban szerzik meg a tel­jes politikai és gazdasági füg­getlenséget, rakják le országuk gyors gazdasági és kulturális fellendülésének alapját. A Szovjetuniónak a keleti országokkal kapcsolatos kül­politikájáról szólva, Hruscsov kijelentette: Célunk a legszélesebb együtt­működés, önzetlen gazdasági segítséget nyújtunk ezeknek az országoknak. A gazdasági, kulturális és egyéb együttmű­ködés, amelyet a Szovjetunió az ázsiai országokkal megte­remt, elősegíti, hogy normális kapcsolatok alakuljanak ki az államok között és megszilár­duljon a béke. Nemzetközi té­ren ez a Szovjetunió fő célja. Más célja nincs és nem is volt A Szovjetunió gazdasági és technikai segélyprogramja egy­ re nagyobb elismerésre talál — folytatta Hruscsov. — Orszá­gunk e téren egyre nagyobb lehetőségekkel rendelkezik. A szovjet kormányfő példa­ként említette a nagy ipari vál­lalatok építésében Indonéziá­nak nyújtandó szovjet segítsé­get, továbbá az Indiában szov­jet segítséggel épülő nagy ipari vállalatokat. Kijelentette, hogy a Szovjetunió más országok­nak is nyújt ugyanilyen baráti segítséget. Őszintén segíteni akarjuk a gazdasági fejlődésben elmara­dott országokat — folytatta —, meg akarjuk szüntetni a gyar­matosító rendszer súlyos örök­ségét, meg akarjuk teremteni a szóbanforgó országok gyors gazdasági és kulturális felemel­kedésének feltételeit. A Szov­jetunió kedvezményes feltéte­lekkel nyújtott hiteleinek az a célja, hogy a szóbanforgó or­szágok rendelkezésére bocsássa az eszközöket gazdaságuk első­rendű jelentőségű, kulcsfontos­ságú objektumainak megte­remtéséhez. Hruscsov ezután korunk leg­fontosabb problémájáról — a hosszú és tartós béke biztosítá­sáról, a fegyver nélküli, fe­szültség nélküli béke megte­remtéséről, egy háborúk nél­küli világ létrehozásáról — szólva kijelentette, hogy e kér­dés megoldásának kulcsa: az általános és teljes leszerelési program megvalósítása. Rámu­tatott, hogy 1959 enyhülést ho­zott a nemzetközi helyzetben, majd befejezésül ki­jelen­tette: 1960 jó előjelekkel kezdődik. Kitűztük a nagyhatalmak kor­mányfőinek találkozóját. Mint a tapasztalat bizonyítja, sok függ a vezető államférfiak sze­mélyes találkozóitól, kapcsola­taitól. A Szovjetunió szívesen vesz részt az ilyen találkozó­kon és tart ilyen kapcsolato­kat, mert célja világos: el akarja érni, hogy hosszú és tartós béke legyen a földön, megszűnjék egy új háború ki­törésének a veszélye. A szovjet kormányfő végül válaszolt a tudósítók kérdései­re. Közös nyilatkozat Hruscsov és Sukarno tárgyalásairól Bogárból jelenti a TASZSZ: Nyikita Hruscsov szovjet mi­niszterelnök és Sukarno indo­néz köztársasági elnök vasár­nap Bogárban közös nyilatko­zatot írtak alá a szovjet kor­mányfő február 18-tól március 1-ig tartó indonéziai látogatá­sáról. A nyilatkozat rámutat, hogy Hruscsov véleményt cse­rélt Sukamnóval a két ország kapcsolatait érintő kérdések­ről, valamint nemzetközi prob­lémákról. A találkozók a szívé­lyes barátság és a kölcsönös megértés légkörében zajlottak le. A Szovjetunió és Indonézia kapcsolatai — különösen az utóbbi években — kedvezően fejlődnek. E baráti kapcsola­tokban a két kormány szilár­dan tiszteletben tartja a békés együttélés és az egymás bel­­ügyeibe való be nem avatkozás elvét, amint ezt 1956 szeptem­berében Sukarno elnök Szov­­jetunióbeli látogatásakor közös nyilatkozatba foglalták. A két kormány ismét kijelenti, hogy a gyarmati rendszer valameny­­nyi megnyilvánulását fel kell számolni a világbéke érdeké­ben. A szovjet kormány ennek megfelelően teljes mértékben támogatja és jogosnak ítéli az indonéz kormány Nyugat- Iriánra vonatkozó igényét. A közös közleményben a két kormány reményét fejezi ki, hogy a nukleáris kísérleti rob­bantások megszüntetéséről tár­gyaló genfi háromhatalmi ér­tekezlet hamarosan megállapo­dásra jut és ezzel a nemzet­közi feszültség további enyhí­tését szolgálja. Az indonéz kor­mány a közelgő párizsi csúcs­­értekezlettel kapcsolatban re­ményét fejezte ki, hogy az ér­tekezlet hozzáláthat a leszere­lésre irányuló reális intézke­dések megtételéhez. Indonézia támogatja az általános teljes leszerelés szovjet tervét és re­méli, hogy a terv meg is való­sul. Hruscsov és Lukarno han­goztatta, hogy az államok né­zeteltéréseit mindig békés esz­közökkel­­kell megoldani. A közös nyilatkozat nagy je­lentőséget tulajdonít Hruscsov amerikai látogatásának a nem­zetközi enyhülés és az állam­közi viszonyok megjavulása szempontjából. A szovjet és az indonéz kormány véleménye szerint a bék­e megszilárdítá­sának egyik feltétele, hogy se­gítsék a műszakilag fejletle­nebb országokat a magasabb életszínvonal elérésében, hogy így csökkenjen a fejlett és a fejletlen országok életszínvo­nala között a különbség. Mivel az egyetemes béke fenntartásá­val összefüggő fontos kérdések nemcsak a négy nagyhatalmat, hanem minden nép érdekeit érintik, a szovjet—indonéz kö­zös nyilatkozat kifejezi a két kormány reményét, hogy a ké­sőbbi csúcsértekezleteken a békét és az emberiség sorsát érintő kérdések megvitatásába más országokat is bevonnak, köztük a meglevő katonai tömbökön kívül álló ázsiai és afrikai államokat. A szovjet nép és kormánya tiszteletben tartja Indonézia aktív és független külpolitiká­ját és úgy véli, hogy ez a poli­tika nagy mértékben hozzájá­rul a világbéke megszilárdítá­sához — folytatódik a nyilat­kozat. Hruscsov és Sukarno megvi­tatta a két ország gazdasági együttműködését is, s az indo­néz kormány kérésére a Szov­jetunió újabb hitelt nyújt az indonéz fejlesztési terv legkö­zelebbi feladatainak megoldá­sához, így például a Szovjet­unió acélöntő, kohászati, textil és vegyipari üzemeket tervez, illetve épít a jövőben. A szovjet kormány segítsé­get nyújt Indonéziának az atomenergia békés felhaszná­lásával kapcsolatos bizonyos munkák elvégzéséhez. Eszerint a Szovjetunió atomreaktort szállít és indonéz szakembere­ket képez ki az idevágó tudo­mányos munkára. A közös közlemény befejezé­sül hangoztatja, hogy a két kormány megelégedéssel szem­léli Hruscsov miniszterelnök látogatásának sikerét. Ez a lá­togatás megszilárdította a szovjet—indonéz barátságot, bővítette a gazdasági és mű­száli együttműködést A szovjet miniszterelnök meghívta Sukarno elnököt, hogy a neki megfelelő időben tegyen baráti látogatást a Szovjetunióban. Az elnök örömmel elfogadta a meghí­vást

Next