Magyar Nemzet, 1962. október (18. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

­ Bi­zátom és igényesség Mi másról beszélgethettünk volna mostanában filmrende­zőkkel, mint a magyar film­művészet aktuális problémái­ról? Ez mindegyikünk szív­ügye, s nemcsak a miénk, rendezőké és kritikusoké, ha­nem a közönségé is. Beszélgetés közben azonban az egyik rendező hevesen a kritikusok szemére vetette: nem elég megértőek a művé­szek iránt. Miért marasztaltuk például el — feddett — a Megszállottak kétségkívül eről­tetett, deus ex machina-szerű befejező fordulatát, holott jól tudhatnánk, hogy nem mű­vészi meggyőződésből került a történetbe, hanem az az aggály szülte, hogy nélküle a film alighanem megfeneklett volna valahol a bemutatót megelőző úton. Ennek az "aggályoskodó óvatosságinak gyökerei mesz­­szire nyúlnak. Másfél évtized­del ezelőtt, az államosítás után, kialakult nálunk a film­­készítés ellenőrzésének egyfaj­ta módszere. A személyi kul­tusz éveiben a filmszakma te­rületén is fokozódott a bizal­matlanság; alapjául az a gőg szolgált, hogy a politikai böl­csek köve birtokában csak a vezető lehet, a filmesek érte­nek ugyan a dolog művészi ré­széhez, de megbízhatatlan ele­mek, akiket eszmeileg állan­dóan ellenőrizni és instruálni kell. Ilyen körülmények között persze művészi vallomásról, mondanivalóról nehezen lehe­tett szó; a filmművészre szinte semmi más feladat nem várt, mint filmre vinni a készen kapott leckét, vagyis az előre, nélküle elkészített forgató­könyvet.. A rendező ebben a felfogásban nem alkotó mű­vész, csak interpretátor, aki a film "nyelvére fordítja" a megadott tartalmat. Ez a szemlélet vezetett oda, hogy egyes rendezők talán már maguk is elvárták, hogy a mondanivalót készen kapják, hogy előre megkapják a szem­pontokat, amelyeknek alapján elkészülhet a film. Talán még az is előfordult, hogy bosz­­szankodtak, ha saját maguk­nak kellett a mondanivalóval vesződniük? Az ilyesfajta aggályoskodó gondolkodás ma már idősze­rűtlen. Az utóbbi egy-két év alatt megnövekedett a film­­stúdiók önállósága, a filmké­szítés irányítása, vezetése és ellenőrzése mindinkább a film­stúdiók belügye lesz. Többszö­rösen átszervezték a filmgyá­rak előkészületi munkamód­szerét is, megváltozott a dra­maturgiai tanács összetétele és munkamenete, a filmek feletti döntés jogát az igazgatókra ruházták. Mind ritkábban for­dul elő, hogy egy-egy ígéretes film félúton­ megreked, vagy a sok jótanács nyomán olyan változásokat szenved, ame­lyeknek következtében mű­vészi hitele csökken, ereje meggyengül. A bizalom további növeke­déséhez azonban a filmrende­zők segítsége, mintegy viszont­­bizalma is szükséges. Kétség­telen, hogy filmművészeink is megváltoztak a felszabadulás óta eltelt tizenhét év alatt s főleg a legutóbbi esztendőkben­­ kialakult bizalomteljes légkör­ben. Azok az idősebb rende­zők, akik életüknek talán na­gyobb részét a felszabadulás előtt élték s onnét több-keve­sebb polgári eszmei örökséget hoztak magukkal, egyre mé­lyebben megismerkedtek az új világgal, a szocializmus esz­méivel, amelyeket mindinkább magukénak vallanak. Akarják és tudják is támogatni a szo­cializmus építését, a szocialis­ta ember tudatának formálá­sát, . S felnőtt egy új művésznem­zedék, olyan fiatalok, akik éle­tük döntő élményeit már a felszabadulás óta szerezték. Ezek gyermekkorukban elsa­játították a vizuális kultúra alapjait és megismerkedtek nemcsak a szocializmus esz­méivel, hanem a szocializmus építésének gyakorlatával és a szocializmust építő emberek problémáival is; számukra ez mind természetes és magától értetődő. Ezek a fiatalok az utóbbi két évb­en munkához láttak, már egy-egy érdelves művüikre felfigyelhettünk és számíthatunk fejlődésükre is. Ezenkívül puszta létükkel ösz­tönzőleg hatnak idősebb mű­vésztársaikra, akiknek művé­szi ambíciója igyekszik majd a fiatalokéval lépést tartani. A filmművészetben persze más az időszámítás; a ma gon­dolatai csak hónapok múlva elkészülő filmekben tükröződ­hetnek, amint a mostanában bemutatott filmek alapötlete talán egy-másfél évvel ezelőtt született. A bizalomhoz tehát a türelem is hozzátartozik. A kongresszusi tézisek intpot mutatnak a filmművészet ve­zetéséhez is és a filmművészek további munkájához is. A kí­sérletezés szabad lehetőségei között alkalmasint kudarcokra is fel kell készülnünk, de ez nem ok a türelmetlenségre és a bizalmatlanságra. De a bizalom sem jelenthet felhatalmazást rossz kom­­merszfilmek készítésére. A ko­rábbi hibás vezetési gyakorlat kétségkívül az ilyen filmek ké­szítésének kedvezett, ezekkel nem volt probléma, ezeket nem kellett megváltoztatni, abbahagyni, ezek »csak« rosz­­szak voltak. Teljesen hamis lenne filmművészetünk mos­tani átmeneti hullámv­ölgyéből olyan következtetést levonni, hogy kevesebb filmet kell ké­szítenünk. A korábbi évek bi­zalmatlansága is azzal taka­rózott, hogy éppen a hibátlan filmek, a remekművek létre­hozása érdekében van szükség fokozott ellenőrzésre, valójá­ban azonban ez a gyakorlat az igényesség helyett igénytelen­séghez vezetett. A fejlődés útja nem a megszorításoké, hanem a bizalomé, és a meg­bízásé; filmrendezőinknek érezniük és tudniuk kell, hogy népünktől korszerű, sokatmon­dó, tartalmas, igaz filmművé­szet létrehozására van megbí­zásuk. Az a közönség, ame­lyet egykor éppúgy sértett a bizalmatlanság, mint az igazi filmművészeket, azt várja a filmesektől, hogy küzdjenek meg mondanivalójukért és juttassák érvényre filmjeikben őszinte, szocialista meggyőző­désüket. Itt az ideje, hogy a filmművészek­ éljenek a kapott önállósággal és film­re vigyék a maguk mondani­valóját. Ha a filmszakma ve­zetésétől — joggal — megkí­vánjuk a kongresszusi tézisek alkalmazását, a fejlődést, a művészeti hozzáértést és rá­termettséget — amelyek mind a bizalom további erősödését szolgálják —, akkor­ ugyan­ilyen eréllyel és joggal kíván­hatjuk filmművészeinktől, hogy a bizalom légkörének to­vábbi erősödéséhez maguk is járuljanak hozzá sajátos esz­közeikkel, vagyis jó filmek ké­szítésével. Alakuljon ki egy újfajta önkontroll, amely most már nem előregyártott szem­pontokhoz, hanem a maga eszmei-művészi meggyőződésé­hez méri a filmeket. Ha a bi­zalom és az igényesség egy­másra talál, filmművészetünk kijuthat abból a hullámvölgy­ből, amelyet — néhány utóbbi filmünk szerint — lassanként már magunk mögött hagyunk. Zay László A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA “íj fi Péter János időszerű nemzetközi kérdésekről és a magyar-amerikai viszonyról beszélt az ENSZ közgyűlésén A külpolitikai helyzet AZ ENSZ-KÖZGYŰLÉS folytatta az általános politikai vitát. A hétfői ülésen Péter János külügyminiszter, a magyar­ ENSZ-delegáció vezetője szólalt fel. Felszólalásának fő témá­jául a békés együttélés néhány aktuális politikai vonatkozá­sát választotta. Sajnálatosnak minősítette, hogy a békés együttélés éppen akkor van veszélyben, amikor egyébként reális lehetőségei vannak a világháborús veszély gyökeres ki­küszöbölésének. Levonta azt a következtetést, hogy most, amikor csak egy alternatíva létezik: vagy a nukleáris világ­­katasztrófa, vagy a nemzetek békés versenye, akkor a népek a békés együttélést választják. Ezenkívül nemzetközi szempontból két dolgot kell ki­emelnünk a hírügynökségi jelentések tömkelegéből: Havan­nában hivatalos kormánynyilatkozatban bélyegezték meg Wa­shington Kuba-ellenes agresszív politikáját, az Egyesült Ál­lamokban pedig komoly belpolitikai bonyodalmakra vezetett a faj­üldözőknek Mississippi államban megrendezett kam­pánya. A havannai kormánynyilatkozat elemzi az amerikai pro­vokációk mindenfajta változatát és arra a következtetésre jut, hogy bármi történjék is a Karib-tenger térségében, a kubai nép megvédi hazájának minden talapalatnyi földjét, s min­den esetleges következményért a felelősség teljes mértékben az Egyesült Államokra hárul. Ami az amerikai belpolitikai bonyodalmakat illeti, ebben , akárcsak annak idején Eisenhower - Kennedy is súlyos erő­próba elé került. Választania kellett aközött, hogy tétlen, ma­rad-e a reakciós déli államok szavazatainak elnyerése miatt, vagy pedig érvényt szerez a faji integrációt elrendelő szövet­ségi politikának. Az elnök az utóbbi mellett döntött, s emiatt a Mississippi állambeli kis Oxford városka véres események színhelye lett. A fasiszták által felheccelt szélsőjobboldali diákok összeütköztek a rendőrséggel, az összecsapás halálos áldozatokat is követelt. Úgy látszik, hogy a reakciós Bar­­nett kormányzó végül is kénytelen lesz visszavonulót fújni, de ez nem változtat azon a tényen, hogy Kennedy elnöki tekintélyét az eddig történtek miatt is komoly politikai csa­pás érte. A magyar külügyminiszter felszólalása az EN­SZ-ben New Yorkból jelenti az MTI. Az ENSZ-közgyűlés ál­talános vitájában hétfőn Péter János külügyminiszter, a ma­gyar ENSZ-küldöttség veze­tője szólalt fel. Bevezetőben emlékeztetett rá, hogy a legújabb francia közlések szerint de Gaulle ügyeletes tisztjei azt a paran­csot kapták éjszakára: a köz­társasági elnököt csak világ­háború esetén szabad zavarni. Ez elég különösen hangzik, de ugyanakkor igen komolyan jellemző a mai helyzetre. Az ügyeletes tiszteknek valóban ébereknek kell lenniük, mert bármely éjszaka bekövetkez­­hetik az a pillanat, amikor de Gaulle-t fel kell ébreszteni. A világ különböző tájain kritikus a helyzet, bármely pillanatban helyi háborúk, leszámolások robbanhatnak ki, s ennek kö­vetkezménye nukleáris világ­háború lehet. Feltámad a dullesi politika — Sajnálatos — folytatta Péter János — hogy éppen akkor van veszélyben a békés egymás mellett élés, amikor egyébként reálisak a lehető­ségek a világháborús veszély gyökeres kiküszöbölésére. Az a benyomás alakult ki, hogy feltámadóban van Dulles oly gyakran és joggal támadott politikája a »szakadék szélén való táncolás«. Nyilvánvaló, hogy amikor csak egy alter­natíva létezik: vagy elkerül­hetetlenül és visszavonhatat­lanul masírozni a nukleáris világkatasztrófa felé, vagy biz­tosítani az egymás mellett élő nemzetek békés versenyét, ak­kor a háborús szakadék szé­lén táncolás politikájának fel­újítására irányuló minden kí­sérlet, a korábbiaknál még gyűlöletesebb gonosztett az emberiség ellen. A magyar külügyminiszter ezután az Európai Közös Piac­ról beszélt. Hangoztatta, hogy a katonai berendezések lánco­latán belül Nyugaton most a gazdasági közösségek gyűrű­jének létrehozására is törek­szenek. Be akarják keríteni a szocialista országokat, gazda­sági hátteret igyekeznek adni az agresszív katonai szövetsé­geknek. Mi azonban — han­goztatta — nem ijedünk meg az ilyen nagyratörő elképzelé­sektől. Azt szeretnénk csupán, hogy a két rendszer versenyé­ben a zavarok minimálisak le­gyenek. Ezért a magyar kül­döttség támogatja a nemzet­közi kereskedelmi értekezlet összehívásáról előterjesztett szovjet javaslatot. Péter János azt fejtette ki, hogy ma,­amikor nagy meny­­nyiségben halmozzák fel a nukleáris fegyverkészleteket, minden oldalról törekedni kell bizonyos fokú kölcsönös biza­lom és felelősségérzet kialakí­tására, ha meg akarják vál­toztatni a szembenálló csopor­tok szervezésén alapuló egy­más mellett élés jelenlegi vi­szonyait. Ebben a tekintetben a szavak nem sokat érnek, a tettek viszont önmagukért be­szélnek. Mi van „a kulisszák mögött” A külügyminiszter így foly­tatta: — Itt úgynevezett kényes kérdéshez értem. A magyar— amerikai kapcsolatokra vonat­kozó igen konkrét és közvet­len tapasztalatok alapján jól tudom, hogy az Egyesült Álla­mok hivatalos szervei miként tudnak — legalábbis látszólag —­ legyőzhetetlen nehézsége­ket támasztani a minimális kölcsönös bizalmon alapuló normális kapcsolatok útjába. Péter János közölte, hogy tájékoztatja a közgyűlést "bi­zonyos kulisszák mögötti fej­leményekről".­­ Az idén szeptember 13-án az amerikai külügyminiszté­rium egyik államtitkára a képviselőház külügyi bizottsá­gának európai albizottsága előtt jelentést tett az Egye­sült Államok kelet-európai politikájáról. Nincs értelme részletezni e jelentés fővona­lát, pedig ez világosan meg­mutatja, hogy a washingtoni politika irányítói a szocialis­ta országokkal, fennálló kap­csolataikat hogyan szeretnék felhasználni ezen államok rendszere és törvényes rend­je ellen. Most csupán egyet­len mondatot idézek a jelen­tésből: "Bár Lengyelországgal fenntartott kapcsolatainkban értünk el haladást, eddig csak minimális érintkezésre kény­szerítettek bennünket olyan országokban, mint Csehszlo­vákia, míg Magyarországon a kormánnyal vagy a kormá­nyon keresztül való kapcso­lat­tartás hatékony tervének kialakítását hátráltatja az ENSZ-ben tárgyalt magyar kérdés, amely miatt viszo­nyunk zsákutcába került.« — E nyilatkozat alapján jog­gal azt hihetnénk, hogy az USA a magyar kormánnyal hathatósan fejleszteni kíván­ja kapcsolatait. A közelmúlt hónapokban ebben a vonatko­zásban volt is némi fejlődés. A nyilatkozatból azt is gon­dolhatnánk, hogy az Egyesült Államok zsákutcában érzi ma­gát, s szeretne ebből kikerül­ni. De aki tudja, hogy Ame­rika ‘miként javasolta ismét az úgynevezett magyar kér­dés napirendre tűzését, az látja, hogy ez circulus vitiosus. Az ülésszak ,józan szakasza” . Az amerikai fődelegátus a szovjet küldöttségnek az ál­talános vitában elhangzott felszólalása után ezeket mon­dotta: "A 17. ülésszak józan szakasza a negyedik napon véget ért.­* Neki mindenkinél jobban kell tudnia, hogy bi­zonyos értelemben a 17. ülés­szak józan szakasza már jóval azelőtt véget ért, hogy egyál­talán megkezdődött volna. Az amerikai küldöttség augusz­tus 17-én terjesztette be javas­latát az úgynevezett magyar kérdéssül. Mégpedig olyan előzmények után, amikor a hivatalos amerikai szervek mind Washingtonban, mind Budapesten állandó érintke­zésben voltak magyar hivata­los személyekkel, hogy keres­sék a kölcsönös kapcsolatok fejlesztésének módját. Azt a benyomást keltették: mindent megtesznek, hogy meggyőzze­nek bennünket, nem kívánnak beavatkozni Magyarország bel­­ügyeibe.­­ De a kép hirtelen meg­változott Köztudomású, hogy az ENSZ főtitkára meghívá­somra a mindkét fél szá­mára megfelelő időpontban Magyarországra szándékozik utazni. Ki kell jelentenem, hogy a főtitkár egészen vi­lágosan leszögezte elvi állás­pontját és sohasem kötötte feltételekhez tervezett látoga­tását. Az ő javaslatára meg­egyeztünk, hogy a jelenlegi ülésszak előtt nem jön Ma­gyarországra, hanem valami­kor később, kölcsönösen elfo­gadható időpontban. Ezután azonban amerikai forrásokból olyan hír érkezett hozzánk, hogy a főtitkár zsúfolt prog­ramja ellenére is eljönne Ma­gyarországra a mostani köz­gyűlés előtt, ha mi hajlan­dók lennénk teljesíteni az Egyesült Államok bizonyos követeléseit. Mi azonban az ENSZ ügyvezető főtitkárát hívtuk meg és ehhez harma­dik félnek semmi köze. Ami az Egyesült Államokat ille­ti, világosan megmondottuk és most megismételjük: hajlan­dók vagyunk segíteni neki, hogy kikerüljön — az ő sza­vaikkal élve — a hivatalos kapcsolatunkban fennálló zsákutcából, de valamiféle nyomás alatt és jogtalan fel­tételek alapján nincs lehető­ség a tárgyalásra. Mi igazán ráérünk. Az idő nekünk dol­gozik. A téy ujjat követi ezelesen hallgat . Ennek a kétszínű politi­kának a szomorú és sajnála­tos tapasztalatai, amelyek érezhetők az államközi kap­csolatok egyes vonatkozásai­ban is, rávilágítanak egy ál­talánosabb és sokkal jelentő­sebb problémára: szükség van a különböző társadalmi rend­szerekben élő és különböző történelmi hátterű nemzetek békés egymás mellett élése alapelveinek kialakítására. A bizalom légkörének megterem­tése végett ki kell küszöbölni mindenféle kettős játékot és érvényre kell juttatni az együttélés elveinek következe­tes megtartását. A nyugati po­litikusoknál sok válságos helyzetben hiányolhatjuk a következetességek s ez több tekintetben veszélyezteti az eredményes haladást. Péter János ezt néhány konkrét példával bizonyította. A többi között beszélt a dél­­vietnami katonai­ beavatkozás­ról és hangsúlyozta, hogy Ku­ba esete még világosabban megmutatja, mennyire re­ménytelen dolog egyelőre kor­rekt tárgyalásokon alapuló megegyezést várni az Egyesült Államoktól. Péter János a továbbiakban hangoztatta, hogy a nyugati hatalmak készsége a békés egymás mellett élésre meggyő­zőbb lenne, ha ők maguk ész­szerű javaslatokat tennének a vitás problémák megoldására, akár saját kezdeményezésük­ből, akár válaszul más kormá­nyok javaslataira. A magyar külügyminiszter itt megemlítette, hogy Len­gyelország más szocialista ál­lamokkal együtt Közép-Euró-

Next