Magyar Nemzet, 1960. augusztus (16. évfolyam, 182-206. szám)

1960-08-02 / 182. szám

1 ■ Magyar Nemzet­­­■■ — A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Kenyér és könyv Aki ismeri a régi falut, bizo­nyára emlékszik még a képre: naptár lógott az ajtófélfába vert szögön. Más könyvet alig lehetett találni a kis paraszti lakószobákban. Füzetes re­gényt árultak az újságárusok és a vásárban, a sok színes portéka közé kirakták Sobri góska és Rózsa Sándor betyár­­történetét. Ez volt, semmi más. Most meg feljegyeztem egy számot, s ha rátekintek azt hi­szem: káprázat! Pedig nem az: valóság. Eg­y szám, amely arról beszél, hogy a szőlő és bor ke­zeléséről szóló szakkönyvet kilencvenezer példányban ad­ták ki. Az Erdő mező virágai című munka eddig hetvenezer példányban került az olvasó­hoz, a Méhek között című könyvből pedig több mint negyvenezer példány. Sorolni lehetne tovább a tíz—húszezer példányban megjelent mező­­gazdasági szakkönyvek cí­mét. Nem tévedés: mező­gazdasági szakkönyvekről van szó, nem­ pedig szépirodalom­ról, nem is valamiféle ponyvá­ról, izgalmas és kalandos de­­tektívregényről, amelynek minden, oldalán lepuffantanak valakit. Szakkönyvekről van szó, amelyek gondozója, a Mező­gazdasági Kiadó most ünnepli tízéves fennállását. Ezt az év­tizedet méltán lehet,­ a mező­gazdasági szakirodalom rene­szánszának nevezni, hiszen több mint kétezer könyv jelent meg ezen idő alatt. Apáczai Csere, Lippay, Tessedik, Nagy­­váthy és Mohácsy klasszikus munkái mellett eljutott a pa­rasztság széles rétegéhez a kor­szerű mezőgazdasági tudo­mányt képviselő Kreybig, Kol­­tai, Örösi, Arany és Jávorka könyve is. S hogy milyen kere­settek ezek a könyvek falun, azt nemcsak a kiadott művek példányszáma mutatja, hanem egy másik számadat is, ami szintén van olyan izgalmas, mint az előbbi: a múlt eszten­dőben a falusi könyvtárak több mint ötmillió kötet szakköny­vet kölcsönöztek olvasóiknak. Ennek az adatnak a birtoká­ban mérhetjük csak fel igazán, hogy mit jelent a kultúrforra­­dalom falun. Azt is könnyen kiszámíthat­juk ebből az adatból, hogy minden dolgozó paraszt kezé­ben megfordult évente leg­alább egy szakkönyv. Olyan lett a könyv, mint a munka­eszköz, a kapa, az ásó, a ka­sza. Enélkül nem lehet többet termelni, mert a földművelés­hez — ezt minden paraszt tud­ja már — nemcsak fizikai erő és rátermettség szükséges, ha­nem ismerni kell a korszerű mezőgazdasági tudományt is és tudni kell annak alkalma­zását a mindennapi életben. Így lesz a könyvből kenyér, több élelem, hús, zsír, liszt, tej, baromfi és tojás. A mezőgazdasági szakiroda­­lom újjászületéséről beszél­tünk, tíz esztendő könyveinek sok tízezres példányszámáról. De ez a tíz esztendő nemcsak a szakirodalom újjászületésé­nek, hanem a magyar falu új­jászületésének tíz esztendeje is volt ugyanakkor, s e kettő el­választhatatlan egymástól. A Mezőgazdasági Könyvkiadó akkor kezdte meg munkáját, az új szakkönyvek kibocsátá­sát, amikor a falvakban kez­detét vette a szocialista mező­­gazdaság felépítése. Ma már úgy tekintünk vissza azokra az esztendőkre, mint hősi kor­szakra. Kialakultak az első kö­zös nagy táblák, megjelentek az első új gépek, új mezőgaz­dasági kultúrák honosodtak meg. De hiába lett volna az új paraszti élet úttörőinek sok­szor hősi erőfeszítése és helyt­állása, ha nem kapnak munká­jukhoz szakmai segítséget. Ezt a segítséget jelentette a könyv, a szaklap. Már az első eszten­dőkben megjelentette könyv­kiadásunk Micsurin, U­szenko, Viljamsz műveivel együtt a már klasszikusnak számító magyar tudósok munkáit és azóta állandóan kiadja a mező­­gazdasági tudomány új ered­ményeiről beszámoló munká­kat. Eddig több mint nyolcvan szovjet szakkönyv jelent meg magyarul, de a speciális szak­területekről francia, német, bolgár, csehszlovák, román és egyéb könyvek is megjelentett. Az új könyvek tíz és tízezer kertészkedő, szőlészkedő vagy állattenyésztéssel foglalkozó parasztembert neveltek szak­emberré. A könyvek segítették az annyira népszerű mezőgaz­dasági téli tanfolyamok meg­szervezését, a könyvek­ ébresz­tették fel a falusi emberben a szunnyadó érdeklődést, a köny­vek vetették meg az alapját a továbbképzésnek is. Ma nem naptár lóg az ajtófélfába vert szögről, s ha könyvet kere­sünk, nem Rinaldót és Sobrit, meg füzetes regényt találunk, hanem szakkönyveket majd minden paraszti portám. Eger környékén két héttel ezelőtt készítettek egy felmérést a könyvkereskedők. Egy hét könyvforgalma 85 ezer forintot tett ki. Ennek 75 százaléka mezőgazdasági szakkönyv volt. A vásárlók nyolcvan százaléka pedig termelőszövetkezeti tag. Ma már nincs olyan területe a mezőgazdaságnak, amely ne rendelkezne alapvető kézi­könyvvel. Ezek a könyvek je­lentősek a közép- és felsőfokú oktatás szempontjából is, de hatósugaruk ennél még jóval nagyobb, mert kihatással van­nak az egész ország mezőgaz­dasági termelésére. A múltban a mezőgazdasági szakkönyveket az jellemezte legjobban, hogy esztendőkkel az események után kullogtak. Ma a szakirodalom és a könyv­kiadás lépést tart a fejlődés­sel. Megjelent a Belorusz traktor a magyar földeken, s egyidőben vele megjelent a gépről szóló szakkönyv is. Vagy vegyük példának a cső­­kutas öntözést. Még csak a jö­vő feladata, de már ott vam az erről szóló könyv minden ter­melőszövetkezet könyvtárában. Ugyanez mondható a hibridku­korica termesztéséről, vagy a silóról. Sevcsenkónak a kuko­ricáról szóló könyve napok alatt tízezer példányban elfo­gyott. Olyan kelendő tehát a jó, a hasznos szakkönyv, mint a legjobb, a legkedveltebb re­gény, Móricz, Jókai vagy Mik­száth valamelyik népszerű könyve. Ez pedig azt bizonyít­ja, hogy a falu ma már lépést tart a fejlődéssel. Ez könyvkiadásunk feladata is; működését, tervét a ter­melőszövetkezeti mozgalom fejlődésének kell megszabnia. Növelnünk kell az állatállo­mányt, tehát sok jó, új állat­­tenyésztési szakkönyvre van szüksége a falunak. A belter­jesség fokozása érdekében közérthető nyelven írt szak­könyvek kellenek a zöldség- és gyümölcstermesztésről. Ki kell adni a homoki szőlőterme­lés külön kézikönyvét is, hi­szen hazánkban kétszázezer hold homoki szőlő van, s en­nek gondos kezelése, termésé­nek növelése elsőrendű nem­zetgazdasági érdek. Nagy szük­ség mutatkozik az egyes mező­gazdasági részfeladatok külön taglalására. A Mezőgazdasági Lexikon, amely hézagpótló mű, tízezer példányban fogyott el. A jó mezőgazdasági szak­­könyv ma valóban a több ke­nyeret jelenti, s olyan mint az ásó, a kapa, fontos munkaesz­köz. Egyszerű parasztember kezében éppúgy, mint az agro­­nómusok vagy az egyetemi ta­nárok kezében az egész ország felemelkedésének ügyét szol­gálja, s a szocialista falu fel­építését, a terméseredmények növelését segíti elő. Illés Sándor A Szovjetunió műszaki és gazdasági segítséget nyújt Kongónak A külpolitikai helyzet KONGÓ ÉS NYUGAT-EURÓPA — ez a két kérdés uralja a hét elején a nemzetközi diplomáciai tevékenységet. Ami Afrika jelenlegi legsúlyosabb problémáját