Magyar Nemzet, 1967. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-01 / 1. szám

Magyar Nemzet . " A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Az új esztendő v •• ! küszöbén Az elmúlt és éppen megér­kezett évek határán az ember gondolatai óhatatlanul a kö­vetkező háromszázhatvanöt nap köré fonódnak. Mit hoz a huszadik század 67. éve, a sor­sain és jövőjén nemes buzga­lommal munkálkodó magyar nép mekkorát haladhat előre a szocializmus országútján, mit ígér az eljövendő négy évszak örömben, küzdésben, sikerben, az egyéni és nemzeti javak gyarapodásában, mit je­leznek a társadalom belső éle­tének mérhető rezgésszámai arról a folyamatról, amelyet egy nemzet hétköznapi életé­nek nevezünk? Az új esztendő első napján , egyben első ünnepnapján a hétköznapok ígéretét vizsgál­juk s az elmúlt két évtized alatt átalakult nemzeti köz­gondolkodás tárgyilagosságá­hoz híven — sajátos módon vizsgáljuk. Ha Szilveszter já­tékos éjszakáján meg is tet­tük, hogy ólmot öntve ipar­kodtunk a jövőbe kandikálni, a hétköznapokat megbízha­tóbb módszerrel vizsgáljuk: kettős optikával egyszerre két­felé tekintünk s mint egy fény­másoló műhelyben egymásra vetítjük az elmúlt év ismert valóságát az elkövetkező év ígéreteivel s e két egybeeső, vagy egymástól eltérő kép vo­násaiból kibontakozhat sze­münk előtt a közeljövő pon­tos és hűséges körképe. Az évek határán az ember általában egyéni sorsát és jö­vőjét vizsgálja a nemzet sor­sának egységébe ágyazva s a­z►kettős optikával­" azt igyek­szik kifürkészni, mennyiben és milyen mértékben lendítik elő­re az ember egyéni boldogu­lását a politikai és gazdasági élet mutatói?... A kormány már december derekán nyil­vánosságra hozta az 1967. évi népgazdasági tervet, amelyet az 1966. évi gazdasági ered­mények figyelembevételével dolgoztak ki, lelkiismeretes pontossággal mérlegelve az előző évet s őszinte adatokba sűrítve annak minden fontos eredményét, a fejlődés mér­tékét, leszögezve: »A munkásosztály, a pa­rasztság és értelmiség odaadó, szorgalmas munkájának ered­ményeként a fejlődés több te­rületen gyorsabb volt a terve­zettnél, az idei év egyes fon­tos előirányzatait kedvezően túlteljesítik.« A kép tehát, amelyet látni óhajtunk a számok tükrében, pozitív. Nem kell a roppant beruházási összegeket, a meg­termelt javak lenyűgöző szám­adatait nehézkes műveletek árán lebontani, az állampol­gárok számával összevetni, hogy tisztán lássuk: az elmúlt évben határozottan előre lép­tünk, gazdagabb és teljesebb lett az életünk, bár még ko­rántsem küzdöttük le min­den gondunkat s nem temet­hetjük el minden hibánkat, mégis nyugodt szívvel állít­hatjuk: minden higgadt fő és ellenző nélkül látó szem ta­pasztalhatta, mit jelentenek a kedvező mezőgazdasági ered­mények, mit az építőipar tel­jesítményének 8,9 százalékos növekedése, az elmúlt évben üzembe helyezett ipari, keres­kedelmi, egészségügyi, vendég­látóipari létesítmények, mit jelent a családi pótlékra és nyugdíjakra 1966-ban kifize­tett összegek egy-egy milliárd forinttal való emelkedése? ... Az ország és a nép egyete­mes haladása és fejlődése te­hát számszerűen is ábrázol­ható, e hagyományos újévi jö­vőkutatásnak azonban köte­lessége a kutatást kiterjesz­teni az eredmények társadal­mi hátterére, nagy fényerejű lencséit ráirányítani az ország életének számokban s adatok­ban ki nem fejezhető bázisai­ra, a tömegek alkotó kedvé­nek forrásvidékére, a közélet váltakozó hullámverésére, az ország közérzetének, a nép hangulatának bonyolult össze­tevőire. Nézzük hát, miképpen hatott eredményeink alakulására az elmúlt év politikai tartalma, mekkora lendítőerőt képviselt munkánkban a napi politika eseményeinek változatos rend­je? ... Miképpen alakult a közgondolkodás és a belső, társadalmi egység?... Egy egész év politikai esemény­naptárát végigböngészni s va­lamennyit hatásában méreget­ni éppoly fölösleges, mint a tervjelentés számait egy-egy főre átszámítani. Álljunk azonban meg egy pillanatra az MSZMP néhány hete le­zajlott IX. kongresszusánál, amely összefoglalta, méltatta és részleteiben vizsgálta az el­múlt négy év eredményeit , egyúttal a munka első vona­lában olyan kimagasló ered­ményeket hozott, amelyek éles megvilágításban mutatják meg a magyar nép alkotó munká­ját, ragaszkodását és bizal­mát ... E tanácskozáson ott ültek a Hazafias Népfront képviselői, az ország szellemi, gazdasági életének kimagasló egyéniségei s láthatatlanul ott ült az egész nép, amely komo­lyan és érzékenyen fogad minden bíráló szót, büszke örömmel és elégedettséggel minden elismerést... Ha ezt az országos figyel­met s ezt az érzékeny igé­nyességet az elmúlt év ered­ményei mögé vetítjük s a kö­vetkező feladatok mögé kép­zeljük, teljessé válik a kép, amelyet keresünk. Az ország dolgozó népe magas hőfokú munkasikerekkel igazolta, hogy a bizalmat bármikor hajlandó bizalommal viszo­nozni, a nyílt szót nyitl hom­lokkal fogadni, s a sorsának továbblendítésére fordított gondokat, gondolatokat, hatá­rozatokat a maga erejével megtoldani és végrehajtani. Az évek határán előre és hátra tekintve, elégedetten zárhatjuk le az elment esz­tendőt s bizalommal üthetjük fel a 67-es naptárt, vizsgálva a ránk váró feladatokat, az előttünk álló politikai esemé­nyeket, jól végzett munkával készülődve az élet magasabb szintjének a meghódítására s a demokratizmus kiterjeszté­sére, az új választójogi tör­vény értelmében tartandó vá­lasztásokon, nemzeti és nem­zetközi tanácskozásokon ... A következő hetek és hónapok kemény és áldozatos munkát követelnek mindnyájunktól, a tervek pedig magasabb lépcső­fokokat világítanak meg. Az elmúlt évek tapasztalata sze­rint az érett fővel politizáló magyar népet mind mélyeb­ben és átfogóbban eltölti az az érzés, hogy hazájának­ egye­düli gazdája, sorsának egye­düli kovácsa, aki minden po­litikai fórumon kimondja véle­ményét, a munka minden ága­zatában hasznosíthatja erejét, leleményét, mert jogait és kö­telességeit a szocialista de­mokrácia rendje foglalja ösz­­sze, sorsát és jövőjét pedig az elmúló és érkező évek hatá­rán a maga erejével és baráti népek segítségével minden új évkor magasabbra emeli az emberi élet látóhatára fölé. Eddigi eredményeink és előre­haladásunk szilárd alapja a szocialista nemzeti egység, amely új társadalmunk építé­se közben megvalósult, s amely népünk minden fiát cselekvő hazafiságban egyesí­ti Ezen az alapon épül a sze­b magyar jövő. Március 19-én választás Az Elnöki Tanács kitűzte az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános választását A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Alkotmány ren­delkezéseinek megfelelően 1967. március 19-re kitűzte az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános válasz­tását. Az Elnöki Tanács meghatá­rozta az országgyűlési válasz­tókerületek számát, területét, székhelyét; ennek megfelelően 349 országgyűlési képviselő megválasztására kerül sor. Meghatározta az Elnöki Ta­nács a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi tanácsi választókerületek számát is. Az Elnöki Tanácsnak ezek a határozatai a Magyar Köz­löny január 2-i­ számában je­lennek meg, a hivatalos lap­nak ugyanez a száma tartal­mazza a választások lebonyo­lításáról szóló kormányrende­letet is, gyűlései tesznek javaslatot. A jelölőgyűléseket a Hazafias Népfront helyi bizottságai szervezik a választási elnöksé­gek és a választókerületi bi­zottságok közreműködésével. A választási elnökségek 1967. március 6-án választási hirdetményt jelentetnek meg, ez tartalmazza majd a szava­zókörök sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyisé­gek pontos megjelölését, to­vábbá azt, hogy az egyes sza­vazókörökben mely választó­­kerületek választói szavaznak. A szavazás március 19-én 7 órától 20 óráig tart. A kormányrendelet megha­tározza a szavazatok össze­­számlálásának rendjét, s úgy intézkedik, hogy a megválasz­tott képviselőknek és tanács­tagoknak a mandátumot (meg­bízólevelet) március 22-én kell átadni. Az ideiglenes névjegyzékből törvényellenesen történt kiha­gyás miatt a kihagyott sze­mély, a névjegyzékbe törvény­­ellenesen történt felvétel miatt bárki kifogással élhet. A ki­fogást a ideiglenes névjegyzék közszemlére tételétől számí­tott 8 napon belül a tanács végrehajtó bizottságánál kell írásban vagy szóban bejelente­ni. Ha a végrehajtó bizottság azt állapítja meg, hogy a vá­lasztónak a névjegyzékből tör­ténő kihagyása törvényellenes volt, a kihagyott személy ada­tait pótnévjegyzékbe kell fel­venni. Az általa alaptalannak tartott kifogásokat a végre­hajtó bizottság elbírálás céljá­ból átteszi a járásbírósághoz, amely népi ülnökök közremű­ködésével — szükség esetén az érdekeltek meghallgatása után — végérvényesen határoz. A választók ideiglenes név­jegyzéke, valamint a pótnév­jegyzék és a járásbíróságnak a kifogások elbírálására vo­natkozó határozatai alapján a tanács végrehajtó bizottsága legkésőbb március 2-ig állítja össze a választók végleges név­jegyzékét. Ezt 1967. március 3-a és 7-e között kell közszem­lére tenni. Ha választójogosult személy a névjegyzék összeállítását kö­vetően megváltoztatja állandó lakóhelyét, az új lakóhelye szerint iletékes tanács végre­hajtó bizottságától kérheti fel­vételét a választók névjegyzé­kébe. A kérelemhez csatolni kell a korábbi lakóhely sze­rint illetékes végrehajtó bi­zottság által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmezőt a vá­lasztók névjegyzékébe felvet­ték. Kormányrendelet az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról A kormányrendelet intézke­dik a választók névjegyzéké­nek összeállításáról és a vá­lasztókerületek kialakításáról, majd a továbbiakban a válasz­tási szervekkel foglalkozik. A választásokat társadalmi jellegű különböző választási szervek, választási elnöksé­gek, választókerületi bizottsá­gok és szavazatszedő bizottsá­gok bonyolítják le. Az Országos Választási El­nökség 1967. január 23-án ala­kul meg, tagjait a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak Elnöksége jelöli ki. Az Országos Választási Elnökség az ország egész területén őr­ködik a választások törvé­nyességén, irányítja a helyi választási elnökségek és az or­szággyűlési választókerületi bizottságok munkáját. Elfo­gadja és nyilvántartja az or­szággyűlési képviselőjelölte­ket, közhírré teszi a választás országos eredményét. Ugyancsak január 23-án ala­kulnak meg a fővárosban, va­lamennyi megyében, megyei jogú városban, járásban, járá­si jogú városban, városi (fő­városi) kerületben és község­ben a választási elnökségek. Ezek tagjait a Hazafias Nép­front helyi bizottságai jelölik ki. Főbb feladataik: működési területükön őrködnek a vá­lasztások törvényességén, köz­zéteszik az egyes tanácsi vá­lasztókerületek jelöltjeinek nevét, megállapítják a tanácsi választások összesített ered­ményét és szükség esetén pót­választást tűznek ki. Valamennyi országgyűlési és tanácsi választókerületben — szintén január 23-án — vá­lasztókerületi bizottságot kell alakítani. Az országgyűlési vá­lasztókerületi bizottságok tag­jait a Hazafias Népfront me­gyei, illetőleg fővárosi bizott­sága, a tanácsi választókerü­leti bizottságok tagjait pedig a Hazafias Népfront illetékes helyi bizottsága jelöli ki. A Hazafias Népfront helyi bizottságának javaslata alap­ján a választási elnökség 1967. március 6-án megalakítja a szavazatszedő bizottságokat. Ezek a választás napján gon­doskodnak a szavazás lebo­nyolításáról, törvényességéről és zavartalanságáról, s megál­lapítják a szavazókörben a szavazás eredményét. A kormányrendelet szabá­lyozza a jelöléssel kapcsolatos feladatokat. A képviselőjelöl­tek és tanácstag-jelöltek jelö­lése választókerületenként tör­ténik. A törvény értelmében egy választókerületben egy vagy több személy jelölhető. Az országgyűlési képviselője­löltekre és a tanácstag-jelöl­tekre a választópolgároknak a lakóterületeken, továbbá az üzemekben, vállalatoknál, ter­melőszövetkezetekben, állami gazdaságokban, a hivatalok­ban és intézményekben, vala­mint a fegyveres erőknél, fegyveres testületeknél és ren­dészeti szerveknél február 2-a is február 21-e között tartott Január 2-án megkezdődik a választók összeírása A kormányrendelet kimond­ja, hogy a választásra jogosult állampolgárokról új névjegy­zéket kell összeállítani. Ebbe fel kell venni minden nagy­korú magyar állampolgárt, te­hát azokat, akik 1949. március 20-a előtt születtek, továbbá azokat, akik házasságkötésük folytán váltak nagykorúvá. Nem lehet a választók név­jegyzékébe felvenni azt, aki közügyektől, illetőleg a válasz­tójog gyakorlásától eltiltó íté­let hatálya alatt áll, aki sza­badságvesztés büntetését tölti, vagy előzetes letartóztatásban van, aki rendőri felügyelet alatt van, végül azt, aki elme­beteg, tekintet nélkül arra, hogy gondnokság alatt áll-e vagy sem. A választók névjegyzékének összeállítása céljából a kije­lölt összeíróbiztosok január 3- a és 7-e között összeíró lapo­kat osztanak ki. A választó­joggal rendelkező személyek ezeket a lapokat január 11-ig kötelesek kitölteni. Ha valaki testi fogyatékossága miatt vagy más okból (kórházi ápo­lás, üdülés stb.) az összeíróla­pot nem töltheti ki, helyette hozzátartozója, szomszédja vagy az összeíróbiztos is ki­töltheti. A választók ideiglenes név­jegyzékét legkésőbb február 4- ig kell összeállítani, s feb­ruár 6-tól 11-ig a tanács vég­rehajtó bizottságának hivatali helyiségében közszemlére kell tenni. Városok belterületén a névjegyzék megfelelő részét a házakban is kifüggesztik. Szovjet segítséggel a legkorszerűbb atom­erőm­­űvet építjü­k fel Hírt adtunk róla, hogy alá­írták a magyar—szovjet együttműködési megállapodást a magyar atomerőmű építésé­re. Az erőmű 1975-ben már villamos energiát állít elő, az ország szükségletének 15—16 százalékát adja majd. Hazánk első atomerőművé­nek megépítése új feladatok elé állítja a magyar szakem­bereket, tervezőket, kivitelező vállalatokat. Hogyan készül­nek fel erre, érdeklődtünk az Erőmű- és Hálózattervező Vállalat atomerőmű osztályán. Hogyan született az atomerő­mű létrehozásának gondolata? — kérdeztük Raszl Károly osztályvezetőtől. A genfi tanácskozás után — Egy éve kezdtünk az elő­készítő munkához — mondot­ta. — Az egyik­­apropót" az adta, hogy az erőműépítés ne­gyedik ötéves tervét tavaly kezdték kialakítani. Körülbe­lül tíz éve tanulmányozzuk már a szakirodáimat. Ennek alapján alakult ki osztályun­kon az a vélemény, hogy eb­ben a tervidőszakban már gazdaságos lesz az atomerő­mű. Az előzményekhez tarto­zik az is, hogy 1964 őszén a Genfben megtartott III. nem­zetközi atomenergia konferen­ciára több ország, köztük a Szovjetunió tanulmányt kül­dött be. A szovjet tanulmány a Szovjetunióban kifejlesztett erőművek műszaki és gazda­sági adatait tartalmazta. En­nek alapján kezdtük előkészí­tő számításainkat. A Szovjet­unió a KCST-országok ren­delkezésére bocsátotta a rész­letes vázlattervet. Ennek nyo­mán kidolgozhattuk a magyar atomerőmű létesítési javasla­tát. Mi azonnal gazdaságos energiatermelő erőművet épí­tünk. A csatlakozó iparágak — például az energetikai gép­gyártás szakemberei — az atomerőmű építése közben szerzik majd meg ipari ta­pasztalataikat. Javaslatunk bekerült a negyedik ötéves tervjavaslatba. Ez év közepén elfogadták. — Mi az Erőterv feladata az atomerőmű építésénél és mi­lyen vállalatok vesznek még részt a munkában? — Vállalatunk a tervező­munkáért felelős. Pontosab­ban, a tervezést irányítja, ál­landó kapcsolatot tart a szov­jet partnerekkel, tervezési alapadatokkal látja el őket. Szovjet mérnökök tervezik a főépületet, amelyben a reak­torok kapnak helyet és azokat az épületeket, ahol a hasadó- és sugárzó anyagokat tárolják. Mi a segédüzemeket, a hűtő­­vízellátás teljes berendezését, építészeti és gépészeti, techno­lógiai berendezéseket, villa­mos berendezéseket, az út­­vasút-csatlakozást tervezzük. A vállalat hat osztályának kö­rülbelül kétszáz munkatársa kapcsolódik be a munkába. Rajtunk kívül más intézetek is közreműködnek: a többi között a Vízügyi Tervező Vál­lalat, a Mélyépítési Tervező Vállalat, az Út- és Vasútter­vező Vállalat és a Villamos Automatika Intézet. A speciá­lis atomtechnikai felkészülést igénylő berendezéseket a Szov­jetunióból vásároljuk. Magyar­­országon csak azokat a beren­dezéseket készítik el, amelye­ket olyan gazdaságosan és jó minőségben tudunk gyártani, mint a Szovjetunió, hiszen az a cél, hogy az erőmű a lehető leggazdaságosabb legyen. A turbinákat valószínűleg a Láng Gépgyár, a generátoro­kat és transzformátorokat, erősáramú kapcsolókat a Ganz Villamossági Művek szállítja. A tervező és beruhá­zó vállalatok dolgozói részére hetenként hatórás tanfolyamot tartunk, felkészítjük őket. — Kapott már hasonló fel­adatot az Erőterv? — Az első a csillebérci Köz­ponti Fizikai Kutatóintézet kutató reaktora volt, részben szovjet tervek és berendezések alapján készült. Ezután okta­­tó reaktort terveztünk a Bu­dapesti Műszaki Egyetem szá­mára. Ennél már az összes terv és berendezés hazai. Miért a voronyezsi típusút választották — Az atomerőmű »­voronye­­zsi típusú« lesz Mit jelent ez? — Novovoronyezsben állí­tották fel a Szovjetunió első ilyen típusú atomerőművét, ezért terjedt el a szakembe­rek között ez az elnevezés. Ez az egyik legkorszerűbb típusú

Next