Magyar Nemzet, 1960. április (16. évfolyam, 78-102. szám)

1960-04-01 / 78. szám

Miért az ipar? Micsoda célkitűzés, miféle rend kellett ahhoz, hogy most, tizenöt év múltán elmondhas­suk: nemcsak újjáépítettük az országot, hanem új, más orszá­got építettünk? Gyökeresen megváltoztak a tulajdonviszo­nyok. Nemcsak a föld került a parasztság kezébe, hanem az újjászülető ipar is a nép ál­­­­lamáé lett. És a történelmi átalakulás közepette megvál­tozott az ország egész gazda­sági, termelési szerkezete. A háború előtt a nemzeti jöve­delemnek csaknem 37 száza­léka származott a mezőgazda­­ságból és nem egészen 42 szá­zaléka az iparból. S­ bár az összehasonlítás igen problema­tikus — hiszen a számítás erő­sen függ­ a megváltozott árvi­szonyoktól — mégis jellemző, hogy 1956-ban a nemzeti jöve­delem forrásai között mintegy 62 százalékával már mesz­­sze az ipar az első, a mező­­gazdaság pedig 32 százalékkal a második helyre került. A dolgozók oldaláról nézve a­ kérdést: 1938-ban a kere­sőknek több mint a fele dol­gozott a mezőgazdaságban és csak 18 százaléka az iparban. Je­lenleg a foglalkoztatottak 28 ■százaléka él az iparból és 40 százaléka a mezőgazdaságból. Az utóbbi tíz évben mintegy 770 ezer fővel nőtt a keresők száma és jóval több mint 600 csernek közülük a szocialista ipar adott kenyeret. Ez az ipar, persze, már csak­ bizonyos vonásaiban hasonlít az egykorihoz. Először is vo­­umenében többszöröse a régi­nek, hiszen a­ magyar ipar ma­­ há­rom és félszer több értéket termel, mint 1938-ban, a gyár­ipar pedig egyenesen négyszer annyit. És ami különösen fon­tos, lényegesen megváltozott az ipari termelés struktúrája. A nehézipar — eltekintve a bányászattól — több mint öt és félszer annyit produkál, mint a háború előtt és számos olyan iparágat említhetnénk, a többi között a kőolaj-, az alumínium-, a gyógyszeripart, a műszer--, a motorkerékpár-, a Vagon-, a cipőgyártást, amely ennél is rohamosabban növe­kedett. Akadnak aztán szép számmal olyan gyártási ágak is, amelyeknek teljesítményét nincs is mivel összehasonlítani, hiszen a szocialista iparosítás szülöttei. Ilyen szerszámgép­iparunk túlnyomó része, szá­mos mezőgazdasági gépünk, gyakorlatilag az egész teher­gépkocsi- és autóbuszgyártás, az elektromos háztartási gé­pek nagy része, nem is be­szélve a tudomány és a tech­nika új vívmányairól, a leg­újabb híradástechnikai készü­lékekről, gyógyszerekről és szintetikus anyagokról. Itt jegyezzük meg, hogy a mezőgazdaság, amelynek ter­melése lényegesen lassabban haladt előre, szintúgy sokat köszönhet az iparnak gépek­ben, építőanyagban, műtrá­gyában st­b. Az utóbbit ille­tően például még elég messze vagyunk a követelményektől, de a mai holdankénti 77 kilo­grammig se jutottunk volna el az 1938-as 13—14 kilogramm­ról, ha nincs iparosítás. A me­zőgazdaság szocialista átalakí­tásának sikere és az iparosí­tás között magától értetődően még szorosabb a kölcsönhatás. Sokat fejlődött külkereske­delmünk is, miközben szinte az ellenkezőjére fordul a kivi­tel összetétele. Nemcsak arról van szó — ahogy­ korábban gyakran hangoztatták —, hogy nyersanyagszegénységünk meg­követeli a behozatal, követke­zésképpen a kivitel fokozását, hanem sokkal többről. Hogy olyan korszerű technikájú, nemzetközileg is versenyképes ipar kialakításán munkálko­dunk, amely nem is jöhet létre modern gyártási módszereik, nagyobb sorozatok nélkül. Ez viszont parancsolólag írja elő a nemzetközi munkamegosztás fokozását, elsősorban a szo­cialista táboron belül, de azon túl is. Ily módon növekszik a foglalkoztatottság, olcsóbbá lesz a termelés, íme, a legszo­rosabb kapcsolat az életszín­vonal alakulásával. Ami a­­civilek említett szer­kezeti változását illeti, rendkí­vüli jelentőségű, hogy a mező­­gazdaság, amely a felszabadu­lás előtt az export nagyobbik felét adta, tavaly már alig érte el a teljes kivitel 23 szá­zalékát, míg a gépek, berende­zések, iparcikkek részesedése az egykori alig 20 százalékról 53 százalék f­ölé emelkedett. Sajátos módon, különösen a legutóbbi egy-két évben, a be­hozatalban is nagyot lendült a gépelő és felszerelések jelentő­sége, ami ugyancsak a jóirá­nyú, intenzív iparosodás jele. Egyszóval, átformálódott az ország egész mivoltában és ebben az átalakulásban — a politikai, társadalmi változá­sok mellett és azokkal szoros összefüggésben — az ipari fej­lődésnek döntő része van. A szocialista ipar — eltekintve az 1951/’53-as megtorpanástól — évről évre nagyobb darab kenyeret adott elsősorban az ipari dolgozóknak és közvetve az egész lakosságnak. A mun­kások és alkalmazottak havi átlagkeresete 1949 óta mintegy a két és félszeresére emelke­dett, fogyasztói árindexük pe­dig ugyanezen idő alatt csak 71 százalékkal nőtt. Az utóbbi három évben a gazdaságpolitika, a szocialista iparosítás reálisabb és céltuda­tosabb koncepciója folytán kü­lönösen szép eredmények szü­lettek.­­Az­ állam­i ipar terme­lése tavaly már 27 százalékkal haladta meg az 1955. évit, a termelékenység 12 százalékkal nőtt, a­ kiskereskedelmi forga­lom pedig nem kevesebb, mint 40 százalékkal, pedig a keres­kedelmi készletek nem csök­kentek, ellenkezőleg, emelked­tek mintegy két és félmilliárd forint értékkel. Ez volt lénye­gében a «magyar csoda«, ha ugyan­annak lehet nevezni a hibák megszüntetését, a követ­kezetes építést és a testvéri segítséget. Tény, hogy a leg­fontosabb mutatókban — az ipari termelésben, a reáljöve­delemben és az áruvásárlás­ban — már tavaly elértük és részben meg is haladtuk az ez évre tervezett színvonalat. De nem állhatunk meg. A hároméves terv idei betető­zése és az előttünk álló új öt­éves terv­ nehéz feladatokat táznek elénk, igaz, az eddigi­nél is vonzóbb lehetőségekkel biztatnak. Egyrészt látnivaló, hogy növeljük a nemzeti jövedelemnek a beruházásra fordított hányadát, addig az egészséges határig, amíg a fo­gyasztási alap, az életszínvonal is tervszerűen fele növeked­het. Másrészt igen figyelemre­méltó, hogy az ötéves tervben az ipari termelés 65—70 száza­lékos nélekedése mellett a nemzeti jövedelemnek leg­alább 30 százalékos növelését tervezzük. Eddig a nemzeti jövedelem tudvalévően sokkal lassabban nőtt, mint az ipari termelés. Magyarán: nemcsak arról van szó, hogy tovább nő az ipar szerepe a nemzeti jö­vedelem létrehozásában, ha­nem arról is, hogy számot­tevően fokozódnia kell az ipari termelés gazdaságosságá­nak, mindenekelőtt a termelé­kenységnek. És ebben a célki­tűzésben, mondhatnánk, min­den benne van. A reálbérek növekedése, a korszerű, jó mi­nőségű iparcikkek nagyobb bő­sége, a nagyszabású lakásépí­tési program, szebb falvak és városok, több szabadidő, még gyorsabb kulturális emelkedés, egyszóval jobb életviszonyok, kellemesebb életkörülmények. Micsoda célkitűzés, miféle rend? Íme, ez az, amit elter­veztünk. Végtére ezért is lettünk ipari országgá és ezért fejlesztjük tovább a szocialista ipart. Rabit János | • ~A II A Z A F IAS.N É P F 11 O N T L APJA • MWH miiiuiiiinr ii«*i> mimhimi' urniiriirfimnm nr 'nn t ii Tm'irnir~nimrTTTHiinr niruriri Miim'f ~nririiiirnriip-r—rn -rrii ~t- niTnírnirinirfir«'' un inni ....... mm ......... ............ ■[■■m whmii Ma kezdődnek Rambouillet-ban HRUSCSOV ÉS DE GAULLE TANÁCSKOZÁSAI A francia sajtó a tárgyalások kedvező légköréről ír 1 Véget ért a Tour de France, kezdetét veszi a hivatalos­­ tárgyalások második szakasza. Párizsi politikai meg­figyelők egyöntetű véleménye szerint a franciaországi körút és a de Gaulle-lal folytatandó eszmecsere szorosan összefügg egymással, hiszen Hruscsov ismerk­edése a francia közvéle­ménnyel és a szovjet álláspont ismertetése a tömegek előtt a legfontosabb nemzetközi kérdésekről, befolyással lesz a diplo­máciai viták légiedve­re. Mint egyes­­­ommentárok megjegyez­ték: a rambouilleti megbeszélések nem pontosan olyanok lesz­nek, mint amilyenek a szovjet kormányfő diadalmas körútja nélkül lettek volna. A diplomáciát demokratikusan a töme­gek elé vitték, a vendég kormányfő a néppel vitatta meg az elsősorban őt érintő problémákat és ez valami újat jelentett F­ran­ciaországban. Még a jobboldali párizsi sajtó is erre a véleményre ju­tott. Az Arb­ore megállapította, hogy a Hruscsov Tour de France-a határozottan kedvező légkört teremtett. Rambouil­let-ban is a szívélyesség kerekedik majd felül«. Noha a pol­gári lapok óva intenek a túlzott illúzióktól és látványos dön­téseket nem várnak, mégis a közös közlemény szerintük em­lítést tesz majd a kölcsönös megértésről, sőt némely tekin­tetben a nézetazonosságról is. »Mindenképpen kívánatos — állapította meg ugyancsak a fentebb idézett Arb­ore —, hogy Hruscsov és de Gaulle négyszemközt folytatott tárgyalásai hathatósan járuljanak hozzá a­ csúcsértekezlet előkészítésé­hez." ^ ^ . Természetesen. "lonennet:" 1 arra ~ is, hogy integra-Várják a kedvező légkört. A Figaro, amely szinte szüntele­nül a szovjetellenes sajtók­ampány élén állt, még csütörtökön is abban reménykedett, hogy a Hegganban felrobbantandó atombomba gombaalakú felhője árnyékot vet majd a tárftyá­­lisokra. Ezek a remények azonban hamarosan szertefoszlot­tak, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a­­szaharai sivatag felett elrendelt riasztás csupán próba volt, hasonlatos ahhoz, amely a február 13-i robbantást több ízben is megelőzte. Hruscsov franciaországi tartózkodása alatt a második francia atom­bombát semmiképpen sem robbantják fel, az időpontot való­színűleg április 8-a után állapítják meg, amikor de Gaulle el­nök visszatért angliai útjáról és mielőtt elindul Washingtonba. A franciaországi látogatás befejező szakasza előtt a szov­jet lapok is megvonják az előzetes mérleget, hév Nyikulin író, aki a szovjet miniszterelnököt elkísérte Franciaországba, leszögezte, hogy­­Hruscsov körútja nyomán mind több és több francia hazafi ébredt tudatára: a Szovjetunió és Franciaország egysége Európa bék­jének biztosítékát jelenti A tulajdonképpen ma reggel kezdődő tanácskozásokról a hivatalos közös közlemény kibocsátásáig csupán találgatásokba lehet bocsátkozni. Hruscsov és de Gaulle szigorúan zárt ajtók mögött folytatja vitáit, a szét államférfi a nyilvánosság előtt akkor jelenik majd meg, amikor várhatóan szombaton dél­után a szovjet miniszterelnök sajtóértekezletet tart, a francia elnök pedig a rádióban kommentálja az eszmecsere eredmé­nyeit. A vélemények abban mindenképpen egyetértenek, hogy a nemzetközi életnek ez a rendkívül fontos eseménye hasz­nosan készítette elő az alig két hónap múlva esedékes négy­hatalmi kormányfői találkozót,­ azonban a Renault-gyár mun­kásai adták Hruscsovnak. Több mint 3000 aláírás gyűlt össze arra a levélre, amely a többi között így hangzik: »Teljes szívünkből köszöntjük önt, el­nök úr. A legőszintébben kí­vánjuk, hogy utazása során ne csak a francia udvariasságot és rokonszenvet találja meg, ha­nem a mi két országunk ha­gyományos baráti, forró érzel­meinek kifejezését is.