Magyar Nemzet, 1964. április (20. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

“",a­ Wagp^Hemzet _____________ ____________________________________ » A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA HRUSCSOV MAGYARORSZÁGON A szovjet párt- és kormányküldöttség ünnepélyes­ testvéri fogadtatása Megkezdődtek a magyar-szovjet tárgyalások H­ruscsov újból Budapesten. Negyedszer. Több mint négy esztendeje járt nálunk legutóbb az MSZMP VII. kong­resszusán ... Kilép a Keleti pályaudvar kapuján és vidáman integet. A szürke kabát és kalap meg a kék sál kiemeli napbarnított arcát. A krími, gagrai pihenést, a munkaszabadságot szemmel láthatóan jól kihasználta. Mozgása friss, léptei ruganyo­sak, nehéz elhinni, hogy április 17-én ünnepli 70. születés­napját. Kedélye is a régi. Tréfálkozik, amikor köszönti a fogad­tatásán részt vevő magyarokat, külföldi diplomatákat és a szovjet kolónia képviselőit. Megsimogatja, megcsókolja Bár­dos Juditot, a Kaffka Margit Leányotthon kis úttörőlányát, amikor az pirosló arccal, izgatottan kezébe nyomja a nagy szegfűcsokrot. Amikor pedig az emelvényre hívják, előbb ki­válik a kísérők nagy csoportjából, és körüljárja a teret: kö­szönteni azokat, akik fogadtatására, a szovjet párt- és kor­mányküldöttség üdvözlésére eljöttek. Hruscsov a pályaudvaron a látogatás nagy fontosságáról beszélt. »Mostani látogatásunk nemcsak szívélyes találkozás jó barátainkkal — ami önmagában is nagyon kellemes —, ha­nem több annál, mert lehetőséget nyújt arra, hogy folytassuk országuk vezetőivel 1963 nyarán megkezdett rendkívül gyü­mölcsöző m­egbeszéléseinket — mondta és hozzátette: — Meg­győződésünk, hogy mostani találkozásaink és eszmecseréink Kádár János elvtárssal és a többi magyar vezetővel érdeke­sek, hasznosak és szívélyesek lesznek, amint ez jó barátok kö­zött szokás.« Kádár János is aláhúzta: "Mély meggyőződésünk, hogy küldöttségük mostani látogatásának eredményeként még tovább erősödnek a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság testvéri, szocialista kapcsolatai. A mi barátságunk nem irá­nyul egyetlen más nép ellen sem, ezért mondhatjuk, hogy ba­rátságunk és együttműködésünk további elmélyülése, erősödé­se hasznos hozzájárulás valamennyi szocialista ország, a nem­zetközi kommunista mozgalom, a haladás minden erejének még jobb tömörítéséhez, a béke megőrzéséhez.« Milyen nagy fontosságot tulajdonítanak a Hruscsov vezet­te küldöttség magyarországi útjának a Szovjetunióban, erre is számtalan tény mutat. Az, hogy Hruscsovot elutazásakor Moszkvában Brezsnyevvel az élen a szovjet párt és az állam legmagasabb rangú vezetői búcsúztatták a moszkvai diplomá­ciai képviseletek vezetőinek, tagjainak jelenlétében, már erre utal. S a képet még teljesebbé teszi, hogy a szovjet lapok, a rádió és a televízió nap­ok óta ontják a híreket, tudósításokat, cikkeket Magyarország életéről, fejlődéséről, a Szovjetunió és Magyarország kap­csolatainak sokoldalú eredményeiről. A Pravda •»Megbonthatatlan egység a békéért, a kommuniz­musért folyó közös harcban« címmel közölt kedden vezér­cikket a szovjet—magyar barátságról. Kiemeli, hogy a Szov­jetunió és a népi Magyarország két baráti állam, amely váll­vetve halad a közös, nagy cél felé. »A szovjet nép és a ma­gyar nép, a két marxista—leninista párt, a két kormány büsz­ke a szovjet—magyar barátságra, mint a közös előrehaladást megkönnyítő nagy és dicső vívmányra. A szovjet és a magyar nép előtt közös eszmény, közös út, közös cél áll: a kommu­nista társadalom felépítése.« Semmi kétség aziránt — állapítja meg a Pravda —, hogy a Hruscsov vezette szovjet párt- és kormányküldöttség magyarországi utazása elősegíti a Szov­jetunió és a szocialista Magyarország testvéri kapcsolatainak továbbfejlesztését és erősödését. Az utazás jelentősen hozzá­járul a szocialista világrendszer országai, a nemzetközi kom­munista mozgalom egységének megszilárdításáért, a világ­­kommunizmus erőinek gyarapításáért vívott harchoz. Ennek szellemében köszönti a legjobb barátnak szóló sze­retettel Hruscsovot és a szovjet küldöttséget Budapest, az ország Szovjetunió Kommunista Párt­ja Moszkva városi bizottságá­nak titkára, és G. A. Gyenyi­­szov, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A küldöttséggel együtt érke­zett Nyina Petrovna Hruscso­­va, N. Sz. Hruscsov felesége. A szovjet delegációval együtt utazott Szipka József, hazánk moszkvai nagykövete. A csapi szovjet határállomá­son Gergely Miklós, a Külügy­minisztérium protokoll osztá­lyának vezetője várta a kül­döttséget. Ugyancsak ott volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjet­unió magyarországi nagyköve­te. A szovjet párt- és kormány­­küldöttség elé a záhonyi ha­tárállomásra utazott Kállai Gyula, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Nemes Dezső, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, a Politikai Bi­zottság tagjai, Péter János kül­ügyminiszter, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizott­sága külügyi osztályának he­lyettes vezetője, Orosz Ferenc, a Szabolcs megyei pártbizott­ság első titkára, dr. P. Szabó Gyula, a megyei tanács végre­hajtó bizottságának elnökhe­lyettese. Ott voltak a fogad­tatásnál a járási és a záhonyi pártbizottság, a járási, illetve a községi tanács vezetői. Az ünnepi díszt­öltött állo­máson több ezer dolgozó gyűlt össze; az épület előtt katonai díszszázad és zenekar sorako­zott fel. A vonatból kiszálló kedves vendégeket elsőként a párt és a kormány képvise­lői, majd a helyi vezetők kö­szöntötték. Ezt követően N. Sz. Hruscsov fogadta a felsorako­zott díszszázad parancsnoká­nak jelentését, majd a zenekar eljátszotta a szovjet és a ma­gyar himnuszt. A himnuszok elhangzása után N. Sz. Hrus­csov Kállai Gyulával együtt ellépett a díszszázad előtt, s üdvözölte a díszegységet. A záhonyi állomáson Kál­lai Gyula mondott üdvözlő be­szédet. A záhonyi fogadtatás A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a forradalmi munkás­­paraszt kormánynak a meghí­vására kedden reggel hivata­los baráti látogatásra Magyar­­országra érkezett a Szovjet­unió párt- és kormányküldött­sége. A szovjet, magyar és vörös zászlókkal, orosz és ma­gyar nyelvű feliratokkal díszí­tett záhonyi határállomásra a Rákóczi induló hangjai mellett fél 7 után néhány perccel gör­dült be a delegáció különvo­­nata. A küldöttséget N. Sz. Hrus­csov, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke vezeti. A delegáció tag­jai: P. J. Seleszt, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága Elnökségének póttagja, az Ukrán Kommunis­ta Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, J. V. Andro­­pov, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottságának titkára, A. A. Gromiko, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának tagja, külügymi­niszter, P. A. Szatyukov, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának tag­ja, a Pravda főszerkesztője, P. N. Fedoszejev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Tudományos Akadémiá­jának alelnöke, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság elnö­ke, R. F. Gyementyeva, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottsága Reví­ziós Bizottságának tagja, a KÁLLAI GYULA: Népünk igaz barátait köszöntjük hazánkban — A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a magyar forradalmi munkás—paraszt kormány, az egész magyar nép nevében forró szívvel, testvéri szere­tettel üdvözlöm önöket a Ma­gyar Népköztársaság földjén. — Mindig örülünk, ha ven­dégeket üdvözölhetünk, de kétszeres az örömünk és bol­dogságunk ma, mert népünk igaz barátait, a hazánkat fel­szabadító, nemzetünk szocia­lista fejlődését önzetlenül tá­mogató Szovjetunió párt- és kormányküldöttségét és annak élén Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtársat köszönt­hetjük hazánkban. — A magyar nép egyöntetű lelkesedéssel fogadta a szovjet párt- és kormányküldöttség, Hruscsov elvtárs magyaror­szági látogatásának hírét. Gyárakban, termelőszövetke­zetekben, hivatalokban egy­szerű emberek sokasága nyil­vánította örömét afelett, hogy a társadalmi haladás, a de­mokrácia, a béke és a szocia­lizmus fáradhatatlan harco­sait, a kommunizmus első épí­tőit, egyben a magyar nép leghívebb barátait ismét or­szágunkban üdvözölhetjük. Népünk őszinte érdeklődéssel és mély barátsággal várja önöket, s ebben a látogatás­ban annak bizonyságát látja, hogy erős, szilárd és meg­bonthatatlan a magyar—szov­jet barátság, amely a Magyar Népköztársaság szocialista fej­lődésének és előrehaladásá­nak legfontosabb záloga. Né­pünktől kapott legszentebb feladatunknak tekintjük, hogy óvjuk és ápoljuk ezt a barát­ságot! — Hruscsov elvtársnak, s a szovjet párt- és kormánykül­­döttségnek látogatása alkal­mat nyújt arra is, hogy még inkább elmélyítsük pártjaink és kormányaink között a köl­csönös megértés és együttmű­ködés szellemét, örömmel ál­lapíthatjuk meg, hogy ez az együttműködés és kölcsönös megértés a nemzetközi élet kérdéseiben, a nemzetközi munkásmozgalom problémái­ban, országaink politikai, gaz­dasági és kulturális kapcsola­taiban ma olyan, amilyennek a közös célokért harcoló, test­véri barátságban élő népek pártjai és államai között len­nie kell. Vállvetve, teljes össz­hangban küzdünk a szocializ­mus, a kommunizmus felépí­téséért, a béke megvédéséért . Hat éve, hogy ön a Szov­jetunió párt- és kormánykül­döttségével néhány napot Ma­gyarországon tölthetett. Ez a hat év népünk életében szor­galmas munkával, az építés­ben kivívott eredményekkel telt el. Hála a magyar nép alkotó erejének, hála a Szov­jetunió segítségének és a szo­cialista országok együttműkö­désének, e hat év alatt orszá­gunk képe, népünk élete je­lentősen megváltozott. Lerak­tuk a szocializmus alapjait, tovább fejlesztettük hazánk iparát, mezőgazdaságát és kultúráját, tovább emeltük népünk életszínvonalát, s most a szocializmus teljes felépítésén munkálkodunk. Nézzenek körül országunk­ban, ismerkedjenek meg köz­vetlenül a magyar munkás­­osztály, a termelőszövetkezeti parasztság és az értelmiség alkotó tevékenységével, ame­lyet egyre inkább egységbe forrva, egyre növekvő szocia­lista öntudattal végeznek.­­ Önökkel együtt a tavasz is megérkezett hazánkba, s reméljük, hogy ez még kelle­mesebbé teszi ittlétüket. De ha a tavasz melege még talán kevésnek bizonyulna, szívünk minden melegével igyekszünk pótolni: azon leszünk, hogy jól érezzék magukat nálunk, érezzék azt a szeretetet, nagy­rabecsülést, ami az önök ál­ tal képviselt Szovjetunió iránt egész népünket eltölti. Kállai Gyula szavaira a szovjet párt- és kormányde­legáció vezetője, N. Sz. Hrus­csov válaszolt. N. SZ. HRUSCSOV: Az együttműködés szilárdítja testvéri barátságunkat . A szovjet párt- és kor­mányküldöttség nevében szí­vélyesen köszönöm a szívből jövő meleg szavakat. Magyar földre lépve, mindenekelőtt a szovjet emberek forró üdvöz­letét és legjobb kívánságait tolmácsolom önöknek és az egész magyar népnek. — Nagy örömmel látjuk a testvéri nép eredményeit. A magyar nép a Magyar Szocia­lista Munkáspárt vezetésével sikeresen építi a szocializmust. Halljuk és olvassuk, hogyan él­nek, hogyan dolgoznak, de sokkal többet jelent, hogy köz­vetlenül megismerkedhetünk életükkel, személyesen talál­kozhatunk magyar barátaink­kal. Fontos hozzájárulás ez elvtársi együttműködésünk, egységünk további szilárdítá­sához. — Jóleső érzés, hogy ma­gyar testvéreinkkel itt, Zá­honyban —, a barátság hatá­rán — találkozunk először. Zá­honyon és Csapon át azonban nemcsak látogatóba járunk egymáshoz, ezeken az állomá­sokon nyersanyaggal és gépek­kel megrakott szerelvények gördülnek át. Szállítmányok a magyar iparnak, hozzánk pe­dig olyan magyar árukkal ra­kott szerelvények érkeznek, amelyekre a mi népgazdasá­gunknak van szüksége. Az együttműködés nagyon helyes, jó, szilárdítja testvéri barátsá­gunkat. Országaink együtt­működésének — ahogy vas­utasnyelven mondják —­ min­dig zöld utat kell biztosítani. — Még egyszer szívélyesen köszönöm a meleg fogadtatást. Éljen a szocializmust építő Magyarország tehetséges, munkaszerető népe! — Éljen országaink testvéri barátsága! N. Sz. Hruscsov nagy taps­sal fogadott beszéde után a vendégek rövid baráti eszme­cserét folytattak a fogadtatá­sukra megjelent megyei, járá­si és községi vezetőkkel. Ez­után az eléjük utazott magyar párt- és állami vezetők társa­ságában felszálltak a különvo­­natra, amely továbbindult Bu­dapest felé. A határtól Budapestig Útközben a szovjet vendé­gek közvetlen hangú beszél­getést folytattak az eléjük utazott magyar vezetőkkel.­­Amerre a vonat haladt, a Zászlódíszbe öltözött állomá­sok előtt mindenütt mosolygó emberek integettek a kedves vendégeknek. A különvonat fél 11-kor érkezett a szolnoki vasútállomásra, ahol a szov­jet párt- és kormányküldött­ség néhány percet időzött. Az állomás épülete előtt több mint ötezren gyűltek össze — Szolnok város és a környező termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, gépállomások dol­gozóinak küldöttei — a ven­dégek köszöntésére. Hosszan zúgott az éljenzés, a taps, amikor a vonatból kiszállt N. Sz. Hruscsov, Nyina Hruscso­­va, valamint a delegáció több tagja. Elsőként Csáki István, az MSZMP Szolnok megyei bi­zottságának első titkára, Oláh György, a megyei tanács vb­­elnöke, továbbá a szolnoki vá­rosi pártbizottság és a tanács vezetői üdvözölték a vendége­ket. Úttörők virágcsokrokkal kedveskedtek a szovjet dele­gáció tagjainak és Nyina Hrus­­csovának, majd Csáki István mondott üdvözlő beszédet. Szavaira N. Sz. Hruscsov vá­laszolt, s köszönetet mondott a baráti fogadtatásért. Ismét felzúgott a taps, a megjelen­tek hosszan éltették a szov­jet—magyar barátságot. A vendégek búcsút vettek a he­lyi vezetőktől, az üdvözlésük­re összegyűlt emberektől, majd felcsendültek a Rákó­­czi-induló hangjai, s a külön­vonat a szolnoki dolgozók ün­neplése közben gördült ki a pályaudvarról. A Keleti pályaudvaron Délben érkezett Budapestre a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Szovjetunió Miniszterta­nácsának küldöttsége. A küldöttség fogadására már jóval 12 óra előtt gyülekeztek a főváros dolgozói a Keleti pályaudvar Kerepesi úti olda­lánál. A kellemes, tavaszias időben mintegy tízezren gyűl­tek össze, s sok ezren vára­koztak a pályaudvarhoz veze­tő útvonalakon is. A vendé­gek fogadtatására ünnepi díszt öltött a pályaudvar épü­lete és a környező házak. Szovjet, magyar és vörös zász­lók, üdvözlő feliratok köszön­tötték a kedves vendégeket. A pályaudvarral szemközti épü­let homlokfalát N. Gr. Hrus­csov és Kádár János nagymé­retű arcképe díszítette, alatta felirat hirdette: "Testvéri sze­­­retettel üdvözöljük a szovjet párt- és kormányküldöttséget.« A pályaudvar előtt díszőrség sorakozott fel csapatzászlóval. Szovjet vendégeink fogadá­sára megjelent Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke, Apró Antal, Biszku Béla, Fe­hér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék