Magyar Nemzet, 1961. október (17. évfolyam, 233-258. szám)

1961-10-12 / 242. szám

Csütörtök. 1961. október 12. 1 Magyar Nemzet Hó mos György: Midi néni két élete Vidám filmnovella (16j ve. öfe voltak a tanúk. Mici ■ néni odasúg Alfrédnak: ! — Mi van veled? Csak nem « bántad meg? J Alfréd sóhajt, s bánatosan ■ rámosolyog Micikére: \ — Arra gondolok, hogy a > grófok meg a tisztek után [ most én egy egyszerű... i De Micike nem hagyja so- j káig gyötrődni. Bátorítóan . szorítja meg a kezét, s meg-1 súgja neki a nagy titkot: ! — De férjhez hozzád me- 1 gyek először! Bizisten. Gál úr büszkén kiegyenese- ■ dik, mint aki váratlanul arról | értesül, hogy szűzlányt vett i feleségül... A Lenin körúti házasság- ] gyár előtt mérhetetlen hosszú i taxisor áll. Az első taxi fel ] van virágozva. Az épület be- i járatánál a nyilvános és in- ' gyen látványosságra kíváncsi , utcai közönség csoportosul. 1 Fiatal lányok, mamák, gyere- ( kék és főleg öregasszonyok. 1 •— Milyen szép nagy esküvő \ — sóhajt az egyik öregasz- 1 szony, végigtekintve a taxik j végtelen során. j Senkinek sem tűnik fel, hogy egyik taxiban sincs so- [ fór. A sofőrök ugyanis elkí- i sérték Gál urat életének ezen 1 a jelentős fordulóján. , Most kitódul a násznép az j utcára, kicsit összekeveredve, i Az utcán gyülekezők kíváncsi j tekintettel fürkészik: melyik i a menyasszony, milyen a J menyasszony? i Természetesen az a meny-1 asszony, aki a felvirágzott ko­­csiba száll be. S most már ] nem is lehet kétséges, melyik i az ifjú pár, hiszen az első vi- [ rágós kocsi előtt négyen cső- ■ kolóznak össze meghatottam Micike, Alfréd, Laci és Kati.; De most a nézők felboly- ] dúlnak, izgatottak lesznek. , Valamit nem értenek. Valami ■ váratlan történik. Persze, szá- ! munkra ez csöppet sem várat- « lan. A virágos kocsiba ugyanis \ Mici néni libben be, majd i mellette, a sofőr-ülésen Gál úr ] foglal helyet. A fiatalok, aki- i két mindenki az ifjú párnak ] nézett, a következő taxiba ül- , nek. 1 Azután megindul a bámula- > tosan hosszú kocsisor, amibért. | az a legbámulatosabb — per- ■ sze az utcai nézők számára —, ] hogy egyik taxiban sem ül i utas, csak sofőr. Mindegyik ] kocsin kigyullad a kis jelzés: i „Szabad.* 1 Csak Gál úr oltja el a ma- i gáét, mert ő bizony már nem ] szabad. ■ Vége. | fordul, miközben a másik a ruhásszekrényben vizsgálódik. — Szóval ön látta utoljára. — Igen — suttogja Kati — elkísértem az Esztékába, az­után bementem a hivatalba. — Máshol nem volt vele? — Nem, sehol. Most a másik nyomozó szó­lal meg, aki a szekrényt vizs­gálja: — A fehér kabátja volt ak­kor magán? — Nem. Az még egyáltalá­ban nem volt rajtam. A nyomozó most kiveszi a szekrényből a kabátot és elé­jük tartja. — Ezt így vette az üzlet­ben? A fehér kabát merő sár­­pötty. Ez még Mici néni mo­torbiciklizésének emléke. A szobában néma csend lesz. Mindenki dermedten bámul a kabátra. Laci védelmezőén szorítja magához Katit. Ebben a pillanatban motor­bicikli puffogás hallatszik az ablak alól. Majd csönd és Mici néni. hangja. — Katikám, Katikám! Meg­jöttem. Ahányan vannak, az ablak­hoz tódulnak. A fentröl látott kép nem mindennapi. A pisz­kos, olajos Gál úr lesegíti a motor hátsó üléséről a nem kevésbé elegáns Mici nénit, akinek a hajában még mindig ott lengedeznek a szénaszálak. Mici néni kecsesen felint, az­után bejönnek mind a kétten a kapun. A társaság visszarogy a fo­telekbe. Kati a váratlan for­dulattól rosszul lesz. — Lacikám — suttogja —, hozd be a kölnit a fürdőszo­bából. Laci kirohan, majd vissza­rohan. — A kötni nincs a fürdő­szobában. De már senki nem figyel rájuk, mert az ajtóban meg­jelenik Mici néni és Gál úr. — A vőlegényem — mutat Mici néni Alfrédna. Alfréd finoman meghajol... ■IHHBBBBBB51 Harsog a nászinduló a zene­gépen a házasságkötő terem­ben. Már túl vannak a szer­tartáson, s jönnek kifelé. Mici néni nagyon elegáns, s látha­tóan elégedett. Alfréd zsakett­ben van, de ő egy kicsit mé­lának látszik. Mögöttük a fia­talok, szintén szépen felöltöz­megy, megsimogatja a fejü­ket, s mintha valamit súgna a fülükbe. Az öreg paraszt ámulva, Mici néni meghatot­­tan figyeli. Aztán könnyedén felpattan az ócska szekér bak­jára. A régi, beidegződött fi­nom mozdulattal maga mellé segíti Mici nénit. Szinte csak ujjaival fogva a gyeplőt, csöp­pet ránt rajta. Biccent az öregnek, majd elkezd hajr tani. S mintha nemcsak ő fia­talodott volna meg, hanem a lovaik is a csodálatosan szak­értő kéz hatására. Olyan hety­kén kezdenek vágtatni az or­szágúton, mint hajdan Ráró és Pejkó a Stefánián. Az öreg paraszt leveszi ka­lapját, megvakarja üstökét, úgy bámul az elporzó szekér után.. Már kora reggel van. Mici néniék lakásában annyian vannak, hogy meg sem tudjuk számolni. Rehák doktor is ott van a feleségével és Hédiké­vel. Az öreg nők sem mozdul­nak persze egy tapodtat sem. Két nyomozó is érkezett, hogy a rejtélyes eltűnés körülmé­nyeit kiviszgálja. Amíg Rehák és a házmes­­temé azon vitatkoznak, hogy kié a sublód és kié a vitrin, a nyomozók még néhány kér­dést tesznek fel a fiatalok­nak. — Önök tehát fenntartják, hogy nagyon jó kapcsolatban voltak az eltűnttel? — kérdezi az egyik. — Nagyon szeretjük a Mici nénit —' sírdogál Kati. — Szerették? — vág bele a házmestereié. — Az az orvos, aki itt volt tegnap, azt mond­ta nekem — fordul a nyomo­zókhoz —, ezek alig várják, hogy elpusztuljon. — De kérem — háborog Laci. — Semmi kérem — sivít bele Fáncsi —, verték sze­génykét. —r ön látta? — kérdezi a nyomozó. — A nyomait láttam. Csupa kék és piros folt volt az arca a napokban, mikor megláto­gattuk. — Esküszöm kérem — zo­kog Kati —, hogy egy ujjal sem... — És az altatóval ki akarta megmérgezni? — szól bele Rehákné is. Az egyik nyomozó Katihoz i A -szerencsétlen asszony* | egy útmenti szénakazalban i nyúlt ki. Ott alszik mélyen, ' szalmaszálakkal a hajában, i Mellette Gál úr horkol. Köze- 1 lükben, szinte teljesen szét- I szedve Ráró, a motorkerék­­' pár. [ Most parasztszekér közele- i dik a hajnali úton. Paraszt­­| bécsi ül a bakon, s félig alva i hajtja a két lovat. ' A kocsi zörgésre felébred a i pórul járt motoros-pár. A ko- 1 esi nem messze tőlük áll meg. ! A bácsi leszáll, s kezdi berak­­• ni a szekérbe a letört kukori­­[ cát. i — Halló, bácsikéra! — szól | rá álmos hangon Alfréd, i Az öreg nem minden cso­­| dálkozás nélkül nézi a külö- i nős párt a szónakazalban. ' — Elakadtunk gazd’uram! , — mosolyog rá Mici néni, va­■ lamelyik régi operettjének [ szövegével. ■ — Az látszik — néz meg­­[ vetően a motorra az öreg. i — Hol van itt egy javjtó­­[ műhely? — kérdezi Gál —, i ahol egy szerelő akad? [ — Legföljebb a gépállomá­son. De az van vagy három kilométer. 1 — Bevinne? Megszolgáljuk. I — Nincs nekem arra időm ' — mutat a kukoricásra az [ Öreg. — Le kell törni a kuko- i ricát. \ Gál úr ott áll mellette, i — Hát nézze, öreg. Amíg [ maga töri, én ezzel a kocsival ■ heviszem a gépállomásra a J motort. i — Nono — csóválja a fejét [ az öreg. ! Látszik rajta, arra gondol. ' hogy nem látja többé sem Gál ! urat, sem a szekerét. Az ilyen ' motorostól minden kitelik. [ Gál megérti a ki nem mon- i dott gyanúsítást, s hogy meg­­| nyugtassa az öreget visszaté- i rése felől, rámutat Mici néni­­[ re: i — A hölgy addig persze itt 1 marad. ! Az öreg végigmustrálja a ' hölgyet. Látszik a tekintetén, [ hogy ezt a zálogot nem tartja i kielégítőnek. Nem szól sem­­[ mit, csak némán, de nagyon i határozottan nemet int a fejé­­[ vei. i — Na, akkor i,tt hagyom a 1 gépet mondja Gál úr mér­­! gesen — behajtok és kihozom ' a szerelőt magammal. Félóra ! az egész. ■ — Maiga akar hajtani?' — [ néz rajta végig fitymálva az i öreg. — A gyeplőszár az nem [ bicikli kormány. Ahhoz érzés i is kell. | Erre már semmit sem szól i Gál úr. Méltóságteljesen ki- 1 egyenesedik. Szinte harminc [ évet fiatalodik. A lovakhoz vuvuwuwuvwwwmnzj MOZIK MŰSORA Október 12-től 18-ig ÖT TÖLTÉNYHÜVELY (NDK film): DUNA (Ftirst S. u. 7.) 15, h7, 9. MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) 4, n7, h9. MŰVÉSZ (Lenin krt. 88.) 9, 11, 1. VÖRÖSMARTY (Üllői Út 4.) n4, f6, 8. ZUGLÓI (Angol U. 26.) h4, 6, £9. FÉNY, (Újpest) h9, hll, 1. i A PIROS AUTÓ UTASAI (bol-i gár film): URÁNIA (Rákóczi út' SÍ.) n4, £6, 8. DÓZSA (Róbert KJ krt. 59.) 15-ig n4, f6, 8. MUN-1 KAS (Kápolna u. 3.) 16-tól n4 ' £6. 8. ; FOLYTASSA, NŐVÉR (angol film): Kisérö-műsor: Vigyázat,, mázolva (magyar kisfilm). Széles, változatban: ALFA (Kun Béla téri 3.) n4, f6, 8. VÖRÖS CSILLAG' (Lenin krt) 45. 9, nl2, £2. Normál1 változatban •' MÁJUS 1. (Mártírok1 útja 55.) £10, £12, h2. MUNKÁS} (Kápolna u. 3.) 14-én este nll. , SOHA TÖBBÉ (svéd dokumen-, tumfiim): MŰVÉSZ (Lenin krt.i 88.) 5. hétre prol. 3, n6, £8. FÉNYi (Újpest) 2. hétre prol. n4, f6, 8.' ÉSZAKI TÖRTÉNET (szovjet1 film): TOLDI (Bajcsy-Zs. út 36.) h4, 6. £9. MUNKÁS (Kápolna u.1 3. ) 15-lg n4, f€, 8. FELSZABA-! DULAS (Flórián tér 3.) 15-én 9,, 11, 1. i KATONAZENE (magyar film):i Széles változatban: BARTÓK (Bartók Béla út 64.) 15-lg prol. 4.' 1*7, h9. VÖRÖS CSILLAG (Lenin1 krt. 45.) 3. hétre prol. 4, n7, h9J PUSKIN (Kossuth L. u. 18.) h9, 11, na. Normál változatban: FEL­SZABADULÁS (Flórián tér 3.) n4j £6, 8. PALOTA (Rákospalota) prol' 6. £9, vas. h4-kor is. MÁJUS 1. (Mártírok útja 55.) 14-én este 11., ESŐCSINÁLÓ (szélesvásznú, amerikai film): BARTÓK (Bartók, Béla út 64.) prol. nlO, £12, h2.i SZIKRA (Lenin krt.. 120.) nlO, fl2, h2, 4. n7, h9. 2. hétre prol. AL­KOTMÁNY (Újpest) n4, £6. 8. AT­TILA (Bdafak) n6, h8, vas. 3-kor i», csüt. szünnap. HUNYADI (Kis­pest) 14-éo este fii. LEJTŐN (szélesvásznú csehszlo­vák film): BARTÓK (Bartók Bélái Út 64.) 16-tól 4, n7, h9. DÓZSA (Róbert K. krt. 59.) 16-tól n4, f6J f EGY KATONA MEG EGY FÉL (olasz film): KOSSUTH (Váci út 14.) 2. hétre prol. h4. 6, f9. VÖ-, RÖSMARTY (Üllői út 4.) 2. hétre, prol. h9, hll, 1. UGOCSA (Ugo-, csa u. 10.) n4, £6, 8. TÁNCSICS' (Csepel) 14-én este nll. 80 NAP ALATT A FÖLD KÖ-' RÜL (szélesvásznú amerikai film):' PUSKIN (Kossuth L. u. 18.) f4 ' B8. ADY (Kispest) 6. vas. n3, 6., AMERIKA EGY FRANCIA SZE-, MÉVEL (szélesvásznú francia film., 18 *éven felülieknek): HUNYADIi (Kispest) 15-ig h4, 6. £9. TAN-i CSTCS (Csepel) n4, £6, 8. ZUGLÓI' (Angol u. 26.) 14-én este 11, 15-én1 de. 10. ' LEGÉNYE AKAS (szélesvásznúj amerikai film, 18 éven felüliek-, nek): TATRA (Pesterzsébet) h4,, «. • £9. . ÉJSZAKA LÁNYAI (francia, film. 18 éven felülfékTmfcU MÜ-,' VÉSZ (Lenin tart/ 88.) minden és-' te hio. GLEIWITZI ESET (NDK film) / Kíiérőműsor: Irány a kozmopz! (szovjet kj’sfiim): HUNYADI (Kis-j ppst) 16-tól n4. £6, 3. TINÓDI, (Nagymező u. 8.) n4, £6, 8. ( BOCCO ÉS FIVÉREI (francia—i olasz film. 18 éven felülieknek):' CORVIN (Kisfaludy köz) 4. hétre1 prol. : 4, f8. ALKOTMÁNY (Uj-1 pest) 14-én este 10. SPESSARTI FOGADÓ (nyugat­német film): UGOCSA (Ugocsa u., 10J 14-én este fii. , BALTI ÉGBOLT H rész (szov-i Jet film): GORKIJ, az idegen, nyelvű filmek mozija (Akácfa u. 4. ).n4, ?6, 8. HÍRADÓ (Lénán krt. 13.): Ma­gyar híradó. 9. sz. sporthíradó. Sport és művészet (magyar kis­film). A tenger partján 1959-ben (román kisfilm). Reggel 9 órától este ll óráig folytatólag. BUDAI HÍRADÓ (TT. Mártírok útja 5/b): Magyar híradó. Gyer­­mektoma (magyar kisfilm). Min­denki segít Teddynek (szovjet kisfilm). Az északi madárhegyek tájain (lengyel kisfilm). Reggel 9 órától este 10 óráig folytatólag. BARLANG (Állatkert területéin): lőrén: 19. sz. világhíradó. Város a tenger partján (NDK film). Hét művészet (román kisfilm). Ha az asszony elutazik (magyar kis­film). Varázshangok (jugoszláv kisfilm). Vasárnap délelőtt 10 órá­tól este 6 óráig folytatólag. Állami áruház (magyar film): GUTENBERG MÜV. OTTHON (VH3.. Kölcsey u. S.) 12—18-ig: n6, £8. hétfőn szünnap. DÉLI­BÁB (Buda/téfcény) 14—15-én hő, magyar film): CSOKONAI (Nép­színház U. 13.) £4. h6, n9. BÉKE (Rákospalota) f6, h8, vas. n4-kqr is. A nagy Caruso (amerikai film): 1 MIKSZÁTH (Sashalom) h4, 6, n9. 1 Nem nősülök (román film): NAP (Népszínház u. 31.) 15-tól f4, !hö, 8. SZIGETHY (Abertfalva) , 15-ig £4, h6, 8. i 42()-as urak I—n. rész (indiai ifilm): TERV (Pestújhely) 16MÓ1 h6. 1 A Noszty fiú esete Tóth Mari­'val (szélesvásznú magyar film): 'MARX (Landler J. u. 39.) 16-tól n4, f6, 8. , Az ötödik ügyosztály (csehszlo­­ivák film): VASVARI (Kerepesi i út 44.) 15-ig £4, h6, 8. i Pedró kapitány vidám hadjá­­'rata (nyugatnémet film): KOS­'SUTH (Pesterzsébet) 16-tól f4, h6,i '8. OTTHON (Beniczky u. 3.) 15-ig 'prol. f4, h6, 8. VILÁGOSSÁG | (Pesterzsébet) 14-én este 10 (szé­kes változatban). TANÁCS (Szt. iIstván krt. 16.) nlO, nl2, f2. i Polónia expressz (NDK film): 'ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) h9, Ili 'n2. 1 Puskák és galambok (magyar 'film): SZOT KULTÚROTTHON ‘ (XI., Fehérvári út 47.) 12., 13. és , 15-én n6, f8, vas. 3-kor is. BETH- i LEN (Bethlen G. tér 3.) h4, 6, f9. i Rátarti fickó (csehszlovák film): iÉVA (Erzsébet királyné útja 3S.) 115-ig f4, h6, 8. BOCSKAY (Pest­­' érzsébet) 16-tól Í6, h8. 1 Serdülő lányom (angol film): CSILLAGHEGYI LENARUGYAR ' 15—16-án f6, h8, vas. n4-kor is; | Szegény gazdagok (szélesvász­nú magyar film): JÓKAI (Rákos­hegy) 16-tól f6, 8. 1 Szembesítés (bolgár film): PE­'töFI (Pongrácz u. 9.) 16-tól f6, , h8. Szeptemberi szerelem (NDK ifilm, 18 éven felülieknek): HA­LADÁS (Bartók Béla út '130.) £4; h6, 8. HAZAM (Váci út 150.) 15-ig f4, h6, 8. CINK ÓTA (Cinkota) 16- tól f6, h8. A szép Lurette (NDK film): KI­NIZSI (Kinizsi u. 28.) 15-ig £4; h6, 8. Tacskó (nyugatnémet film): AL­KOTÁS (Alkotás u. 11.) h9, 11; n2, f4, h6, n9. Találkozás a Tigrisszíklánál (koreai film): JÓZSEF ATTILA (Kulich Gy. tér 7.) 15-ig f4, h6, 8. KÖLCSEY (Kispest) 16-tól f4; h6, 8. Távoli partokon (szovjet film): AKADÉMIA (Üllői Út 101.) 15-ig f$, h6, 8. Á tett színhelye; Berlin (NDK film): ZRÍNYI (Lenin krt. 26.) £4; h6. 8. Üjra reggel van (szélesvásznú szovjet film): TÜNDÉR (Újpest) 15-ig f6, h8. vas. n4-kor is. Utolsó össztűz (szélesvásznú szovjet film): JÓKAI (Rákoshegy) 15-ig h6, 8. vas. f4-kor is. Az utolsó és az első nap (szov­jet film): BÁNYÁSZ B-térem (Jó­zsef krt. 63.) n4, f6, h8. A vak muzsikus (szovjet film): CSABA (Rákoscsaba) 16-tól h6. 8. VILAg (Rákosszentmihály) 15-ig h6, 8. vas. f4-kor is. A vár titka (szovjet film): FÓ­RUM (Pestlőrinc) 15-ig f6, h8. vas. n4-kor is. VASVÁRI (Kerepesi út 44 ) 16-tól £J, h6, 8. Vigyázz, nagymama (szovjet film): HONVÉD (Rákóczi út 68.) hí). 11, n2. f4, h6, 8. ÁRPÁD (So­roksár) 15-ig n6, h8, vas. 3-kor is. Warrenné mestersége (nyugatné­met film, 18 éven felülieknek): TISZA (Rákóczi út 68.) h9, 11, n2, f4, h6. 8. IPOLY (Hegedűs Gyula u. 65.) f4, h6, 8. FILMMÚZEUM (Tanács krt. 3.): Valahol Európában (magyar film): 12—15-ig: 10. 12, 2, 4, 6, 8. 16—17— 18-án: 10, 12. 2. SZÍNHAZAK mai műsora Állami Operaház: Don Pasquale (C bérlet 2.) (7) — Erkel Színház: Az álarcosbál (Ney bérlet 2.) (7) — Nemzeti Színiláz: Az ember tragédiája (7) — Katona József Színház: Pygmalion (7) — Víg­színház: Orfeusz (M bérlet 1.) (7) — Madách Színház: Pillantás a hídról (7) — Madách Kamara Szín­ház: A fák állva halnak meg (7) — Petőfi Színház: Gazdag szegé­nyek (7) ~ Jókai Színház: Kevés a férfi (7) — József Attila Szín­ház: Mindent a mamáért (7) — Operettszínház: Hölgyválasz (Be­mutató), (7) — Vidám Színpad: Budapest 11 óra (fél 8) — Kis Színpad: Váci utca (7) — Állami Bábszínház: Aladdin csodalámpa­­ja (de. 10): A császár új ruhája (du. 3) — Tarka Színpad: Film Pestivál (7) — Kamara Varieté: Amikor Pest mesélni kezd (du. 6 és este fél 9> — Fővárosi Nagyr cirkusz: A Szovjet Állami Cirkusz vendégjátéka (du. fél 4 és este 7) — Zeneakadémia: Magyar Kama­ra zen eka r (Hang verseny meste r: Tátrai Vilmos), (Kamarazenekar sorozat 1.) (fél 8) A P!m@S AUTÓ UTASAI Színes bolgár film vígjáték Bemutató: október 12 MINDEN ALKALOMRA KEDVES AJÁNDÉK AZ @ P E Gl A LUXUS kölnivíz KELLEMES, TARTÓS, KÖZKEDVELT ILLAT £7, 16-áíl 3, £7. MÁTRA (Lenin krt. 39.) f4. h6. 8. SZIGET (Cse­pel) 16-tól f6. h8. TAVASZ (Rákospalota): h6, 8, vas. f4-kor is. 12—13-án: Negy­venegyedik (szovjet film). 14— 15-én: Ballada a katonáról (szov­jet film). 16— 17-én: Szállnak a darvak (szovjet film). 18-án: El nem küldött levél (szovjet film). Matróz a rakétában (angol film): MEDOSZ MÓRICZ ZS. MÜV. HÁZ (VI.. Jókai u. 2—4.) 12—13-án: n6, f8. 14—15-én: n6. BÁSTYA (Lenin krt. 8.) 2. hétre prol. nlO, nl2, £2. ELŐRE (Delej u. 41.) széles változatban, 15-ig prol. n6, f8, vas. 3-kor is. Mágnás Miska (magyar film): KINIZSI (Kinizsi u. 2-8 ) 16-tól f4, h6. 8 A mi édesansránk (szovjet film): KÖLCSEY (Kispest) 15-ig f4. h6, 8. A nagy kék országút (széles­vásznú olasz—francia—nyugatné­met film): VILÁGOSSÁG (Pest­erzsébet) 15-ig n6, f8. vas. 3-kor is. Napfény a jégen (szélesvásznú £8. SZIGET (Csepel) 15-ig f6. h8, vas. n4-kor is. A kapitány lánya (szovjet film): ÁRPÁD (Soroksár) 16-tól n6, h8. KULTÚRA (Pesthidegkút) 15-lg h6, 8, vas. f4-kor is. csüt. szün­nap. PETŐFI (Pongrácz u. 9.) széles változatban, j5-ig f6, h8, vas. n4-kor is. Karneváli éjszaka (szovjet film): AKADÉMIA (Üllői út 101.) 16-tól f4. h6, 8, Kenyér, szerelem, Andalúzia (olasz film): SZIGETHY (Albert­falva) 16-tól 14, h6. 8. Kenyér és rózsák (szovjet film): KELEN (Kelemvölgy) 15-ig h6, 8, vas. f4-kor is. csüt. szünaxap Kettétört amulett (NDK film): RÁKÓCZI (Csepel) h9, 11, n2. f4, h6. 8, Kölyök (magyar film): HAZÁM (Váci út 150.) 16-tól f4. h6, 8. Kővirág (szovjet film): DIADAL (Krisztina krt. 87.) n4. f6. 8. Küldetés Bahcsiszerá.jba (szovjet film): RÉGE (Széchenyi hegy) 15-ig h6, 8. vas. f4-kor is. csüt. szünnap. ÉVA (Erzsébet királyné útja 36.) 16-tól f4, h6, 8. Különös házasság (magyar film): CSOKONAI (Népszínház u. 13.) h9. 11, ni. TANÁCS (Szi István krt. Ifi.) h4. 6. t9. ELŐRE (Delej u. 41.) 16-tó) nS. f8. CSIL­LAG (Csillaghegy) h6. 8. vas. £4- kor is. MAROS (RákosUget) IS-ig h6. 8. vas. f4-kor is. A láp kutyája (NDK film): TÜNDÉR (Üjpest) 16-tól f6. h8. León Garros keresi a barátját (szovjet—francia film): KOSSUTű (Pesterzsébet) 15-ig f4. h6. 8. OTT­HON (Soroksár) 16-tói f6, h8. Ludas Matyi (magyar fiira): IKARUS MÜV. HÁZ (XVT, Má­tyásföld, Margit u. 2) 15-én 4, A csinos férj (olasz film): RAT­KA Y (Kerepesi út 146.) f6. 8, vas. n4-kor is. LIGET (Csákyliget) 15- ig f6, h8. vas. n4-kor is. Csodacsatár (magj'ar film): ÚJ­LAKI (Bécsi út 69.) 16-tjól f4, h6. ?• Csutak és a szürke ló (magyar film): BALATON (Üllői út 63.) f4, b6, 8. KULTÚRA (Pesthidegkút) 16- tól h6, 8. Dúvad (ráagyar film. 18 éven felüÉeknek): CSABA (Rákoscsaba) 15- ig h6. 8. vas. f4-kor is, csüt. szünnap. CSILLAGHEGYI LEN­ARUGYAR 12-én f6, h8. Az első lecke (bolgár film): IKARUS MÜV. HÁZ (XVI., Má­tyásföld. Margit u. 2) 17-én 3. f7. ÓBUDA (Sélmeczi u. 14.) 15-ig f4. hó, 8. Emberi sors (szovjet film): OTTHON (Soroksár) 15-ig £6. h8, vas n4-kor is. Ember a Holdon (angol film): BÁNYÁSZ A-terem (József krt. 63.) h9. 11, n2. MAROS (Rákos­liget) 16-tól h6. 8. Fehér éjszakák (szovjet film): BASTYA (Lenin krt. 8.) h4, 6, f9 Feltámadás (nyugatnémet film): BALASSI (Pestimre) f6. h8, vas, n4-kor is. ÜJVTIjAG (Rákoske­resztúr) h6. 8, vas. f4-kor is. Felismerés (szovjet film): ÚJ­LAKI (Bécsi út 69.) 15-ig 14. h6, 8. Félbeszakadt dal (szovjet film): FÓRUM (Pestlőrinc) 16-tól f6. h8. Folytassa, admirális (szélesvász­nú angol film): LIGET (Csákyli­­get) 16-tól f€, h8. Gerolsteini kaland (magyar film): VILÁG (Rákosszentmihály) 16- tól b6, 8. Góllövó zenész (csehszlovák film): BALATON (Üllői út 63.) h9. 11. n2 VILÁGOSSÁG (Pesterzsé­bet) 16-tól r»6. f8. Hal álhajó (nyugatném*! film): MATRA (Lenin krt. 39.) h9, 11, n2. REGE (Szécbenjd hegy) szé­les változatban. 16-tól h6. 8. TÉ­­TÉNY (Nag>rtétény) 15-ig n«, f8, vas. 3-kor is. Hamupipőke (amerikai film): BÉKE (Mautner S. u. 48.) 16-tól fi. h8. MUNKÁS (Kápolna u. 3.) 15- én 9. 11, 1. Hazatérés (szélegvásznú román film): ÓBUDA (SelmeczJ u 14.) 16- tól f4. h6, 8. BÉKE (Mautner S. u. 48.) 15-ig f6. h8. vas. n4- kor is. Holnap felnőtt leszek (szovjet film): KÁRPÁT (Csillaghegy) 15-ig f6. h8, vas. n4-kor is. Az ismeretlen férfi (román film): BÁNYÁSZ A-terem (József krt. 63.) f4. h6, 8. Jövő tavaszig (szovjet film): TÉTÉNY (Nagytétény) 16-tól n€. 7, vas. f3-kor is. KÁRPÁT (Csil­laghegy) 16-tól £6, h8. Alomrevü (osztrák film): KE­LEN (Kelenvölgy) 16-tól h6, 8. BOCSKAY (Pesterzsébet) széles változatban, f6, h8, vas. n4-kor is. Áru Ka talón iának (NDK film): OTTHON (Benicziky u. 3.) 16-tól f4. h6. 8. Babette háborúba megy (széles­­vásznú francia film): MARX (Landler J. u. 39.) 15-ig prol. n4, f6, 8. Bambi (amerikai film): Kísérő­­műsor: Ványka (szovjet kisfilm): JÓZSEF ATTIIjA (Kulich Gy. tér 7. ) 16-tól f4, h6. 8. CINKOTA (Cipkota) 15-ig f6. h8. vas. n4-kor is, csüt. szünnap. TERV (Pest­újhely) 15-ig h6, 8. vas. f4-kor is. Cirkuszmüvészek (kínai film): Kísérőműsor: Emlékezés Habos Gyulára (magyar kisfilm). NAP (Népszínház u. 31.) 15-ig f4, h6, 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék