Magyar Nemzet, 1962. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

1962-07-01 / 152. szám

* Magyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • A magyar békemozgalom konferenciája az Országh­ázban Megválasztották a moszkvai részt vevő leszerelési és béke-világkongresszuson magyar küldöttséget Jelképe ennek a szombaton megtartott or­szágos békekonferenciának, amely a magyar békemozgalom munkásságának egybegyűjté­sét, s a július 9-én megnyíló moszkvai lesze­relési és béke-világkongresszus hazai előké­szítését vállalta feladatául, hogy az Ország­házban tanácskozott. Ez a parlamenti konfe­rencia olyan szimbólum, amely a békemozga­lom és a szocialista ország kormányának egy­ségét­ mutatja meg a békéért, a leszerelésért, a fegyver nélküli világ, a háború nélküli vi­lág megteremtéséért folyó harcban. A nagy tanácskozás ezer részvevője az egész országot képviselte. Csak egy-két név a kül­döttek közül. Kállai Gyula és dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai mellett az elnökség soraiban s a tanács­kozóteremben számos tudós volt jelen, Já­­nossy Lajos, Bognár József, Csűrös Zoltán, Ortutay Gyula, Vadász Elemér, művészek sora, mint Kodály Zoltán, Kisfaludy-Stróbl Zsigmond, Domanovszky Endre, Pátzay Pál, Székely Mihály, Tolnay Klári, az egyhá­zak képviselői — Hamvas Endre római kato­likus, Káldy Zoltán evangélikus, Szamosközi István református püspök —, szocialista bri­gádvezetők városról és faluról, üzemekből és termelőszövetkezetekből. A nemzetközi béke­mozgalom képviseletében vett részt a magyar konferencián James Endicott lelkész, a Béke­világtanács elnökségének tagja, Bernal asz­­szony, a Béke-Világtanács professzor elnöké­nek felesége, Semenyenko szovjet professzor, a lengyel, a finn, a nyugatnémet, a francia, az osztrák és az iraki békemozgalom több küldötte. A tanácskozás közben egyre-másra érkez­tek az Országházba az ország egyetértésének bizonyságai: levelek, táviratok, amelyek a budapesti tanácskozást köszöntötték és aján­dékok, amelyeket a magyar küldöttség a moszkvai világkongresszusra visz magával. A békekonferenciát dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának fő­titkára nyitotta meg, majd Szakasits Árpád, a Béke-Világtanács tagja, az Országos Béke­tanács elnöke terjesztette elő referátumát A magyar békemozgalom a leszerelési és béke­világkongresszus sikeréért címmel. felve lépjenek fel a nyugat­német imperializmus felfegy­verzésének politikája ellen. Adjanak hangot a követelés­nek, hogy a német békeszer­ződés megkötésével, a nyugat­berlini kérdés békés rende­zésével számolják fel az euró­pai békét közvetlenül fenye­gető veszélyt. Tolmácsolják népünk együttérzését és tá­mogatását a gyarmati orszá­gok népeinek küzdelme iránt az elnyomás és kizsákmányo­lás minden nyílt és álcázott formájával szemben. Dolgoz­zanak, tevékenykedjenek kül­dötteink úgy, hogy egész fel­lépésük a békeszerető erők egységének nagy ügyét szol­gálja. Szakasits Árpád beszéde — Már csak napok válasz­tanak el bennünket a moszk­vai leszerelési és béke-világ­kongresszus megnyitásától. Szívdobogtatóan nagyszerű és messzeható esemény lesz ez; öt kontinens népeinek képvi­selői találkoznak Moszkvában, a legkülönbözőbb fajták, nem­zetek, osztályok és szemléletek képviselői. Szabad fórum lesz a kongresszus, amelyen nyíl­tan és őszintén vitatkozhatunk a béke és leszerelés valameny­­nyi problémájáról. A leszerelési világértekezlet gondolata 1961 decemberében a Béke-Világtanács stockholmi ülésén érlelődött meg, s ennek nyomán határozta el az idén márciusban Bécsben a BVT el­nöksége nagyhatású felhívásá­nak kibocsátását. Ebben a többi között hangoztatta: »ösz­­sze kell fognunk, hogy feltar­tóztassuk a fegyverkezési ver­senyt, véget vessünk a nukleá­ris fegyverkísérleteknek, kikü­szöböljük az atomháború ve­szélyét. Küldje el ezért kép­viselőit minden nép a moszk­vai leszerelési és béke-világ­kongresszusra, amely július 9-én ül össze a szovjet fővá­rosban.« *— Népünk helyesléssel fo­gadta ezt a felhívást, s a ma­gyar békemozgalom azóta is legjava erőit mozgósította, hogy e nagyszerű szavak mély tartalma áthassa közvélemé­nyünket. Mostani békekonfe­renciánknak is az a célja, hogy a leszerelésért vívott küzdelem jelenlegi helyzetének és lehe­tőségeinek általános áttekin­tése után számbavegye: mit tett békemozgalmunk a lesze­relési és béke-világkongresszus sikeréért; miként foglalt állást népünk ebben­ az égető sors­­kérdésben. Végül pedig fel­adatunk az is, hogy útmuta­tást adjunk: milyen elvi és gyakorlati álláspontot képvi­selnek küldötteink a kiemel­kedő jelentőségű moszkvai tanácskozáson. Az előadó ezután arról be­szélt: mi jellemzi napjainkban a nemzetközi helyzetet? Fel­hívta a figyelmet: változatla­nul fennáll az atomháború ve­szélye, az amerikai imperia­lizmus a nemzetközi élet minden alapkérdésében tovább folytatja agresszív politikáját. Az események azonban azt mutatják, hogy az imperializ­mus erői végül is vereségre vannak kárhoztatva, és sok embert mozgósító ba­ráti összejövetelekig és a szü­lői munkaközösségek értekez­letéig számtalan alkalmat lel­tek a békemozgalom céljai­nak ismertetésére. Mind­ezeken a fórumokon több mint kétmillió honfitársunk­hoz jutottunk el. — Az elmúlt hónapokban sokrétűbbé váltak békemoz­galmunk nemzetközi kapcsola­tai is. Egész sor más ország békemozgalmával cseréltük ki tapasztalatainkat, s juttattuk el hozzájuk a magyar béke­mozgalomban a leszerelés kü­lönböző problémáival kapcso­latban kialakult álláspontokat. Ma már több mint 60 ország békemozgalmával, tartunk szervezett, szilárd kapcsolatot. A moszkvai leszerelési és bé­ke-világkongresszus után mintegy 40 országból hívunk meg delegátusokat hazánkba. Elsősorban a latin-amerikai és afrikai országok küldötteit látjuk majd vendégül. Hisz­­szük, hogy a találkozók hoz­zájárulnak majd ahhoz: a sze­mélyes élmények eredménye­ként népünk széles rétegeiben tovább erősödik a szolidaritás érzése a politikai és gazdasá­gi felszabadulásukért küzdő népek iránt.­­ A moszkvai leszerelési és béke-világkongresszust megelőző akció nagy eredmé­nye, hogy színesebbé, ötlete­sebbé tette egész mozgalmunk munkáját. A lényegében or­szágos méretű beszélgetések­hez sok helyütt vonzó, újsze­rű kereteket találtak. Kétmillió ember a békemozgalom rendezvényein — Örömmel jelenthetjük — folytatta —, hogy a moszkvai értekezlet küszöbén a világ minden tájáról biztató hírek érkeznek a nemzeti békemoz­galmak előkészületeiről. Ezek­nek a híreknek legáltaláno­sabb jellemzője: a mozgalom szélesedéséről és egységének növekedéséről számolnak be.­­ Jó hagyományaihoz hí­ven a magyar békemozgalom sem sajnálta erőit, amikor a világkongresszus előkészítésé­ről volt szó. Az Országos Bé­ketanács elnöksége átfogó programot dolgozott ki a kongresszus céljainak ismerte­tésére. Örömmel jelenthetem a konferenciának, hogy a szé­leskörű akció tervét minden lényeges pontban teljesítettük, sőt több vonatkozásban a vártnál nagyobb eredményeket értünk el. Tízezer aktivistánk csaknem 15 000 békegyűlésen ismertette a nemzetközi hely­zetet, s tájékoztatta a részve­vőket a moszkvai leszerelési és béke-világkongresszus prog­ramjáról, segítette őket az események helyes megítélésé­ben. Aktivistáink találékony­ságát mutatja, hogy termelő­szövetkezeti közgyűlésektől a tanácsüléseken át a sokszínű Küldöttségünk Moszkvában népünk életbevágó érdekeit képviseli Szakasits Árpád végül hang­súlyozta: " Meggyőződésünk, hogy a magyar delegáció méltókép­pen képviseli majd a moszk­vai kongresszuson népünk oly egységesen és szenvedélyesen megnyilvánuló békeakaratát. Az értekezleten hangoztassák küldötteink, hogy népünk kor­mányával egyetértésben min­den erővel a feszültséget fo­kozó fegyverkezési hajsza el­len, a leszerelés megvalósítá­sáért küzd. Támogassanak minden építő javaslatot, amely közelebb visz bennünket a nagy cél eléréséhez. Dolgoz­zanak együtt nyílt, baráti őszinteséggel a nemzetközi közvélemény minden áramla­tával, minden olyan politikai és világnézeti irányzat képvi­selőjével, amely kész maga is lépéseket tenni a teljes és általános leszerelésért. Emel­jék fel szavukat minden olyan esetleges kísérlettel szemben, amely az atomháború elke­rülhetetlenségének hirdetésé­vel akarná megbénítani a bé­keharc cselekvőkészségét. — Hazánk, népünk életbe­vágó nemzeti érdekeit képvi­ A tanácskozás vitája Szakasits Árpád nagy taps­sal fogadott beszéde után sor­ra szót kértek a társadalom minden rétegének képviselői. . Szűkebb hazájuk, egy-egy kö­zösség és a maguk nevében vallottak arról, mit éreznek, hogyan gondolkoznak. Felszó­laltak a hazánkban tartózko­dó külföldi delegációk tagjai is. James Endicott a Béke-Világtanács üdvözle­tét tolmácsolta, majd­­ arra emlékeztetett, hogy 1953-ban Budapestről indult útjára az üzenet »Új, nagy reménység született, nyilvánvalóvá vált mindenki előtt, hogy a hábo­rúnak igenis véget lehet vet­ni.« A leszerelési és béke-vi­lágkongresszustól, amely, július 9-én ül össze Moszkvában, azt várjuk — hangoztatta —, hogy továbbfejleszti ezt a gondolatot.­­*Új remény szüle­tett: az emberiség eltörli a háborút és az új világban, amely békét és függetlenséget biztosít mindenki számára, gyors és csodálatos fejlődés lesz jutalmunk.« Csűrös Zoltán azt fejtegette, hogy korunk­ban, amikor a tudomány, az emberiség olyan anyagokat és eszközöket fordít a maga javára, amelyek eddig ártal­munkra voltak, minden lehe­tőség megvan arra, hogy meg­fékezzük a háború megszál­lottjait, s új, virágzó korsza­kot nyissunk az emberiség történetében. J. D. Bernal asszony a brit békemozgalom mind erőteljesebb akcióit is­mertette, s állást foglalt a bé­ke különböző rendű, rangú, világnézetű híveinek egysége mellett. Hangsúlyozta, a béke­mozgalmak együttműködése, a delegációk kölcsönös láto­gatása sokat tehet a népek közötti barátság elmélyíté­séért, majd így fejezte be felszólalását: — Boldogok lennénk, ha Magyarországról is minél több küldött érkezne Angliába, hogy kicseréljük tapasztala­tainkat, még jobban megis­merjük egymást. Vadász Elemér hangsúlyozta: népünk újra és újra hitet tesz a Szovjetunió vezette béketábor mellett. Tudja, hogy a felemelkedés további útja a béke, a lesze­relés. Békás Lajos, az Eötvös Loránd Tudomány­­egyetem hallgatója azoknak a fiataloknak a nevében be­szélt, akik eddig csak készül­tek az életre, s most akarják valóra váltani terveiket. Állás­foglalásukat így összegezte:­­■Vágyaink egy gondolatba forrnak össze: béke. Egész eddigi életünk gyümölcseit csak akkor szüretelhetjük le —­ mondotta —, ha békében dolgozhatunk.* * Ny. P. Semenyenko az Ukrán Tudományos Aka­démia alelnöke volt a követ­kező felszólaló. Arról beszélt, hogy a szocialista országok táborában a magyar nép ered­ményesen járul hozzá a közös célok megvalósításához, majd így folytatta: — Néhány nap múlva meg­érkeznek Moszkvába a lesze­relési és béke-világkongresz­­szus első külföldi vendégei. Tudjuk, hogy a kapitalista, a gyarmati és a függő országok népeinek nem minden kül­dötte utazhat hazánkba. Rend­őri és állami korlátok állják útjukat, börtönrácsok akadá­lyozzák őket. Mégis ott lesz­nek közöttünk, ha másképp nem, gondolatban. Ők is köz­reműködnek majd abban, hogy a béke, az általános és teljes leszerelés moszkvai fó­ruma híven tükrözze, meggyő­zően bizonyítsa: az embermil­­liók a világ minden táján bé­két akarnak. Pintér Jánosné szerkeszőllői tsz-tag faluja népének jókívánságait Tolmá­csolta, majd Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzó emel­kedett szólásra. — Ha el akarjuk kerülni — mondotta a többi között — a végletes katasztrófát, az álta­lános és teljes leszerelés meg­­valósítása aligha tűr további halasztást. Mindent meg kell tennünk azért, hogy győzedel­meskedjék az emberi munká­nak egyedül jogos alkotó jel­lege, hogy az atomháború li­dércnyomásának elűzése után a béke és biztonság áldott lég­körében világviszonylatban is megszűnjék a nyomor és so­kasodjék a kenyér. Runar Nordgreen a finn békeharcosok köszönté­sét hozta a kongresszusra, s többek között elmondotta, hogy hazája lakóit mélysége­sen aggasztja a Német Szö­vetségi Köztársaság felfegy­verzése. A német­ militariz­­mus az elmúlt évtizedekben már két ízben is megszállta Finnországot. Éppen ezért — mondotta a többi között — tá­mogatjuk azokat, akik a né­met békeszerződés megköté­sét követelik. Azt akarjuk, hogy a Keleti-tenger legyen a béke tengere, s váljon mi­előbb valóra a fegyverek és háborúk nélküli világ nemes eszméje. Jánossy Lajos a tudósok felelősségének kér­dését fejtegette. Hangsúlyozta: Az emberi elme minden új vívmánya — a nukleáris ener­gia felszabadítása is — a ha­ladást, a népek javát szolgál­hatja, ha az alkotók tisztában vannak kötelességeikkel, s nem hallgatnak bűnös közöny­nyel, ha az emberi kultúra vívmányait az emberi kultúra ellen akarják fordítani. Ladányi Ferenc színművész azzal kezdte fel­szólalását, hogy az emberek millióiban az élet fogalma a békéhez kapcsolódik, a háború pedig a halál képzetét ébresz­ti. Bizonyságul Tóth Árpád: Március című költeményét szavalta el. A művészi él­ményt nagy tapssal fogadta a békekonferencia. Kállai Gyula felszólalása A szünet után elsőnek Kál­lai Gyula szólalt fel. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a ma­gyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében köszöntötte az orszá­gos békekonferencia küldöt­teit, a külföldi vendégeket, majd így­­folytatta: — A béke védelme — ko­runk legfontosabb feladata. Mi békében, nyugalomban akarunk élni, ezért tisztán kell látnunk a világ helyze­tét. Ismernünk kell a béke é­rrt, s a béke mellett felso­rakozó erőket. Az utolsó két évtized, alatt gyökeresen meg­változott a világ. Napjaink­ban már nem elsősorban az imperializmus határozza meg a világpolitika alakulását. A világ sorsára egyre nagyobb befolyást gyakorol az egymil­­liárd embert számláló szocia­lista világrendszer, amely a fejlődés döntő tényezője lett. Ma már Európában, Ázsiában, sőt a nyugati féltekén is dia­dalmasan leng a szocializmust építő népek zászlaja, s min­denütt egyre nagyobb vonz­erőt jelent, egyre nagyobb tért hódít a szocializmus, s ami tőle elválaszthatatlan, a béke eszméje.­­ Utolsó perceit éli az im­perializmus felbomló gyarma­ti rendszere. Olyan hatalmas országok, és sokszázmilliós né­pek, mint Kína, India, Indo­nézia, továbbá az afrikai föld­rész sokmilliós tömegei többé nem az imperializmus, ha­nem a béke erőit gyarapítják. Az erőviszonyoknak ilyen tör­ténelmi méretű megváltozását elősegítette a nemzetközi bé­kemozgalom viharos fejlődése és széleskörű kibontakozása is. Kezdetben sokan voltak, akik önmaguknak és mások­nak is feltették a kérdést: mit tehetek én a békéért? Én a béke híve vagyok, de miként szólhatok én bele a nagyha­talmak vezetőinek döntéseibe? — A nemzetközi bokemoz-

Next