Magyar Nemzet, 1966. július (22. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

4 hanoi bűntett (PF) Régen volt valaminek olyan deprimáló hatása a Fe­hér Házban — legalábbis az amerikai sajtó szerint —, mint néhány hét előtt a Gallup In­tézet jelentésének Johnson nép­szerűségének rohamos csökke­néséről. . A Gallup nemzeti in­­tézn­ény Amerikában, s szá­mos súlyos tévedése ellenére (például bejósolta Truman bu­kását az elnökválasztáson) az átlagamerikai esküszik a Gal­­lup-féle közvéleményvizsgála­tokra. S Johnson is tudja, hogy a Gallup, ha nem is fe­jezi ki megbízhatóan a közvé­lemény hangulatát, de annál nagyobb hatással van rá. A Fehér Házban azt is tud­ják, hogy a népszerűtlenségi hullám nem­csak egyes politi­kai személyí­ségek, néhány te­kintélyes szenátor és publicis­ta állásfoglalásaiból ered, ha­nem mind szélesebb rétegekre terjed szét az amerikai társa­dalomban. Főleg az egyetemi ifjúság soraiban indított el olyan fokú radikalizálódást, amelynek a hatása messze túl­mutat a jelenlegi politikai ve­zetés bírálatán. Amerikai fo­lyóiratokban, sőt újabban már a napisajtóban is olvashatók eszmefuttatások az ifjúság ra­­dikalizálódásának olyan kö­vetkezményeiről, amelyek a jövőben az egész hagyományos politikai struktúra átalakulá­sára vezethetnek. Nehéz lenne megmondani, hogy ezek az át­alakulások, ha sor kerül rájuk, milyen formákat öltenek, de az már most felismerhető, hogy a döntő lökést ebbe az irányba a vietnami háború adta meg. A vietnami háború az ame­rikai közvéleményben olyan felismerésekre vezetett, ame­lyek korábban nehezen voltak elkképzel­he­tők. Johnson kor­mányzati módszerei, sőt egész megjelenése az amerikai poli­tikában, úgy ahogy színre lé­pett, egy az értelmiség köré­ben népszerű elnök meggyil­kolása után, a beszédeiben megnyilvánuló rossz viszonya a logikához, s mindaz, amit "texasi modornak és módszer­nek" neveznek, hozzájárult e mélyebb összefüggések felis­merésében. Kezdik megérteni, hogy nem csupán a Johnsson­­féle politikai vezetésben van a hiba, hanem abban az egész politikai struktúrában, amely az Egyesült Államokban együtt épült fel a monopolista rend­szer kifejlődésével. Talán még ennél is lényege­sebb vonása az Amerikában egyre szélesebb körben kibon­takozó ellenzéki mozgalom­nak, hogy a közvélemény kez­di felismerni az összefüggést a monopolista rendszer és a vietnami háború között. Rend­kívül jellemző ebből a szem­pontból, hogy a Berkeley egyetem tanárai — tekintélyes történészek, akik főleg az ázsiai kérdésekben járatosak — »Fehér Könyvet« tettek közzé, amelyben elítélik az Egyes­ül­t Államok vietnami politikáját és részletesen elem­zik a háború kiterjesztésével együttjáró veszélyeket. Ebben­ az elemzésben nagy hely ju­tott egy olyan tényezőnek, amely a nyugati sajtó figyel­mét mintha elkerülte volna. A könyvből kiderül, hogy Johnson mellett olyan kato­nai tanácsadók működnek, akiknek személyes érdekük a háború elmélyítése. Valóságos katonai összeesküvés van a Fehér Házban — állapítja meg a Berkeley egyetem "Fe­hér könyve­". Persze Johnson politikájában nem azért került a hangsúly a katonai ténye­zőkre, mert a katonai tanács­adóknak nagy a befolyásuk a Fehér Házban, hanem azért tettek szert nagyobb befolyás­ra a katonai tanácsadók, mert Johnson háborús politikát folytat, s a vietnami háború ennek a politikának a követ­kezménye. Az igaz, hogy a sorozatos kudarcok után most sürgősen szüksége lenne a Johnson­­kormánynak valamilyen kato­nai sikerre, de nem azért — mint ahogy egyes nyugati la­pokban olvashatjuk —, hogy a béketárgyalásokat ne legyen kénytelen elkezdeni katonai vereséggel a háta mögött Nem, erről nincsen szó. John­son vietnami magatartásának az az értelme, hogy az egész háborús politika igazolását ke­resi. A háború kiterjesztése, mint ahogy a vietnami események folyamán több ízben rámutat­tunk, nem eszköze, hanem cél­ja és értelme az amerikai be­avatkozásnak. Az úgynevezett eszkalációs módszer alkalma­zásából ezt világosan meg le­het ítélni. Nem az elszenve­dett katonai és politikai vere­ségek hajszolják egyre feljebb és feljebb a háború kiterjesz­tésének lépcsőfokain az ame­rikai kormányt, vagy legalább­is nem kizárólag. A Johnson­­kormány eszkalációs program­jától még akkor sem lenne ké­pes megszabadulni, ha az a bizonyos hőn áhított kis győ­zelem megszakítaná a kudarc­­sorozatot. A Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosa ellen in­tézett bombatámadások ponto­sam jelzik a háború kiterjesz­tésének irányát és jellegét is. John Portnak kétségkívül jól jönne akármilyen kis, akár­csak látszatsiker is, ami talán megállítaná a népszerűtlensé­gi hullámot. Ennél is fonto­sabb azonban számára a meg­­félemlítési politika hatásossá­gának az igazolása. A világ megint egyszer ta­núja lehet annak a borzalom­nak,­ amivel egy nagyhatalom politikai célkitűzéseinek igyek­szik érvényt szerezni. Az ilyen politika visszautasítása nem csupán erkölcsi kötelessége minden haladó vagy egysze­rűen csak tisztességes ember­nek, hanem elsőrangú létérde­ke is. A világon végigsöprő felháborodási hullám­­azt mu­tatja, hogy az emberek nem veszítették el érzéküket a be­csület és az emberiesség tör­vényei iránt Az amerikaiak is érzik, hogy a kormány veszé­lyes útra viszi őket. Ilyen ve­szély az erkölcsi elszigetelődés is, amelynek jelentőségét ma már egyre több amerikai is­meri fel. Már tudniillik azok, akik egyáltalán képesek át­érezni egy háborús politika szörnyűségét. Sajnos, egyre in­kább tapasztalható, hogy Johnson elnök környezetében azoké a döntő szó, akik érzé­ketlenek az erkölcsi megfonto­lások iránt, s maga az elnök sem mutat e tekintetben jó példát. Másfél héttel ezelőtt tartott sajtóértekezletén, ami­kor már tudta, hogy soron kö­vetkezik Hanoi bombázása és a háború kiterjesztése, kétszí­nű nyilatkozatot tett, amivel nyilván félre akarta vezetni a világot. Az ilyen kétszínűség azonban csak arra alkalmas, hogy növelje a bizalmatlansá­got nemcsak a világ békesze­rető népei körében az Egye­sült Államok kormánya iránt, hanem nyilvánvalóan az ame­rikai közvéleményben is. A népszerűtlenségi hullám to­vább fog terjedni. Az sem két­séges, hogy egy morálisan eny­­nyire kikezdett tekintélyű kor­mány, bármilyen hatalom áll­jon is mögötte, a nemzetközi politikában is veszít tekinté­lyéből és befolyásából. A ma­gyar nép egyetértésben a világ valamennyi békeszerető népé­vel, mélységesen elítéli az amerikai kormány magatartá­sát és egész rokonszenvével, s minden rendelkezésre álló mó­don a vietnami nép oldalán áll. , -i\ A *- fa ; í; / vVÜU . ' *Y \ - Magyar Nemzet ^ A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Szovjet-francia közös nyilatkozatot és együttműködési egyezményeket írtak alá Moszkvában A külpolitikai helyzet MOSZKVÁBAN CSÜTÖRTÖKÖN ALÁÍRTÁK