Magyar Nemzet, 1961. március (17. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

­I barátság hídján öt napra vendégül láthattuk hazánkban Antonin Novotnyt, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnökét. A magyar kormány meghívására érkezett hozzánk kíséretével, s látoga­tásának eredményeit az a kö­zös közlemény rögzíti, amelyet Budapesten és Prágában va­sárnap közölt a sajtó. Antonin Novotny itt-tartózkodása ide­jén őszinte, baráti eszmecserét folytatott a Magyar Népköz­­társaság állami és pártvezetői­vel. Az eszmecsere során a kérdések rendkívül széles kö­rét érintették. A csehszlovák és a magyar vezetők tájékoztat­ták egymást országaik helyze­téről, áttekintették a nemzet­közi élet aktuális problémáit és tüzetesen megvizsgálták a két ország kapcsolatainak ed­digi alakulását és távlatait. A megbeszélések — mint a köz­lemény nyomatékosan aláhúz­za —, a teljes megértés és a teljes nézetegység szívélyes légkörében zajlottak le. A megbeszélések néhány fon­tos, kézzelfogható eredményét a közlemény felsorolja. Egyez­mény jött létre a gazdasági és tudományos-műszaki együtt­működésről, kölcsönösen elha­tározták, hogy gazdasági és tu­dományos-műszaki együttmű­ködési vegyes bizottság léte­sül, amely a KGST keretében elősegíti majd a jobb munka­­megosztást, a kooperáció és a ■szakosítás tökéletesítését cseh­szlovák—magyar vonatkozás­ban mind az ipar, mind pedig a mezőgazdaság területén. Új kulturális megállapodás is szü­letett, és megállapodtak, hogy az 1961—65. évre szóló hosszú­­lejáratú kereskedelmi egyez­ményben kiszélesítik az áru­csere kereteit. De ez csak a dologi, látható oldala a tárgyalások eredmé­nyének. A lényegről a közös közleménynek az a passzusa vall, amely a csehszlovák— magyar barátság tartalmát, összetartó erejét villantja fel. •­Barátságunk arra épül, hogy a két ország tagja a szocialis­ta államok nagy családjának, hogy a közös eszmék, érdekek és a szocialista társadalom épí­tésében követett célok egysége kapcsolja őket egybe." Ezen alapszik az a nézetazo­nosság is, amely a bennünket körülvevő világ megítélését jellemzi. A csehszlovák és a magyar állam külpolitikájának alapját azok a történelmi ok­v­mányok alkotják, amelyek a kommunista és munkáspártok képviselőinek tavaly őszi moszkvai értekezletén öltöttek formát, a Nyilatkozat és a né­pekhez intézett kiáltvány. Cé­lunk azonos: a világbéke vé­delme, a szocialista tábor ere­jének és összeforrottságának fokozása. S közösek ellenségeink is, akiknek sorából a közös közlemény a nyugatnémet mi­­litarizmusra irányítja a nyil­vánosság figyelmét. S egyaránt érdekünk, sőt kötelességünk is, hogy lehetőségeinkhez képest támogassuk az ázsiai, az afri­kai és a latin-amerikai népek nemzeti felszabadító harcát. Az érdek- és sorsközösség, amely a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaságot és a Ma­gyar Népköztársaságot össze­kapcsolja, az egyik tényezője annak, hogy országaink között mély és őszinte barátság szövő­dött. Ennek a barátságnak a gyökerei mélyen belenyúlnak a két ország, a két nép történeté­be. A Habsburg-elnyomók ellen folytatott évszázados hősi küz­delem volt az éltető forrása népeink barátságának, s az azonos jellegű elnyomók ellen vívott harcban lettünk testvé­rekké. Hazánkfiai a cseh hu­szitákkal együtt forgatták a kardot a feudális urak ellen, s magyar hősöket is számon tart a Szlovák Tanácsköztár­saság dicső története. Dózsa parasztseregében csakúgy, mint Rákóczi hadaiban, Kos­suth negyvennyolcasai sorá­ban éppen úgy, miként az 1919-es vörös katonák között vállvetve küzdöttek magyarok és csehek az elnyomás rend­szere, a kizsákmányolás társa­dalma ellen. A magyar urak és a cseh előkelőségek ugyan mesterséges akadályokkal, nemzeti előítéletekkel igyekez­tek eltorlaszolni a közeledés útját, a sovinizmus mérgével próbálták a természetes von­zást taszítássá változtatni. De a csehszlovák—magyar barátság gyökerei mélyen éltek a két nép szívében, kipusztíthatatla­­nok voltak. A felszabadulás után ez a barátság nagyszerű gyümöl­csöt hajt mindkét nép kölcsö­nös előnyére. Ezernyi csator­nán keresztül árad felénk a csehszlovák nép segítőkészsé­ge, amelyre j­óban-rosszban mindig számíthatunk. Ha gyá­rainkban könnyebb a munka, a jó és korszerű gépeik között megtaláljuk a cseh­ ipart termé­keit. Földjeinken ezerszám dolgoznak a kitűnő Zefccc­­traktorok, és hány, meg hány magyarnak szerez örömet a fürge Skoda-kocsi. S a mi né­pünk sze­retetét és őszinte tisz­teletét, amelyet a Csehszlovák Szocialista Köztársaság iránt táplál, lépten-nyomon érez­hették kedves vendégeink is, akár az Egyesült Izzóban jár­tak, akár Szegeden vagy Me­zőhegyesen ismerkedtek a mai magyar élettel, öt napig tar­tózkodott Antonin Novotny hazánkban, de ez a rövid idő is elegendő volt ahhoz, hogy­­— mint a közös közleményben olvasható — meggyőződhesse­nek, »a magyar dolgozókat nagy érdeklődés és barátság fűzi Csehszlovákia testvéri né­péhez«. Évekkel ezelőtt nyílt meg a forgalom előtt az a híd, amely Komáromnál köti össze a Du­na két partját, a csehszlovák és a magyar oldalt. Magyar és csehszlovák mérnökök és mun­kások közös alkotása ez, s a »Barátság Hídja” nevet vise­li. Novotny látogatása újabb hidat vert a két testvéri nép között. Ez a látogatás csupán egy alkalom volt népeink gya­kori találkozásainak sorában. Hiszen évről évre egyre nö­vekvő számú nemihivatalos "■diplomata" lépi át a cseh— magyar határt. Turisták ezrei látogatnak el Csehszlovákiá­ból hozzánk és tőlünk Cseh­szlovákiába. De népeink ve­zetőinek hivatalos találkozója és eszmecseréje jelentőségé­ben csak felsőfokú jelzőikkel méltatható. A tárgyalások, a találkozások minden bizony­nyal hozzájárulnak ahhoz, hogy népeink együttműködése még sokoldalúbbá váljék és még szélesebbkörűen­ kibonta­kozzék. X»git~7 __________________________________________________________________________________________________________________ » A SAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA " ~« Az ENSZ-főtitkár tanácskozik, a kongói árulók újabb fegyveres akcióra készülnek .......................................................................... A külpolitikai helyzet A DE GAULLEN BURGIBA TALÁLKOZÓRÓL közös köz­leményt adtak ki. Az ADN ismerteti a kommünikét, amely többek között hangsúlyozza, hogy a két elnök "­egyetért az algériai problémára vonatkozó lehetőségekben és a pozitív gyors fejlődés iránti reményben". De Gaulle és Burgida »a legújabb fejlemények fényénél és Észak-Afika jövőjének fi­gyelembevételével részletesen megvitatta az algériai kérdést*. Burgiba tunéziai elnök elutazása előtt tett nyilatkozatában kijelentette, hogy de Gaulle elnökkel, folytatott tanácskozásai után „igen derűlátóan* ítéli