Magyar Nemzet, 1964. október (20. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

Ezer kiállítás A múzeum nem lehet meg közönség nélkül; a kiállítás, a gyűjtemény nyilvános bemuta­tása és a tudományos munka között szoros a kapcsolat. Ez a felismerés hozta létre hazánk­ban a múzeumi hónapot, ezt az évenként ismétlődő országos ünnepséget, amelyre az idén kerül sor harmadszor. Az ünnepségnek akkor van értelme, ha az a munka egy neme, az erőgyűjtés, az önvizs­gálat, a tisztázás, a kölcsönös együttműködés alkalmma. A je­len esetben a múzeumi hónap lehetőséget ad arra, hogy a mú­­ú­zeum és a közönség kapcsolata szorosabbra fűződjék, hogy múzeum és közönsége között barátság szövődjék, hogy a tu­dományos munka és a közmű­velődés még jobban összefo­nódjék. Az ünnep tehát nem megtorpanás az idő folyamá­ban, hanem új lendület, nem lazítás, hanem sűrítés, nem el­mélkedés, hanem cselekvés. Azért nem is lenne szükség múzeumi hónapra, hogy a mú­zsák mai csarnokainak közön­séget toborozzunk. Százhuszon­­két múzeumunk van a fővá­rosban és országszerte. Ezek­ben tavaly 976 kiállítást ren­deztek és nyitottak meg, négy­szer annyit, mint egy évtized­del előtte. Becslések szerint a múzeumokban rendezett kiál­lítások száma az idén eléri az ezret. A tárlatokat tavaly ke­reken négy és fél millió láto­gató tekintette meg, hat és fél­szer annyian, mint 1949-ben. Ez jelentős fejlődés, amely, természetesen, kötelez is. Eny­­nyiben tekinthetjük a múzeu­mi hónapot toborzásnak. A fő cél azonban inkább az, hogy a múzeumok kilépjenek a falak közül és elvegyüljenek a kö­zönségük körében; ez önmagá­ban is toborzás. A falak közül való kilépést átvitt értelemben kell ven­nünk, vagyis a tudományos munka elzárkózásának feloldá­sáról, a tudományos elmélyü­lés és a közművelődés egybeol­vadásáról van szó. Másrészt azonban — s e tekintetben az idei múzeumi hónap lényeges fejlődést hozott — a szó szoros értelmében is vehetjük a falak közül való kilépést. Kétféleképpen is. A múzeu­mok az idén megindultak az otthonuktól távol élő közönség meghódítására. A falvakban, üzemi és szövetkezeti művelő­dési házakban, iskolákban is rendeznek kiállításokat és elő­adásokat, gyakran versenyek­kel, játékokkal egybekötve. Az idei év eredménye egyébként is, hogy a művészeti kiállítá­sok vándorútra indultak, lét­rehozták az első »táskamúzeu­­mokat«, amelyek összehajto­gatható és bőröndbe csomagol­ható kiállításait községből községbe viszik, rövid időre múzeumot és műcsarnokot ala­pítva ott is, ahol még sosem volt ilyesmi. A múzeumi hó­nap is így tesz: a múzeumok kirándulnak. S kirándulnak egy-egy mú­zeum barátai is. Ahol már szo­rosabbra fűződött egy-egy mú­­zeumi kapcsolata barátaival, ott feléled a vágy: baráti kap­csolatokat létesíteni más mú­zeumokkal is. Felkerekednek hát a múzeum barátai és meg­látogatják a szomszéd város vagy megye múzeumát is, hogy annak is barátaivá legyenek. sőt: akad már arra is példa, hogy nemzetközi barátság léte­sül, a mosonmagyaróvári mú­zeum barátai ugyanis Pozsony­ba látogatnak. A nemzetközi kapcsolatok szélesedése sokféle tanulsággal járhat. Útiélményeiről számolt be valaki a minap. Évszázados, évezredes műemlékeket látott múzeumokban, épen maradt középkori épületek előtt állt meg álmélkodva. A beszámoló után felsóhajtott: Boldog or­szág, ahol ennyi az igazi mű­emlék! Bár egy ország boldog­ságának mértéke nem elsősor­ban az antikvitások kora és száma, egy-egy efféle élmény kétségkívül műemlékeink és múzeumaink fokozott megbe­csülésére int. Nagyok az ered­ményeink e téren, joggal di­csekedhetünk velük, de hogy vannak problémák is, épp a Magyar Nemzet hasábjain in­dult viták bizonyíthatják. Ok­szerűen és ésszerűen kell gyűj­tenünk és védenünk emlékein­ket, ezt hasznos lesz most, a múzeumi hónap alkalmából is emlékezetünkbe idéznünk, an­nál is inkább, mert az idén először az ünnepi hónap dere­kán — az UNESCO kezdemé­nyezésére — megünnepeljük a műemlékek hetét is. Milyen szép is lenne azzal ünnepel­nünk, hogy végleg elszánjuk magunkat a józan műemlékvé­delemre, hogy sose őrizgessünk dédelgetve semmi értéktelent, miközben a hátunk mögött iga­zi érték megy veszendőbe, vagy hogy az építkezések ta­lajmunkái közben felfedezett kisebb-nagyobb emlékeknek ne vesszen kárba — becslés szerint — a kétharmad része, mert országos múzeumainknak nincsen járművük a régészek és muzeológusok gyors oda­­szállítására. Abból, hogy szerencsésebb országok több és értékesebb műemlékkel dicsekedhetnek, néhány tanulságot levonha­tunk, amelyeket nem árt a mú­zeumok ünnepén emlékeze­tünkbe vésni. Értékeljük, szeressük, véd­jük emlékeinket és bocsássuk őket a nyilvánosság elé, te­gyük hozzáférhetővé, közkincs­­esé. Köztudottan kevés a kiál­lító helyiségünk, de addig is, ameddig segíthetünk e problé­mán, ideiglenes megoldásokkal is előbbre juthatunk. A mú­zeumi hónap is példa erre: 161 kiállítás és 227 rendezvény ta­lált helyszínr e harmincegy nap alatt az ország majd min­den vidékén. Találékonyan le­hetőségekre lelhetünk, hogy ha kevesebb is a műkincsünk, mint másoknak, ez a kevés se rejtőzzék raktárakban vagy pincékben, hanem jusson el a közönség elé. Mérlegre kell tennünk mű­kincseinket, nehogy a számbe­li növekedés érdekében elve­­szítsük a helyes mértéket és eseményként ünnepeljünk va­lami jelentéktelent. A mú­zeumi hónap műsorát lapoz­gatva is bukkanhatunk ilyes­féle példára, ha elvétve is, a kevéssé közérdekű témákról tartott előadás vagy egy ér­dektelen anyag kiállítása aligha toboroz új múzeum-ba­rátokat. Gondoljuk meg, hogy ha vi­haros történelmünk miatt szű­kölködünk is régmúlt emlé­kekben, pótolhatjuk ezt azzal, ha élénkebb részt veszünk ko­runk művészeti életében. Hi­szen már az is helytelen dolog, hogy a köztudat gyakran azo­nosítja a múzeumot a múlt kincseinek gyűjteményével; a múzeum lehet és legyen is hajléka a múzsák mai tisztele­tének, alkotó műhelye a ma — s még inkább a jövő — művé­szetének. Művészeink hallatlan lehetőség előtt állnak, a jövő új művészetének úttörői lehet­nek. Erre serkenti őket a mú­zeumi hónap számos hagyo­mánytisztelő tárlata is, így el­sősorban a Dési-Huber-kiállí­­tás, de — közvetve — a Vihar­sarok forradalmi múltját fel­táró békéscsabai, a húsz évre visszatekintő szegedi felszaba­dulási kiállítás is (ez az utób­bi egyben a hasonló kiállítá­sok sorát is megkezdi). Sokhe­lyütt a múzeum máris a mű­velődés központja lett, együtt­működik a népfronttal, a TIT- tel, a környék művészeivel. Ez az irány az, amerre haladni kell, bátran, tehetséggel, fá­radhatatlan vállalkozó kedv­vel, a műit műalkotásaiban is a jövő útját keresve és egyen­getve. Hiszen a múzeumi hónap lé­nyege a múzeum és közönség mind szorosabb barátsága, az élénkebb vérkeringés a művé­szet csarnokaiban, egy szóval: az élet. Zay László A HAZAFIAS­ NÉPFRONT LAPJA A csehszlovák párt- és korányfittség átogatása a Beloiannisz-gyárban Befejeződtek a magyar—csehszlovák tárgyalások Korszerűség és világszínvo­nal. Hogyan kell a mai mo­dern idők megnövekedett igé­nyeihez igazodva, a legmaga­sabb mérce szerint dolgozni a híradástechnika nemzetközileg elismert üzemének, a több mint nyolc évtized termelési és nemzetközi kereskedelmi tapasztalataira támaszkodó Be- Loianinisz-gyárnak? Milyen vol­na a legcélszerűbb együttmű­ködés a magyar híradástech­nika óriása és a csehszlovák testvérgyár, s a magyar és a csehszlovák szakemberek kö­zött? Ezek a kérdések szere­peltek a legnagyobb súllyal azon a hosszú beszélgetésen, ami a Beloiannisz-gyárban Antonin Novotny s a cseh­szlovák párt- és kormánykül­döttség tagjai és a gyár veze­tői között lezajlott. Magasabb színvonalon Munk­aértekezlet volt ez a látogatás, a szó legigazabb ér­telmében, olyan munkaérte­kezlet, amely példája lehet an­nak, ahogyan csak két test­véri, baráti, a kifejezés min­den értelmében azonos politi­kai és gazdasági célokért küz­dő két szocialista nép képvi­selői tanácskozhatnak egymás­sal. Konkrét tartalmat kapott a nagy budai gyárban No­­votny elnöknek az a mondata, amit Budapestre érkezésekor a Keleti pályaudvaron úgy fo­galmazott meg, hogy közösen kell gondolkoznunk olyan problémákon, amelyek megol­dása elmélyíti a gazdasági, a tudományos, a műszaki, a kul­turális együttműködést. Kádár János lényegében ugyanerről szólt a Beloiannisz-gyárban a szerdán megtartott gyűlésen, amikor arról beszélt, hogy tel­jes az egyetértés, teljes az egy­ség és teljes a harmónia Cseh­szlovákia és Magyarország kö­zött, ez az egység jellemzi a két ország együttműködését és barátságát. A látogatáson a csehszlovák vendégek társaságában ott volt Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke, dr. Aj­­tai Miklós, az Országos Terv­hivatal elnöke, a Politikai Bi­zottság póttagja, Szurdi Ist­ván, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari mi­niszter és Csikesz József­né, az MSZMP budapesti pártbizott­ságának titkára. Sellő Dénes, a Beloiannisz-gyár vezérigaz­gatója tájékoztatta a gyár múltjáról és jelenéről, ered­ményekről, gondokról és ter­vekről a vendégeket. Magasabb színvonalon kell dolgoznunk. Hogy erre milyen gazdag lehetőségeink vannak, annak példája a több mint nyolcezer emberrel dolgozó Beloiannisz, ahol 1949 óta úgy tízszerezték meg a termelést, hogy közben alig negyedével növekedett a munkáslétszám. Korszerű technika, magas ter­melékenység jellemzi a gyárat, ahol az utóbbi években több mint 250 millió forintot for­dítottak beruházásokra; ahol több mint ötszáz ember foglal­kozik a technológiai fejlesz­téssel; ahol a termékfajták csaknem fele nem öregebb két esztendősnél, s az anyagi ösz­tönzést is elsősorban a korsze­rűbb, fejlettebb módszerek ki­dolgozására használják fel. A tanulást is a legnagyobb cél­­tudatosság jellemzi itt, három­ezer ember tanul, a jövő érde­kében. Mindez követésre méltó példa lehet egy sor más gyár számára. Korszerű cikkek A Beloiannisz sok évtizeden át a híradástechnika legválto­zatosabb termékeit gyártotta és mégis mert szakítani a ■»mindenből egy keveset« gya­korlatával. Most készen áll ar­ra, hogy két éven belül a mik­rohullámú és átviteltechnikai berendezések gyártását is tel­jes egészében átadja az Orion­­nak és a Telefongyárnak, hogy a Fehérvári úton csak telefon­­központokat készítsenek, nagy sorozatokat a legmagasabb színvonalon, a leggazdaságo­sabban. Nyilvánvalóan ennek az átgondolt céltudatosságnak köszönhető, hogy a Beloiannisz teljes termelési értékének csaknem négyötödével a kül­kereskedelem tud gazdálkodni, pedig 1950-ben nem egészen 40 százalék volt ez az arány. Az idén is további 20 százalékkal tudják növelni a termelést, s ezt nagy százalékban — az át­lagosnál sokkalta magasabb mértékben —, a termelékeny­ség fokozásával fogják elérni. — Hatalmas feladatokat old meg a Beloiannisz — mondta a gyárban Kádár János. S­ ezeknek a vállalt nagy fel­adatoknak a megoldásához van szükség a szocialista or­szágok között magasabb szín­vonalon kibontakozó, a távla­tokat is szem előtt tartó terv­szerű együttműködésre és kooperációra. — Mert a világpiacon csak korszerű cikkekkel lehet érvé­nyesülni — így fogalmazott a vezérigazgató. A gyár kapcsolatai Csehszlovákiával Ennek a gondolatnak az alapján erősödnek a gyár kap­csolatai a csehszlovák gyárak­kal. Csehszlovákia elsősorban átviteltechnikai és mikrohul­lámú berendezések, korszerű telefontechnikai alkatrészek iránt érdeklődik, a Beloian­nisz pedig főként híradástech­nikai alkatrészeket vásárol a szomszéd országból. De a csu­pán kereskedelmi kapcsolato­kon túl az együttműködésnek olyan formái is kialakultak már, hogy például a Budapes­ten készülő, csehszlovák szak­emberek által kidolgozott, a városok közötti közvetlen tele­fonhívást lehetővé tevő beren­dezésekben Crossbar- rendsze­rű magyar kapcsológépeket al­kalmaznak. — A kapcsolatok fejleszté­sére azonban a KGST keretei­ben még nagyok a lehetősé­geink — állapította meg a ve­zérigazgató, s a lehetőségek valóra váltásának gyakorlati módszereiről bontakozott ki a legtartalmasabb eszmecsere Novotny elnök és a gyáriak között. Antonin Novotny azt fejtegette, hogy véleménye szerint az együttműködés sok­kal eredményesebb lehet, ha a kutatásoktól a gyártásig meg­szüntetik a párhuzamosságo­kat és összefogják az érőket. Így valósulhat meg az, hogy mindenkor világszínvonalon álló termékekkel jelentkez­zünk a világpiacon. S hogy az erről folytatott eszmecsere miatt felborult az eredeti program, s a csehszlo­vák vendégek a tervezettnél jóval rövidebb időt tudtak fels­r­dítani az üzem megtekintésére — mert a gyári röpgyűlés részvevői várták őket —, végső. Az üzemi röpgyűlést Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára nyitotta meg, majd Ká­dár János mondott beszédet. Kádár János bevezetőben arról beszélt, hogy bár a Be­loiannisz Híradástechnikai Gyár régi üzem — hiszen 80 évvel ezelőtt kezdte meg a termelést —, az elmúlt két év­tizedben azonban alaposan­­megfiatalodott". Jól bizonyít­ja ezt, hogy a gyár termelése 1950 óta megsokszorozódott és az üzem munkásgárdája a ter­mékek műszaki színvonalának fejlesztésében is szép eredmé­nyeket ért el. A feladatok azonban a jövőben is nagyok. A miniszterelnök ezután ar­ról beszélt, hogy a magyar párt- és állam­i vezetőknek jól­eső érzés a csehszlovák párt­ós kormányküldöttség ta­gjai­­nak társaságában, találkozni e nagy múltú üzem dolgozóival, örömteli érzés ez, annál is in­kább, mert a csehszlovák párt­ós kormányküldöttség forra­dalmi­­ múltra visszatekin­tő kommunista pártot, nagyszerű népet képvisel, amely nemcsak múltjára, hanem a jelen ered­ményeire is joggal lehet büsz­ke. Hosszan zúgott a taps, amikor Kádár János hozzá­fűzte: országaink és pártjaink őszinte, baráti egyetértésben, vállvetve küzdenek közös nagy nemzetközi céljainkért. Az elmúlt­ évek munkájára, eredményeire visszapillantva Kádár János megállapította, hogy a Magyar Népköztársa­ság nagy lépést tett előre a fejlődés útján, számottevően előbbre jutottunk a termelés növelésében, népünk kulturá­lis színvonalának emelésében, az életszínvonal javításában. Nagy helyeslés fogadta szavait, amikor arról szólt, hogy ered­ményeink legfőbb záloga pár­tunk, munkásosztályunk, és népünk egysége, összeforrott­­sága. Céljaink világosait, a párt politikája töretlen, s e politikát a­­ dolgozó tömegek helyesük, támogatják. Népünk büszke arra, hogy munkájával hozzájárul a nagy nemzetközi kérdések megoldásához, az al­kotó munka elemi feltételét jelentő béke védelméhez, a haladás erőinek növeléséhez. A továbbiakban arról be­l soron eredménye és nem hi­bája volt a Beloiannisz-gyár­ban tett látogatásnak. S K. T. szólt, hogy az előttünk álló nagyszerű célok, a biztató táv­latok csak akkor válhatnak valósággá, ha napról napra jobban dolgozunk, növeljük eredményeinket. Most elsőren­dű feladat az idei tervek vég­rehajtása, de rendkívül fontos a jövő évi tervek kimunkálása és a következő ötéves terv át­gondolt, körültekintő előkészí­tése. A további fejlődés felté­telei jók — hangoztatta Kádár János —, s magabiztosan, nyu­godtan dolgozhatunk, mert építőmunkánk, fejlődésünk nemzetközi előfeltételei is ked­vezőek. A nemzetközi helyzet legjellemzőbb vonása, hogy a haladás erői szakadatlanul növekszenek, az erőviszonyok a mi javunkra változnak. Bi­zonyos, hogy a nemzetközi helyzet alakulásában a jövő­ben is ez a tendencia érvé­nyesül. Kádár János szólt arról is, hogy a magyar nép sokat szenvedett a kapitalista idők­ben, s népünk történelmi ta­pasztalatok alapján győződhe­tett meg arról, hogy a felemel­kedés, a boldogabb emberi élet, az ország fejlődésének útja a szocializmus. Most ezt az utat járjuk, s céljaink világosak. Szocialista demokráciában aka­runk élni, együtt akarunk küz­deni a világ haladó erőivel, a béke és a szocializmus világ­méretű győzelméért. Népünk nem kér a jobboldali revizio­nisták nézeteiből, s elhatárolja magát attól a dogmatikus, szektás politikától is, amelyet a Kínai Kommunista Párt ve­zetői hirdetnek. Nagy erő forrása számunk­ra, hogy szocialista céljaink valóra váltásáért csehszlovák elvtársainkkal, barátainkkal, a csehszlovák testvérpárttal tel­jes egyetértésben, harmóniá­ban dolgozunk együtt. Az együttműködésnek ez a szelle­me jellemzi a két baráti or­szág vezetőinek tárgyalásait is, amelyeket kapcsolata­ik még szorosabbra fűzéséről folytat­nak. Barátságunk, együttmű­ködésünk az élet minden terü­letén erősödik, fejlődik. Kádár János beszéde után hosszan zúgott a taps. Ezután nagy taps közben Antonin No­votny lépett a mikrofonhoz. Kádár János beszéde Novotny elnök felszólalása A csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség vezetője sze­retettel köszöntötte a Beloian­nisz-gyár munkásgárdáját, amelynek termelési eredmé­nyeiről — minit mondta — már sok jót hallottak, s ter­mékei Csehszlovákiában is is­mertek. Beszélt azokról a kö­zös célokról, amelyek a cseh­szlovák gyárak és a magyar üzemek dolgozói előtt áldanak, s rámutatott, hogy a szocia­lista gazdaság fejlődésében mindkét országban sok a kö­zös vonás. Megelégedéssel ál­lapította meg, hogy a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság és a Magyar Népköztársa­ság gazdasági kapcsolatai igen élénkek. Ezt bizonyítja, hogy a két ország külkereskedelmi forgalma 1963-ban — az 1958. évihez viszonyítva — 70 szá­zalékkal emelkedett, örvende­tes, hogy a forgalomemelke­dést elsősorban gépek és be­rendezések kölcsönös szállítá­sával, a kohászat területén pe­dig kiterjedt, széles körű együttműködéssel érjük­ el. Novotny elnök utalt a gaz­dasági, tudományos-műszaki együttműködés irányítására létrehozott csehszlovák—ma­gyar bizottság tevékenységére, amelynek eddigi munkájával és eredményeivel elégedettek lehetünk. Amint már a múlt­ban is megtörtént, a jövőben is sor kerül országaink tervező szerveinek mind magasabb szintű együttműködésére, ez­ újabb lépést jelent a szocialis­ta gazdasági együttműködés minőségileg magasabb rendű formáinak kihasználása útján. A csehszlovák államfő kiemel­te a szocialista országok közöt­ti sokoldalú kapcsolatok, a gyümölcsöző együttműködés jelentőségét, s hozzáfűzte: meggyőződése, hogy a cseh­szlovák párt- és kormánykül-

Next