Magyar Nemzet, 1963. november (19. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-01 / 256. szám

pa: 60 fillér A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Péntek 1963. nov­ember 1­­1­. év, 256. szánt Mennyit ér a vita ? Az országgyűlés legutóbbi ülésszakain több mint ötven képviselő szólalt fel és ter­jesztett elő interpellációt. Az ötven egynéhány felszólalás vagy száz közérdekű javasla­tot tartalmazott a gazdaság különböző területein fel-fel­­bukkanó kisebb-nagyobb hi­bák megszüntetésére. A tör­vényhozás tehá­t hasznosan vi­tázott. Hasznosan, abból ki­indulva, hogy céljaink, ter­veink, általános gazdasági po­litikánk irányvonala helyes, váratlan nehézségek — pél­dául két "terven felüli­ forró nyár, és e£v szokatlanul ke­mény tél — súlyát is kitű­nően állta és gazdasági éle­tünk alapvetően az ötéves tervben előírt ütemben fejlő­dik. Ezt nem egyszerűen sta­tisztikusok mérlegei igazolják, hanem maga az élet, mind­­annyiunk józan ítélőképessé­ge. A vita célja, tehát nyil­vánvalóan csak egy lehetett: félresöpörni mindazt, ami en­nek a helyes programnak a további megvalósulását lassít­ja. Erről vitatkozott három napon át szenvedéllyel és se­gíteni akarással az országgyű­lés. Arra építve, hogy több szem többet lát, s az ország­gyűlési képviselők — ez is be­bizonyosodott már — egyre inkább az ország szemét je­lentik, sok millió ember köz­véleményének adnak­­ hangot a parlamentben. C íme, egy vitatéma. Csedreki Tisziló, a hajdúsági MTESZ titkára nagyon határozottan kifejtette, miért bukdácsol nálunk egy-egy új konstruk­ció ezernyi útvesztőn át, amíg célhoz ér. Hogy túlon túl bo­nyolult nálunk egy-egy beru­házás jóváhagyásának, végső kialakításának útja, miközben ■— helyesen, okosan — az egész népgazdaság fejlődésé­nek alapszabályaként valljuk a műszaki fejlesztés fontossá­gát. Csak a legkorszerűbb gyártási módszerekkel, a leg­korszerűbb cikkekkel — így szoktuk mondani, világszínvo­nalon — tudjuk állni a ver­senyt a nemzetközi piacom, a szocialista és kapitalista világ gazdasági küzdőporond­ján, mégis nagyon lassan születik meg nálunk egy-egy új gép. Vázlatosan összefoglalva így: új konstrukciót igényel például a mezőgazdasági gép­ipar. Az igény belekerül a következő éves tervbe. Tucat­nyi szerv részvételével elbí­rálják és jóváhagyják a terv­­javaslatot. Ezután elkészítik a műszaki tervet, ismét ösz­­szeülnek az illetékes — és il­letékesnek mondott — szer­vek és rámondják az áment, összeállítják a tervezők a kí­sérleti gép dokumentációját (ez egy, két, négy hónap, konstrukciója válogatja), majd beszerzik az anyagot és le­gyártják a kísérleti gépet. A kísérletek alapján módosítják a tervet és elkészítik a proto­típus dokumentációját. Újabb módosítás és legyártják a pro­totípust. Bizonyos idő múl­tán a fejlesztéssel foglalkozó szervek elismerik, hogy a pro­totípus jó, egy bizottság — újból mindenféle illetékes meghallgatása után — enge­délyezi a null-széria doku­­mentációján­ak összeállítását. Valahol egy gyár elkészíti a null­szériát és utána például a Gépkísérleti Intézet kap egy példányt, amellyel hónapokon át kísérletezik. A fejlesztésért felelős intézmény ezután fog hozzá a sorozatgyártás doku­mentációjának tervezéséhez, s csak ekkor kerül sor végre a gép szériagyártására. Köz­ben pedig — az esetek több­ségében — elmúlik egy-két esztendő. Nem hosszú ez az idő? Nem túlságosan bonyo­lult-e ez az útvesztő? Nem taníttja-e tehát a műszaki fej­lesztést, a népgazdaság egé­szének erősödését ez az évek hosszú során megmerevedett rend? — tette fel a kérdést a képviselő. A vitában több képviselő foglalkozott ugyan­ezzel a problémával, a Terv­hivatal elnöke pedig megkö­szönte a figyelmeztetést és az ülésszak utolsó napján beje­lentette, hogy módosítják a beruházások jóváhagyási rendszerét, nagyobb önállósá­got adnak a tervezőknek, több felelősséget kívánnak tőlük és ez együtt ennek a bonyolult engedélyezési módszernek az egyszerűsödéséhez, a folyamat meggyorsulásához vezethet. Felmerült az országgyűlés­ben tucatnyi más vitára érde­mes téma is, a talajerózió elleni hathatósabb küzdelem­től a gázkészülékek sorozat­­gyártásáig, az építőipar anyag­­ellátásától a mezőgazdasági felvásárló szervek munkájá­nak jogos bírálatáig , a fel­szólalások egészükben a kép­viselők széles körű tájékozott­ságát és az ország közös ügyeiért érzett őszinte, igaz felelősségét tükrözte. A vita tehát az ország javát szolgál­ta és olyan feladatokat állí­tott a kormány, a miniszté­riumok elé, amelyeken érde­mes gondolkodni, s amelye­ket érdemes is végrehajtani a mindenki által helyeselt nagy tervek pontosabb, töké­letesebb, következetesebb vég­rehajtása érdekében. Ilyen a hasznos vita. S aki sok vitatkozást ül mostaná­ban végig, bátra­n és örömmel­­állapíthatja meg: manapság az ilyen hasznos tanácskozások jellemzik a munkát minden­felé, emberek ezrei mondják ki véleményüket szakmájuk különböző gondjairól, s ezzel akarják segíteni a jo­bb, a tö­kéletesebb megszületését. A vitának ez a természetessé vált szabadsága a demokra­tikus vezetés m­eghatározó ré­szévé lett. Ahol helyesen al­kalmazzák, ott érezhetően jobban mennek a dolgok, mint azokon a helyeken, ahol vélt presztízs okokból, a ve­zetők tekintélyének védelme címén többnyire már burkol­tan ugyan, de akadályozzák a vélemények szabad össze­csapását. A vita valahogy életszük­ségletté lett nálunk, s hogy ez mennyire jó, azt nem mérhet­jük csak gazdasági eredmé­nyekkel, hanem sokkalta in­kább az egész politikai légkör egészséges frisseségén. De minden vita jó-e? Erre már nem válaszolnék egyértelmű igennel. Mert a beruházási rendszer már emlegetett pél­dája is éppen a mindenáron demokratikusnak tekintett vi­tatkozás egyik fajtája, ahol mindenki véleményt mond, mindenkit meghallgatnak, s ez késlelteti a végső felelős döntés kimondását. S ha ez a rossz viták egyik fajtája, a másik sem kevésbé veszedel­mes, amikor vitatkozás cííéj­n nem számolunk az ország reá­lis gazdasági lehetőségeivel és kívánságlistákat, irreális ál­mokat hajtogatunk, azonnali megoldást keresünk ott, ahol az élet csak hosszú idő múlva szolgálhat tökéletes megoldás­sal. Álmodozni jó, de ha pél­dául a húszéves távlati terve­zés vitája címén olyan álmo­kat kergetünk, amelyek meg­valósulására belátható időn belül nincs lehetőség — ezért kell például újból felülvizs­gálni a főváros különböző in­tézményeinek távlati prog­ramjait —, nem jutunk sem­mivel előbbre, sőt, a nem hozzáértő emberekben illú­­­ziókat keltünk. Ez pedig sok ember hitét ingathatja meg reális tervekkel szemben is. Ne vitázzunk tehá­t­ána olyanról, amiről még nem kell vitáznunk. És ne vitázzunk végre olyan dolgokról sem, amelyekről már egyszer dön­töttünk. Gyakori tapasztalat hogy egy-egy eredményes vi­ta után a határozatok végre­hajtása helyett egyesek ma­kacsul ragaszkodnak a negy­vennyolchoz és nem cseleked­nek, hanem bizonyítványt ma­gyaráznak. Ez nem egyszerűen vitatkozási szenvedélyből fa­kad. Lehetőségből is. A fővá­rosi tanács vezetői panasz­kodnak — s joggal —, milyen gyakran akadályozza egy-egy jogszabály, hogy a megfelelő vita után hozott jó döntések megvalósuljanak. Fejleszteni akarják a Kígyó utcában a Mackót. .Megvitatták a hatá­rozatot: a Mackó a két szom­szédos kis üzlet irányában terjeszkedhet, a két boti más helyiséget kap. Az üzlet ve­zetői azonban­ változatlanul — a városkép érdekei és a na­gyobb költségek ellenére — a reprezentatív Röltex-bód­­ót akarják­ bekebelezni. Döntés ide, döntés oda, vitáznak, fel­lebbeznek Ponciustól Pilátu­sig, mert lehetőségük van rá. Ez apró eset, de önmagáért beszél. A vita annyit ér, amennyi kézzel fogható haszna szár­mazik belőle­ az országnak. Kocsis Tanás Az afrikai külügyminiszterek értekezlete állapítja meg az algériai-marokkói határt A külpolitikai helyzet , AZ ALGÉRIAI—MAROKKÓI MEGEGYEZÉS híre min­­­­­­denütt megkönnyebbülést és megnyugvást váltott ki. Az algíri rádió megszakítva adását jelentette be a tűzszünet létrejöttét. A bamakói értekezlet — mondotta a rádió be­mondója —, amelyet még megkezdése előtt kudarcba akar­tak fullasztani egyesek, végül is békét hozott. Igazolta remé­nyeinket, amelyeket Afrikában és másutt, főként a szocialista országokban is osztottak, nevezetesen, hogy tárgyalások út­ján megvan a lehetőség a megoldásra. A bamakói egyezményt a legnagyobb megelégedéssel fo­gadta V Thant, az ENSZ főtitkára is. Ez alkalomból ENSZ- közleményt tettek­ közzé, amely hangsúlyozza: őszinte tiszte­let illeti nemcsak az érdekelt kormányfőket, hanem a közve­títésben sokat fáradó Hailé Szelasszié császárt és Modibo Keita mali köztársasági elnököt, mert a megállapodással böl­csességükről tettek tanúbizonyságot. Jazid, Ben Bella külön­­megbízottja New Yorkban a sajtó képviselői előtt kiemelte: a tűzszüneti megállapodás a vitatott szaharai térségben az, amit Algéria kívánt. Reméli — tette hozzá —, hogy az észak­afrikai országok el fogják felejteni az elmúlt hetek esemé­nyeit és együtt fognak működni az egységért. Mint a DPA Kairóból jelenti, az egyiptomi sajtó­­­az af­rikai diplomácia diadalának« könyvelte el a bamakói meg­állapodást. Kairóban különösen azt vették elégtétellel tudo­másul, hogy Ben Bella és II. Hasszán megállapodott: az af­rikai egységszervezetre bízza-e annak a kérdésnek a tisztá­zását, hogy kit terhel a felelősség a határviszályért. Párizsban Ben Bella, valamint a két közvetítő államfő, Modibo Keita és Hailé Szelasszié diplomáciai sikereként ér­tékelik a megállapodást. II. Hasszán ugyan elérte, hogy a határkérdés nemzetközi fórum elé kerül, de le kellett mon­dania arról a tervéről, hogy katonai támadásával kész tények elé állítsa a tárgyalókat. »A fegyvereknek meg kellett hát­rálniuk a diplomácia elöl — állapítja meg a Libération —, a bamakói megállapodás meghiúsította a marokkói király tulajdonképpeni célját, azt, hogy csapást mérjen az algériai forradalomra.« Az Aurore ezeket írja: "Felvetődik a kérdés, vajon a rabati trónus körül süvítő viharos­­szelek nem da­gadnak-e előbb-utóbb pusztító orkánná." Az Humanité ki­emeli, a bamakói döntésben nagy szerepe volt a fiatal Algé­riai Köztársaság iránt Afrikában, a szocialista országokban és az egész világon megnyilvánuló szolidaritásnak.­­ AZ ANGOL—FRANCIA GAZDASÁGI TÁRGYALÁSOK eredmény nélkül végződtek Londonban. Angol és fran­cia hivatalos körökben ennek ellenére örvendetesnek tartják, hogy a két ország gazdasági küldöttségei először ültek le a tárgyalóasztalhoz a Közös Piac­ megbeszélések meghiúsulása óta. A kapcsolat felvételét Londonban főként azért tartják fontosnak, mert de Gaulle minden jel szerint be akarja bi­zonyítani Bonn-nak, hogy Párizs más barátokat is találhat, ha a németek nem teljesítik a franciák agrárpolitikai követelé­seit. A Daily Mail úgy értesült, hogy de Gaulle komolyan számol a Közös Piac, mint vámtarifa szervezet összeomlá­sával még az év vége előtt. Franciaország nem hajlandó magára nézve kötelezőnek tartani a Közös Piac külső vám­tarifa-egyezményeit — hangoztatja a lap —, és úgy fog ke­reskedelmi egyezményeket kötni Angliával, mintha a Közös Piac külső vámfala nem is léteznék. Az Elysée-palotához közelálló források szerint de Gaulle nem hajlandó további engedményeket adni Bonn agrárpolitikája javára és ezért keresi a közeledést Angliához. Az nigériai—marokkói fegyverszüneti egyezmény Illán Az afrikai egységszervezet külügyminiszterei állapítják meg a határt Bamakóból jelenti az MTI. November 2-ra virradóra el­hallgatnak a fegyverek, az al­gériai—marokkói határon. Mint már jelentettük, Bam­a­kóban szerdán aláírták a fegy­verszüneti egyezményt. Az egyezmény olyan kompromisz­­szumnak látszik, amely inkább az algériai álláspontot vette tekintetbe. A megállapodás értelmében a vitatott határterületen de­­militarizált övezet létesül, az övezet pontos elhatárolása egy négyhatalmi — algériai, ma­rokkói, etiópiai és mali tisz­tekből álló — bizottság felada­ta. Algéria és Marokkó megál­lapodott ezenfelül abban, hogy amilyen gyorsan csak lehetsé­ges, egybehívják az afrikai egységszervezet külügyminisz­teri értekezletét, úgy amint ezt Ben Bella korábban javasolta. E bizottság feladata lesz, hogy kivizsgálja, melyik fél felelős a határviszályért, neki kell a két állam közötti határt meg- állapítania és a viszályt vég­érvényesen rendeznie. Mind­két fél kötelezte magát arra is, hogy november 1-től meg­szünteti a vitát a rádióban és sajtóban, figyelembe veszi azt az alapelvet, hogy nem avat­kozik más állam belügyeibe és az afrikai államok között fel­merülő minden vitás kérdést tárgyalások útján old meg. Hailé Szelasszié etiópiai csá­szár, az értekezlet elnöke az egyezmény aláírása után szer­dán elutazott Genfbe. A re­­­­pülőtérre mind a három má­sik államfő kikísérte. Ben Bella nyilatkozata A bamakói tűzszüneti egyez­mény aláírása Oitán csütörtö­kön hazautazott Ben Bella, Algéria elnöke és II. Hasszán marokkói király, s Ben Bella — mint a Reuter közli —■ az algíri repülőtérre megérkezve a rá váró ujjongó tömeg előtt kijelentette: Al­géria lényegében mindent megkapott, amit akart; hely­reállt a béke, megerősítették az algériai álláspont helyes­ségét, nevezetesen: a vita rendezésére az Addisz Abeba-i kharta keretén belül került sor. Kiürítik továbbá — fűzte hozzá az államfő —­­Hassi Beidát és Tindjoubot, amit a harcok kezdetén köve­teltünk. A béke beköszöntése lehetővé teszi, hogy nyuga­lomban tarthassuk meg nem­zeti ünnepünket — mondotta Ben Bella. Algéria a forradalom évfordulóját ünnepli Magyar küldökségek az finniptagen Algírból jelenti az MTI. Al­géria november 1-én ünnepli nemzeti ünnepét, a forrada­lom napját. Csütörtökön egy­más után érkeztek a külföldi küldöttségek. A szovjet kor­mányküldöttséget Patolicsev külkereskedelmi miniszter és a pártküldöttséget Ahundov, Azerbajdzsán Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára vezeti. Mindenütt ünnepi hangulat uralkodik, amihez nagymér­tékben hozzájárul, hogy Barna­kéban tűzszüneti megállapodás jött létre, megszűnik a véron­tás az algériai—marokkói ha­táron. Veres József, a magyar kor­mány küldöttség vezetője, az Algériai Nemzeti Felszabadító­­ Mozgalom kilencedik évfordu­lója alkalmából rendezett ün­nepségekre, Algírba érkezett. Az algériai dolgozók­­orszá­gos szövetségének, az algériai nőtanácsnak és a nemzeti fel­szabadító front ifjúsági szer­vezetének meghívására az ün­nepségekre ugyancsak Algírba érkezett Somogyi Miklósnak, a SZOT elnökének vezetésével Afrikában tartózkodó magyar szakszervezeti küldöttség, Er­dei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának titkára és Göbölyös Gábor, a Magyar Ifjúság Országos Tanácsának alelnöke. Fedorenko beszéde az ENSZ politikai bizottságában Meg kell gyorsítani a genfi értekezlet munkáját New Yorkból jelenti az MTI. Az ENSZ-közgyűlés politikai bizottságának szerdai ülésén Fedorenko, a Szovjetunió kül­dötte beszédet mondott. Fedo­renko hangsúlyozta, a részle­ges atomcsendről Moszkvában aláírt szerződés friss áramlatot vitt a nemzetközi életbe és megteremtette a kedvező fel­tételeket ahhoz, hogy korlá­tozni lehessen a fegyverkezési hajszát. Nagy hiba lenne viszont — jelentette ki Fedorenko —, ha megelégednénk az elért ered­ményekkel. Bármennyire is fontos a moszkvai szerződés, és a nukleáris fegyverek világ­űrbe juttatását betiltó ENSZ- határozat, önmagukban még nem vetnek véget a fegyver­kezési hajszának. A Szovjetunió küldötte rész­letesen foglalkozott a tizen­­nyolc hatalmi leszerelési bizott­ság előtt álló feladatokkal. A bizottság munkája — mondotta — sajnálatos módon nem ki­elégítő. A bizottság egy helyben topog és a genfi tárgyalások kereke­in— mint ahogy ez min­denki előtt ismeretes — üres­járatban forog. Fedorenko hangsúlyozta, hogy ezen a helyzeten sürgősen változtatni kell és új életet kell lehelni a genfi tárgyalásokba. Ezt a célt szolgálja az a szovjet javaslat, amely indítványozza, hogy 1964 első felében legfelső szin­ten hívják össze a tizennyolc­hatalmi leszerelési bizottság ülését. A nukleáris fegyvermentes övezetek kérdésére térve a szovjet küldött hangoztatta, a szovjet kormány szükségesnek tartja e tervek megvalósításá­nak támogatását. Készek va­gyunk arra — jelentette ki —, hogy a nyugati hatalmakkal együtt megfelelő mértékben szavatoljuk azt, hogy az atom­fegyvermentes övezetek kívül maradjanak a nukleáris fegy­verek alkalmazásának terüle­tén. A politikai bizottság szerdai ülésén a Jemeni Köztársaság küldötte tizenhét ország nevé­ben határozat-tervezetet nyúj­tott be a nukleáris kísérleti robbantások teljes megtiltásá­ról.

Next