Magyar Nemzet, 1963. április (19. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

11'! folyótom W EG£Vw » Magyar Nemzet a« A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Három forintért a világirodalom Három forintért lehet be­iratkozni bármelyik nyilvános könyvtárba, a tudományos in­tézményekébe pedig ingyen. Vajon miért nem él ezzel az ajándékkal mindenki? Rengetegen nem is tudnak róla, vagy nem törődnek vele. Alacsony műveltségi fokon nagy energia kell az olvasás­hoz vezető úton megtett első lépéshez. Nemcsak az analfa­béták és félanalfabéták, az ol­vasni tudók tömege is egy­előre a fiziológiai élet hozzá­férhetővé vált örömeit keresi. Míg nem kóstolta meg az ol­vasást, nem tudja, mit mu­laszt. Észre se veszi, hogy le­­szűkül a világ körülötte, a közvetlen környezet körül fa­lazza. Ezt a falat ostromolja a kultúrforradalom, helyes stra­tégiával, változó erővel és ha­tással. Az olvasómozgalom terjesztése napiparancs. Szigo­rúan végre is hajtjuk, mert hivatásos vezérkar rendelke­zik felette. Erről egy pár zokszót is mondanék. Persze, az íróktól nem elég, ha foglal­kozásukat gyakorolják, saját érdekük az olvasók meghódí­tása. Valamikor apám nem­csak anyaggyűjtésért járta az országot, néha, szerkesztő ko­rában, vagy ha könyvsorozata jelent meg, olvasó-toborzásra is. Gondosan, körülményesen megszervezett és a helyszín előzetes ismeretében megter­vezett felolvasásokat tartott, egyedül, vagy írótársakkal, színész előadókkal. Az irodal­mi est után a vidéki városban megjelentek az ügynökök és kicsikarták a kisebb-nagyobb siker kisebb-nagyobb eredmé­nyét Keserves kínlódás volt ez, némi reflektorfénnyel. Elő­fordult, hogy az élő irodalom színe-java harminc ember előtt produkálta magát és az ügynök üres gyűjtőivel vo­nult vissza. Ezen már régen túl vagyunk, nem neves írók, színészek, de ismeretterjesztő előadók kedvéért is zsúfolá­sig megtelnek a termek. Nem ügynök jár a nyomunkban, az ingyenes könyvtár várja a konkrét eredményt, általában meg is kapja. Ezt az ezer és százezer elő­adást szédületes tömeg szer­vezi. Maga a szervezés akkora munka, hogy amellett eltör­pül a produkció. Annak meg­tervezésével már alig törődik valaki, elég, ha a szereplők megjelennek. Nemrégiben egy nagy du­nántúli város tíz írót és köl­tőt rendelt. Gavallérosan, na­pokra hívtak bennünket: úti­költség, szállás, honorárium, tekintélyes áldozat az olvasó­­mozgalom érdekében. Enge­delmesen odautaztunk, hagy­tuk magunkat üzemből üzem­be terelni, úgynevezett beszél­getésre, de a legnagyobb eről­ködésünkre se igen visszhang­zott se válasz, se kérdés. Előtte, utána feketekávét it­tunk az igazgató irodájában a gyár legszűkebb vezérkará­val. Az irodalmi napok fény­pontja kiválóan sikerült, a díszelőadásra zsúfolásig meg­telt egy hatalmas terem. Ott ültünk, vendégek és főszer­vezők, vagy húszan, a színpad piros abroszú asztala mögött és halálra váltan vártuk so­runkat. Még a költők hagy­­ján, valahogy csak elszavalták verseiket, de a prózaíróiktól azt kívánták, életükről és mű­helytitkaikról valljanak. Ki­mondhatatlan izgalom az ilyen rögtönzés, pillanatnyi diszpo­zíciótól függ, és ritkaság, aki nyilvánosan is tud fogalmazni. Így aztán a nagy energiával megszervezett irodalmi napok­nak kevés haszna maradha­tott. Mi, vendégek egymással ismerkedtünk, a szoros prog­ram tapasztalatgyűjtésre, új barátságkötésre nem adott időt. És mi öröme telhetik az olvasóknak gátlással küzdő kapkodásunkban? Pazarlás ez, szerkesztő, rendező nélkül széthullik az anyag, ebből a mintából nemigen kaphattak új olvasókedvet hallgatóink. Úgy szeretnék valahova menni, ha maga az a testület hív, akik elé oda kell állnom és, ha ottmaradhatok közöttük néhány napig, amíg elmélyít­hetjük a barátságot. Az na­gyon zavar, ha valamely el­osztó szerv sokszorosított blankettán kirendel, pláne pontatlanul, aztán kipipázza a listáján, hogy ezt a feladatot is teljesítette. És most, utol­jára, egy héttel a két nap alatt négy helyen beüte­mezett szereplés előtt, kaptam az imperativusban írott meg­hívólevelet. Meg se kérdezik az embert, ráér-e, mozgósít­ják az aktíváikat, akiket így nem is lehet cserbenhagyni. Egyik költő, úti társam mond­ja, hogy hetenként kétszer­­háromszor lép fel ilyen jól megszervezett és egyáltalán nem szerkesztett irodalmi es­ten. Biztosan így is érdemes, három—négyszáz ember meg­hallgat bennünket, pár ezren olvassák a helyi lapban a ri­portot az előadásunkról, iro­dalomról, olvasómozgalomról De azért ez a laza forma el­évült, céltudatosabban és na­gyobb igénnyel kell a készsé­gesen kapható szereplőkkel gazdálkodni. Az olv­asó mozgalom felelő­sei roppant ambícióval kutat­ják a módszereket, hogy kel­lene a még mindig passzív falusiakat — és városiakat­—, könyvre kaparni. Szolnok me­gyében például cél, hogy a lakosság tizennégy százaléka hamarosan beiratkozzék a könyvtárba. Nem megy köny­­nyen. A múlt, persze a nyo­morult múlt oka ennek — de ínség már sehol sincsen, rádió van ezerszámra, televízió szá­zával, csak a könyvre nem éhesek? Bár előfordulnak cso­dák. Az egyik nagy­községben parlagon hevert a könyvtár. Egy nyugdíjas tanítónőt he­lyeztek el benne és egyetlen esztendő alatt a lakosság hu­szonnyolc százaléka beiratko­zott hozzá kölcsönzőnek! Kétségtelenül könyvtáros te­hetség, megérdemelné, hogy pár száz forintos tiszteletdíja helyett legalább fél­ állás fize­tését kapja. Nem kivétel ez a tanító néni, ismerek más vi­déken asszonyt, aki havi száz forintért háromezer könyvet forgat egy pici szobában óriás sikerrel. Egyik este tízezernél több lakosú községben voltunk. Ne­héz hely, mondták kísérőink. Itt csak nyolc százalék a könyvtárolvasó, annak is a fele gyerek. Két gazdag ter­melőszövetkezetük van, a kö­­­­zelben nagy gyár, Szolnok sincsen messze, öt általános iskolájuk és egy gimnáziumuk van. Jómódú a falu. A könyv­táruk barátságtalan nagy te­rem, kopott bútorokkal. Ebben az évben hetvenezer forintot költhetnek könyvvásárlásra, még­ közel a felét üzemelte­tésre. A tanács nagyvonalú, a pártszervezeti, a tsz-vezetők kultúra-barátok, mert nem lendül akkor feljebb a han­gulat ebben az örömöt ingyen osztogató házban? A komor színházterem zsú­folásig megtelt jól öltözött, mégis falusias, mindenféle ko­rú közönséggel. De a százöt­vennél több pedagógus közül csak három vagy négy tartotta érdemesnek megjelenni. Kü­lönös, váratlan dolog, hiszen másutt mindig a pedagógu­sok szokták a művészvendé­geket hívni — körülvenni. Jártam már az Alföldön pompásan berendezett, szédítő­­ forgalmú könyvtárban. Láttam sivár hodályokat kongani az érdektelenségtől és parányi szűk zugokat, ahol moccanni nem bírtak már a könyvért sorbanállók. Egyik sem vélet­len, a kor, a közösség igényét jól is, rosszul is ki lehet elé­gíteni, nagyon sok múlik az irányítók képességén és buz­galmán. Ha nyolcvanöt éves parasztasszony kapja a leg­jobb olvasó-szervező jutalmát, az megható, de azt a száz­ötven fiatal pedagógus is ki­érdemelhetné. Három forint beiratkozási díjért kéthetenként tíz-, húsz-, százezer könyv között válo­gathat bárki. Móricz Virág Katonai puccs Guatemalában Az elűzött elnök elégedett A külpolitikai helyzet­ ­ A LATIN-AMERIKAI ESEMÉNYEK jegyében kezdődött a világpolitika új hete. A legjellemzőbb valamennyiük közül a vasárnap Guatemalában végrehajtott szélsőjobboldali jellegű katonai államcsíny. Ydigoras eddigi elnököt, aki maga is terror-légkört teremtett az országban, elkergették és helyét volt hadügyminiszterének, Peralta ezredesnek a vezetésével tiszti junta vette át. A nyugati kommentárok kiemelték, hogy a történtek az Egyesült Államok tudtával végrehajtott "­megelőző intézke­dések" voltak. Guatemalába ugyanis visszatért Arevalo volt elnök, aki kormányzása idején bizonyos demokratikus refor­mokat hajtott végre. A munkás-paraszt tömegeik készek vol­tak támogatni a népszerű államférfit a novemberi elnökvá­lasztáson, s így a demokratikus fordulatot megelőzendő haj­tották végre a fasiszta puccsot. A helyzet fonákságát mutatja, hogy az elűzött Ydigoras elnök Nicaragua fővárosába érkezve »elégedettségét« fejezte ki a történtekkel, szinte örömmel üd­vözölte a fordulatot. A latin-amerikai problémák más vonatkozásokban is napirenden szerepeltek. A brazíliai Niteroiban befejezte mun­káját a Kubával való szolidaritás kongresszusa. A népekhez intézett felhívásában és határozatában tömörebb összefogást sürget a forradalmi Kuba védelmére és harci akciókra szólít fel. Bizonyos tekintetben fordulatnak számítható, hogy az Egyesült Államok­ hivatalosan elhatárolta magát a kubai el­lenforradalmárok legutóbbi tengeri kalóz-akcióitól. Ugyanakkor Washington Angliát kérte fel, hogy őrködjék a k­arib-tengeri vizeken és akadályozza meg a felelőtlen cselekmények elkö­vetését. Ezt az egyébként józannak tűnő lépést hatásában gyengíti, hogy mindössze egyetlen angol hajó látja el ezt a feladatot. Még inkább ellentmondásos az amerikai lépés, ha egybevetjük azokkal a jelentésekkel, amelyek szerint a CIA változatlanul támogatja az Egyesült Államok földjén szer­vezkedő kubai ellenforradalmárokat.­­ NYUGAT-EURÓPÁBAN a diplomáciai frontok viszony­­­­lag csendesek. Elsősorban belpolitikai jellegű események hívták fel magukra a figyelmet. A francia szénbányász­sztrájk hétfőn immár második hónapjába lépett, s ebből az alkalomból a három nagy szakszervezeti szövetség ismételten leszögezte: határozottan kitart a sztrájk folytatása mellett. A bányászok mindaddig nem veszik fel­ a munkát, amíg a kormány főbb követeléseiket nem teljesíti. A nemzetközi szolidaritás továbbra is támogatja a francia bányászok har­cát, így legutóbb a szovjet bányászsza­kszervezet közölte, hogy újabb százezer frankot utalt át francia munkástestvé­reinek támogatására. A másik figyelemre méltó nyugat-európai esemény Aden­­auer pártjának Rajna-Pfalz-i tartományi veresége volt. A CDU abszolút többségét vesztette el, s ez annál érzékenyeb­ben érinti, mert Rajna-Pfalzot eddig fellegvárának tekint­hette. Az egyöntetű kommentárok szerint az újabb vereség oka az NSZK kormányának általános politikájában kereshető, a nyugatnémet lakosság nagy része megcsömörlött Adenauer terméketlen, minden haladást gátló irányvonalától. A guatemalai események 1e Guatemalában ismere­tessé vált, hogy Juan José Arevalo volt elnök, Ydigoras Fuentes diktátor ellenzékének egyik vezetője illegális­­ úton Mexikóból visszaérkezett az országba. Arevalo visszaérke­zésének hírére Guatemalában lezárták a repülőtereket és a közlekedési útvonalakat, szi­gorú kijárási tilalmat rendel­tek el és felszólították a lako­sokat, hogy maradjanak ott­hon. Juan José Arevalo a szer­zője »A cápa és a szardíniák« című könyvnek, amely heve­sen támadja az Egyesült Álla­mok latin-amerikai politiká­ját. Arevalo ugyanakkor eré­lyesen elutasította Ydigoras Fuentesnek azt az állítását, hogy kommunista lenne. A Reuter ismertette azt a hivatalos guatemalai nyilat­kozatot, amely szerint a gua­temalai hadsereg vasárnap át­vette a kormány irányítását és a »nyugalom« helyreállításáig felfüggesztette az alkotmányt. A nyilatkozat közölte, hogy Alfredo Enrique Peralta Azur­­dia ezredes, hadügyminiszter, mint a hadsereg legmagasabb rangú tisztje lesz a végrehajtó és törvényhozó hatalom gya­korlója. A vasárnapra virradó éjszaka puccs segítségével ha­talomra jutott guatemalai ka­tonai junta a nap folyamán újabb közleményt adott ki és abban ismertette politikai programját. Mint a közleményből kitű­nik, a politikai program kö­zéppontjában a kommunista­­ellenesség áll. A szélsőségesen jobboldali katonatisztek ugyanakkor bizonyos "lépcső­zetes intézkedéseket" helyez­nek kilátásba a leginkább rá­szorulók — különösen a me­zőgazdasági és ipari munká­sok — helyzetének megjaví­tására. A közlemény "valóban de­mokratikus légkör" kialakítá­sát ígéri és kilátásba helyezi, hogy "mihelyt a hadsereg tel­jesítette feladatát, átadja a ha­talmat a nép által megválasz­tandó elnöknek". Arról azon­ban nem tesz említést a köz­lemény, hogy mikor tartaná­nak elnökválasztásokat. Enrique Peralta Azurdia ezredes, a puccs által hata­lomra került ideiglenes elnök vasárnap délután újságíróknak kijelentette, hogy az éjszaka folyamán letartóztatták Ydigo­ras Fuentes elnököt és felesé­gét. Az ezredes elmondotta továbbá, hogy az elnöki palota őrsége ellenállást tanúsított, mire csapatok vették körül a palotát és egy harckocsi le­döntötte a kertbe vezető ka­put. A volt elnököt, a legújabb jelentések szerint, Nicaraguá­ba száműzték. A puccsisták letartóztatták Roberto Alejost, Ydigoras Fuentes pártjának elnökjelölt­jét, valamint a megdöntött kormány több kommunista barátsággal vádolt miniszte­rét. A hadsereg elfoglalta a kongresszus épületét és meg­szállta az Ydigoras Fuentest és Arevalót támogató pártok székházait.­­­ Nyugati hírügynökségek jelentései szerint az éjszaka folyamán a guatemalai fővá­ros egyes negyedeiben mint­egy húszperces tűzharc folyt. A túlerőben levő katonai egy­ségek azonban gyorsan leküz­dötték az ellenállást. Reggel­re harckocsik lepték el az ut­cákat és katonai őrség vonult fel a fontosabb középületek elé. A város fölött a légierő gépei járőrszolgálatot végez­nek. A puccsista katonai vezetők 16 magas rangú katonatiszt ál­tal aláírt nyilatkozatot adtak ki, amelyet a guatemalai rá­dió reggel 6 órakor ismerte­tett. 1. Az új katonai junta azzal próbálja megindokolni a hata­lomátvételt, hogy — mint a nyilatkozat hangoztatja — "az utóbbi időben jelentősen fo­kozódott a kommunista ele­mek beszivárgása és szükség volt a hadsereg akciójára, hogy megakadályozzák a kom­munistáik hatalomraj­utását Guatemalában". A hírügynökségi jelentések szerint a hadsereg mindhárom fegyverneme támogatta a puccsista katonatisztek akció­ját. **• Az amerikai kormány meglepő gyorsasággal reagált a guatemalai fordulatra. Mint az UPI jelenti, a kül­ügyminisztérium szóvivője hangoztatta, a katonai állam­csíny »nem okozott meglepe­tést Washingtonban, mert "jól tudták, hogy a katonai vezetők tartanak Arevalo eset­leges hatalomra kerülésétől". Egy New York-i rádió­­állomás jelentése szerint Ydi­goras Fuentes, a volt guate­malai köztársasági elnök va­sárnap este Managuába, Ni­caragua fővárosába érkezett, ahol magas rangú kormány­­tisztviselő fogadta. Ydigoras meglepetésre azzal a nyilatko­zattal szolgált, hogy a kormá­nyát megdöntő katonai hata­lomátvétel "országa és Kö­zép-Ameri­ka többi részének javát szolgálja". Guatemala fővárosában va­sárnap sajtóértekezlet kereté­ben mutatkozott be az újság­íróknak Enrique Peralta Azur­dia, az állam új feje, az 64 éves egykori hadügyminiszter. Kérte az újságírókat, hogy ne tekintsék katonai juntának az "z új kormányt". Azt is jobban szeretné — tette hozzá —, ha inkább a fegyveres erők ál­lamfőjének, mint ideiglenes köztársasági elnöknek nevez­nék. Azt mondta, hogy hama­rosan nyilvánosságra hozza az új kormány névsorát, amely­ben nem katonai személyek is szerepet kapnak. Peralta 34 évet töltött a gua­temalai hadsereg kötelékében. Ez idő alatt különböző latin­amerikai országokban, vala­mint az Egyesült Államokban katonai attasé is volt. Néhány országban — közöttük Kubá­ban is­­— Guetévnala nagykö­veteként szolgált k rövidebb­­hosszabb ideig. Az elmúlt két év alatt Ydigoras Fuentes hadügyminisztere volt, s be­avatottak a most megbukott köztársasági elnök "árnyéká­nak" tekintették, Adigoras több ízben érdemérmekkel tüntette ki.­­ • Guatemala fővárosában a vasárnapra virradóra végre­hajtott államcsíny két halálos áldozatot követelt, s a rövid tűzharcban két katona sebe­sült meg. Az új vezetőség vál­tozatlanul érvényben tartja a kijárási tilalmat, amely este nyolc órától reggel hat óráig tart. Nyilvánosságra hozták idő­közben, hogy a most hatalom­ra került vezetők elfogatási parancsot adtak ki Arevalo volt guatemalai elnök ellen. Latin-amerikai szolidaritási bizottságot szerveznek Befejezte munkáját a niteroi kongresszus Rio de Janeiróból jelenti a TASZSZ. Március 30-ról 31-re virradó éjszaka Niteroi­ban, Rio de Janeiro­ állam székhelyén véget ért a Kubá­val való szolidaritás latin­amerikai kongresszusa. A há­romnapos kongresszuson­­Ni­­teroi nyilatkozat néven el­fogadtak egy felhívást, amely az amerikai népekhez fordul. A niteroi kongresszuson ha­tározatot fogtak el, amely a Kubával való szolidaritási mozgalom fokozásáról és ösz­­szehangolásáról szól. A határozat javasolja, hogy minden latin-amerikai ország­ban erősíteni kell a Kubával való szolidaritási mozgalmat és arra kell törekedni, hogy e mozgalom felölelje a lakos­ságnak mindazon rétegeit, amelyek érdeküknek tartják az önrendelkezés és a kubai belügyekbe való be nem avat­kozás elveinek megvédését. Létesítsenek egy latin-ameri­kai szolidaritási bizottságot, nem azért, hogy az egyes or­szágok mozgalmát irányítsa, hanem, hogy megteremtse a kapcsolatokat e mozgalmak­­között, és a lehetőségekhez ké­pest összehangolja e mozgal­makat. Április 19—26. és július 15— 30-a közötti időszakban tart­sanak Amerika és az egész világ országaiban tüntetése­ket, amelyek a Kubával való szolidaritást domborítják ki. A határozat országos és re­gionális szolidaritási összejö­veteleket is javasol és ■ beje­lenti, hogy később közlendő időpontban megtartják a Ku­bával­­való latin-amerikai szo­lidaritás második kongresszu­sát.

Next