meg a helyzetet és­­az a benyo­mása, hogy nagy lépéssel haladtak előre az algériai kérdés rendezéséhez vezető úton­. A Reuter értesülései szerint Burgiba Rabatban megvitatja 11. Hasszán új marokkói királlyal és Ferhat Abbasz algériai miniszterelnökkel a Rambouillet-ban lezajlott tanácskozások eredményeit. A francia és a tunéziai elnök tanácskozásáról kiadott kö­zös közlemény nagy visszhangra talált a párizsi sajtóban. Az MTI párizsi tudósítójának jelentése szerint a de gaulleista la­pok derűlátóan írnak és csupán az ultrák szócsövének számító Párisien libéré minősíti hiábavalónak a de Gaulle-Burgida találkozót, mivel a lap szerint az­­csak akkor jelent lépést a béke felé, ha Franciaország beletörődik Algéria teljes feladá­sába". A Figaro a tárgyalások és a béke felé vivő döntő szakasz­nak tartja a rambouillet-i tanácskozásokat, az Aurore pedig úgy véli, hogy­ de Gaulle és Burgida egyformán megértette: Algéria függetlensége Algériának és Franciaországnak társu­lása útján jöhet létre. A Paris-Jour hasábjain Geneviéve Tabouis asszony aláhúzza, hogy a Szahara kérdésében nincs megegyezés. Burgida — egyetértésben Kennedyvel és az an­golokkal — egy szaharai nemzetközi kartell híve. Az FLN az algériai Szahara álláspontján áll. De Gaulle szerint a kiindu­lási pont a francia Szahara. A közgazdasági lapok figyelmez­tetnek a párizsi tőzsde hétfői állásfoglalására: estek a szaharai kőolajtársaságok részvényei. Az árfolyamzuhanást nemcsak az V. Mohammed halála utáni bizonytalanság, hanem a Szahara ügyében mutatkozó súlyos ellentét indokolhatta. A l’Humanité ismét hangsúlyozza, hogy a de gaulleista pro­paganda igyekszik illúziókat kelteni a de Gaulle-Burgida találkozóval kapcsolatban. Meg akarja győzni a francia közvé­leményt, hogy a béke gépelte megindult. Ezután már csak várakozni kell és megbízni de Gaulle tábornokban. A Francia Kommunista Párt lapja rámutat, hogy a de gaulleista kormány hivatalos álláspontja nem változott meg a meluni kudarc óta és továbbra is igen távol áll az Algériai Köztársaság ideigle­nes kormányénak álláspontjától. Megjegyzi a l’Humanité, hogy a francia burzsoázia nem hajlandó könnyű szívvel lemondani gyarmati kiváltságairól és lojálisan elfogadni az önrendelke­zési jog alkalmazását. De az is igaz, hogy manőverezési terü­lete mindinkább összeszűkül. A tárgyalások létrejöhetnek, ha a béke hívei egyesülnek a tárgyalások kikényszerítésére. A kongói nemzeti hadsereg főparancsnokának nyilatkozata Stanleyville-ből jelenti a TASZSZ. Victor Lundula al­tábornagy, a kongói nemzeti hadsereg főparancsnoka vála­szolt a TASZSZ munkatársá­nak több kérdésére. A Biztonsági Tanács leg­utóbbi határozatáról szólva, Lundula kijelentette: — Magánvéleményemet sze­retném közölni erről a ha­tározatról. A nép által meg­választott, a parlament­ által megerősített törvényes kormá­nyunk — akárcsak Kongó egész lakossága — mindig a kongói kérdés békés megoldá­sa mellett foglalt állást. An­nak idején Patrice Lumumba a kormány nevében fordult az ENSZ-hez. Amikor az ENSZ- hez fordultunk, azt reméltük, hogy ez a tekintélyes nemzet­közi szervezet hozzásegítheti népünket az igazság helyreál­lításához, s visszaadhatja az újonnan kivívott szabadságot A szabadságot, melyet a belga és más gyarmatosítók el akar­nak venni népünktől, s e cél­ból fegyverhez nyúltak és fel­használják a kongói nép áru­lóit, a bérenceket, a bábokat.­­ Az ENSZ azonban nem váltotta be reményeinket. Va­jon hihetünk-e tovább Ham­­marskjöld főtitkárnak, akinek kezén szárad Lumumba, Okito és Mpolo vére, a Bakwangá­­kban halálra kínzott vezetőink vére? Miért akadályozta meg a főtitkár kormányunkat tör­vényes jogkörének teljesítésé­ben minden esetben, amikor csak alkalma volt erre? Hiszen a főtitkár adta ki a parancsot, hogy" ne engedjék be a törvé­nyes kormány elnökét a rádió épületébe, ő parancsolta meg a repülőterek lezárását, ő néz­te el Csombénak, népünk el­lenségének gaztetteit. Végül Hammarskjöld bűnösen tétlen maradt, a­m­ikor a bérgyilkosok az ENSZ szeme láttára elfog­ták Kongó nemzeti hősét, Patrice Lumumbát és vadálla­ti módon meggyilkolták. Ho­gyan akadhatott az ENSZ "El­lenőrzése alatt álló" hatalmas leopoldville-i repülőtéren egy­szer csak egy "­nem ellenőr­zött" terület, amelyről Ka­londzsi emberei — Mobutuval és Kaszavubuval összebeszélve — az ENSZ-hatóságok szeme­­láttára Bakwangába szállítot­ták Lumumba híveit, hogy ott brutálisan meggyilkolják őket? — Hát ezért nem bízhatunk tovább az ENSZ-ben! A világ­­szervezet főtitkára saját cse­lekedeteivel ásta alá bizal­munkat. Ugyanakkor nyál szívvel fogadunk minden olyan akciót, amelynek célja az or­szág belső helyzetének békés rendezése, hiszen kormányunk politikájának alapja a béke. Lundula ezután a hadihely­ zetről adott értékelést. Minde­nekelőtt megemlítette, hogy a különböző tartományok lakos­sága lelkesen támogatja a Gi­­zenga­ vezette központi kor­mány politikáját. Ez a támoga­tás még kézzelfoghatóbbá vált, amint a nép tudomást szerzett Lumumbának és társainak meggyilkolásáról. Ez az elke­serítő hír felnyitotta sokak szemét, akik a nyugati propa­ganda csapdájába esve nem látták világosan a gyarmatosí­tók bábjainak igazi arcát. A tábornok a tudósító előtt kézzel felvázolta Kongó tarto­mányainak térképét és megje­lölte azokat a körzeteket, ame­lyeknek lakossága támogatja a törvényes kormányt. Ezek kö­zé sorolta Katanga lakosainak nagy részét, az Egyenlítői tar­tományt, Leopoldville és Ka­szai tartomány lakosságának többségét. — Most nagy munkát vég­zünk a hadsereg soraiban. Iga­zi néphadsereget akarunk te­remteni — folytatta Lundula. — Le kell küzdenünk azokat a nehézségeket, amelyeket a bel­ga gyarmati hatóságok támasz­tottak. Ugyanis a belga tisztek és a gyarmati hatóságok igye­keztek a közbiztonsági erőket engedelmes eszközükké tenni, amellyel bármikor el lehet nyomni minden haladó moz­galmat, s ez bizony jórészt si­került is nekik. Most viszont a katonák már jól kiismerik ma­gukat az eseményekben. Nem­zeti hadseregünk kész megvé­deni a kongói nép kivívott sza­badságát. A beszélgetés végén Lundu­la kijelentette, meggyőződése, hogy a kongói nép szabadság­­harca győzni fog. — Ennek záloga az, hogy mélységesen hiszünk igazsá­gunkban, s a világ minden ré­szében élő sok-sok barátunk mellettünk áll harcunkban — mondotta­. Ka­tonai szerződést írtak alá a kongói árulók Elisabethville-ből jelenti az MTI. Csombe katangai­­el­nök­­ kedden délben sajtóérte­kezleten közölte, hogy a Ka­tanga, az Ib­o-kormány és a Kalondzsi által Dél-Kaszaiban létesített "bányász­ állam" ka­tonai szerződést írt alá. A szerződésben a gyarmatosítók kongói bérencei bejelentik azt a szándékukat, hogy­­állandó politikai kapcsolatot létesíte­nek egymással a politikai és katonai együttműködés bizto­sítására. Katanga, Dél-Kaszai és Leopoldville katonai ható­ságai — a szerződés szerint — megfelelő szervezetet létesíte­nek ezeknek a célkitűzéseknek megvalósítására­". A közlemény azzal indokol­ja a szerződés megkötését, hogy­­kommunista veszély fe­­nyeg­eti Kongót", továbbá, hogy­­bebizonyosodott az ENSZ tehetetlensége". Nyugati hírügynökségi je­lentések szerint megfigyelők a szerződés aláírását első lépés­nek tekintik Csőmbe rendsze­rének Leopoldville részéről történő­­elismerése­ felé. Bár a szerződést Csőmbe, Xleo és Kalondzsi nem mint­­állam­fők", hanem csupán mint­­az illető területek küldöttei" írták alá — éppen a de facto elis­merés elkerülése végett — a katangai­­kormány" egyik tisztviselője röviddel az alá­írás után sietett kijelenteni,­­a szerződés megkötése azt je­lenti, hogy Leopoldville hall­gatólagosan elismerte Katanga függetlenségét". Az AFP jelentése szerint a kongói­­kerekasztal-értekez­let", amelynek Csembe javas­latára március 6-án kellene kezdődnie Génfben, március 5-én­ nyílik meg Tananarivó­­ban, a Malgas Köztársaság fő­városában. Valentin Lubama, a Gizen­­pa-kormány szóvivője, a CTK stanleyville-i különtudósítójá­­nak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, szemenszedett hazugság a nyugati propagan­­dának az az állítása, hogy po­litikai foglyokat végeztek ki Stanleyville-ben. Lubama el­mondotta a CTK tudósítójá­nak, hogy Stanleyville-ben semmiféle megtorló intézke­dést sem foganatosítottak a politikai foglyok ellen — be­leértve Szongo­ót és Mobutu biztonsági főnökét, Pongót is — és a foglyok valamennyien életben vannak. A kivégzésük­ről terjesztett imperialista ha­zugsághadjáratnak az a célja, hogy elhitesse a világ közvé­leményével, a Gizenga-kor­­mány is ugyanolyan gengsz­ter-módszereket alkalmaz, mint Kalondzsi, Csombe, Mo­butu és Kaszavubu. A szóvivő hangoztatta, ha­zugság a nyugati propagandá­nak az az állítása is, hogy európaiakat gyilkoltak meg a keleti tartományban. Lubamá­­nak ezt a kijelentését megerő­sítette a CTK tudósítójával folytatott beszélgetésben G. Duran, az ENSZ-nek a Keleti tartományban működő megbí­zottja is. Duran kijelentette, hogy a Gizenga-kormány rendkívül nehéz helyzetben tisztességesen járt el és biz­tosította a békét a fennhatósá­ga alá tartozó területeken. Hammarskjöld levele Raszavuk­ahoz Nex­ Yorkból jelenti az MTI. Az ENSZ kongói tanács­adó bizottsága hétfő délután ismét ülésezett. A bizalmas tanácskozásról kiszivárgott hí­rek szerint a Biztonsági Ta­nács február 20-i határozatá­nak "értelmezéséről" tartott megbeszéléseken a bizottság tagjai csupán abban egyeztek meg, hogy Lumumba volt kongói miniszterelnök és tár­sai halála körülményeinek ki­vizsgálását háromtagú bizott­ságra kell bízni, de még azt sem döntötték el, hogy ezt a bizottságot megalakítják-e vagy­ pedig a hágai nemzetkö­zi bíróságra bízzák e feladat elvégzését. Éppen ezért ENSZ- körökben valószínűnek tart­ják, hogy a tanácsadó bizott­ság hamarosan ismét összeül. A hétfői ülésen a bizottság elfogadta annak a levélnek tervezetét, amelyet Ham­marskjöld ENSZ-főtitkár ké­sőbb Kaszavubu kongói elnök­höz intézett. A levél sürgeti Kaszavukut, "működjék együtt az ENSZ-szel, a Biztonsági Ta­nács határozatának végrehajt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék