Magyar Nemzet, 1962. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-01 / 126. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Akták helyett emberek Kétórás beszélgetés okos, megfontolt összefoglalójaként jegyeztem fel néhány monda­tot. »•Hatékonyabb munka, ez a tanácsok fejlődésének útja.« Dr. Dallas Ferenc, a Minisz­tertanács tanácsszervek osz­tályának vezetője, az állam­­igazgatási munka egyik leg­nagyobb szaktekintélye ehhez fűzte hozzá: “►Hatékonyabbá tenni a tanácsok munkáját, ez kevesebb adminisztrációt kíván. Mert az állami mun­ka értékét a segítségével megtermelt érték szabja meg, ahogyan az embert is eszerint értékeljük. Ebbe az irányba fejlődjék igazgatásunk.« Miért most merült fel ez a követelmény? Tanácsaink, tanácstagjaink az utóbbi egy évtizedben megbecsült, tek­intélyes szer­vei lettek a népi hatalom­nak. Most azonban a szocia­lista társadalom fejlődésének meggyorsítása, a mezőgazda­ság szocialista átszervezésének befejezése politikai, gazdasá­gi és kulturális téren új fel­adatok sorát vagy új kön­tösben jelentkező régi felada­tokat állít a tanácsi szervek elé, városokban és falvaikban éppúgy, mint a járásokban, vagy a megyékben. A hatéko­nyabb munka ezeknek az új követelményeknek a végre­hajtását jelenti. Ennek kitűnő példája lehet a tanácsi ipari vállalatok mű­ködése. Körültekintőbb mun­kát vár a lakosság a taná­csoktól a rendelkezésük alá tartozó vállalatok irányításá­ban. A tanácsi ipar ma már kétségkívül hasznos segítője a nagyiparnak: 372 ezer em­bert foglalkoztat, gazdagabb választékot nyújt, és főként az iparban elmaradottabb te­rületeken újabb munkalehe­tőségeket teremt. Az Alföldön például több helyen kevés pénzből, társadalmi megmoz­dulással épültek jelentős ta­nácsi üzemek. Esztendők óta azonban jogos panasza a la­kosságnak, hogy a tanácsi vállalatok szükségtelenül, szinte kizárólag árutermelés­re törekednek és a javító­szolgáltató tevékenység mind­össze 6-8 százalékra korlá­tozódik. Ebből adódik, hogy az építőipari javítások csak­nem kilenctizedét, az egyéb javítások 60 százalékát ma­gánkisiparosok végzik. Csak a személyi szolgáltatásoknál jobb valamivel az arány a tanácsi vállalatok javára. He­lyes tehát, hogy a felsőbb szervek anyagi ösztönzéssel, a vállalatok mellett magukat a tanácsokat is érdekeltté te­szik a javító-szolgáltató tevé­kenység fellendítésében. Még­is az, hogy a most elkészült helyi­ iparpolitikai tervek sze­rint a következő esztendők­ben mindössze a fejlesztés 5-6 százalékát kívánják ja­vító szolgáltatásokra fordíta­ni, arra utal, hogy különbö­ző tanácsi szervek még min­dig nem látják helyesen a lakosság tényleges szükségle­teit. Éppen ezért ezeket a terveket a közösség érdekében kell végrehajtásuk előtt új­ból megfontolni és a jó arányokat kialakítani. A taná­csi ipar szükségletek szerinti fejlesztését a tanácsok helyett senki sem végzi el, tehát ne­kik minél előbb el kell vé­gezniük. A községfejlesztési­ alapok összege évente mintegy más­fél milliárd forintot ér el, és ez az öszeg önmagában meg­mutatja ennek a munkának a nagy jelentőségét. A köz­­ségfejlesztési munka előtt el­sősorban falun a nagyüzemi gazdálkodás kialakításával újabb perspektívák mutatkoz­nak. Az idén megépülő egy­millió négyzetméter járda — sőt talán kicsit több is — 400 ezer négyzetméter szilárd burkolatú út, 63 község vil­lamosítása és sok egyéb, már nem csupán a lakóterületek fejlesztését szolgálja, hanem a mezőgazdasági termelés megkönnyítését is. Mert ha a Soltvadk­erten épülő járda a divatosabb öltözködést — pél­dául a tűsarkú cipő viselését — teszi lehetővé, a falu ha­tárában épülő bekötő út a termelőszövetkezet traktorai­nak, teherautóinak ad köny­­nyebb szállítási lehetőségeket. A tanácsoknak éppen ezért kell több gondossággal és kö­rültekintéssel végezni ezt a munkát. Gondolniuk kell ar­ra, hogy ma már a korábbi­nál többet fordítsanak egészségügyi és szociális prob­lémák megoldására, tsz-ak­ számára igen hasznos bölcső­dére, napközi otthonok, sőt, a tanyás vidékeken esetleg is­kolai kollégiumok építésére is. Mindezek a munkák közérde­kűek, tehát megfelelő előké­szítésük után nyilván szíve­sen járulnak hozzá társadal­mi munkával a falusi, városi emberek is. Nagyobb fokú specializáló­dást, a szaktevékenység fo­kozását követeli meg a szo­cialista mezőgazdaság a ta­nácsoktól. A termelőszövetke­zetek szervezésében az igaz­gatásban dolgozók eredmé­nyes munkát végeztek és a legtöbb helyen elkészültek a mezőgazdaság megyei fejlesz­tési tervei is. Az intenzívebb termelés kialakítása azonban az állami irányítást végző ta­nácsoktól még többet kíván. Az üzemszervezés és terve­zés, a tsz-demokrácia meg­teremtése, a munkafegyelem kialakításában való részvétel új munkakör. Biztosítják-e a tsz-vezetőségek az alapszabály szerinti működést, nem je­lentkezik-e itt-ott a sógorság­­komaság, helyes-e a munka­egység-elosztás, jól érvénye­sül-e az anyagi-erkölcsi ösz­tönzés, milyen irányban fej­lődik egy-egy szövetkezeti gazdaság — minderre a taná­csoknak is felelniük kell. Ez­ is hozzátartozik az új tűz­­falvak szocialista falukká ala­kításához, a szövetkezetbe lé­pett parasztok szocialista em­berré formálásához. Már nem fogadható el az adminiszt­ratív utasítgatás, ami itt-ott még felbukkan a meggyőzés és a tanácsadás helyett. Nem­rég készült egy érdekes sta­tisztika. Eszerint a tanácsi ve­zetők, dolgozók értekezleteik felét a hivatal belső munká­jával kötik össze, és a tanács­kozásoknak csak kisebb há­nyada jut a termelőszöveke­­zetek gyakorlati irányítására. Pedig a tsz-ek szakszerű ál­lami irányítása joggal igé­nyel hatékonyabb munkát a tanácsoktól, ha úgy tetszik, több gyakorlati segítséget, mint adminisztrációt. Pontos intézkedés a járási tanácsok mezőgazdasági szer­veinek megerősítése tervezési, szervezési, igazgatási és pénz­ügyi szakemberekkel és hasz­nosnak létszik egyéb lépések mellett a járási építési-közle­kedési osztályok kialakítása is. Mindez azonban önmagá­ban nem elegendő. Az igaz­gatásnak, a tanácsi vezetés­nek a mezőgazdaság irányítá­sában éppúgy, mint más te­rületeken, az új követelmé­nyek színvonalára kell emel­kednie. Ez egyben tanulás és tanítás, az emberek nevelé­se. Ez követeli meg, hogy a tanácsok vezetői akták he­lyett az emberek között élje­nek. A hatékonyabb tanácsi munka feltétele a választott szervek szerepének növelése és a különböző társadalmi szervek, a népfront, a lakos­ság mind szélesebb rétegei­nek bevonása a legfontosabb teendők megoldásába. Ezek helyes, többé-kevésbé min­denki által elfogadott célok. S hogy milyen mértékben vá­lik még eredményesebbé a ta­nácsok tevékenysége, attól függ, milyen ütemben való­sulnak meg ezek az elvek minden tanács munkájának gyakorlatában. Kocsis Tamás Kormányválság Törökországban Lemondott az Inönü-kormány A külpolitikai helyzet ■jj A NÉMET KÉRDÉSSEL kapcsolatban Rusk amerikai -*-­ külügyminiszter legutóbb Canberrában tett megállapítá­sokat. Rusk beszédét most az Izvesztyija Megfigyelő aláírás­sal kommentálja. A lap bevezetőben rámutat: Rush beszédé­nek hangneme és tartalma “-akaratlanul is azt a gondolatot sugallja, hogy valaki megpróbál kitérni a német békeszer­ződés kérdésének ésszerű megoldása, és a nyugat-berlini helyzet ennek alapján történő rendezése elől­s. Az Egyesült Államok egyfelől részvevője a német kérdésről folytatott szovjet—amerikai párbeszédnek — mellesleg Kennedy elnök sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy kívánatosnak tartja a párbeszéd folytatását —, másrészt az amerikai külügyminisz­ter olyan nyilatkozatot tesz,­­amely lényegében a nyugat­­berlini megszállási rendszer megszüntetése ellen irányult. Nem világos — jegyzi meg ezzel összefüggésben Megfigyelő —, hogy mi is Washington valódi szándéka: folytatódjanak-e a szovjet—amerikai megbeszélések, amelyeknek csak akkor van értelmük, ha az Egyesült Államok őszintén kívánja az Európa közepén füstölgő háborús tűzfészek eloltását, vagy pedig csupán a tárgyalások látszatát akarja kelteni, s a való­ságban semmi komolyat nem akar tenni a második világ­háború maradványainak megszüntetésére. Ha Bush külügyminiszter nem akarja, hogy a 17 évvel ezelőttinél is pusztítóbb háború zúduljon az emberiségre, úgy nem szabad illúziókban ringatnia magát a nyugat-berlini megszállási rendszer örökössé tételéről, hanem számolnia kell a reális helyzettel, amely azt követeli, hogy a német béke­­szerződés alapján normalizálják a nyugat-berlini helyzetet, vessenek véget ott a megszállásnak és változtassák Nyugat- Berlint szabad, demilitarizált várossá. A Szovjetunió és a többi szocialista ország kész arra, hogy a német kérdésben kölcsönösen elfogadható megoldást találjon. Ha viszont a nyugati fővárosokban arra gondolnak, hogy Nyugat-Berlint véglegesen a NATO támaszpontjává tegyék, ez teljesen értel­metlen eltévelyedés. Az Izvesztyija ezután rámutat, hogy azon a napon, ami­kor aláírják a békeszerződést a Német Demokratikus Köztár­sasággal, a nyugati megszállók végleg elveszítik azt az amúgy is időszerűtlenné vált jogukat, hogy a Spree partján marad­janak. Tetszik-e a nyugati hatalmaiknak vagy sem, minden­képpen tiszteletben kell­ tartaniuk a német munkások és pa­rasztok állam­ának szuverenitását, amelynek közepén helyez­kedik el Nyugat-Berlin. A lap végezetül hangsúlyozza, hogy magától értetődik, a Szovjetunió szeretne megegyezésre jutni a Nyugattal a német kérdésben. Ha azonban a nyugati poli­tikusok azt hiszik, hogy a megegyezést elérhetik fenyegeté­sek és elfogadhatatlan feltételek útján, akkor nagyon téved­nek. Ha a Nyugat kész részt venni a német kérdés rendezé­sében, úgy a tárgyalóasztalnál van számára hely. Ha azon­ban továbbra is ragaszkodik ésszerűtlen és reálisnak nem ne­vezhető álláspontjához, akkor nincs más választás, mint hogy a Német Demokratikus Köztársasággal írják alá a békeszer­ződést. Erre nézve eléggé világos figyelmeztetések hangzot­tak el. Ő AZ AMERIKAI MAGASLÉGKÖRI NUKLEÁRIS KÍSÉR­LETEK terve miatt aggodalmát fejezte ki a tudományos dolgozók világszövetsége csütörtöki nyilatkozatában. A szer­vezet amiatt is aggódik, hogy az amerikaiak ismét tűfelhőt akarnak kibocsátani a Föld köré. A nyilatkozat hangsú­lyozza: “­Biztosra vehető, hogy mindkét kísérlet hatással lesz bolygónk környezetére és megnehezítheti a csillagászati és űrkutatási vizsgálatokat.­" Koszaka japán külügyminiszter fogadta az Egyesült Ál­lamok tokiói nagykövetét és kijelentette: a japán kormány tiltakozik az Egyesült Államok ama szándéka ellen, hogy nagy magasságban nukleáris kísérleteket hajtson végre. A külügyminiszter emlékeztetett arra is: Japán fenntartja ma­gának a jogot, hogy kártérítést követeljen azokért a károkért, amelyeket az amerikai robbantási kísérletek a légi és hajós­társaságoknak, valamint a japán halászoknak okoznak. A török köztársasági elnök elfogadta Inönu kormányának lemondását Ankarából jelenti az MTI. Hónapok óta folyik a birkózás a török koalíciós kormány két pártja, a Köztársasági Nép­párt és az Igazság Párt között az amnesztia kérdésében. Az Igazság Párt, amely a kivég­zett Menderesz híveiből ala­kult, azonnali és széleskörű amnesztiát követel a régi rendszer bebörtönzött hívei számára. Inönüi miniszterelnök Köztársasági Néppártja vi­szont — hivatalosan — a rész­leges és fokozatos amnesztia mellett száll síkra. A válság végül is szerdán robbant ki, amikoris Inönü­ miniszterelnök előterjesztette a kormány szakaszos amnesz­tia-tervét. A tervet az Igazság Párt elfogadta, a Köztársasági Néppárt parlamenti csoportja azonban visszautasította. A párt parlamenti csoportja szerda éjszaka rendkívüli ülést tartott, amelynek végén Inönü miniszterelnök benyúj­totta lemondását. A lemondást elfogadták. Később hivatalos közleményben jelentették be, hogy a kormány is lemond. Ezzel felbomlott a hat hó­nappal ezelőtt megalakult és egyébként is gyenge lábon álló koalíció, amely csupán azért jött létre, mert a tavaly októberben megtartott általá­nos választásokon egyik párt sem ért el abszolút többsé­get A török köztársasági elnök csütörtökön délben elfogadta Inönü miniszterelnök koalí­ciós kormányának lemondá­sát. Gürsel államfő egyidejű­leg­­kérte a lemondott 78 éves miniszterelnököt, hogy az új kormány megalakításáig lás­sa el a miniszterelnöki teen­dőket. Inönü a köztársasági elnök­től távozóban bizakodóan nyi­latkozott. Reméli — mondotta —, hogy a kormányválság rö­vid ideig tart. A török sajtó nagybetűs cí­ mek alatt jelenti be a kor­mány lemondását, de csak rendkívül óvatos jóslásokba bocsátkozik. A legtöbb lap — azok kivételével, amelyek közvetlenül az Igazság Párt lapjainak számítanak — az Igazság Pártot teszi felelőssé a válságért. Egyes lapok sze­rint a párton belül megnyil­vánult nézeteltérések fokozód­ni fognak. A kommentátorok arra számítanak, hogy a párt nagyobb része nem vállal kö­zösséget Gumuspalával, az Igazság Párt elnökével és tá­mogatni fog egy olyan új kor­mányt, amelynek Inönü áll ismét az élén. Az Igazság Párt két parla­menti csoportja csütörtökön együttes ülést tartott, ame­lyen a párt lemondott mi­niszterei is részt vettek. Inönü lemondása — mint a TASZSZ jelenti — zűrzavart teremtett Törökország politi­kai köreiben. Lapjelentések szerint a török fővárosban biztonsági intézkedéseket tet­tek. A rendőrségen megszün­tették a szabadságolásokat, a katonai vezetők értekezletet tartottak. Modibo Keita Moszkvából Prágába érkezett Moszkvából jelenti a TASZSZ. Modibo Keita, a Mali Köztársaság állam- és kormányfője, valamint kísére­te, csütörtökön Moszkvából Prágába utazott. A mali ven­dégek búcsúztatására a vnu­­kovói repülőtéren megjelent Nyikita Hruscsov, az SZKP és a szovjet állam más veze­tői. A repülőtéren Hruscsov miniszterelnök beszédet mon­dott.­­Örömmel tölt el ben­nünket — hangoztatta —, hogy a Szovjetunió és a Mali Köztársaság között, az utóbbi egész fennállása óta, erős ba­ráti kapcsolatok fejlődtek ki. E barátság a kölcsönös tiszte­let és bizalom, a népek sza­badságáért és a békéért foly­tatott közös harc alapján nyugszik." A szovjet kormányfő rámu­tatott, a két ország érdekkö­zössége és sok fontos nemzet­közi kérdésben vallott azonos álláspontja minden alapot megad arra, hogy úgy vél­jük: szilárd bázisa van az őszinte barátság és a széles­körű gyümölcsöző együttmű­ködés további fejlesztésének. Ez fejeződik ki a szerdán alá­írt szovjetu mali közös közle­ményben is. Hruscsov végül kifejezte azt az óhaját, hogy a személyes érintkezés, amely e látogatás folyamán eredményes volt, tovább folytatódjék a két or­szág, a béke és a népek kö­zötti barátság javára. Válaszbeszédében Modibo Keita kijelentette, hogy “ta­lálkozásaink meleg légköre, az őszinte barátság atmosz­férája sokáig emlékezetünk­ben marad". Hangsúlyozta, hogy a bizalom állandó jel­lemzője volt a Szovjetunióban folytatott megbeszéléseinek és a különböző találkozásoknak­. A mali küldöttség tagjai nagyon elégedettek mindazzal, amit a Szovjetunióban láttak. A szovjet állam vezetőivel folytatott tárgyalásokon és a dolgozókkal való találkozá­saik alkalmával a Mali Köz­társaság vezetői meggyőződ­tek arról, hogy a szovjet nép békét akar, hogy építhesse a kommunizmust. Kötelessé­günknek tartjuk a szovjet— mali barátság fejlesztését és erősítését — hangsúlyozta Modibo Keita. Modibo Keita csütörtökön délben a csehszlovák kor­mány meghívására Prágába érkezett A vendéget a prá­gai repülőtéren csehszlovák vezető személyiségek fogad­ták, élükön Antonin Novotny köztársasági elnökkel. A him­nuszok elhangzása után An­tonin Novotny mondott üd­vözlő beszédet. Hangsúlyozta, hogy a csehszlovák nép me­leg szeretettel köszönti ven­dégét, aki olyan ország ve­zetője, amely lerázta magáról a gyarmati igát és a függet­lenség útjára lépett Örömét fejezte ki, hogy a Mali Köz­társaság és Csehszlovákia né­pei között barátság és szoros együttműködés alakult ki. Hangoztatta, reméli, hogy ezek a kapcsolatok a jövőben tovább bővülnek. A köztár­sasági elnök szavaira Modiko Keita válaszolt Köszönetet mondott a baráti fogadta­tásért és reményét fejezte ki, hogy látogatása Csehszlová­kiában tovább erősíti majd a két nép barátságát Szovjetunnali közös közlemény Moszkvából jelenti a TASZSZ. Moszkvában nyilvánosságra hozták a szovjet­ mali közös­ közleményt, amelyet szerdán írt alá Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke és Modibo Keita, a Mali Köztársaság állam- és kormányfője. A közlemény rámutat, hogy Modibo Keita beszélgetései Hruscsoval és Brezsnyevvel szívélyesek voltak, az őszinte barátság és a teljes kölcsönös megértés légkörében zajlottak le. A közleményben kifejezésre jut az a szilárd meggyőződés, hogy Modibo Keita Szovjet­unióban tett látogatása “fon­tos lépés a Szovjetunió és a Mali Köztársaság barátságá­nak és együttműködésének to­vábbi megs­zilárdítása útján". A moszkvai beszélgetések­­mindkét fél nagy megelége­désére megmutatták, hogy a Szovjetunió és a Mali Köztár­saság kormányának nézetei megegyeztek a jelenlegi nem­zetközi helyzet egy sor fontos problémájában­. Az általános és teljes lesze­relés megvalósítása különösen sürgős és elodázhatatlan fel­adat — hangsúlyozza a két kormány. A malt fél a tárgyalások folyamán megismerte a Szov­jetuniónak a német békeszer­ződés megkötése kérdésében elfoglalt álláspontját. “Mind­két fél kifejezte azt a szilárd meggyőződését, hogy elenged­hetetlenül szükséges e kérdés mielőbbi békés rendezése.« A Szovjetunió és a Mali Köztársaság kormánya üd­vözli az algériai nép törté­nelmi győzelmét. A két kor­mány kijelenti: “Minden in­tézkedést meg kell tenni an­nak biztosítására, hogy a hős algériai nép teljes mértékben megvalósíthassa az önrendel­kezéshez való szent jogát." A két fél kifejezi azt a mély meggyőződését, hogy a Kínai Népköztársaság ENSZ- beli jogainak helyreállítása­­egyik fő feltétele az Egyesült Nemzetek Szervezete haté­kony tevékenységének". A közeljövőben máli parla­menti küldöttség látogat majd el a Szovjetunióba.

Next