« A levél a többi között kifejezi azt a re­ményt, hogy a Szovjetunió mi­niszterelnökének látogatása megerősíti a Szovjetunió né­peiben azt a jó véleményt, amelyet Franciaország mun­kásairól, tudósairól, művészei­ről, általában dolgozóiról táp­lálnak. »Az ön találkozása de Gaulle tábornokkal, a Francia Köztársaság elnökével — feje­ződik be a levél —, meggyőző­désünk szerint a legjobb hatás­sal lesz békés és barátságos együttműködésünkre, gazda­sági és technikai kapcsolataink fejlődésére.« .Hrus­sov és kísérete a r­ögb­i látogatás u­tán, 11 óra 40 perc­kor hagyta el a­ Renault Műve­ket és útnak indult Párizs felé. Találkozás a szakszervezeti vezetőkkel A szovjet kormányfő a fran­cia fővárosban, néhány perccel délután érkezett meg, s azon­nal szállására, a Quai d’Orsay­­ra hajtatott. A francia külügy­minisztérium épülete előtt ha­talmas tömeg lelkesen köszön­tötte a szovjet vendégeket. Alig néhány perces pihenő után, fél egykor Hruscsov fo­gadta a párizsi munka­kamara küldöttségét, amelyhez csat­lakoztak a CGT vezetői és több vállalat szakszervezeti bizottságának képviselői is. Benoit Frachon, a CGT főtit­kára, majd Henaff, a CGT Szajna megyei titkára üdvö­zölte Hruscsovot. — A francia munkásosztály — mondotta Henaff — támo­gatja önt és tudjuk, hogy ön is támogat bennünket. A fran­cia munkások körében — folytatta — különösen a Szov­jetuniónak két vívmánya nép­szerű: a hat- és hétórás mun­kaidő, valamint a lakásépít­kezések nagy üteme. Szíves köszönjük önnek, hogy lehető­séget adott erre a találkozás­ra. Ezután Hruscsov válaszolt az üdvözlésre. Megköszönte Henaff szavait és bejelentette, hogy tizenhárom­oldalas be­szédet készített erre az alka­lomra, de jobbnak látja ezt félretenni, hogy helyette in­kább szabadon beszélgethesse­nek. Hozzáfűzte: ha óhajtják, előre megírt beszédét írásban eljuttatja a küldöttség tagjai­hoz. Hruscsov először a Szovjet­unió gazdasági fejlődéséről szólt Ez a fejlődés minden te­rületen rendkívül gyors. — Hamarosan nagyon sok tekint­­etben túl fogjuk szárnyalni az Egyesült Állam­okat ■— mon­dotta. —­ Miért beszélünk min­dig az Egyesült Államokról, amikor a békés gazdasági ver­senyről, van szó? Azért, mert ez a legfejlettebb kapitalista ország. Azt javasoltuk, legyen békés verseny közöttünk, mert így világosan bebizonyíthat­juk rendszerünk fölényét. Hruscsov ezután bejelentet­te, hogy­ a Szovjetunióban je­lenleg húszéves tervet készí­tenek. A tervnek az a célja, hogy a tervidőszak végére a Szovjetunió minden területen kétszeresen túlszárnyalja az Egyesült Államok termelését. Ezután elmondotta, hogy­ most folyik a munkaidő leszállítása hét óráról hat órára a bányá­szatban és más nehéz munka­területeken. A hétéves terv végére azonban a legnehezebb munkahelyeken hat, illetve öt órára akarják lerövidíteni a munkaidőt. — Ez lesz a világ legrövi­debb munkaideje — jegyezte meg Hruscsov. — Technikai haladásunk üteme és az auto­matizálás lehetővé teszi majd azt is,­ hogy később még ezt a nagyon rövid munkaidőt is megrövidítsük. A szovjet kor­mányfő ezután arról szól­t­, hogy a Szovjetunió minden dolgozója büszke az ingy­enes orvosi ellátásra. — Nálunk — mondotta — a pénz nem fontos, ha valaki be­teg. A beteg egyszerűen telefo­nál az orvosért, az eljön és ezért semmiféle díjazást nem kér. Az operációk is ingyene­sek, s a vállalatok a kórházi költségeket is megtérítik. A szovjet kormányfő ezután arról beszélt, hogy a Szovjet­unióban az adminisztratív szervek demokratizálása to­vább tart. Nagyon sok hatás­kört átadnak a szakszerveze­teknek. — A tőkések azt mondják, hogy a mi szakszervezeteink nem szabadok, mert nálunk nincs sztrájk — folytatta Hrus­csov. — De ki ellen sztrájkol­nának a szovjet munkások? Csak saját maguk­­ellen. A sztrájk — én láttam — nem szórakozás, ahhoz a munkások csak nagyon nagy szükségben folyamodnak. Mikor sztrájkol­tunk, először feléltük élelmi­szertartalékainkat, utána éhez­tünk, sokan csaknem éhen­­haltak. — Amikor jó az életszínvo­nal, nincs szükség sztrájkra. Nálunk pedig jó az életszínvo­nal. A Szovjetunió Kommu­nista Pártjának Központi Bi­zottsága most azon gondolko­dik, hogy a hétéves terv végé­re hat, illetve öt órára csök­­kentse a munkaidőt. Melyik kapitalista kormány, vagy vál­lalkozó hajlandó arra, hogy leszállítsa a munkaidőt és ugyanakkor emelje a fizetése­­ket? Az ilyen tőkés vállalkozói a bolondok házába zárnak. — Ami az oktatást illeti — mondotta a továbbiakban Hruscsov —, a Szovjetunió­ban minden gyermek ingyen tanul, sőt a jó tanulóknak ösztöndíjakat adunk. Most akar­juk továbbfejleszteni az inter­­nátusii rendszert. Azelőtt, a kapitalizmusban, csak a gaz­dagok küldhették gyermekei­ket internátusba, mi azonban büszkék vagyunk rá, hogy a munkásgyermekeket olyan nevelésben részesítjük, mint azelőtt az arisztokraták, a Hruscsov befejezte franciaországi körútját Újra Párizsban Párizsból jelenti az MTI. A szovjet kormányfő és kísé­rete csütörtök délben ragyogó tavaszi időben fejezte be vi­déki körútját. Reggel 8 óra 45 perckor, amikor Hruscsov Rouen-ban gépkocsiba ült, még köd ült a környéken, de az ég­bolt hamarosan kiderült,é­s 10 óra 10 perckor, amikor a gép­­kocsisor a flinsi Renault Mű­vekbe ért, a hatalmas épületeit ablakai már szikrázva verték vissza a napfényt. A Renault Művek kapujában Dreyfus elnök-igazgató fogadta a szovjet kormányfőt. Ismere­tes, hogy ennek a látogatás­nak előzetes tervek szerint csak pénteken kellett volna megtörténnie, de mivel a szov­jet kormányfő azt óhajtotta, hogy az egész pénteki napot a politikai tárgyalásoknak szen­teljék, egynéhány program­pontot kihagytak és a Renault­­gyári látogatást csütörtök dél­előttre iktatták be. Csütörtö­kön a szovjet kormányfőnek el kellett volna látogatnia az alizay-i Lica cellulózegyárba is. Hruscsov megbízásából Ko­szigin miniszterelnökhelyettes kereste fel a gyárat és egy órát töltött ott. A program zsúfoltsága miatt a Renault-gyári látogatást is rendkívül rövidre kellett fog­ni. Ezért a szovjet kormányfő gépkocsival hajtatott végig a szerelőcsarnokon. Kifejezte azt a kívánságát, hogy az idő rö­vidsége ellenére szeretne mun­kásokkal beszélgetni s — mint mondotta — inkább kevesebb technikai felvilágosítást kér. Beszélgetésbe is elegyedett há­rom munkással. Megkérdezte tőlük, mennyit keresnek, mennyit fizetnek egy ebédért, milyen hosszú a munkaidejük és hogy milyen a betegbiztosí­tás náluk. E látogatás során a Renault-gyár igazgatósága ajándékokat adott át a szovjet kormányfőnek és családtag­jainak. Hruscsov egy kék színű Floride-gépkocsit kapott, amelynek belsejét vörös bőrrel tapétázták ki, Nyina Hruscsova pedig egy huszonnégyszemé­­lyes abroszt a hozzá való szal­vétákkal. A legkedvesebb ajándékot

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék