Magyar Nemzet, 1961. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA •­­.Magyar Vinzol A szívükre is... “■Vasárnap jöttek hozzánk a népnevelők és csütörtököm már meg is alakult a terme­lőszövetkezet.« Nemcsak a tám­pióscsicskei Damjanich tagjai mondhatják ezt el. Kicsiny dunántúli falvak és nagy ha­tárú alföldi községek paraszt­jai léptek rövid néhány nap alatt a szövetkezeti gazdálko­dás útjára. Egymillió-egyszáz­­ezernél több tagot számlál már 4750 termelőszövetkeze­tünk és az ország szántóterü­letének 87,2 százalékán a me­zőgazdaság szocialista nagy­­üzemei gazdálkodnak. A gyors növekedés, a dolgo­zó parasztok termelőszövetke­zetbe áradása természetesen nemcsak örömet, de munkát és gondot is bőven hozott. A dűlő- vagy utcabeliekkel, az egész faluval tartva sok olyan parasztember is belépett a ter­melőszövetkezetbe, akiben él még az új élet iránti aggoda­lom. Most, ezekben a napok­ban kell eloszlatni kételyei­ket, nem utolsósorban azzal, hogy okos, baráti szóval fele­lünk, minden eddig válaszolat­­lanul maradt k­érdésükre. "Mennyit keresek a termelő-, szövetkezetben és meg tudok-e abból tisztességesen élni?'' Sok új belépőt foglalkoztat ez a kérdés. Vannak helyek — szerencsére elenyészően ,de számban —, ahol "ahogyan dolgozik majd, úgy keres­ — a felelet erre a kérdésre. Ter­mészetesen az ilyen válasz mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy a kérdező aggo­dalmát eloszlassa. A legtöbb helyen azonban szépen elmagyarázzák, hogy hány munkaegységet szerez­het az eddig öt, tíz, tizenöt holdon gazdálkodott család. Papírt, ceruzát fognak és ki­számolják, hogy a többi kö­zött azzal, ha annyi kukoricát, cukorrépát, burgonyát vállal­nak megmunkálásra, ameny­­nyit eddig is műveltek, hány­­munkaegységhez, annak nyo­mán mennyi pénzhez, az eset­leges többlettermés esetén mekkora prémiumhoz jutnak. Ehhez hozzáadják a földjára­dék és a háztáji gazdaság után várható jövedelmet és máris megközelítően pontos választ tudnak adni az olyan fontos »mennyit keresek a termelőszövetkezetben« kér­désre. Sok helyen most rögzítik, hogy melyik család, hány hold kapásnövényt vállal megmun­kálásra. Jó alkalom ez a szö­vetkezetek vezetőinek arra, hogy a családlátogatások so­rán minden vitás kérdést tisz­tázzanak. Nem egy megyében a mostanában alakult terme­lőszövetkezetekben jobban ha­lad a területvállalás, mint egyik-másik régiben. Ez is azt mutatja, hogy az új szövetke­zeti gazdák túlnyomó nagy többsége bízik abban, hogy szorgos munkája után tisztes keresethez jut a közös gazda­ságban. Közöttük is akad azon­ban olyan, akiben ott bujkál az aggodalom, hogy hogyan szokik majd meg a közösben. "Mindig a magam gazdája vol­tam, nekem nem parancsolt soha senki­. Két dologra hívhatjuk fel az aggodalmaskodók figyel­mét. Az egyik, hogy az elnök vagy, a brigádvezető tényleg nem parancsolt nekik egyéni­ gazda korukban. Megtette azt, sokkal szigorúbban, a­ kisgaz­daság ezernyi tennivalója, az etetésre váró jószágok, a min­dig sürgető munka. Ezek "­pa­rancsára- dolgoztak a paraszt­­emberek kora hajnaltól késő estig. Ami pedig a "magam gazdája voltam"-ot illeti, nyu­godtan elmondhatjuk, hogy a termelőszövetkezetben is a... Társaival együtt a közgyűlés­ben maga szabja meg a szö­vetkezet munkarendjét, vá­lasztja meg azokat, akik a kö­zös