A SZOV­JET-FRANCIA NYILATKOZATOT, valamint a világűr meg­hódításában való együttműködésről és a tudományos-technikai és gazdasági együttműködésről szóló egyezményeket. A szovjet —francia dokumentumok ünnepélyes aláírásánál jelen voltak a szovjet kormány és az SZKP vezetői, valamint de Gaulle elnök és a kíséretéhez tartozó személyiségek. A közös nyilat­kozat — amelynek teljes szövegét lapunkban részletesen közöl­jük — hangsúlyozza, hogy a szovjet—francia tárgyalások »a két ország baráti viszonyának és történelmi kapcsolatainak meg­felelő nagy szívélyesség légkörében folytak«, amely lehetővé tette, hogy a két fél hasznos és beható eszmecserét folytasson a két európai nagyhatalmat érintő és érdeklő kérdésekről. A tárgyalások középpontjában — mint a nyilatkozatból kide­rül — az európai biztonság ügye és a német kérdés, a nemzet­közi politikai élet nagy problémái (különös tekintettel a sú­lyos aggodalmat keltő vietnami kérdésre), valamint a szovjet— francia viszony kérdései állottak. A szovjet és a francia veze­tők tárgyalásainak szívélyes légkörét de Gaulle külön hang­súlyozta a moszkvai televízióban elmondott beszédében, s ez csengett ki a francia elnök tiszteletére adott fogadáson is a Kremlben, amelyen Koszigin és de Gaulle mondott pohárkö­szöntőt. A francia lapok de Gaulle és a szovjet vezetők utolsó moszkvai megbeszéléseit kommentáló cikkeikben hangsúlyoz­zák, hogy a tárgyalásokon megmutatkozott véleménykülönb­ségek ellenére de Gaulle látogatása pozitív eredménnyel járt. A francia—szovjet megállapodások politikai jelentősége — írja például a Paris-Jour — messze meghaladja azt, amit az egyez­mények szövege konkréten rögzít. A francia lap tudósítója rá­mutat, a világot megosztó sokszor tragikus nehézségek köze­pette a Szovjetunió és Franciaország együttműködése a béke fontos tényezője. Az Humanité kiemeli, hogy az európai kér­dések békés rendezésében a Szovjetunióra és Franciaországra különösen fontos szerep vár. A francia—szovjet barátság fel­újítása éppen ezért örvendetes esemény. Kívánatos — írja a lap —, hogy de Gaulle határozottan a német kérdés demokra­tikus és békés megoldása felé orientálódjék. A moszkvai talál­kozó, ha még nem is vezetett el a célhoz, mindenesetre ki­in­dulópontot jelent ebben az irányban. Az európai biztonság, nemzetközi problémák és a szovjet—francia viszony a tárgyalások középpontjában Moszkvából jelenti a TASZSZ. Nyikolaj Podgornir és Charles de Gaulle a Kremlben csü­törtökön aláírta a szovjet— francia nyilatkozatot. Aláírták továbbá a Szovjet­unió kormányának és a Fran­cia Köztársaság kormányának megállapodását a világűr békés célú tanulmányozása és meg­hódítása területén megvalósí­tandó együttműködésről, vala­mint aláírták a tudományos­műszaki és gazdasági együtt­működési egyezményt. Az egyezményeket kormá­nyuk megbízásából Andrej Gromiko és Maurice Couve de Murville külügyminiszte­rek írták alá. A szovjet—francia doku­mentumok ünnepélyes aláírá­sánál jelen voltak a szovjet kormány és az SZKP vezetői. Francia részről a de Gaulle elnök kíséretéhez tartozó sze­mélyiségek voltak jelen. A TASZSZ alapján ismer­tetjük a csütörtökön aláírt szovjet—francia nyilatkozat teljes szövegét. A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsa Elnökségének és a Szovjetunió kormányának meghívására Charles de Gaulle, a Francia Köztársaság elnöke és felesége 1966. június 20. és július 1. között a Szov­jetunió vendége volt. A francia köztársasági el­nököt látogatására elkísérte Couve de Murville külügymi­niszter. A francia államfő utazást tett,­­ amely módot adott arra, hogy megismer­kedjék a Szovjetunió főbb vi­dékeivel és láthassa a szov­jet nép életének és tevékeny­ségének legjellegzetesebb vo­natkozásait. Az elnök Moszkvában meg­beszéléseket folytatott Leonyid Brezsnyevvel, Alekszej Ko­sziginnel és Nyikolaj Podgor­­nijjal. A megbeszéléseken részt vettek: Andrej Gromi­ko, a Szovjetunió külügymi­nisztere és Maurice Couve de Murville francia külügymi­niszter, valamint Valérián Zorin, a Szovjetunió francia­­országi és Philippe Baudet, Franciaország moszkvai nagy­követe. Ezek a megbeszélések, amelyek a két ország baráti viszonyának és történelmi kapcsolatainak megfelelő nagy szívélyesség légkörében foly­tak, lehetővé tették, hogy a két fél hasznos és beható esz­mecserét folytasson a nemzet­közi politikai élet nagy prob­lémáiról, valamint a szovjet— francia viszony kérdéseiről. Az európai biztonság és a német kérdés A szovjet államférfiak és de Gaulle tábornok figyelmét mindenekelőtt az európai problémák kötötték le. E problémáik természetesen el­sőrendű fontosságúak mind a Szovjetunió, mind pedig Fran­ciaország számára, minthogy megoldásuktól függ a normá­lis légkör és ennélfogva az igazi és tartós béke megte­remtése az egész földrészen. Számukra mindenekelőtt az európai biztonság és a német kérdés a legfontosabb, és e kérdésekről a felek eszmecse­rét folytattak. A két kormány egyetért ab­ban, hogy az európai problé­mákat mindenekelőtt euró­pai keretek között kell meg­vizsgálni. Síkraszáll azért, hogy a földrész államai tegye­nek erőfeszítéseket a megkö­tendő egyezményekhez szük­séges feltételek megteremté­séért, és ezen belül azért, hogy kialakuljon a nyugati és a ke­leti országok közötti viszony­ban az enyhülés légköre, mert az ilyen légkör kedvezne az országok közeledésének, egyet­értésük megteremtésének és ennélfogva elősegítené a fel­merült problémák megvizsgá­lását és rendezését. Mind a Szovjetunió, mind pedig Franciaország számára e tekintetben az első cél az európai országok közötti vi­szony normalizálása, majd fo­kozatos fejlesztése, éspedig minden ország függetlenségé­nek tiszteletben tartása, a bel­­ügyekbe való be nem avatko­zás elvei alapján. Ezt a tevé­kenységet minden területen ki kell bontakoztatni: a gazdasá­gi élet, a kultúra, és a tech­nika területén és magától ér­tetődően a politika területén is. A két fél megelégedéssel ál­lapította meg, hogy máris je­lentős haladás történt az euró­pai helyzet normalizálásában. Ezt tovább kell folytatni és arra kell törekedni, hogy vég­re megnyíljék egész Európa előtt a gyümölcsöző együtt­működés útja. A Szovjetunió és Francia­­ország egyetért abban, hogy a két ország közötti együttmű­ködés döntő jelentőségű hoz­zájárulás lehet az ilyen fejlő­déshez. A két fél megelége­déssel mutat rá: ami a két or­szágot illeti, az utóbbi évek­ben már fontos haladás ta­pasztalható és ezt még job­ban megszilárdította de Gaulle tábornok moszkvai utazása, valamint azok a megbeszélé­sek, amelyeket ebből az alka­lomból a szovjet vezetőkkel folytatott. Mindkét fél eltö­kélt szándéka, hogy tovább halad ezen az úton és arra tö­rekszik, hogy fokozatosan min­den európai országot meg­nyerjen erőfeszítéseinek tá­mogatására. A vietnami háború egyre nagyobb aggodalomra ad okot Megvitatásra került a dél­kelet-ázsiai helyzet. Megálla­pítást nyert, hogy az indokí­nai félszigeten kialakult hely­zet egyre nagyobb aggodalom­ra ad okot a vietnami háború kiéleződése miatt. Ez a hábo­rú fokozza Vietnamban a szenvedéseket és a pusztulást és egyre jobban megnehezíti a szomszédos államok, neveze­tesen Kambodzsa és Laosz helyzetét.­­ A szovjet kormány és a francia kormány továbbra is úgy vélekedik, hogy ebből a békét veszélyeztető helyzetből a kiutat az 1954. évi genfi egyezmények alapján történő rendezés jelentené. Ez a ren­dezés mindenfajta külföldi be­avatkozást kizár Vietnamban. A felek egyetértenek abban, hogy ilyen értelemben tovább­ra is kicserélik információikat és egybevetik nézeteiket. A két fél megvitatta a le­szerelés problémáját. Sajnál­kozással állapították meg, hogy mind ez ideig nem szüle­tett olyan egyezmény, amely­nek alapján az általános és el­lenőrzött leszerelés útjára lép­hetnénk. A felek hangsúlyoz­ták azt a veszélyt, amelyet az atomfegyverek elterjedése je­lent a világra. Minthogy a nukleáris problémák nemcsak az atomfegyverek terjedésé­vel összefüggésben válnak el­sőrendű fontosságú problé­mákká, hanem az ilyen fegy­verek gyártásának betiltása és a meglevő készletek megsem­misítése szempontjából is, a felek célszerűnek tartják, hogy az ilyen fegyverekkel rendel­kező államok vitassák meg,­­milyen eszközökkel biztosít­ható ezen a területen az­ igazi leszerelés. Ami az Egyesült Nemzetek Szervezetét illeti, mindkét fél megelégedéssel vett tudomást arról a fejlődésről, amely az­­ ENSZ alapokmányával össz­hangban, a világszervezet sze­repének nagyobb fokú tudato­sításában tapasztalható, vala­mint azokról az erőfeszíté­sekről, amelyeknek célja na­gyobb pénzügyi és adminiszt­ratív szigorúságot léptetni életbe az ENSZ működésében. A két ország együttműködésének fejlesztése A kétoldalú szovjet—fran­cia viszonyt azzal az óhajjal vizsgálták meg, hogy minden lehetőséget feltárjanak a cse­re és az együttműködés maxi­mális fejlesztése érdekében. Széles körű eszmecsere folyt a két­­ország gazdasági együtt­működésének további pozitív fejlesztése kérdéseiről. A Szovjetunió és Franciaország kereskedelme az 1964. október 30-án aláírt hosszú lejáratú ke­reskedelmi egyezményen ala­pul. Ez az öt évre aláírt egyez­mény meghatározza az egyik vagy másik fél által importált vagy exportált cikkek jellegét, és előirányozza a kereskede­lem lényeges és kölcsönös nö­velését. A felek megvizsgál­ták, milyen feltételek mellett valósult meg aláírása óta ez az egyezmény. Kifejezték meg­győződésüket: mindkét ország nagy lehetőségekkel rendelke­zik nemcsak ahhoz, hogy gaz­dasági kapcsolataik fejleszté­se érdekében az egyezmény minden részében megvalósul­jon, hanem ahhoz is, hogy a kölcsönös árucserét az egyez­mény által előirányzott, célok határain túl is bővítsék. A felek elvben megegyez­tek: állandó jellegű szovjet— francia vegyesbizottságot léte­sítenek a két ország magas rangú képviselőinek bevoná­sával, hogy a bizottság rend­szeresen megvizsgálja az ér­vényben levő kereskedelmi, gazdasági és tudományos-mű­szaki egyezmények teljesíté­sével összefüggő gyakorlati kérdéseket, felkutassa miként lehet fejleszteni ezeken a te­rületeken a cserét és együtt­működést az ötéves kereske­delmi egyezményben telj­esí -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék