Magyar Nemzet, 1961. október (17. évfolyam, 233-258. szám)

1961-10-12 / 242. szám

6 . Csütörtök, IMI. flfeMber tt. Magjar Nemzet NAPI KRÓNIKA niiywiiwiimnwMMmBHgwmiwww^irp^ ■ nwwwMTiwMwwii^nNWMwiwii—» S P O R T Tíz nagymester a Maróczy Géza sakk-emlékversenyen Magyar—osztrák vízügyi tárgyalások A magyar—osztrák vízügyi bizottság Bécsben megtartotta negyedik ülésszakát A bi­zottság megtárgyalta a határ­vidék vízgazdálkodását érintő közös érdekű munkák 1962. évi építési programját, s megálla­pította a közös érdekű mun­kákból származó követelése­ket. A tárgyalásról felvett jegyzőkönyvet magyar részről Dégen Imre, az Országos Víz­ügyi Főigazgatóság vezetője, osztrák részről dr. Emst Güntschl, az Osztrák Köztár­saság vízügyi meghatalma­zottja írta alá. — A Kossuth-rádió csü­törtökön, október 12-én 20 órakor hangképeket és tudósí­tásokat ad az országgyűlés üléséről. — Századik születésnapját ünnepli Sztojka Béláné gyé­mántdiplomás szegedi pedagó­gus. Ez alkalomból a Peda­gógusok Szakszervezete városi bizottságának küldöttsége fel­­köszöntötte az idős asszonyt. — Hetvenkét előadásból álló nők akadémiája kezdődött Sopronban. Az első előadást A ■tüdőbaj és a rák címen dr. Kúp Gyula egyetemi tanár tartotta. — Űjabb huszonöt szovjet lánctalpas traktor érkezett Bács megyébe a nagyüzemi szőlőtelepítések előkészítésére. Hajifó-Blhar megyei pedagógusok az oktatási reform-törvénytervezet vitáján A Hajdú-Bihar megyei kép­viselőcsoport meghívására szer­dán az oktatási reform-tör­vényjavaslat parlamenti vitá­jának meghallgatására har­­minctagú pedagógus küldött­ség érkezett Budapestre. A Hajdúság városaiból és falvai­­bói, tanyasi iskoláiból jött pe­dagógus-delegációt az ülés szü­netében Kállai Gyula, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese fogadta, s hosszan, szívélyesen elbeszélgetett a küldöttség tag­jaival — Először termesztettek ha­zánkban takarmánycirkot, a Fejér megyei Mezőfalvi Álla­mi Gazdaságban. A növény holdanként 24 mázsás magter­­mést ígér. — RAJNA-PFALZBAN LE­ZUHANT a Nyugat-Németor­­szágban állomásozó amerikai légierők egyik helikoptere. A személyzet mindhárom tagja meghalt. A katasztrófa ókát nem közlik. — Űjabb tízezer holddal nö­vekszik az öntözött terület jövőre a Hajdúságban. — Befejeződött a rizsaratás a Körös vidéki termelőszövet­kezetekben. — 908 HALÁLOS ÁLDOZA­TA van India Bihar államá­ban, hivatalos jelentés szerint, az árvíznek. — Negyvenezer pecsenyeka­csát értékesített az idén a Bács megyei Helvéciái Állami Gazdaság. A jövedelmező üzemágat tovább bővítik, s 1963-ban már egymillió pecse­nyekacsát szállítanak fogyasz­tásra. — A Televízió csütörtöki műsora: 17.30: Kicsinyek műsora. 1. A bá­tor kis szabó. 2. A három kíván­ság. 3. Jancsi és Juliska. Angol ároyókfilmek. 18.00: Szülői érte­kezlet. Közvetítés egy általános iskola I. osztályából. 18.45: Beszél­gessünk oroszul! Nyelvlecke ha­ladóknak. 19.00: A jövő hét mű­sora. 19.05: Mindent az emberért. Az SZKP programtervezetéből. 19.30: TV-híradó. 19.50: Nagykátai esték. Közvetítés a nagykátai mű­velődési otthon ifjúsági klubjából. 20.35: Cirkuszművészek. Kínai film. 21.45: Hírek és a TV-híradó is­métlése. — A Budai Járási -►Erkel Ferenc* Művelődési Ház most alakult pan­tomim együttese felvételt hirdet. Jelentkezni lehet: f. hó 18—19-én este 6 órakor Budakeszin, a mű­velődési házban. Jelentkezés pró­­baruhávaL X — Halálozás. RothsehiUl Pál fe­lejthetetlen férjem, hosszú beteg­ség után meghalt. Hamvasztás utáni búcsúztatása pénteken, 13-án egy órakor a farkasréti temetőben lesz. x — Mindazoknak, akik férjem el­hunyta alkalmából részvétüket fe­jezték ki. ezúton mondok őszinte köszönetét, özv. Gorondy-Novák Ar.dr ásná. X Eső nem lesz Várható időjárás csütörtökön es­tig: kevés felhő, eső nélkül, gyen­ge délkeleti-déli szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 17—21 fok között. — Makariosz, a Ciprusi Köztársaság elnöke kedden búcsúlátogatáson fogadta Ráth Károlyt, a Magyar Népköztár­saság távozó ciprusi nagykö­vetét. — A Magyar Tudományos Akadémia mezőgazdasági, ökonómiai és üzemszervezési bizottságának tagjai szerdán a soroksári tangazdaságban megtekintették a 267 holdas kertészetben alkalmazott mun­kaszervezési módszereket. — Nyolcszáz lóerős kikötői vontatót bocsátottak vízre a Gheorghiu-Dej Hajógyárban. Az Egyesült Arab Köztársa­ság által megrendelt szállít­mány első példánya 20 000 tonnás tengerjáró vontatására is alkalmas. A kerületi tanácsok most foglalkoznak a kereskedelem őszi—téli felkészülésével. Az V. kerületi tanács végrehajtó bizottsága megállapította, hogy az élelmiszerboltokban az őszi—téli hónapokra az alapvető élelmiszerekből a napi átlagforgalom hússzoro­sát raktározzák. Ruházati cikkekből is több lesz az áru, mint a műit év hasonló időszakában. Nem­csak mennyiségileg, hanem választékban is bővül a ru­házati cikkekből az ellátás. Sokfajta új férfi öltönyszövet Nagysikerű őszi vásárok a borsodi falvakban Borsod megyében a dolgo­zó parasztság rendszerint ok­tóberben szokta beszerezni a télirevalóto s ezt a törek­vésüket a termelőszövetkeze­tek is elősegítik. A közös gaz­daságok több mint 70 száza­léka a terménybetakarítás után munkaegység előleget fizetett a tagságnak. A föld­művesszövetkezetek őszi vá­sárai és az országos vásárok így igen népesek, látogatottak Borsod megyében. A három­napos mezőkövesdi őszi vá­sáron egyedül a földműves­szövetkezeti áruházban 5 mil­lió forint értékű ruházati, ház­tartási és kultúrcikket vásá­roltak a délbükki és a ma­tyói öldi községek dolgozó pa­rasztjai. A Sárospatakon meg­rendezett országos vásáron csaknem tízezren vettek részt. Űj kultúrház SzŐdligeten Űj kultúrházat avattak a napokban Sződb'geten. Felépí­tése 550 000 forintba került, ebből 60 000 forint értékű a társadalmi munka. A modern, emeletes épületben tágas, nagy ablakos termek, hangu­latos klubszobák várják a lá­togatókat. Egyre gyarapodó könyvtár áll az olvasók ren­delkezésére, később pedig nagy színháztermet csatolnak még az épülethez. Eleven, sokoldalú kulturá­lis élet indul majd meg a községben, ahol eddig min­den ember többé-kevésbé el­szigetelten a saját életét élte. A program első pontja már meg is van. Nem sokkal a kultúrház megnyitása után nagy érdeklődéssel várt ki­állítást rendeznek, melyen Gebora László sződligeti pe­dagógus festményeit mutatják be a közönségnek. Bensőséges ünnepség a moszkvai Barátság Házában Szerdán délután a Szovjet— Magyar Baráti Társaság elnök­sége a Barátság Házában ven­dégül látta Szabó Lajost és fe­leségét, Klein Jánost és Ár­pád nevű fiát, akik a második világháború idején megmentet­ték négy szovjet repülőtiszt életét. A bensőséges hangulatú ba­ráti találkozón ott volt a négy harcos — Kovalenko, Malisén, Szolosenko, Szultánon — is. A találkozón több szovjet veterán harcos üdvözölte a magyar ha­zafiakat Este Szabóék és Kleinék a moszkvai televízió adásában köszöntötték a szovjet népet kerül forgalomba. Női ruha­szövetekből is jobb lesz az ellátás, mint tavaly. Tíz szá­zalékkal több lesz a függöny­anyag. Férfiingekből kielégít­hető minden igény. NEVA- és nylon-ingekből száz száza­lékkal lesz több, mint a múlt évben. Női- és gyermek­­fehérneműből tizenkét szá­zalékkal emelkedik a készlet. Több női szárascipő és bőr felsőrészű kismama-cipő ke­rül forgalomba. Tornacipőből 40 százalékkal van több, mint tavaly. Üzembe helyezték a moszkva—leningrádi távolbalátó telefonvonalat Mint korábban már jelen­tettük, Moszkva, Leningrád és Kijev között kiépült a Szov­jetunió első video-telefon há­lózata, amelyen a beszélők nemcsak hallják, hanem lát­ják is egymást. Leningrádból érkezett hír szerint szerdán már üzembe is helyezték a video-telefon terem berende­zését. Az építők és a beállító szakemberek háromórás be­szélgetést folytattak Moszkvá­val, kitűnően hallották és jól látták egymást. A XXII. kong­resszus megnyitásának napján, október 17-én a nagyközönség számára is üzembe helyezik az új hírközlési eszközt. A be­szélgetés díjszabása körülbelül kétszerese lesz majd a ren­des helyközi telefonbeszélgetés árának. Repülőgép és sas karambolja Különös, könnyen végzetessé válható, de szerencsés kime­netelű légikarambol történt nemrég Kazahsztánban. A Gurjevből Alma Atába igyek­vő IL—14-es utasszállító gép vezetője a Karazsal hegy fö­lött 2000 méteres magasságban repülve egy sast vett észre. A nagy madár sebesen köze­ledett a gép felé, s a pilóta hiába igyekezett elkerülni az összeütközést: a sas a gép jobbszárnyának repült — át­ütötte a szárnyburkolatot és bennszorult az így keletkezett résben. A repülőgép személyzetének minden ügyességét és tudását össze kellett szednie, hogy a kényszerleszállás sikerüljön. Balhas városa mellen viszony­lag simán földet is értek. Utoljára 1952-ben gyűlt ösz­­sze annyi nagymester Buda­pesten, mint most a szomba­ton kezdődő második Ma­róczy Géza emlékverseny alkalmából. Tíz nemzetkö­zi nagymester és öt nem­zetközi mester részvevővel hét ország képviselteti ma­gát az év egyik legjelen­tősebb nemzetközi versenyén. A tíz év előtt elhunyt nagy magyar sakkozó emlékének megbecsülését jelenti, hogy a világ vezető sakkországa, a Szovjetunió, igen erős gárdá­val képviselteti magát. Korcs­­noj, a tavalyi szovjet bajnok és az idei második helyezett, a Buenos Aires-i nagymester­verseny győztese, aki ellen Tál egyetlen játszmát sem tu­dott nyerni hat találkozó kö­zül. Szmiszlov, két világbaj­nokjelöltek versenyének a győztese, az 1957. évi vi­­lágbajnók. Bronstein, az 1950. évi budapesti világbajnok­jelöltek versenyének első he­lyezettje, aki átmeneti gyen­gébb periódus után alig pár napja negyedszer nyerte el Moszkva bajnokságát A köny­­nyed stílusú leningrádi nagy­mester és zongoraművész Taj­­manov, aki az utóbbi évben több nemzetközi versenyen szerezte meg az első díjat. S a nagy sakkteoretikus Szimagin, Moszkva városának többszö­rös bajnoka. Valamennyien is­mert sakkozók a magyar közön­ség körében. Az Egyesült Álla­mok képviselője, Bisguier, a hol­land Donner, Filip (Csehszlo­vákia), Uhlmann (NDK), és Drimer (Románia) — a többi külföldi részvevő — méltóan egészítik M azt a mezőnyt, amelyben Szabón kívül — 6 orvosi javaslatra pár hónapig tartózkodik a versenyzéstől — a magyar mestergárda elitje: Barcza, Portisch, Bilek, Haág, Kluger és Dely áll csatasorba. A Nemzetközi Sakkszövet­ség (FIDE) a nemzetközi ver-A moszkvai versennyel be­fejeződött az 1961-es nyári úszóidény. Az elmúlt hónapok versenysorozatáról, az úszók eredményeiről, valamint a to­vábbi tervekről mondott vé­leményt Maróti László, a Ma­gyar Üsző Szövetség főtitkára. — Az elmúlt évi fejlődés és több biztató eredmény után többet vártunk az idén úszó­inktól. Arra számítottunk, hogy egy évvel a lipcsei Európa-bajnokság előtt folyta­tódnak a sikeres szereplések, s minden számban újabb re­kordokat jegyezhetünk fel. Ez­zel szemben az 1960-as 65 fel­nőtt és ifjúsági rekord után az idén csak 21-szer dőlt meg a felnőtt, illetve ifjúsági csúcs. Függetlenül attól, hogy szá­mos versenyzőnk ebben az év­ben érettségizett, s jelentős egyetemi vizsgákon vett részt, nem lehet mindent ezzel ma­gyarázni. Edzőinknek meg kell vitatni, hogy miért voltak a vártnál gyengébbek az idei eredmények, s meg kell talál­ni annak a módját, hogy úszó­ink — a külföldiekhez hason­lóan — naponta 6—7 órát edz­­dzenek. Nem kétséges ugyanis, hogy a nagy fejlődést elért tengeren túli és európai úszók elsősorban sok edzésüknek kö­szönhetik jó eredményüket. A nyári versenyek befeje­zése után rövid időre pihenőt kapnák sportolóink, néhány hét múlva azonban már ismét megkezdődik a közös felké­szülés. Az Európa-bajnoki ke­retben jelenleg 12 versenyző szerepel (Dobay. Katona, Csi­­kány, Gulrich, Szabó, Szlanka, Madarász. Egervári, Frank, Takács, Killermann és Ko­rányi), de a szövetség által megállapított szintek elérése esetén a többieknek is lehe­tőségük nyílik, hogy bekerül­jenek a legjobbak közé. Ver­senyzési alkalom a téli hóna­pokban több lesz, mint az el­múlt években bármikor s hosszú idő után újból meg­rendezzük Budapest fedett­bajnokságát. Ezzel is biztosí­tani akarjuk az egymás közötti versengést és a szintidők el­érését. Az Üsző Szövetség főtitkára még elmondta, hogy az úszók­kal szemben az idén szépen fejlődtek a műugrók és első­senyeket összetételük alapján kategóriákba sorolja. A buda­pesti verseny a legmagasabb — I/A-oszrtályúnak számít, ami annyit jelent, hogy az in­dulók, megfelelő eredmény el­érésével mind a nemzetközi nagymesteri, mind a nemzet­­köri mesteri címet egyszeri teljesítés alapján kaphatják meg. Így a Maróczy-versemyen kilenc pont szükséges a nem­zetközi nagymesteri és 5,5 pont a nemzetközi mesteri cím megszerzéséhez A magyar versenyzőiknek igen nehéz dolguk lesz a hosz­­szú évek után első erős hazai nemzetközi versenyen. A nagymesteri cím megszerzésé­hez szükséges kilenc pont el­érése Bilefaiek, Haágnak és Klugemék csak ragyogó for­ma kijátszásával sikerülhet, hisz 60 százalékos teljesít­mény ilyen tornán általában már az első négy közé való bejutást is jelenti. Delynek vi­szont minden reménye meg­lehet arra, hogy az 5,5 pontos normát teljesíteni tudja, s ez­zel szaporítja azoknak a ma­gyar mestereknek a számát, akik nemzetközi mesteri cím­mel rendelkeznek. A verseny első fordulója szombat délután négy órakor kezdődik a Vasas Székházban, a sorsolást szombat délelőtt tartják meg, s természetesen ezután lesz ismeretes az egyes fordulók párosítása is. A tor­na november 4-ig tart, s így a 15 fordulón kívül megfelelő számú napot is közbeiktattak a függőjátszmák lebonyolítá­sára. ^ A Maróczy emlékversennyel kapcsolatban a Sakkszövetség vezetői sajtóértekezletet tar­tottak. Flórián Tibor főtitkár adott tájékoztatót a verseny programjáról és a részvevők­ről, majd Szerényt Sándor, a szövetség elnöke a verseny nemzetközi jelentőségét mél­tatta. sorban a három férfi váloga­tott versenyző: Dóra, Konkoly és Gerlach javult sokat. Á nők azonban elmaradtak a férfiaktól Az MTSH szerdai sajtóérte­kezletének keretében Varga Károly, az ökölvívó szövetség elnöke és Kincses Ferenc fő­titkár tájékoztatta az újság­írókat a sportág problémáiról. Megállapították, hogy a ma­gyar ökölvívó sport lemaradt az európai versenyben s ezért igen sok a tennivaló a sport­ágban. Jövő évben -új lapot-TM­akar­nak kezdeni a magyar ökölví­vás történetében. Átszervezik a válogatott kereteket. Első­sorban azok a tehetséges fia­talok kapnak helyet a legjob­bak között, akiknél fejlődés várható s akik versenyképesek lesznek a nemzetközi mérkő­zéseken is. Azok az ökölvivók, mint például Sebők II, Erdé­lyi, Pál és Baranyai, akiknél jelentősebb javulásra már nem lehet számítani, kimarad­nak a keretekből. Csak az le­het a válogatott tagja, aki nemcsak tudásban ér el ma­gas nívót, hanem megfelel a szocialista sporterkölcs köve­telményeinek is. Az olimpiai bajnok Török Gyuláról a vezetők elmondot­ták, hogy csak akkor számíta­nak rá, ha a jelenlegi javulása tartós lesz. Fontos probléma ökölvívás­ban az edzőkérdés. Kevesen alkalmazzák Magyarországon a korszerű edzésmódszereket, az edzők szakmai, pedagógiai tudása nem mindig felel meg a megnövekedett követelmé­nyeknek. Egyik neves edzőnk­kel fordult elő, hogy még azt sem tudta, mi az alapozás. A továbbképzés érdekében azt tervezik, hogy neves szovjet vagy lengyel edzőt hívnak meg, aki előadássorozatot tar­tana a magyar edzők részére. Ezen a tanfolyamon kötelező lenne a részvétel. Javulást akarnak elérni a birókérdésbe% is. A bíráskodás Már csak a magyar csapat veretlen Torinóban A torinói nemzetközi ví­zilabda tornán kedd estére már csak a magyar válogatott maradt veretlenül. Csapatunk­nak az olasz B-válogatott el­len aratott 9:2-es győzelme után hatalmas küzdelmet ví­vott az olasz A-válogatott Ju­goszlávia együttesével. Az ola­szok 3:2-re vezettek, a ju­­goszlávok azonban megfordí­tották a mérkőzés sorsát és jobb erőnlétükkel kiharcolták a győzelmet 4:3 arányban. így az olasz nagyválogatott is el­szenvedte első vereségét MTK—Lipcse mérkőzés a Vásári Városok Kupájában Szerdán megtartották a Vá­sári Városok Kupájában a kö­vetkező forduló sorsolását. A legjobb nyolc közé jutásért az MTK Lipcse ellen mérkőzik. Az első találkozót Budapes­ten játsszák, a fordulót no­vember 18-ig kell befejezni. Az MTK csoportjában, a má­sik mérkőzésen a görög Irak­­lis a jugoszláv Noviszáddal találkozik. Tatabánya—Ferencváros találkozó a tavaszi idény első fordulójában A labdarúgó bajnokság “ta­vaszi-« idénye a VB miatt már az ősszel megkezdődik. No­vember 19-én lesz az első for­duló, amelynek kiemelkedő mérkőzése a Tatabánya—Fe­rencváros találkozó. A Hon­véd Komlón játszik, a Vasas Pécsett, a Dózsa Szegedet, az MTK Ózdot fogadja. Novem­ber 26-án a Honvéd a Tatabá­nyával, a Dorog az U. Dózsá­val mérkőzik. A december 3-i fordulóban Dózsa—Csepel, Va­sas—Dorog találkozókra kerül sor. A többi fordulót tavasszal rendezik meg. Röplabda.válogatottunk Pekingben A magyar férfi röplabda válo­gatott a mongóliai mérkőzések után Peklngbe utazott. Az együt­tes jelenleg a Kínai Népköztársa­ság fővárosában tartózkodik. El­ső mérkőzésére pénteken Tien­­csinben kerül sor. Szombaton és hétfőn ugyancsak Itt lép pályára válogatottunk, majd október 20- án és 21-én Sanghajban, október 2&án, 28-án és 29-én Pekingben játszik. színvonala nem kielégítő. Ke­vés a szakképzett bíró, és emiatt nemegyszer előfordul a “pendlizés-x, vagyis az, hogy egy-egy biró szombaton és va­sárnap több mérkőzést vezet. Ennek ellenére sokszor háttér­be szorítják a fiatalokat, el­kedvetlenítik őket. A szövetség most azt tervezi, hogy két­­három fiatal bírót előkészít a nemzetközi vizsgára és őket rendszeresen foglalkoztatja majd nemzetközi mérkőzése­ken is. Az ökölvívó sport vezetői végül elmondották, hogy a bajnokság átszervezésére ké­szítettek terveket. Meg akar­ják szüntetni a három csopor­tos NB Il-t és helyette két csoportot alakítanak ki, hogy ezzel is emeljék a színvona­lat. Lovas tehetségkutató-verseny a Kilián-rnozgalom töretében A budapesti MEDOSZ Lovas Klub lovasiskolájában széleskörű lovaglást lehetőséget biztosít a sportágat versenyszerűen vagy kedvtelésből űzni kívánók számá­ra. A hathónapos rendszeres fel­készítés után a lovasok: a Kiliám­­mozgalom keretében tehetségku­tató versenyeken vesznek részt. A lovasedzésekre hétfőn, szerdán és pénteken délután 5 órától kerül sor a Nemzeti Lovardában. A belgrádi nemzetközi sakkver­senyen a magyar Forintos nyert a jugoszláv Tót ellen. A versenyen a szovjet Vaszjukov és a jugo­szláv Gligorics áll az élen 3 3 ponttal. Forintosnak 2 pontja van. Nemzetközi sakk fesztivál kezdő­dött Varsóban hét külföldi ver­senyző részvételével. A magyar színeket képviselő Lengyel nyert Bednarski (Lengyelország) ellem és döntetlenül játszott a szovjet Tolus nemzetközi nagymesterrel. Országos csapatbajnokságot ren­deznek asztali labdarúgásban. A vidéki csapatok Balogh Lászlónál (Pécs, Kossuth Lajos utca 76.) je­lentkezhetnek. A váci »Dinna-ka­­nyar* asztali labdarugó kupában Pécs csapata győzött. A tavalyinál lényegesen jobb az őszi—téli áruellátás Többet vártunk úszóinktól az idén, mondja a szövetség főtitkára A válogatott keret átalakítása, edző és játékvezető továbbképzés az ökölvívó szövetség terveiben ha Így megy tovább...! •— Látjátok gyerekek, ez volt a Duna. (Brenner György rajza)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék