Magyar Nemzet, 1963. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

4 SZ::cED /JJ "f Magyar Nemzet === A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • mmsBMmc'wwnmn Életünk is­ formát hozott... Nem vagyunk angyalok. Életünkben sok zavart csinál az önzés, a törtetés, a hata­lomvágy, a felelőtlenség, az üres élvezetek hajszolása, a lélektelen betűvágás, a hiva­tal sok fölösleges és elítélendő packázása, bujkálások az em­beri tisztesség és a törvény paragrafusai között. Az egyéni és közösségi tervek összehan­golása még mindig elég sűrűn üt ki a közérdek rovására, s az anyagi érdekeltség — akár munkáról, akár társadalmi tu­lajdonról, gyárak, üzemek, termelőszövetkezetek, állami gazdaságok bonyolult életéről, tanácsi és egyéb hivatali ügy­intézésről legyen szó — néha görbe utakon érvényesül. A nép vagyonát és az állam ér­dekét a legsajátabb sajátunk­­nak kellene éreznünk, hiszen ez az ország minden gazdag­ságával és szépségével való­ban mindannyiunké, ezt már senki el nem vitathatja tő­lünk. Ha becsületesen dolgo­zunk, magunknak gyarapítjuk, ha rossz gazdái vagyunk, mi fogjuk megérezni a böjtjét. Az senyém,­­ és a »mienk« vi­táiban mégis elég gyakran el­tévedünk, s isten tudja, ho­gyan — sűrűn példázzuk a szentet, akinek maga felé haj­lik a keze. És mégis napról napra figyelhetjük, hogyan alakulnak életünk új formái, telik meg mind több szocia­lista tartalommal belső »egy­­más mellett élésünk«, bomla- toznak az osztálykorlátok és épül a nemzeti egység. Gyerekkorom falusi éveiben apámék még vasárnapról va­sárnapra bírókkal, ököllel és késsel is megharcolták a gisz­­szerek — az öntök — s a bá­nyászok hagyományos csatáit a parasztok ellen, jóllehet talán rokonok is voltak, egyik­másik munkásnak még valami kevés krumpli alá való földje is akadt, senki sem tudta vol­na megmondani, mi bajuk van egymással, mindannyian keservesen húzták az élet igá­ját. A húszholdasok lenézték a szegényebbeket, a lovasgaz­dák a sovány tehénnel igázó ■"koldusokat­", a katolikusok tör­zs­alkod­tak a kálvinistákkal, s nemcsak az üdvözlés menny­béli lehetőségei miatt, az al­vég nem házasodott a kolonis­­tákkal, papjaink, jegyzőnk, orvosunk magasan lebegtek a közönséges nép világa felett, s majdnem olyan rangjuk volt közöttünk—de mégsem egészen akkora! — mint Andrássy Dénes gróf komornyikjának, aki nemzeti ünnepeinken földes­urunkat képviselte. De nem­csak mi voltunk így. A ma­gyar falu ilyenféle társadalmi renddel vonult be a felszaba­dulás utáni új világba, ez alól kivétel igen kevés volt, s bizony bőven akadt tanulni­­valónk. Zuglói utcánkban az ötve­nes évek elején épült fel az első új ház. Emberi és újság­író érdeklődésem vitt el la­kói közé már betelepedésük első napjaiban. Hivatali állás, élmunkás érdemek, szociális helyzet, tisztiorvosi bizonyít­vány, »egy kis összeköttetés" hozta össze ezt a népet, érde­kes keveredésben foglalkozás, származás szerint: egy csepp­­ben már az alakuló új társa­dalom tükröződött. Munkás­ból lett mérnök családjával barátkoztam össze — kedves, kicsit ijedt asszony, aki sem élettársa új rangjával, sem a kétszoba-hallal nem tud még mit kezdeni, három szép leány, azóta közülük kettő már férj­­hez ment, egy ördögborda kis­fiú, akit alig lehetett lebeszél­ni a gázóra leszereléséről —, s míg a férjet vártuk mun­kából, az asszony félelmeik­ről beszélt, mert valaki az ■­ osztálykorlátokra" figyelmez­tetve már a beköltözés nap­ján óvta őket a szomszédok­kal való barátkozástól. Biz­tattam az ijedt asszonykát, nem lesz itt semmi baj az egymás mellett éléssel, persze akkor még nem volt annyira ismerős sem a fogalom, sem ez a kifejezés. A mérnök is bátorította családját, mikor hazajött, pedig sokat­­hallott akkor arról, hogy a szocializ­­mus építése közben állandóan élesedik az osztályharc ... Azóta sok víz lefolyt a Du­nán. Az én mérnököm már főmérnök és Wartburg-kocsija van. Környékünket, de Buda­pest valamennyi külső kerü­letét teleültettük új házak­kal, lakótelepekkel. Bár épít­kezéseinkkel még nem tudjuk teljesen eltüntetni a hiányo­kat, az ú­j épületek betelepí­tésénél már a természetes fej­lődésből származó igényekre is ügyelni próbálunk. Az új otthonok túlnyomó többsége emelkedő általános jólétről ta­núskodik. Szellemi életünk a felszabadult emberi értelem mind bátrabb szárnyalásának, egészségügyi és szociális intéz­ményeink az emberi élet ma­gas értékelésének, életformánk az állandó gyarapodásnak és optimizmusnak jegyeit hor­dozza. A falu mélyebbről in­dult és ott még szembeötlőbb az életforma forradalmi átala­kulása, s ez még ott is jelent­kezik, ahol a parasztok bot­­ladozva birkóznak a mezőgaz­dasági nagyüzemi rend egyik­­másik követelményével A munkás-paraszt szövetség élő valóság, a falusi értelmiség együtt él a néppel. Arról már sehol sincs vita,, hogy a ter­melőszövetkezet magasabbren­­dű az egykori kisparcellánál és segítségével végre rálép­tünk földünk,­­ természeti adottságaink teljes kiakná­zásának útjára. Nemcsak az ellenforradalom előtti íitok feszültségei oldód­tak fel Uusad­aimuntban, ha­nem 105B kártételeit is rend­­behoztük, politikai és gazda­sági értelemben egyaránt. Nem valami csodatétel, hanem a Magyar Szocialista Munkás­párt évek óta folytatott poé­tikája következté­ben, amely egyszerre volt kommunista és emberséges — ami egymástól elválaszthatatlan. Kemény és kérlelhetetlen az ellenséggel szemben, elismerő és figyel­mes minden jóakarat iránt, ami emberekben, osztályokban és társadalmi rétegekben, kü­lönböző foglalkozási ágak képviselőibe­n, korra, szárma­zásra való tekintet nélkül a szocializmus megismerésének és befogadásának dolgában megnyilatkozik. A párt meg­nyerte a nép bizalmát és bi­zalommal támaszkodva a leg­szélesebb tömegekre, azokkal együtt munkálkodva érte el győzelmeit, amelyeknek ma már az egész világon vissz­hangja van, s amelyeknek örömét mindannyian napról napra, óráról órára érezzük a magunk életének gazdag szép­ségében. A múltból örökölt ellenté­tek enyhülnek, a társadalmi választóvonalak fokozatosan elmosódnak a munkában, a megértett közös nagy célok szolgálatában, abban a nagy nemzeti elhatározásban, hogy tovább megyünk a szocializ­mus útján, hogy eddig elért eredményeink­et őrizzük és a párt bevált vezetésével újabb és újabb erőfeszítéseket te­szünk további sikerek érde­kében. Életünk új formái kö­zött örvendetesen gyarapod­nak az egész dolgozó népet átfogó nemzeti egység ismer­tetőjelei. A választások alkal­mat adnak belső együttérzé­­sünk tüntető kinyilvánítására és a Hazafias Népfrontban kifejezett egységünk szocia­lista tartalmának gazdagításá­ra. nernes Kocsis László Élénk diplomáciai tevékenység a brüsszeli tárgyalások kudarca után A külpolitikai helyzet A BRÜSSZELI TÁRGYALÁSOK KUDARCÁT követően megélénkült a diplomáciai tevékenység a nyugati fővárosokban. Macmillan angol miniszterelnö­k szerdai késő esti rádió- és televízió-beszédében határozottan leszögezte, hogy a kudar­cért de Gaulle francia elnököt terheli a felelősség. Az angol miniszterelnök több alternatíváról beszélt, így például fel­hozta, hogy Anglia megerősítheti a nemzetközösségi országok­hoz fűződő kapcsolatait és továbbfejlesztheti kereskedelmét az EFTA-országokkal és az Egyesült Államokkal. A dolgok ilyen irányú alakulására mutat egyébként Javíts republikánus szenátor szerdán beterjesztett törvényjavaslata, amely módo­sítaná az Egyesült Államokban a kereskedelem kiterjesztésé­ről tavaly elfogadott törvényt. A törvényjavaslat értelmében az Egyesült Államok »teljes gazdasági társulást« tenne lehe­tővé Nagy-Britannia és a Brit Nemzetközösség államai szá­mára, így ellensúlyozva Anglia közös piaci tagságának meg­hiúsulását. A moszkvai lapok a brüsszeli tárgyalások kudarcával fog­lalkozva általában megállapítják, hogy a NATO-ban folyó vi­szály visszatükrözi a tőkés világban az erők már végbement és folyamatban levő átcsoportosulását. A Novoje Vremja a többi között megállapítja, hogy az atlanti tömb szerkezete és e tömbben a szerepek elosztása a második világháborút kö­vetően alakult ki, amikor Nyugat-Európában még senki sem gondolhatott komolyan arra, hogy ellene szegüljön az Egye­sült Államok akaratának. Azóta viszont Nyugat-Európában kialakultak olyan erők, amelyek abban a helyzetben vannak, hogy kesztyűt dobhatnak az óceánon túli monopóliumoknak. Ezek a tényezők elavultnak tekintik a NATO-n belüli viszo­nyokat és rámutatnak arra, hogy ezek már nincsenek össz­hangban a tényleges erőviszonyokkal. Itt van az atlanti tömb épületét megrázó földrengések tulajdonképpeni közép­pontja. .­ . ... - " A Pravda londoni tudósítója azt elemzi, milyen visszhan­got keltettek az angol sajtóban a brüsszeli események. A tu­dósító rámutat arra, hogy még a kormányhoz igen közelálló lapok is elismerik: a brüsszeli tárgyalások meghiúsulása ha­talmas csapást mér a Macmillan-kormány presztízsére. Az angol polgári sajtó a legutolsó pillanatig abban a reményben ringatta olvasóit, hogy valamilyen csoda folytán a nyugatné­met kompromisszumos javaslat megmentheti a brüsszeli tár­gyalásokat. Az­­európai integráció" reményükben csalatko­zott londoni védelmezői most haragjuk nyilait de Gaulle fran­cia elnökre lövellik. Londoni körökben nem titkolják inge­rültségüket Adenauer viselkedésével kapcsolatban sem. A Daily Telegraph szerint a nyugatnémet kancellár­­sohasem volt hajlandó arra, hogy gyakorlatilag nyomást gyakoroljon Franciaországra". A legutóbbi események nyugtalansággal töltötték el a francia közvéleményt. A lapok túlnyomó többsége de Gaulle-t teszi felelőssé Franciaország elszigetelődéséért. Maurice Faure, a Radikális Párt elnöke kijelentette, a­­hatok" egy­ségét súlyos csapás érte. Franciaország egyoldalú döntése alkalmas arra, hogy megtörje az­­európai szellemet". De Gaulle európai egyeduralomra tör, mondotta Macmillan Londonból jelenti az MTI. Macmillan angol miniszterel­nök szerdán, a viharos alsó­házi vita után, a késő esti órákban rövid nyilatkozatban tájékoztatta az országot a brüsszeli bukásról. A nyilat­kozatot valamennyi brit rá­dióállomás és TV-adó egyide­jűleg közvetítette. -Ami Brüsszelben történt — rossz. Rossz nekünk, rossz Európának, rossz az egész sza­bad világnak. Nagy lehetősé­get szalasztottunk el« — kezd­te beszédét Macmillan. A to­vábbiakban hangoztatta, hogy a­­francia kormány habozás nélkül és meglehetősen dur­ván megszakította a tanács­kozásokat". A brüsszeli tár­gyalások nem azért fulladtak kudarcba, mert eredménytele­nek voltak, hanem ellenkező­leg, Franciaország éppen azért ragaszkodott a­­brutális sza­­kításhoz­­, mert Brüsszelben a tárgyalófelek már a siker kü­szöbén voltak — mondotta, majd biztosította az angol köz­véleményt, hogy a kormány mindent megtett a közeledés érdekében. A kudarc felelős­ségét de Gaulle-ra hárította. Franciaországot és személy szerint de Gaulle elnököt az­­­zal vádolta, hogy európai egyeduralomra tör. Kijelentet­te, hogy Európa emlékszik diktátorokra, akik belebuktak egyeduralmi törekvéseikbe. A nyilatkozat külpolitikai részé­ben helyet kapott a­­kommu­nista veszély" formulája is, ezzel kapcsolatban Macmillan hangsúlyozta, a kormány to­vábbra is a legszorosabb an­gol—amerikai együttműködés­re törekszik. Ezután a brüsz­­szeli kudarc gazdasági vonat­kozásaival foglalkozott. "A nép most azt várja, tő­lem, hogy körvonalazzam a Közös Piac alternatíváit" — mondotta Macmillan, majd közölte, hogy nem kell két­ségbeesni, sok alternatíva kí­nálkozik. Mindazonáltal csu­pán általánosságokat mondott a nemzetközösségi országok­hoz fűződő­­történelmi kap­csolatok­ megerősítéséről, az EFTA-országokkal és az Egye­sült Államokkal folytatott ke­reskedelem továbbfejlesztésé­nek fontosságáról. Érintette az ipar korszerűsítésének jelen­tőségét és azt ígérte, hogy kormánya gondoskodik a­­tel­jes foglalkoztatottság fenntar­tásáról". (A január 22-én nyil­vánosság­ra hozott adatok szer riint ez a "­teljes foglalkozta­tottság" együtt jár azzal, hogy a munkanélküliek száma meghaladja a nyolcszázezret.) Laza vámszövetség a Közös Piac és az EFTA között Londonban úgy tudják, hogy a francia kormány egy­két napon belül indítványoz­za a Közös Piac és az EFTA, az európai szabadkereskedel­mi társulás lazább formájú vámszövetségének létrehozá­sát. De Gaulle-nak ezzel állí­tólag az lenne a célja, hogy lecsillapítsa közös piaci part­nereit, akik nyugtalankodnak Nagy-Britannia kizárásának várható gazdasági, politikai és katonai következményei miatt. Az angol források szerint Pá­rizs tulajdonképpen a "­sza­badkereskedelmi övezet" 1958- ban előterjesztett angol tervét akarja elővenni, amelyet ak­kor a francia kormány kere­ken elutasított. Ha most de Gaulle valóban olvassa az általa eltemetett angol kezdeményezést — han­goztatják Londonban —, ez csupán partnerei megtéveszté­sére szolgál, mert időközben a helyzet gyökeresen megvál­tozott. Az eredeti angol terv ugyanis még azon az elgon­doláson alapult, hogy Nagy- Britannia és Franciaország egyenlő partnerek lennének egy olyan szervezetben, amelynek tagállamai többsé­gükben London felé hajlanak. Azóta azonban a Közös Piac szorosra zárt tömbje az ural­kodó helyzetbe került Párizs —Bonn-tengely körül forog, s lazább felépítésű és gyengébb EFTA a legcsekélyebb gazda­sági, vagy politikai befolyást sem gyakorolhatná a Közös Piacra. De Gaulle tehát ■— mondják az angol fővárosban — annak biztos tudatában terjesztheti elő a békülékeny javaslatát, hogy azt London mindenképpen elutasítja majd Lemondással fenyegetőzik a NATO főtitkára A londoni szerkesztőségek­ben elterjedt az a hír, hogy dr. Stikker NATO-főtitkár, aki a napokban az angol fő­városban tárgyalt, lemondás­sal fenyegetőzik. Stikkert ál­lítólag rendkívül felháborítja, hogy az Egyesült Államok kormánya nem konzultált ve­le arról a döntésről, amely­nek értelmében kivonja Jupi­ter-rakétáit Olaszországból és Törökországból. Hasonlókép­pen sérelmezi a NATO-főtit­­kár, hogy az amerikai kor­­mány­­ ugyancsak előzetes tanácskozás nélkül határozot, úgy, hogy nem látja el Nyu­gat-Németországot a Straus­­­hadügyiminszterségfó ideje, megígért középhatósugarú Pershing-rakétákkal. Stikker állítólag attól tart hogy Washington lépései to­vább fokozzák a zavart az amúgyis meghasonlott atlanti táborban. A franciák ugyanis rámutathatnak: a Skybolt­program elejtése és e legutób­bi amerikai önkényeskedések újabb bizonyítékai, hogy Ken­nedy elnök komolyan gondol­­­ta újévi­­-fogadalmát", s meg­próbálja rövidebb pórázra fogni NATO-partnereit. Londonban bizonyos elégté­tellel nyugtázzák Kennedy "keménykezű" politikájának Párizst és Bonnt nyugtalaní­tó jeleit. Angol—amerikai társulási tervek Az MTI jelenti. Amerikai politikai körökben nagy hatást keltett a brüsszeli tárgyalá­sok meghiúsulása. Az AP wa­shingtoni tudósítója szerint az Egyesült Államok figyelmez­tetést intéz európai szövetsé­geseihez, hogy esetleg revidiál­­ni kényszerül a Nyugat-Európa védelmében vállalt amerikai "szerepről" eddig vallott felfo­gást, ha a nyugat-európai ál­lamok megengedik, hogy de Gaulle elnök átvegye vezeté­süket. A tudósító szerint a Kennedy-kormányzat most nyilván mindent elkövet, hogy erős ellenállást építsen ki Nyugat-Európában de Gaulle­­lal szemben. Javits republikánus szená­tor szerdán törvényjavaslatot terjesztett be, amely módosí­taná az Egyesült Államokban a kereskedelem kiterjesztésé­ről tavaly elfogadott törvényt. A törvényjavaslat értelmében az Egyesült Államok­­teljes gazdasági társulást­ tenne le­hetővé Nagy-Britannia és a Brit Nemzetközösség államai számára, így ellensúlyozva Anglia közös piaci tagságának meghiúsulását. Dán—angol tárgyalások Krag dán miniszterelnök és Haekkerup külügyminiszter londoni látogatására a brüsz­­szeli tárgyalások meghiúsulása nyomja rá bélyegét. A két politikus szerdán délután ér­kezett Londonba, hogy Mac­­millannel és Home-mal tár­gyaljon. Mint ismeretes, de Gaulle a múlt héten azt aján­lotta Dániának, hogy abban az esetben is lépjen be a Kö­zös Piacba, ha az Anglia csatlakozásáról folytatott tár­gyalások kudarccal végződné­nek. Dánia Angliával együtt az Európai Szabadkereskedel­mi Társulás alapító tagja és a két ország egyidőben kérte felvételét a Közös Piacba. A dán miniszterelnök Londonba érkezésekor kijelentette, hogy a Brüsszelben történtek aggo­dalommal töltik el. Dánia arra számított, hogy Angliá­val együtt rövidesen csatla­kozhat a Közös Piachoz. Krag azt is kijelentette, hogy a mostani körülmények között nem lehet szó Dánia közös piaci csatlakozásáról. Linns holland külügyminisz­ter szerdán este kijelentette, hogy a közös piac hat tagál­lama közötti politikai együtt­működésről nem lehet szó ad­dig, amíg teljesen új helyzet nem alakul ki és lehetővé nem válik Anglia csatlakozása. A miniszter megállapította, hogy­­a hatok közötti bizalom erő­sen megrendült", miután Franciaország megakadályozta Anglia közös piaci csatlakozá­sát. "Ez nagy politikai csa­lódás volt" — jelentette ki Luns. Jean Monnet francia poli­tikus, akit a Közös Piac szel­lemi atyjának tekintenek, sajtónyilatkozatában élesen támadta de Gaulle elnöknek a brüsszeli tárgyalásokkal kapcsolatos szerepét. Monnet szerint az előállott helyzet

Next