gazdaságot irányítják. Ráadásul éppen a területvál­lalások, a művelési szerződé­sek jóvoltából mindenki iga­zán a kedve, belátása szerint munkálhatja a rábízott kuko­ricát, burgonyát, szőlőt, cu­korrépát és mutathatja meg jó gazda mivoltát. "Lehet-e még traktorosnak jelentkezni, hol indul borjú­nevelő tanfolyam, tőlünk men­nek-e baromfitenyésztő isko­lára­ —­ilyen kérdések jelzik, hogy az új szövetkezetekben is megvan az érdeklődés a tanu­lás, a szakmaszerzés iránt. Jel­lemző, hogy csupán Pest me­drében 145 ezüstkalászos tan­folyam működik kereken 3500 hallgatóval, s ezek nagy része új szövetkezeti tag. A megélhetésre, a gazdának maradásra, a szakmaszerzésre vonatkozó kérdéseket ragad­tuk ki az új szövetkeze­ti tagokat foglalkoztató sok­sok kérdés közül. Most egyre inkább a közös gazdaságok megszilárdítása kerül előtérbe. Nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre az igazság erejével feleljünk. A Pest megyei párt­­bizottság minden új, vagy erő­teljesen megnövekedett ter­melőszövetkezetben előadás­­sorozatot rendez. Az előadáso­kon olyan kérdések szerepel­nek, mint a korszerű termelési eljárások, a 3004/3/1960. számú rendelet ismertetése, a munka­szervezés, munkafegyelem, a területfelosztás, az anyagi ér­dekeltség fokozása, a jövede­lemelosztás problémái, a ter­melőszövetkezetek szerves mű­ködésének alapelvei. Az első előadás a munkás­paraszt szövetségről, az egy­séges paraszti osztály kialaku­lásáról szól. Megismerkednek a részvevőik a jelentősebb or­szágok, elsősorban a Szovjet­unió, a népi demokratikus ál­lamok helyzetével is. "Miért van szükség ezekre az előadá­sokra?- — kérdezte egyik is­merősöm. A kérdésre a szá­mok válaszolnak. A hároméves terv­ teljesíté­séről szóló jelentés szerint a tervidőszak végén már 137 000 idős és munkaképtelen ter­melőszövetkezeti tag részesült rendszeres öregségi, illetőleg nyugdíj­járadékban. A mun­kásosztály államának áldo­zatkészsége nélkül aligha tudnánk gondoskodni az idős parasztemberekről. 19 000 traktort, 2100 gabonak­om­­bájnt, 19 000 traktorokét, kb. 9000 vetőgépet, 2400 silókom­bájnt kapott a hároméves tervben a mezőgazdaság. A magyar munkásosztály, a Szovjetunió, a népi demokra­tikus államok testvéri segít­sége nélkül most aligha le­hetne elmondani, hogy a főbb mezőgazdasági munkák gépe­sítése — a mezőgazdaság egé­szét tekintve — az utóbbi há­rom évben megkétszereződött. Más szóval, a paraszti munka nehezének a nagyját már le tudtuk venni az emberek vál­láról. Ezért van szükség ezek­re az előadásokra. Hogy azok, akik eddig a kisparcellák szűk világában, élték, lássák, nincsenek egyedül. Testvéri kezek, munkások, régebben szövetkezett parasztok segí­tik őket a határon innen, biz­tatást, segítséget kapnak a baráti népektől a határon túlról. Hosszabbodnak a napok, ki­felé megyünk a télből. Akár szervezett formában, akár kö­tetlenebbül — családlátogatá­sok, tany­áróhelyek felkeresése során — esetleg mindkét mód­szert alkalmazva, ezek a he­tek nagyon alkalmasak arra, hogy népfrontbizottságaink az új szövetkezeti gazdáknál­ vá­laszt adjanak minden kérdé­sükre. Szükség van a fel­világosító, baráti­­ szóra, hi­szen most, a jobb,­­ emberibb paraszti életért folyó munka idején , nemcsak az új szövet­kezeti gazdák eszére, erejére, de szívükre, lelkesedésükre is szükség van. Borvendég Imre Az afrikai népek értekezletének határozata támogatja a törvényes kongói kormányt és jóváhagyja a közös parancsnokság létesítését i­s.A külpolitikai helyzet­ AZ ÚJ AMERIKAI ELNÖK kongresszusi üzenete az Egye­sült Államok politikai köreiben vegyes fogadtatásra talált. A demokratapárti politikusok általában megelégedésssel méltat­ták az elnöki üzenet "kendőzetlen­ hangját, az áloptimizm­us hiányát. Fulbright demokrata szenátor szerint az üzenet "ki­józanító és realisztikus" volt. Több köztársaságpárti szenátor azonban bírálta az elnököt. Morton és Aiken szenátorok sze­rint Kennedy őszinte volt, de "túl se­tét képet festett a kong­resszus elé". Az MTI washingtoni tudósítója kommentárjában kiemeli, hogy Kennedy őszintén feltárta a nehézségeket és bajo­kat, mint tényeket. Ez teljesen ellentétes az Eisenhower-kor­­mány magatartásával. Az elnök külpolitikai terveiről Wash­ingtonban megállapítják: Kennedy szükségesnek tartja, hogy az Egyesült Államok egész politikáját átvizsgálják és minden jel arra vall, hogy az új elnök ezt komolyan végre is akarja hajtani. Figyelemre méltó, hogy az elnök lényegében mind­végig elkerülte az agresszív hangot és modorában a diplomá­ciai keretek között maradt. Ez a hangnem módot ad a kérdé­sek józanabb megtárgyalására, a reális, komoly vitára. Az angol közvélemény szintén vegyes érzelmekkel fogadta Kennedy első üzenetét. A Times,szerint az üzenet "csatakiál­­tás a veszély órájában­ és nagyon kevés vigaszt nyújt. A Guardian hangsúlyozza, hogy a legutóbbi nyolc év alatt­­a Nyugatot állandó fájdalomcsillapító adagokkal kormányozták. Az új amerikai vezető szembenéz a kel­lemetlen igazságokkal­. A Daily Mail szerint az üzenet arra mutat, hogy az Egyesült Államok helyzete rosszabb, mint valaha. A brit polgári lapok különösen Kennedy­ gazdasági vonatkozású elgondolásainak megvalósításában kétkednek. A jobboldali párizsi lapok alig tudják leplezni nyugtalan­ságukat az elnöknek az amerikai gazdaság válságára tett sú­­ly­os kijelentései hallatán, ugyanakkor az Egyesült Államok külpolitikájának irányvonalát már nagyobb, megelégedéssel ■fogadják. A Figarótól a Populaire-ig egyformán sietnek hang­súlyozni, hogy Kennedy szerint a NATO-t meg kell erősíteni. A l’Humanité az új elnök beszédének elemzésekor idézi a kommunista és munkáspártok moszkvai kiáltványának az Egye­sült Államok helyzetéről tett megállapításait és megjegyzi, Kennedy anélkül, hogy akarta volna, vádbeszédet mondott a kapitalizmus ellen, igazolta, hogy a kapitalizmus képtelen megoldani korunk problémáit. Egyébként Kennedy' kijelenté­sei Laoszról, Kongóról és főleg Kubáról bizonyítják, hogy az Egyesült Államok megmarad a nemzeti felszabadítási mozgal­mak ellenségének és eszközeihez képest továbbra is szembe helyezkedik velük. "Mégis a hang nem az, mint volt: nem a néhai Foster Dulles tüzes dörgedelmeinek hangja« — írja a lap. Bonni vezető körökben kínos benyomást keltett, hogy Kennedy elnök kongresszusi üzenetében egyetlen szóval sem emlékezett meg Nyugat-Németországról és Nyugat-Berlinről. Sajtókörökben feltűnt, hogy a bonni szóvivők ezúttal tartóz­kodtak minden hivatalos, sőt félhivatalos állásfoglalástól,­ ho­lott korábban azonnal sietve üdvözöltek minden fontosabb amerikai hivatalos megnyilatkozást. A bonni General Anzei­­ger vezércikkében hangoztatja: "Bonn semmiképpen sem en­gedheti el a füle mellett azt a sürgető hangot, amellyel Ken­nedy elnök azt követelte, hogy a szövetségesek nagyobb mér­tékben vegyenek részt az Egyesült Államok által viselt ter­­hekben". A Neues Deutschland, a Német Szocialista Egység­párt központi lapja megállapítja­: "Kennedy kíméletlenül tárta fel az Amerikai Egyesült Államok helyzetét, ami politikai megfigyelők véleménye szerint azzal magyarázható, hogy igyek­szik megnyerni­ az Eisenhower-politika miatt csalódott ameri­kai nép bizalmát.­A diplomáciai élet fontos eseményének számít, hogy Va­lérián Zorin, a Szovjetunió állandó ENSZ-megbízottja hét­főn találkozott Adtai Stevensonnal, az Egyesült Államok újon­nan kinevezett ENSZ-ben főmegbízottjával. Az afrikai népek értekezletének határozatai Dar-Esz-Szalamból jelenti az MTI. A tanganyikai Dar- Esz-Szalamban hétfőn tartot­ta záróülését az afrikai népek értekezletének végrehajtó bi­zottsága. Az ülésen Gh­ána, Guinea, Marokkó, Kongó, az Eg­yesült Arab Köztársaság, Uganda, Kenya, Tanganyika, Szomália, Etiópia, Nyaszaföld, Basutoföld, Dél-Rhodézia kép­viselői és dél-afrikai küldöttek vettek részt. Az ülés rész­vevői több határozati javasla­tot fogadtak el. A Kongóval foglalkozó ha­tározati javaslat felhív min­den szabadságszerető orszá­got, nyújtson politikai, műsza­ki és anyagi támogatást Kon­gó törvényes kormányának, hogy hatáskörét Kongó egész területén érvényesíthesse, to­vábbá, hogy biztosíthassa a törvényesen megválasztott parlament munkájának foly­tatását és helyreállíthassa az országban a rendet. A határozat kifejezésre jut­tatja az afrikai népek aggo­dalmát amiatt, hogy a tör­vényellenesen börtönbe vetett Kamumba miniszterelnök még nem nyerte vissza szabadsá­gát, majd élesen bírálja az ENSZ kongói politikáját. Megállapítja, hogy az afrikai és ázsiai országoknak az ENSZ kongói rendfenntartó erői rendelkezésére bocsátott egységeit "Vagy arra használ­ták fel, hogy megbénítsák az imperialista cselszövések ellen felkelt kongói nép forradalmi lendületét, vagy arra, hogy biz­tosítsák a belga gyarmatosítók érdekeit". Mindennek követ­kezménye, hogy a "gyarmatosí­tók visszafoglalják Kongót­ — állapítja meg a határozat. Végül a határozat felhívja az afrikai népek értekezleté­nek valamennyi tagszerveze­tét, továbbá a világ vala­mennyi demokratikus szerve­zetét, indítsanak mozgalmat a kongói nép felszabadító harcá­nak támogatására. Egy határozat jóváhagyja az afrikai közös parancsnokság létesítésének tervét, egy má­sik határozat pedig az algé­riai nép szabadságharcát tá­mogatja és felhívja a világ országait, ismerjék el a sza­bad algériai kormányt. Hatá­rozatban követelik Kenyattá­­nak, a kenyai felszabadító mozgalom egyik vezetőjének szabadonbocsátását és hatá­rozatot fogadtak el Ruanda Urundi, továbbá az afrikai portugál gyarmatok, Dél-Af­­rika és Közép-Afrika kérdé­sében. Bejelentették, hogy az algé­riai népek értekezlete már­cius 23—30 között Kairóban tartja a legközelebbi ülését. A Biztonsági Tanács m­a meghallgatja Ham­m­arsk­jfild jelentését a kongói helyzetről Leopoldville-ből jelenti az MTI. Az AIP közlése szerint Leopodville-ben úgy tudják, hogy a Mobutu-féle zsoldosok­nak hétfőn nem sikerült megszilárdítani helyzetüket a kongói törvényes kormány ellenőrzése alatt álló Keleti­­tartomány területén. Bár a lázadók szóvivője hangoztat­ta, hogy a zsoldosok elérték Basokot, a jelek szerint a kon­gói törvényes kormány csapa­tainak ellenállásába ütköztek és visszavonultak Basotko tér­ségéből. Az ENSZ leopoldville-i kép­viseletének szóvivője hétfőn foglalkozott azzal a légitáma­dással, amelyet egy "ismeret­len nemzetiségű" repülőgép hajtott végre Manonio észak­­katangai város ellen. Mint mondotta, az ENSZ semmiféle előzetes figyelmeztetést sem kapott és ezért a támadás fel­készületlenül érte a Manónk­ban állomásozó ENSZ-egysé­­geket. A szóvivő nem tiltako­zott a manonói polgári lakos­ságot ért támadás miatt, ha­nem bejelentette: »az ENSZ- nek a fennálló helyzetben nincs más választása, mint kivonni csapatait Manóimból". Az ENSZ-nek ez az intéz­kedése követi a korábbiakat, amikor a rendfenntartással megbízott fegyveres egységei­nek kivonásával lényegében elősegítette a lázadók támadá­sait a kongói törvényes kor­mány ellenőrzése alatt álló te­rületek lakosságával szemben. Az AFP New York-i jelen­tése szerint a Biztonsági Ta­nács szer­dán tartja "egyik leg­nagyobb jelentőségű illését", amikor ismét Kongó kérdésé­vel foglalkozik és meghallgat­­­ja Hammarskjöld jelentését. Az ENSZ-főtitkár főképpen az ENSZ kongói fegyveres erői­nek problémáját akarja a ta­nács elé terjeszteni. Ismeretes, hogy több ország az ENSZ rendfenntartó erői rendelke­zésére bocsátott csapatok visz­­szahívásával tiltakozott­­ az ENSZ kongói magatartása el­len. A Biztonsági Tanács elé ke­rül szerdá­n az úgynevezett casablancai csoport tiltakozá­sa Lumumbának, Kongó tör­vényes miniszterelnökének el­hurcolása ellen, továbbá az a panasz, amelyet Kaszavuba nyújtott be az Egyesült Arab Köztársaság állítólagos kon­gói beavatkozása miatt. Gizenga tiltakozása a katangai bombázások e­l­len Kairóból jelenti a TASZSZ. Gizenga, a Kongói Köztársa­ság ideiglenes miniszterelnö­ke, táviratot intézett a Bizton­sági Tanács elnökéhez és tag­jaihoz, Hammax­skjöldhöz, az ENSZ-főtitkárához,­ az afro­ázsiai szolidaritási tanács ál­landó tanácsának elnökéhez és az ENSZ-főtitkáráinak kon­gói képviselőjéhez. Gizenga rámutat, hogy a belga légierő különböző katangai területek ellen intézett legutóbbi bom­batámadásai sok békés lakos halálát okozták. A távirat hangsúlyozza, hogy belga repülőgépeket bo­csátottak az áruló Csembe rendelkezésére. "Ezek a bar­bár légitámadások — írja Gi­zenga — rávilágítanak a belga gyarmattartók igazi szándéká­ra, arra, hogy a kongói nép megfélemlítésére és az ország szétdarabolására töreksze­nek­". Mint a MEN­ hírügynökség közli, Gizenga elítélte a belga gyarmattartók kongói agresz­­szióját és azonnali beavatko­zásra szólította fel az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy hasonló esetek ne ismétlődhes­senek meg. Lemondott Spaak n­ATO-főtitkár Párizsból jelenti az MTI. Nyugati hírügynökségek jelen­tése szerint Paul-Henri Spaak belga politikus, a NATO fő­titkára kedd délelőtt lemon­dott erről a tisztségéről. Spaak 1956 óta volt a NATO főtitká­ra. Tájékozott körök Spaak­nak ezt a döntését összefüg­gésbe hozzák azzal, hogy visz­­szatér a belga politikai életbe. Egyes korábbi kommentárok Belgium valószínű új minisz­terelnökeként emlegették az Északatlanti Szövetség távozó főtitkárát.

Next