illeti, meghatáro­zóan hatott az eseményekre a szovjet kormány nyilatkozata. A Szovjetunió kijelentette, hogy amennyiben folytatódik a kongói agresszió, veszélyes következményeket hozhat az egye­temes békére és ezért figyelmeztette a támadókat: a szovjet kormány nem riad vissza az erélyes intézkedésektől, hogy visszavágjon az agresszoroknak. Másfelől a szovjet kormány a kongói szükségletek oldalá­ról közelítette meg a kérdést és kiemelte, hogy a fiatal Kon­gói Köztársaságnak a jelenlegi helyzetben elsősorban az egészséges gazdasági élet helyreállításában van szüksége nagy segítségre. Ezért a Szovjetunió kész gazdasági és műszaki se­gélyt nyújtani, kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést és kereskedelmi kapcsolatokat kialakítani. Hamarosan nagy­arányú szovjet segélyszállítmányok indulnak útnak Kongóba. A másik érdekes vonása a kongói helyzetnek, hogy a Lu­­mura­bu-kormány miniszterelnökhelyettese éles hangon ve­tette a Leopoldvilleben tartózkodó Hammarskjöld főtitkár szemére: az ENSZ-csapatok nem teljesítik a rájuk bízott fel­adatokat, mert le akarják szerelni az önvédelmi harcot vívó kongói hadsereget és meghagyják a belga támadók fegyvereit. A pillanatnyi körülmények alapján feltehető, hogy az elkö­vetkező napok figyelemre méltó fordulatot hoznak majd Af­rikának ebben a nyugtalan részében. A nemzetközi tevékenység másik frontja Nyugat-Európa. Ma már kiszivárgott annyi értesülés a párizsi, bonni és lon­doni kancelláriákból, hogy a de Gaulle-Adenauer-találkozó után és Macmillan brit miniszterelnöknek augusztus 10-én esedékes bonni látogatása előtt fel lehet rajzolni a törekvé­seket és a jelenlegi erőviszonyokat. A jelek szerint a francia elnök a nyugatnémet kancellár­ral folytatott párbeszédével azt akarta elérni, hogy az Európai Gazdasági K Közösség »politikai titkárságának« felállításával Washingtonnal szemben önmagát tolja fel vezető erővé a nyu­­gat-európai koalícióban. Párizsban elégedett hangú kommen­tárokkal olyan hiedelmet akarnak kelteni, mintha ezt a törek­vést siker koronázta volna. Ezzel szemben a bonni és a lon­doni vélemények arra engednek következtetni, hogy Aden­auer kitért minden kötelezettség vállalása elöl és a maga játszmáját igyekszik bonyolítani. A nyugatnémet kormányfő arra épít, hogy kijátssza egy­más ellen a két nyugat-európai hegemóniára törő vetélytár­­sat, Angliát és Franciaországot és végül nevető harmadikként ő kerekedik felül, így az angol lapták kivétel nélkül tudni vélik, hogy Adenauer Bonnban azt akarja majd elérni Mac­­millannél: Anglia mondjon le saját tulajdonú nukleáris fegy­vereiről és vesse alá magát annak, hogy Nyugat-Európában amerikai vezetéssel a NATO legyen az egyetlen atomhatalom. Cserébe azt ajánlja, hogy felemeli Anglia előtt a közös piac hat országának sorompóit. Ezzel viszont elérné, hogy de Gaullenak is le kell mondania saját nukleáris fegyvereiről, Nyugat-Németország viszont a NATO révén, minden "korlá­tozást" kijátszva, atomhatalommá válik. Igen jellemző a Daily Express vezércikke, amely Adenauer szándékairól azt írta: »A kancellár terve szerint mindenki egyenlő lesz az Atlanti Szövetségben, de a németek remélik, hogy idővel ők egyen­lőbbek lesznek.. Pillanatnyilag itt tart a nyugat-európai marakodás a ve­zető szerepért és a küzdelem állása csupán Macmillan bonni útj­a után mérhető majd le. Szovjet ormány-nyilatkozat a kongói helyzetről A TASZSZ közölte a szov­jet kormány alábbi nyilatko­zatát: A szovjet kormány határo­zottan elítélte a Kongói Köz­társaság ellen­ indított impe­rialista agressziót. Szintén el­ítélte ezt az agressziót a Biz­tonsági Tanács, amely köve­telte a belga csapatok kivoná­sát Kongó területéről. Az ag­ressziónak azonban mind­máig nem vetettek véget, az intervenciós csapatokat nem vonták ki. Az imperialistákról lehullt az álarc Amennyiben a Kongó el­leni agresszió folytatódik, fi­­gyelembe véve, hogy ennek­ veszélyes következményei le­hetnek az egyetemes békére, a szovjet kormány nem riad vissza az erélyes intézkedé­sektől, hogy visszavágjon az agresszoroknak, amelyek, mint most már teljesen vi­lágossá vált, valójában a NATO összes gyarmattartó hatalmainak buzdítására cse­lekszenek. Az agresszorok és cinkos­társaik, miközben megkísér­lik fegyveres erővel elfojta­ni a Kongói Köztársaság füg­getlenségét, gazdaságilag ki­éhezte­téssel és az ország gaz­dasági életének szétzülleszté­­sével is megpróbálják meg­fojtani azt. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy ezek a próbálkozások már önmaguk­ban is lerántják a leplet a gyarmattartók barbár arcá­ról és megmutatják, hogy az az állításuk, miszerint gond­ját viselik a gyarmati népnek és a függetlenné váló orszá­gok népeinek, fabatkát sem ér, ugyanúgy, mint az a szó­lamuk, hogy a gyarmati rend­szer civilizációs küldetést tölt be. Most, mikor mindenki sze­melé­ttára kísérletek történ­nek arra, hogy Kongó népét megfosszák nemrég szerzett függetlenségétől, hogy dara­bokra szakítsák a Kongói Köztársaságot, szétzüllesszék gazdasági életét és éhínséggel törjék meg a törvényes jogait és függetlenségét védelmező kongói nép akaraterejét, min­den olyan államnak, amelynek szemében kedves a népek nemzeti szabadságának és füg­getlenségének eszménye, kö­telessége gazdaságilag is se­gítséget nyújtani a Kongói Köztársaságnak. A kongói kormány közölte a szovjet kormánnyal, hogy a többi között a Szovjetunióhoz fordul ilyen jellegű segélyké­­relemmel. Teherautók, szak­emberek, orvosok A szovjet kormány tanulmá­nyozta a helyzetet és az emlí­tett kérdést, s ennek alapján kijelenti, hogy a Szovjetunió kész kedvezően megvizsgálni olyan nagyobb arányú gazda­sági segély kérdését, amely megteremtené a Kongói Köz­társaság gazdasági életének normális feltételeit, lehetővé tenné, hogy Kongó népe saját nemzeti érdekeinek megfele­lően, saját jóléte érdekében használja fel országának gazdag erőforrásait. Mint ismeretes, a Szovjet­unió kormánya már útnak in­dította a Kongói Köztársaság kormányának rendelkezésére bocsátott 10 000 tonnás élelmi­szer-segélyt, szovjet repülőgé­pek részt vesznek a Biztonsági Tanács határozata alapján Kongóba vezényelt csapatok, valamint egyéb rakományok átszállításában, hogy ezzel is segítséget nyújtsanak a kon­gói népnek és kormányának az imperialista agresszió­­ ellen folytatott igazságos­ harcában. A közeljövőben újabb szovjet gőzös indul Kongóba, száz szovjet tehergépkocsit, meg­felelő tartalékalkatrészeket és szakemberek csoportjával egy­ javítóműhelyt juttat el a Kon­­gói Köztársaságba. A Szovjet­unió Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságainak Szövet­sége a közeljövőben szovjet orvosokat és egészségügyi sze­­­mélyzetet bocsát a Kongói Köztársaság rendelkezésére, gyógyszereket és megfelelő or­vosi berendezéseket küld. Gazdasági és műszaki segítség A Szovjetunió kész gazda­sági és műszaki segélyben ré­szesíteni a Kongói Köztársasá­got, kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést és kereskedelmi kapcsolatokat kifejleszteni vele, még­pedig a belügyekbe való be nem avatkozás, a teljes egyenjogú­ság és a kölcsönös megbecsülés elve alapján. A Szovjetunió nem tűz ki semmiféle politi­kai, katonai, vagy egyéb jel­legű feltételeket, amelyek csor­bítanák a független Kongói Köztársaság érdekeit, vagy szuverén jogait. A kongói miaizterelnfé­helyettes beslédg Az ENSZ nem teljesíti a rábízott feladatot A kongói miniszterelnök szombaton este New Yorkba érkezett. A repülőtéren sajtó­tudósítók várták,­­akik előtt Lumumba megismételte nyi­latkozatát ottawai tárgyalá­sairól. Az újságírók kérdése­ket intéztek Lumumbához és a többi között azt kérdezték, vajon együtt reggelizett-e a kanadai szovjet nagykövettel? Lumumba, aki amerikai sajtó­­értekezletein, mindvégig tanú­ságot tett jó kedélyéről, el­vesztette türelmét. »Jogom van azzal étkezni, akivel óhajtok... Az ameri­kai sajtó képviselőjének vi­selkedése bosszant, mert értel­metlen kérdéseket tesznek fel nekem és valótlan értesülése­ket akarnak velem elhitetni. Véleményem szerint ez nem túlságosan helyes eljárás egy kormányfővel szemben" — hangzott a válasz. Szabályozták az ENSZ-erők helyzetét New Yorkban az ENSZ tit­kársága szombaton nyilvános­ságra hozta Hammarskjöld és a kongói kormány közös nyilatkozatát, amely szabá­lyozza az ENSZ kongói rend­­fenntartó erőinek helyzetét. A közös nyilatkozatban a kongói kormány biztosítja az ENSZ rendfenntartó erőknek felada­tai elvégzéséhez a szükséges, mozgási szabadságot. Az ENSZ főtitkára bejelen­ti a nyilatkozatban, hogy az ENSZ mindaddig Kongóban állomásoztatja rendfenntartó csapatait, amíg­­"teljesen befe­jezte" feladatát. A közös nyilatkozat ezután megállapítja, hogy az ENSZ főtitkára és a kongói kormány képviselői "haladéktalanul megvizsgálják az ENSZ rend­fenntartó erők kongói tevé­kenységének különféle vonat­kozásait, különösen szem előtt tartva a haderők felhasználá­sát a közlekedés és az után­pótlás fenntartásánál.. ." A kongói kormány szombat este vacsorát adott a Kongó­ban tartózkodó Hammarskjöld ENSZ-főtitkár tiszteletére. A vacsora után Gizenga kongói miniszterelnökhelyettes be­szédet mondott, amelyben nyíltan azzal vádolta az ENSZ-t, hogy nem teljesíti a rábízott feladatot Kongóban. Először is sajnálkozását fejez­te ki afelett, hogy "érthetet­len módon halasztódik" az ENSZ csapatok szétosztása Kongóban. Az ország népe — mondotta — nem érti, hogy a kongóiakat, akik saját hazá­jukban vannak, akik ellen agressziót követtek el, és alóla a nemzetközi fegyveres erőket­ segítségül hívták, módszere­­sen lefegyverzik és ugyanak­kor a belgák, akik hódítóka­ként vannak az országban, még mindig megtarthatjáká fegyvereiket és csak arra kér­ték fel őket, hogy csoportosít­sák át csapataikat Kongó bi­zonyos részeibe, amelyeket egyeseit "belga támaszpontok­nak" merészeltek nevezni. Minthogy mi, a kongói nép, le vagyunk fegyverezve, az ENSZ erőkre, a Kongói Köz­társaság biztonságának őreire hárul a súlyos felelősség ezért a világ előtt. Hammarskjöld sápadt Gizenga ezek után azzal vá­dolta az ENSZ-t, hogy megen­­gedi Katanga elszakadásának állandósulását. »Az ENSZ-nek ez a politi­kája lehetővé tette, hogy a belgák büntető expedíciókat hajtsanak végre a lefegyver­­zett lakosság ellen és összeeső köveseket szőjenek. Belgium­nak meg kell majd fizetnie ezért." A miniszterelnök­helyettes ezután megismételtei kormányának a belga csapa­tok teljes kívánására pettjét-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék